Ellenzék, 1937. augusztus (58. évfolyam, 174-199. szám)

1937-08-08 / 180. szám

197T7 augus'r'trrs' Slf ELLENZÉK Ma, vasárnap megyei ianácsvéíasztás CLUJiKOLOZSVÁR, aiuguszurbs 7. Kolozsmegyei magyar szavazók, vasárnap választás van: mindenki szavazzon a Magyar Párt önálló névjegyzekére. Augusztus 8-án vasárnap tartják meg a kolozsmegyei köz­igazgatási válás zitásokat. A magyarság erre a választásra önálló listáival megy. Ahihoz, hogy a magyarság jelöltjeit bevíhesse a me­gyei tanácsiba, a szavazatok 20 százalékát kell hogy elérje. Minden magyar embernek kötelessége a Magyar Párt önálló névjegyzé­kére leszavazni. A Magyar Párt választási jele a szorzójel. A szavazóknak a ,,votat“ bé­lyegzőt úgy kell a szavazólapra ütni, hogy vonalai ne érintsék a más 'pártok jelöltjeit tartalmazó névsort, mert ha más pártok lis­táját érinti a bélyegző, akkor a szavazat ér­vénytelen!. Minden szavazatra, szükség van és ezért is vigyázniok kell a választóknak, hogy hová ütik a bélyegzőt. A C Df-iH€reskeé€ini és Ip&r&amara On^Kscie közli, az érdekeltekkel, hogy a Cinj-i HER­MES utazási iroda Gal. Regele Ferdinand 13. által hirdetett párisi társasutazás jelentkezési határideje augusztus 7-én szombaton, este 7 óráig meghossza.bbittatot't. Fölhívjuk tehát mindazokat, akik e gazdasági irányú társas­utazáson. rész tvenni óhajtanak, e határideig feltétlenül jelentkezni szíveskedjenek. A kolozsvári kfeeihbségi újságírók tánc- mulatságot rieiídeziirek Tordán. A Romanian! Népkisebbségi Ujságlirószerveziet kolozsvárii csoportja nagyszabású mulatságot rendez au­gusztus 22-én, vasárnap Tordáim. A mulatság műsorán gy ermiekmtesediéillultán és tréfás ver­senyek mellett komoly, művé szí számok is szerepelnek és sziünvomillais! szórákozásma nyújtanak alkalmait. A kolozsvári újságírók itordaii mulatságát, amelynek jövedelme a Tordán létesítendő újságíró-üdüiőház alap­jainak gyarap ' ását célozza, a nemes céllra való 'tekintettel meleg megértéssel karolták fel éts fáraogaltják nlemesak a tordaiii hatósá­gok vezetői, hanem az összes toirdaii intéz­ményiek is, igy elsősorban aiz Uranus Sport Egylet, am'e.ynek bel'yiiségeBben rendezik meg a nagyszabású mulátaságoi. Az előkészü­letek. Iá zap tevékenységgel folynak ás a gon­dos előkészítés reményit, myujjt arra, hogy a kolozsvári újságírók fordái! kirándulása kel- íemes emléke marad az összes rész.tvevőknielk. Reuma, höszcémy, é&chÍQsz eseteiben tökéletes gyógyulást biztosit PQSty é 3Î egyik legtökéletesebb háza : dr. Széhely dlntemntional“ gyógyíftiéz: te TökéIeteSj uj (s modern éDit­kez-és. Három percnyire a fürdőktől. Minden kényelem a szobákban. Valamennyi szobának lrti ön balkonja van. Krtanö konyha és kivá- natrr va:amennyi;diéta. Naoi gyógy 3 enzió már 35 Ke.-tói. Kérjen prospektust : Dr. Székely „Interaationol“ Pieztaay CSR, PUSZTÍT a PESTIS KÍNÁBAN. A japán hadsereg megszűrni á ihatatla n mennyiségű fegyveréin kiviül a pestis is újra pusztítani kezdte a megpróbálta toft ^mleminyei biroda­lom“ lakosságát. A háibomik és beiháboruk az ország igen nagy területein lehetetlenné teszi a hullák eltakarítását és ennek tudható be az a tény, hogy „a fekete halál“ újra fel­ütötte fejel. A babonás és elmaradt kínai la­kosság a háborúságok miatti Isten büniijEtésé- nek tartja a pestis pusztítását. Dicsőn zerttm á lton i hírek. Bencze István romai katolikus plébánost Voibucbner Adolf püspök a küiktü.’iSői kerülőt főiesperesévé ne­vezte ki. — Gróf To'ld'aliaghy Sámuel ákos- falTv.i római katolikus fő esperes nyugalomba vonulása folytán megüresedett plébános! ál­lásra a püspök Páll Gyula római katolikus lelik és zit nevezte ki. — Az egyházi főhatóság a diesőszenimártömi egyházhoz Simon Lsit- váin személyében uj káplánt nevezett ki. Az uj káplán el iiis foglalta uj) ihivaltlaliát. — Szőcs Lajos szovátai jómódú asztalosmester lakását ismeriettian let leslek kiiraboillliák. A megindít ott osiendőri nyomozást rövidesen siker koronázta, amennyiben a teljest Szi­lágyi Mari 19 éves cselédlány személyében elfogták. A betörő lány beismerte leltét, vala- mint azit dls, hogy Szőcs Lajos hazáin' kritvül még több környékbeli lakást ki,fasztolt. — Nagy Károly nagykemdii fiatal1 gazda lkodé - legényt veszett kutya harapta meg. Az orvos rendeletére Nagy Károlyt! beszáll.!látták a helybeli Pasteur liimtézetbe, miután azonban az orvosi tanács későn érkezett, a szeren­csétlen fiaítaiamber közvetlemlüí az intézetbe valló beszáílátás udán irtózatos kinok között küszienrvedlött. Az ELfeENZÉK a baladást szolgálja. A kisebbségi éfc emberi jogok előharcosa, A NAC 6:t (2:1) arányban verte az U amatőr csapatát CLUJ-KOLOZSVÁR. Az őszi „szezon- nyitó'1 labdarugómérkőzés érdekes és jó sportot eredményezett annak ellenére, hogy a máris jóformában levő NAC fö­lényesen győzött. Az U. fiatal játékosai ugyanis olyan lelkesen küzdöttek, hogy a mérkőzést változatossá tudták tenni. A két csapat a következő összeállításban játszott: NAC: David, Borgea—Sarkady, Kra- usz—Juhász—Feuerstein, Gecző—Ko­vács—Szaniszló—Orza—Haláti. U. Moldovan, Carp (Iozof)—Iozof (Medrea), Putnic — Imrieean —Golub, Benkő Crutea — Ivamovici — Jasinszky (Mois) — Costea (Jasinszky) — Stefan (Benkő). A gólokat Orza (3), Kovács, Haláti és Gecző, illetve Jasinszky lőtték. A NAG igen jó játékkal mutatkozott be, különösen csatársorának belső hár­masa és fedezetsora elsőrangú, mig a szélsők és a hátvédek gyengébben sze­repeltek. Az U. fiatal csapatából Golub, Imreceanu. Stefan és Jasinszky mutat­tak jó játékot. Biró Muresan Anton volt. Kitünően szerepelnek az amerikai atléták Stockholmban Stockholmból jelentik: A nemzetközi atlétikai verseny első napja nagyszerű eredményeket hozott. 100 m.: 1. Walker USA 10.5 mp. 400 m.: 1. Mallott USA 48.7 mp. 1000 m.: 1. Kucharszky len­gyel 2 p., 28.2 mp., lengyel rekord. 110 m. gátfutás: 1. Stoley USA 14.8 mp. Ma­gasugrás: 1. Walker USA 201 cm. Rúd­ugrás: 1. Warmerdam USA 430 cm. Disz­koszvetés: 1. Bergh svéd 49.09 m. PÁRIS. Az orosz Sportok labdarúgó­csapata 4:0 arányban legyőzte Anglia munkásválogato ttját. Helsinkiből jelentik: A céllövő világbaj­nokságokon tegnap a galamblövés Európa- bajnokságát tartották meg, melg magyar si­kert hozott. A bajnoki címet ugyanis a ma­gyar Lumnitzer Sándor dr. nyerte el, aki 200 lövésből 198 találattal lett első. A negyedik helyre is magyar versenyző: Halasi dr. ke­rült 193-as találattal. — A csapatversenyt Finnország nyerte meg, a magyarok nem in­dultak a csapatbaj vakságban. Ma űéíután 6 órahof i KM—u vizlpölóderty) KOLOZSVÁR-CLUJ. (Az Ellenzék tudósí­tójától.) A kerületi viizipólóbaijnokság derby- mérkőzéise ma fog .lezaljiláind a .strandfürdő­ben a KAC és Universitatea csapatai között. A K AC-maik egy döntőien is elég, hogy jobb gőllaráinyáival nyerje a bajnokságot, az U- reak viszont győznie kell, ha bajnok akar lenni. A délután 6 órakor kezdődő és rend­kívül Izgalmasnak ígérkező mérkőzést Söli- öeainu Grig ore hi/ró vezeti. Vasárnap délelőtt: A ffáftC országos uszóyersenye az MSE résztwéieléwel KOLOZSVÁR-CLUJ. A KAC vasárnap dél­előtt 10 órai kezdettel rendezi meg országos úszó versen yé t a siti andfürdőben, mely igazi nagy eseménye lesz uszósportunknak. A ver­senyen ugyani^' a legjobb helyi úszóikon kli- vül a marosvá&árbeilyii! MiSE kitűnő úszói ás indulnak és 'igy különösen a KAC úszókkal valló találkozásuktól újabb rekordok várha­lók. A verseny külön élménye az MSE—KAC vizii pólómérkőzés lesz, mely magasmivóju já­tékot igér. KÖNYVNAP 1937/ Alábbi könyvnapi árak csak a raktáron lé/ö példányok tartamáig érvényes ! Körmendi Ferenc: Találkozás és búcsú, fve 99, kve Kodolányi János : Boldog Margit, fve 106, kötve — Br. Eötvös József regényei 1 kötétben (Karthausi, Falu jegyzője, Nővérek, Magyarország 1514-ben. Biblianyomő papir, 1700 oldal, vászonkötésben) Arany János összes költői müvei 1 kötetben — (A könyvkiadás csodája, 1700 oldalon, hártyafinom papíron, gyönyörű diszkötésben) — — — — Berend Miklósné: Lüktető talaj (2 kötetben, 900 ol­dalon) fűzve 132, kötve — — — — Móra Ferenc ; Ének a búzamezőkről, vászonkötésben Csermely Gyula: Toprini nász, fve 99, vkötésben Nagy József: A filozófia kis tükre, vászonkötésben Illyés Gyula: Puszták népe (Az utóbbi évek legna­gyobb sikerű könyve) fűzve 90, vászonkötésben Szabó Zoltán: A tardi helyzet, fve 66, vászonkötós Tompa Mihály: Virágregék, fűzve 73, kötve — — Révay József: A költő és a császár (Regény a 2000 év előtti Rómáról és Augusztus császár életéről) , 540 oldalon, fűzve 99, kötve — — — — Lei 125 Lei 132 Lei 343 Lei 440 Lei 00 Lei 108 Lei 119 Lei 99 Lei 112 Lei 92 Lei 99 Lei 132 M „öleméi“ köngvosztáluóbaii Kolozsvár, F aţa Unnii 9., kaphatók. Most rendeljen, amig a készlet tart. Vidékre szállítunk Gyomorba jók, bélbetegségek, vese-, máj-, epegörcsöL ellen a legjobban bevált gyógyszer Amerikában felfedezett gyógynövény­ből készült világit rü „Gastra X>.“, melyet úgy a belföldi, mint a kül­földi szakorvosok legelsőserban ajánlanak. Gastro D. kapható gyógyszertárakban drogériákban, vagy megrendelhető 150 lei utánvét mellett CSÁSZÁR E. gyó y- szertárában, Bucureşti, Cal. Victoriei 124. Az étv/iaki C-liga labdarugóbapockságát <">■ /-' lől kezdve két nyolcas csoportban bonyolít já'k 1c. Az első csoportban a KAC, CFR. UEC, KiM.SC, Solvay, Ariesul, Kerámia és Sodronyiiipar SC, a másodikban az Electrica Nagy várad, Vestül Nagyvárad, Maramureş, Barkochba, NSE Szalonfa, CFR Nagyvárad, Aurum és valósűrimüüeig még egy szatmári csapa! fog játszani az iílOetélkes kerületek javaslata alapján. PRÁGA. Sparta—Slavia 1:0 (0:0). Városi kupadöntő mérkőzés. S ZEIGE D. A SzUE vi zip ótó csapata 6:0 (3:0) arángban győzte le Lengyelország vá­logatott csapatát. Negyvenezer dolláros ajánlatot kapott Budge, USA kupagyőztes csapatának tennisz- já'téikosa, hogy csapjon fel profinak. Budge még gondolkozik . . . Hivatalos rész A kerületi uszószöveltség közleményei 1. Az egyesületek augusztus 11-ig köleh- sek 50 lejt kifizetni a szövetségi évkönyvért. Az évkönyvet azonnal megkapják a szövet­ség helyiségében. Magánosok az évkönyvet 20 lej eliteméiben szerezhettük be. 2. Az áttanít felsorolt egyesüLetek kötelesek a következő összegeket kifizetni a kerületi uszóbajimolkságokon rész'tvetit verstemyzőik be­nevezési düja/i fejében: KAC 530, Universita­tea 210, Haggibbor 150, KMSC 100, UEC 90, Napoca 40, Victoria 10. A nem fizletö egye­sület auitiomatiikuisian felfüggeszfetik és a so­rom következő kitűzött vizáipóilómérkőzést 0:5 góiHaránnyal terhére irjáik. 3. Az egyesületek kötelezfelnek^ hogy az általuk rendezett! versenyek jegyzőkönyveit legkésőbb a legközelebbii szövetségi ülésig ter­jesszék elő. 4. Az országos uiszóbajjnókságolkat augusz­tus 15—46. napjába rendezik Sibiuban. A versenyen csak a kerületi bajnokságok stan­dardon belül1 látszott helyezettjei vehetnek •részt. Az 1937-n programiból, amit az évkönyv közöl, tévedésből kimaraidt a 200 m. tői mell és a 4X100 m. nőtii gyorssitofétla. A baj­nokságra vonatkozólag a kerületi titkár fél­vállá gositásokkal szolgál. 5. .Az országos "Ifjúsági bajnokságok au­gusztus 22—23. napjaira Marosvásárhelyre .ieiftiefk kitűzve. 'Részletek az évkönyvben ta­lálhatók. 6. A kerületi úszó és vázipófábajnokságok helyezettjei a köveitkiezőképen díjaz tat.nak: az usz óbaj n okságok I., II., III. helyez etfijeil érmet kapnok (az indulók számától függően!, a viz i pólóbajnokság mrindkétosztálybteli L, TI. helyezett csapatai 8—8 érmet kapnak. Részleteket utólag közlünk. 7. 1937 augusztus 1. ikezdleitfé] a jövőben a szövetség ligazollásni rendszabályai (31—34. old.) alkalmaztatnak a legnagyobb szigorral. Figyelembe vétetni k az 1935-i évkönyvben közölt módosítások, amiknek megfelelően az egyesüiDetváltoztatás csak 6 vagy 12 hónapos versenyzési tiiöialommal lehetséges aszerint, hogy a kerületi szövetség komolynak vagy komolytalannak találja a csere indokolását. A hivatalból! történő átigazolás oka! a kerü­let november folyamán hozza nyilvámiosság- ra az 1935. évi évkönyvben foglaltaiknak megfelelőien.. 1937 augusztus 1. kezdettel nem adatnak kii ideiglenes leigazolási engedélyek, a már kiadottak érvényben' maradnak az 'iga­zolási könyvecske megérkezéséig. Gluj, 1937 augusztus 5. Dr. I. G. Russu elnök sk. Z. Nagy titkár sk. Tskézöspart KOLOZSVÁR-OLUJ. Az országos tekéző- bajnokság legújabb eredményei a követke­zők: Csapatverseny. Minerva Kolozsvár 780 pont és 691 pont, CFR Kolozsvár 692 pont, Jóbarát Kolozsvár 744 pont Egyetértés Ko­lozsvár 774 pont. Egyéni vertiteny. Törekvés Székelykieresztur: Dobra László 150 pont. Kovács Iisttván 96 pont. Corvin. Kolozsvár: uMoJdovan A. 117 pont, Kííemencsi A. 1Ó9 pomt. Mattad or Kolozsvár: Oeteras P. 111 pont, Lorán L. 94 pont, .Loráo D. 92 pon.t. Sport Kolozsvár: Bagaméry 105 pont, Apa- hideamu J. 115 pont, Siilló iL. 126 pont. .Mi- nerva Kolozsvár: TXajbukát E. 142 pont Dar­vas! A. 123 pont, Demeter R. 124 pont, Haray Béla 124 pont. Glória Beszterce: Mu- resam A. T23 pont). Magyar versenyző nyerte Európa galamblövő bajnokságát

Next

/
Oldalképek
Tartalom