Ellenzék, 1937. augusztus (58. évfolyam, 174-199. szám)

1937-08-26 / 195. szám

1937 augusztus 2 6. CZCBNZßR EGÉSZSÉGET VESZ akkor, amikor a leg­biztosabb és a legjobbnak bizonyult „PRIMEROS“ gyártmányt kéri. — Mert ma semmi sem létezik jobb, mint a «utca» lÂSÂflfe Három napon ái tartanaik az atlétikai Balkán-versenyek Románia elvesztette külföldi tojás és ba­romfipiacát. Az Árgus érdekes közlemény­ben fog'l'allikoziik a román tojás és baronfi- ki'vilel ka'tais'zit.róíáTiis visszaesésével, amely az ország gazdiámliiaik. közel 400,000.000 Lej kárt okozott. A múltéivá 'tojás- és baromfi- kiváltéi értéke megközelítette a féímillliiárd Hejtt. 1937-ben viszont a fizetési nehézségek máialtt nagyrészben szüneteli a kivitel. A to- jásnak és baromfinak legbiztosabb piacát London, Beirlliw és Prláiga képezte, de az ex­portőrök a .leszállítás után csak 3—4 hó­napira kapják meg pénzüket és az átüt állá­sokkal olyan anyagi veszteségek érik, hogy egyáltalán nem érdemes külföldire szálilliitia- ni. A kereskedélmii kormánynak és a Nem­zeti 'Bankinak elsőrendű kötelessége, hogy a IkíüJfö'lddel való fizetési kérdésiekéi már egy­szer oly módon rendezze, 'hogy aibbói]; kifo­lyólag sem a. romániai termelőiket, sem a nemzetgazdaságot semmiféle kiár né értje. Tudott dollog ugyanis, hogy a töjiás és a baromfi gazdáink komoly melllékjj övedellme, amelyből éísősoirban a háztartás kiadás'adt fedezik. A cseh piacokon nem tehet romániai sző­lőt találni. Cseh Szlovákia az idén is kitűnő szőlői ügy as zt ónak bizonyult lás főleg Bulgá­ria), továbbá Magyarország értékesátii termé­séinek egy részét. A romlán szőiHőéntékestités fe'ljjes szervezetlensége meMlett és miatt merni ltudtunk eljutni! a cseh piacoknai. A bulgárok brutto 25 lejt kapnak a szőlő (kg.-ért, amiből levonva a szállítási dijat, továbbá vám és más iilllieiílékeket, tisztán 13 jejt kapnak a szőlőért, ami! kétségtelenül szép ár. A köz­felfogás szerint a kisainitantáBamok között szerve® gazdasági kapcsolatok álltainak fenn, de -sajnos a gyakorlat egészen miáist bizonyít. A vasúti kocsik hiánya miatt nehézségek­be ütközik a búzavásárlás és szállítás. Úgy a Bucureşti 4, valamint a kikötői gabona­exportőrök sürgős intézkedésekre szólították fel a közldk-edésügyi kormányt, mert a vas­út nem bocsátja rendelkezésükre a szüksé­ges kocsikat. Ennek következtében ai vásár- Tásqki is lanyhább irányzatot mm tatinak. Mekkora földterületen termesztenek texftil- növényt Romániában? Hivataliba st'atliiszti'k'a szenint 1937Jben az országban 47.15-8 hektár kender, 2470 hektár len és 1063 hektár gya­pot vetés van. A gyapotból Temes- éLs Sző­rén ymegy ékben, öt hektárnyi területen kli­sé rliefeznek ö-sszesien. Az állam a piaci áraiknál 20.000 lejjel töb­bet fizet a magnemiesitők búzaterméséért A iföldmüv eléisügy i mi misztérium utasította alíamtas közegeit, hogy vásárolják ös's'ze a ma-gnem-esitő telepek buzakésztét-ét és vago- nonikléint a piaci árnál 20.000 lejjel többet fiizessan-etk a búzáért. lEzifc ki fogiják osztani -a,z egyes gazdáknak, akik viszont jövő évi termésüket kötelesek átadni az állaimnak. Nagy gyümölcstermés a Sajó és Szamos völgyében. A Szamos -és a Sajó völgyében évek óta nem tapasz faßt gyönyörű gyümölcs­termésről; szá-mollhatunlk be. A legtöbb he­lyen a gazdák m-egfelledkezíiek a fáknak kellő időben történő alátámasztásáról. Emiatt na­gyon sok gyümölcsfa pusztul eül. Főleg az -aifna és siziilva képvisel nagy értéket. Az ó- királyisá-gbeilli gy üim öle »keresk edők egyes he­lyeken leélőllíegetzték a t-ermiésit és még a fán lévő almáért 400 lejt fizetnek. Sajómagya- roson ,ai hullott almának mázsájáért két és féli Hitler 50 fokos párllatai adnak. Bucnrestiből jelentik: Az atlétikai Bal­kán-játékok műsorát a következőképen állították össze: Szeptember 5: (Délután.) Ünnepélyes megnyitás, 100 méteres előfutamok, tá­volugrás, 800 m., gerelydobás, 100 m.-es döntő, 4x100 méter. Szeptember 8: (Délután.) 200 m.-es előfutamok, 400 m.-es gátelőfutamok, diszkoszvetés, 1500 m., magasugrás, 200 m.-es döntő, kalapácsvetés, 10 ezer mé­ter, 400 m.-es gátdöntő, Balkán-staféta (800—400—200—100 m.). Szeptember 12: (Délután.) Marathoni futás, rúdugrás, 400 m.-es előfutamok, sulylökés, 110 m.-es gátelöfutamok, hár­masugrás, 5000 m., görög sülusu disz­koszvetés, 400 m.-es döntő, 110 m.-es gáfdöntő, 4x100 m.-es staféta, a marat­honi futók érkezése, záróünnepség. fí kritikus napokon.. is dolgoznia kell ! Azonban a Pyramidon-tabletták gyorson segítenek és igy este is pár kellemes órát tölthet el TizemkéiSmgm keret a Jugoszlávia ellem íabdesrugómérhőzésre Figyeljen a »ßa^e*« keresztre, amely megvédi az utánzatoktól ! Bucur estiből jelentik: A szeptember 6-iki román—jugoszláv labdarugómér­kőzésre a szövetség válogatóbizottsága a következő keretet állította össze: Kapusok: Pavlovics, Jordachescu. Hátvédek: Felecan I., Bürger, Sfera, Chiroiu. Fedezetek: Rafinszky, Juhász, Vmtila, Nagy. Csatárok: Brndea, Barátky, Schwartz, Bodola, Dobai, Kovács, Ploesteanu. Ez a keret szeptember 2-án Temesvá­ron gyűl össze és 3-án edzőmérkőzést tart Arad—Temesvár válogatottjával. A marosvásárhelyi Ben Zion úszó kupa­versenyek részletes eredményei SPORTHÍRÜL I 1 Csütörtök MEGJELENIK: HE- TENKINT KÉTSZER KAPHATÓ Románia--1 ban MINDENÜTT!! i SZOMBAT! I TG.-MURES-MAROSVÁSÁRHELY. (Az El­lenzék tudósitójától.) Szombaton és vasár­nap bonyolította le az itteni Makkabi a Sen- nensieb Béla Ben Zion. kupaversenyt, amely­ért az erdélyi Makkabi Szövetségbe tartozó egyesületek küzdöttek meg. A versenyt a Haggibbor nyerte 133 ponttal a vásárhelyi Makkabi (115) és aradi Hakoa'h (51) előtt. Részletek a; következők: Szombaton. 100 m. ifj. mell: 1. Sebestyén Haggibbor 1:32.5 kolozsvári rekord. Régi 1:32.7 Ara­nyossá. 2. Pintér Haggibbor 1:38.3. 3. Deutsch Makkabi 1:38.9. 200 m. női, mell: 1. Grünwald Haggibbor 4:13.8, 2. Erdélyi Makkabi 4:14.8, 3. Gold­stein Haggibbor 4:17.5. 100 m. leány gyors: l.Pallek Makkabi 2:15 100 m. ifj. hát: 1. Grünwald Halkoah 1:35, 2. Pintér Haggibbor 1:40, 3. Erdélyi Makka­bi 1:57. 50 m. hát: 1. Jakobovits Makkalbi 49 mp., 2. Grünjwald Haggibbor 58.9 mp., 3. Gold­stein Haggibbor 1:06.2 50 m. ifj. gyors: 1. Jávor Hakoah 32.3 mp., 2. Sándor Haggibbor 33 iúp., 3. Rátz Hakoah 34.8 mp. 100 m. férfi gyors: 1. Jávor Hakoab 1:16.3, 2. Sándor Haggibbor 1:16.9, 3. Kohn Makkabi 1:20.2. 200 m. női gyors: 1. Grünfeld Makkabi 3:54.2„ 2. Benedek Haggibbor 4:02. 200 m. férfi mell: 1. Sebestyén Haggibbor 3:28.4, 2. Pintér Haggibbor 3:41,4, 3. Jaka- bovits Makkabi 3:54.2. 100 m. férfi hát: 1. Grünwalld Hakoab 1:34.2, 2. Schwartz Haggibbor 1:35.8, 3. Welzer Makkabi 1:37.4. 3X50 leány vegyesstaféta: 1. Makkabi (Jakobovits, Kőim, Paiek) 2:40.2, 2. Haggib­bor (Goldstein,, iBlattner, Grünwald) 2:52. 4X50 m. ifj. gyorsstaféta: 1. Hakoah (Földes, Grünwald, Rácz, Jávor) 2:24.6, 2. Makkabi (Stein, Engelberg, Fritsch, Hirsch) I 3:32, 3. Haggibbor (Nóti II.,, Róbert, Sebes­tyén, Sándor) 3:17.6. Vasárnap: 4X50 m. leány gyorsstaféta: 1. Haggibbor (Grünwa'ld, Rex, Goldstein, BOatfcner) 3:33.2, 2. Makkabi (Jakobovits, Erdélyi, Kohn, Pa- leik) 3:33,6. 400 m. férfi gyors: 1. Sándor Haggibbor 6:36, 2. Kohn Makkabi 7:03, 3. Schwartz II. Haggibbor 7:12.4. 100 m. női gyors: 1. Grünwald Makkabi 1:41,, 2. Benedek Haggibbor 1:44.8, 3. Paiek Makkabi. 3X100 m. ifj. /vegyesstiaféta: 1. Haggibbor (Pintér, Sebestyén, Sándor) 4:31.4, 2. Ha- koab (Grünwald, Frommer, Jávor) 4:34.3, 3. Makkabi (Erdélyi, Deutsch, Stein) 44:53.8 100 m. leány mell: 1. Grünwald Haggibbor 1:53.9. 2. Blattner Haggibbor 1:56.5, 3. Rex Haggibbor 1:58.4. 50 m. fiú gyors (nem számit q pontver­senyben) : 1. Fritsch Makkabi 36.1, 2. Föl­des Hakoab 36.8, 3. Engelberg Makkabi 37.8. 100 m. női hát: 1. Jakobovits Makkabi 1:49.9, 2. Grünwald Haggibbor 2:32.2, 3. Goldstein Haggibbor 2:44. 4X100 m. férfi gyorsstaféta: 1. Makkabi (Stein, Braun, Welzer, Kohn) 5:38.4. 2. Ha­koah (Földes, Grünwald, Rácz, Jávor) '5:53, 3. Haggibbor (Hirsch, Sdhwartz, Diamamt- stein, Sándor) 5:53.8, 4. Makkabi II. (Hirsch, Izsák, Grünfeld, Engelberg). 100 m. ifj. gyors: 1. Jávor Hakoah 1:16.8, 2. Sándor Haggibbor 1:16.8, 3. Stein Mak­kabi 1:24.1. 3X1OO m. női ivegyesstaféta: 1. Makkabi (Jakobovits. Erdélyi. Grünfeld) 5:36.3, 2. Haggibbor (Grünwald, Goldstein, Benedek) 6:34.4. 50 m. fiumei! (nem számit a pontverseny­ben;): 1. Deutsch Makkabi 40.2, 2. Markovit« Hakoah 44:6, 3. Landau Makkabi 45. 50 m. leány gyors: 1. Grünwa'ld Haggib­bor 52.2, 2. Paiek Makkabi 59.4, 3. Farkas Makkabi 1:03. 3X1OO m. férfi vegyesstiaféta: 1. Haggibbor (Schwartz, Sebestyén, Sándor) 4:27.2, 2. Makkabi (Welczer. Jakabovits, Kohn) 4:34, 3. Hakoah (Grünwald, Fuchs, Rácz) 4:43.2, 4. Haggibbor II. (Pintér, Herskovits II., Hirsch). 4X50 m. női gyorsstaféta: 1. Makkabi (Kohn, Erdélyi, Jakabovits, Grünfeld) 3:21.6, 2. Haggibbor (Blattner, Rex, Grünwald, Be­nedek) 3:24.1. Vizipóló: Makkabi—Haggibbor 3:3 (2:2). Játékve­zető ing. Romját! J. Makkabi: Klein, Hirsch —Hermann. Welzer, Braun—Kohn—Stein. Haggibbor: Erős, Schwartz I.—HeTskovits II, Pintér, Deutsch—Diamantstein—Schwartz II. A gólok igy estek: Pintér, Diamantstein, Welzer, Kohn. Braun1, Diamamtstei.n. A KAC első csapata Nagyváradon, mint ismeretes, 2:1 arányban nyerte meg a Vestul elleni kupamérkőzését. Góllö­vők Martin és Tunyoghi voltak. PÄRIS. A főiskolai világbajnokságon a kosárlabdamérkőzések is megkezdőd­tek. Az első eredmények: Lengyelország —Franciaország 46:15 (15:8), Észtor­szág—Egyiptom 33:25 (20:15). KRIST csehszlovák biró fogja vezetni szeptember 6-án a Jugoszlávia—Romá­nia válogatott labdarugómérkőzést. A GYENGESÉG KEZELÉSE „A szervezetet erőszakkal gyógyítani nem lehet“, mondta a nagy Charcot és ez az igaz­ság sehol sem alkalmazható olyan találóan, mint a gyengeség kezelése esetében. Ezért ajánlatos a Reton-kezelés, mely visszaadja a gyengének a várt fiatalságot. A Reton hatása alig három napi kezelés után észlelhető, ami azt bizonyltjai, hogy a Reton nem izgató szer, hanem orvosság, mely a gyengeség okaim hat. Ez a hatás háromheti kezelés egész tar­tama alatt észlelhető és a kezelés megszakí­tása után 8—10 napig is eltart. Ezen időkölz után a kezelés újból kezdendő. Egy 25 pasztillát tartalmazó tubus ára 98 lej. Csak gyógyszertárakban és drogériákban kapható. Vezérképviselet: E. et. L. dióra Bucureşti, III. Str. Speranţei No. 37. BUCUREŞTI. Venus — Admira 3.0 (1:0). A Venus ezúttal kitünően játszott és megérdemelten győzött az osztrák bajnokcsapat felett, főleg Bodola csodá latosam jó játékával. Mindhárom gólt Bodola lőtte. Mellette Jordachescu kapus volt a legjobb, aki nagyszerűen védett. Az előmérkőzésen Ripensia—Rapid 1:1 (1:0). A mérkőzéseket tízezer ember nézte végig, a Curentul kupáját a Venus nyerte. REGHIN-SZÁSZRÉGEN. A KAC ve­gyescsapata vasárnap a Nauticaval ját­szott barátságos mérkőzést, melyet a a kolozsváriak szép játékkal 2.1 (1:0) arányban nyertek meg Szaniszló ás Bakos góljaival. A Nautica részéről Ko- ] pacz volt eredményes. A mérkőzés után bankettet rendeztek a KAC tiszteletére, melynek vezetősége ezúton mond köszö­netét a barátságos vendéglátásért. Mol­nár kitűnő biró volt. TEMESVÁR. A Camarasescu tennisz- kupa VT. zónájának döntőjében a Kadi ma 4:l-re győzött a Politechnika ellen. PITEŞTI. Juventus Bucureşti—Spor­ting 7:1. TOLDI, a Ferencváros kitűnő válogatott játékosa megnősült. Felesége Percnyi Lili, egy ismert kitűnő budapesti sanzonénekesnő. RIMINI. Az Ausztrália—Olaszország reváns tenniszmérkőzést Ausztrália 4:1 arányban nyerte meg. KMSC-KAC II, vizi- poiómérkőzés lesz csütörtökön, augusztus 26-án d. u. 4 órakor a strandfürdőben, a II. osztá­lyú bajnokság második helyéért. Mind­két egyesület ambicionálja a győzelmet, ezért erős és nívós küzdelemre van ki­látás. A munkáscsapat vezetősége fel­hívja Svajkovszky, Lajosfalvi, Máthé, Horváth, Gorse, Szabó. Asztalos, Jor- dáki, Román, Szilágyi, Reismann, Tullik játékosokat, hogy délután fél 4 órakor pontosan jelenjenek meg a strandfürdő­ben. § ypistsisán A KKASE vasárnap, augusztus 29-én .1 róvi Zichy-barlanghoz rendez kirándulást, mélyre estémként 7—9 óra között az unitá­rius kollégium to rátáié nmében vagy a Pl -r isin- tár-testvérek cégnél Lehet (jelentkezni. Tu rá­vezető Albánt János. Az EKE augusztus 29-én a helyi türista- ■egy esiilet e'kk ej au! óc am ionnal Bihart ü r ed re rendez kirándulást a festői szépségű Jára- vöfgyön keresztül. Indulás vasárnap reggel 3 órakor az EKE székháza elől (Str. Bma- t'ianu 24.), részvételi dij 125—135 lej. Jelent­kezni a klubházbn péntek este 9 óráig lehet a titkárságnál. Vendégeket szívesen lát a rendezőség. A Gyopár turistaegyi.et szombaton, folyó hó 28-án este rendezi meg szokásos havi társasvacsoráját: a bükki Gyopár menedék­helyen. Vacsora este Í0 órai;or, indulás fél 9-kor a klubhelyiség elől. Vasárnap reggel 5 órai indulással autós kirándulást rendez a Gyopár a lorockói hegyekbe. Indulás 1 klubhelyiség elől. Jelentkezni a klubhelyi­ségben vagy a Rigó posztóáruhádban lehet Miindtk/ét kirándulásra vendégeket szives. > Hátnak. Az Encián, augusztusa száma a klub helyiségben kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom