Ellenzék, 1937. június (58. évfolyam, 123-146. szám)

1937-06-19 / 137. szám

V I v 1937 Junius 19. mmHsmuMmBmmmsBm BLLBNZ BJB KittCfllDASAß Nmhbmmbp^ 4* A 4* ^mn nataauessa^ pMdmrniaai ihm ■iviihb 4m ■■■r'miTi^wOTtraah^cv'.n Borkiállítás és bőrűét Kolozsváron. A ko­lozsvárii mezőgazdasági kamara borkiállilást rendez Kolozsváron j-unius 20—27. 'napjain a vármegyeháza üvegtermében, A borhét tar­tama alliaitt állandó kosi ollót rendez a kiállí­tásom. A belépés díjtalan. A 'karmaira meg­hívta a kiiállifásra aiz Erdélyi Gazdasági Egy­letet ás, amelynek csoportos kiállításában részitveszinek: iBnandt József (Szllágysomlyó), özv. dr. Asztalos Kálmánná (Nagyenyed), Bognár és Szántó cég (Kolozs- ír), Bethlen Kollégium (Nagyenyed), Elekes \ iktor (Nagy- enyed), Bürger Albert (Boroskrakkó), Eöry István (Ighiu), Római Katolikus iPiispökség (Igfhixi), özv. Benedek Kárólyiné (Alvlmc), Szász Ferenc (Pusztaka marás), br. Kemény (Béla (P usz bakaim a rás), gr. Beldii György (Gyeke), Gál Jenő (iMóos), dr. Beíegh Miklós (Aranyosgyéres), dr. Krepdl János (Arad), gr. Vas Albert (Sziantgotthárd), Szatmáry Gyula (Harangláb), dr. Müller Zoltánné (Boros- 9 beinedek), Reinbold Kioldd (Enyed), Lévai I Sándor (Diószeg), Szűcs Sándor (Diószeg), | Domokos Sándor (iDiószeg) Szűcs Telep (Dió- 1 szeg), Római Katolikus Püspökség (Gyula- g fehérvár), Böszörményi István (Diószeg),, § Szász Dezső (Nagyslármás), Szűcs Károly g (iDiószeg), P. 'Nagy Sándor (Diószeg), Hajdú g István (Dióiszeg), Vendler Ernő (Diószeg), | Szerző István (iDiószeg), gr. .Mikes Mihály | (Mjaroscßesztve). A kiállítás Iránt Erdély- H szerte igen nagy az érdeklődés úgy a terme- H lök, valamint borkereskedők, vendéglősök I körében. A kiállítás ünnepélyes megnyitása I junius 20-án délelőtt 12 órákor lesz. A ki- 1 állítás rendező és bíráló bizottságában az g E. G. E.-t Török Bálint, az E. G. E. igaz- | ga’tója. és Danes Sándor isző'lő és borgazda- I sági intéző képviselik. A kiállításon Erdély begy alj a, Szamos, Aranyos, Küküllő, Maros, Érmellók, Bánát legjobb borai kerülnek be­mutatásra. Uj rendelettörvény utján intézkedtek a konverziót él nem ismerő hitelezők ügyében. A Monitorul Oficiali junius 15-iki számában közölte azt a rendelettörvényt, amely azok­nak a hitelezőknek ügyeit rendezi, akik nem fogadták el .a konverzió« törvény intézkedé­seit. Ezek a hitelezők negyven napon belül g kötelesek az adós illetőségi helyén lévő tör- g vényszéken bejelenteni azt, hogy inem fogad- i ják .el a konverziós törvény rendelkezéseit | és ragaszkodnak ahhoz, hogy adósaik száz 1 százalékban fizessenek. Az uj rendelettör- | vény 15 évi kiméletá időt ad az adósoknak, 8 akik évi egy százalék kamatot fizetnek 1934 g április hetedikétől kezdődőleg. Minden olyan | összeg, melyet az adós kifizet hi telező jé- | niek, 50 százalékban a repülő alapot illeti 1 és .az adós .köteles ezt az 50 százalékot Le- 1 vomini és befizetni a pénzügyigazgatóság útiján. Nem fogadnak el újabb import supra- kvóta kéréseket. A külkereskedelmi hivatal megkezdte .az import suprakvóta kérések ^is­tájának összeállítását. Julius 1-ig befejezik a munkálatokat és akkor kiadják a supra- kvóta behozatali engedélyeket. Uj kérése­ket nem fogadnak el. A Franciaariszágból való importkeretet negyvenmillió lej érték­ben kibő vitették. A kartelltanács ülése. A legfőbb kartejl- tainács Bujoiu mérnök elnöklete alatt ösz- szeült és elhatározta, hogy átvizsgálja a be­jelentett 89 kartell helyzetét. Azokat a kar­telleket, amelyeket károsnak tartanak az or­szág gazdasági életére, feloszlatják. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara | választmányának ülése. A kereskedelmi és iparkamara választmánya junius 23-án dél­után 5 órára gyűlésre van egyhehiva. A gyűlés napirendjén ,a kereskedők és iparo­sok, valamint a kis részvénytársaságok meg­adóztatásának kérdése, Kolozsvár város hir­detési vállalatának szabály rendeleti ügye, a kamara költségvetésének jóváhagyása, vala­mint az 1936—37. évi, pénzügyi beszámo­lóik szerepelnek. Letárgyalásra. kerül Rózsa Mór tanácstag (javaslata is, amely a párisi g nemzetközi kiállítás látogatásával kapcso- 1 latos. Miután a választmány csak akkor ha- I tározafíképes, ha a tagok abszolút többsége i megjelenik, arra az esetre, ha a gyűlés ha- § tározatk ép télén lenne, az újabb gyűlést ju- 1 niius 25-én délután 5 órára tűzték ^i, amely 8 akkor is határozatképes lesz, ha a tagok 1 egynegye(ir£sze jelenik csak meg. Érdekes, hogy alkalmazzák a kamarai törvény 107. paragrafusát, amely szerint mindazon tago­kat, akik három egymásutáni gyű lésről iga- zolatMnul elmaradnak, lemoudottnak tekin­tik. c A nagyváradi árutőzsde jegyzései. Búza 465, rozs 435, árpa 400, zab 340, kukorica 320, derce 300, nullás liszt zsákká] 920 lej, 4-e.s liszt 8-60, tökmag 800—850, napraforgó- mag 4Ö5, repce 680 lej mázsánként. Valuta magánforgalmi árak. Francia frank 8.05—8.16, svájci frank 41—42, dollár 174 —176, font sterling 870—-880, török font 120—125, lira 8.20—8.40, belgas 2>9—-3T, márka 40—42, cseh korona 6.20—6.30, pea- gő 35—36, schilling 34—35, holland forint 102—'105, zloty 32—33, dinár 3.70—3.80, drachma, 1.40—1.50, leva 1.70—1.80 lej, Svédország nyerte a világbajnokság első mérkőzéséi €. S T R O I A A fényképezés r kerül pénzébe, LXPUESS SUPLRCHROiM vagy PANCHROMOSA (28° Scheiner) filmet vásárol, amelyek dobo­zában jutalomutalványt talál. Kérjen prospektust a jényké- pészeti szaküzletektől, vagy a &. W. P E T R í cégtől, Bucureşti, Str. Lipscani 19 Stockholmból jelentik: Az 1938. évi labdarugóvilágbajnokság első selejtező mérkőzését tegnap 30 ezer főnyi közönség jelenlétében játszták le Svédország és Finnország csapatai. A svédek biztosan nyerték a mérkőzést 4:0 (0:0) arány­ban. A revánsmérkőzés Helsinkiben lesz. Szabó Miklós legyőzte a legjobb finn középtávfutókat Helsinkiből jellentik: A tegnap megtar­tott nemzetközi atlétikai versenyem két magyar atléta: Szabó Miklós és dr. Da­rányi iis indultak, akik mindketten kitü­nően szerepeltek. Különösen értékes Sza­bó Miklósnak 3000 méteren elért 8 perc Milánóból jelentik: Vasárnap, mint isme­retes, Amszterdamban Nyugateurópa—<Kö- zépeurópa válogatott labdarugómérkőzés lesz a nemzetközi lab da rugósport főeseménye, melyre a csapatokat a következőképen ál'li- tattak össze: Nyugateurópa. Jakob német — Janes né­met, Calden hove holland — Kitz inger né­met, Goldbrauner német, Delfour francia — Lehner német, Braine belga, Backhouis hol­20.8 mp es uj magyar rekordja, amivel legyőzte a legjobb finn középtávfutókat is. A versenyben második a finn Maki lett 8 perc 28.2 mp cél. A sulylökésben a finn Baärlund győzött 15.72 méterrel, második Darányi dr. lett 15.10 méterrel. land, Smit holland, Van den Eynde belga. Középeurópa. PLanicska cseh — Sesta osz­trák, Schmaus osztrák — Sera-nloni olasz, Andreolo olasz, Lázár magyar — Sas ma­gyar, Sárosi magyar, PioLa oilaszi. Meazza' olasz, Pucs cseh. Nyugateurópa csapata tegnap Milánóban összegyűlt és edzömérközést tartott, utána elutazott Amszterdam fellé. ROMANIA PENTATLONBAJNOKSÁGÁT junius 21-ikén délelőtt 9 órai kezdettel tart­ják meg Bucureşti ben. A ZSUK1 LÓVERSENYEK MÁSODIK KÉ SZÉT VASÁRNAP FUTJÁK LE érdekes és gazdag programmal. A különvonatra jegyek a Hermes menetjegyirodában válthatók. CRAIOVA. Dunăreanul, a Crai Jo van újonnan feltűnt kiváló csatárát egyszerre három nagy egyesület is le akarja szerződ­tetni. A CAO és Juventus 80 ezer lejt aján­lottak fel érte, a Phönix pedig 150 ezer lejt. A játékos úgy nyilatkozóit, hogy a CAO ban szeretne játszani. EUROPA LABDARUGÓBAJNOKAI a kö­vetkezőképen alakultak ki: Anglia: Manches­ter City, Ausztria: Admirai, Belgium: Daring Brüsszel, Csehszlovákia: Slavia Prága, Dá­nia: A. B. Koipenhága, Svájc: Grasshoppers, Franciaország: Olimpia Marseille, Németor­szág: FC Schalke és IEC Nürnberg között dől él, Olaszország: FC Bologna, Jugoszlá­via: Gradjamszky, Litvánia: Maistas Kowno, Norvégia: FK Frederikstead Oslo, Hollandia: Ajax, Portugália: Benfico, Lengyelország: Ruch, Románia: Venus, Skócia: Rangers, Svédország: AIK, Törökország: GaJata Se­rail, Magyarország: Hungária. IEKÉZŐ.SPORT A tekesport fellendülése Szilágy« somlyón. Az utóbbi időben egyre jobbau és jobban felkapott sporttá kezd válni a tekézés Szi­llé gysomly ón. Az egykori fejlett labdarugó­sport teljes hanyatlása után a fiatalság a tekesiporlot kapta fel s az egyre élénkebb érdeklődés következtében megalakultak az első tekézöcsoportok. Egy nemrégen Msra- marosszigetről ideköltözött lelkes tekéző, Szuszkó János szervező munkájnak köszön­hető a tekézés iránt kifejlődött nagy érdek­lődés. Az első mérkőzések az IKE és a ,,KoL ping“ csapatai között már le is zajlottak. El­ső komoly mérkőzésen a Kolping verte meg az IKE csapatát, a másodikban az IKE nyert ugyani, de mivel a bábkülőnbséget nem tud­ták behozni, az értékes kupát a róm. katoli­kus ifjúság csapata nyerte el. Az első mér­kőzés befejezése után a két legényegylet ve­zetője: Nagy Ernő ref. segédlelkész és Jo- nuez István róm. katolikus káplán tartottak beszédeket. Szuszkó János is felszólalt a mélnkőzést befejező banketten. Ismertette a tekesport szépségeit és poharát ürítette mind­két csapat játékosainak egészségére. A szi- lágysomlyói tekézők legközelebb egy Ko­lozsvárról vendégül hivott csapattal fognak megmérkőzni. TEMESVÁR • TI MI SOAR A. A tekézősport térfoglailásáról ad hirt az a levél, melyet a napokban kapott Móricz Béla szöv. alelnök két temesvári vállalkozótól: Kohner Lajos­tól és Tar Istvántól, akik utasítást kértek egy modern, négyes pálya épitési szabályai­ról). A két lelkes sportember ezzel a modern pályával akarják megalapítani Temesváron a tekézősportot. Reméljük, sikerrel. A HAGGIBBOR IS MEGALAKÍTOTTA te- kézőszakosztályát. A vezetőség: Ludvig Ná­thán, Krausz Géza, Fülőp Herman, Schwartz Jenő, Simon Árpád és Király Árpád felké­rik a város zsidó ifjúságát, hogy jelentkez­zék a szakosztályban való felvételre. A csa­pat kedden esténkén! 8 órától kezdve a Mi- riszlay-pályán (Str. Massaryk 3.) tartja ed­zéseit. ROMÁNIA NEMZETI BAJNOKSÁGAIT n szövetség kiírja. A rendezőbizottság már el­készült a bajnokság szabályzatával, melyet közölni fogunk. Öt válogatott játékossal jön a Bratislava Mii tad a pozsonyi csapat GLUJ-KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósí­tójától.) Városunk sportközönsége lázasan várja a Bratislava vasárnapi bemutatkozását. A kiváló cseh csapat méltán megérdemli a középeurópai .mumus“ elmet, mert az utol­só két év folyamán sorra verte a legjobb magyar, osztrák és cseh csapatokat. így pél­dául ál Hungáriát 6:2-re, a Ferencvárost 7:2-> re, az Újpestet 2:0-ra, az Admirát 3:2-re, a Slaviát 4:0-ra, a Spartát 3:l-re, a Leicester Cifyt szintén 3:l-re, egy héttel ezelőtt újabb nagy győzelmet aratott a Bocskay felett, amely pedig közismerten jó formában van. A Bratislava teljes elsőcsapatával a követ­kező felállításban érkezik Clujra: Kr.iska — KK ELSŐ MÉRKŐZÉSÉN. Prágából jelentik: A cseh—ólasz kö­zépeurópai tennisz kupamérkőzés máso­dik napján a csehek 4:0 arányban vezet­nek. BUCUREŞTI. A Doherty 3:l-re vezet a TCR elleni tenniszmérkőzésen. A teg­napi eredmények a következők: Caralu- lis, Réthy—Murray, Schmidt 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 7:5. — Wertheimné, Caralulis— Pouliffné, Schmidt 6:2, 6:2. KISPEST LABDARUGÓCSAPATA a svéd­országi Västäräsben ai helyi csapattal 3:3 (1:1) arányban döntetlenül játszott. KRAKO. Szeged FC—Cracovia 3:2 (1:1). A CAO a következő uj játékosokat szerződtette le: Borgea U, Iovioin Olim­pia, Slivac Olimpia, Ivanescu Progresul Temesvár. Kocsis, a klub válogatott bal­szélsője viszont elhagyja a CAO-t és va­lószínűleg Franciaországba fog távozni. Moîeges gyengeség Természetes körülmények között az egész­séges flérfi megőrzi sexuáMs képességeit tel­jes egészükben 60—65 éves koráig, viszont ezeknek a képeségeknek teljes vagy részle­ges eltűnése olyan rendellenesség, amelynek okait kutatni kell. Az egyedüli orvosszer, amely a gyengesé­get gyógyítja, a Reton. A Reton nem izgató­szer, hatása háromnapi kúra után érezhető: ez a hatás azonban erős és tartós. Miután a Reton tabletták a gyengeség bel­ső elő idézőire hatnak, a hatás csodálatos. A férfi újjászületik és visszakapja ifjú­ságát. A kezelés módja: naponta 3 tabletta'. Egy 25 pasztillá'S tubus ára 98 lej. Csak gyógy­szertárakban és drogériáikban kapható. 110 lej előzetes beküldése ellenében postán bér­mentve kapható. Vezérképviselet: E. & L. Ciora, Bucureşti III, Str. Speranţei 37. Kosztka, Strasztnyi — Kovács, Tauszig, Gyurcsák — Nagy, Hodák, Jakube (Jávor)', Luknár, Maszarovics. Köztük Strasznyi, Ko­vács, Gyurcsák, Hodák és Maszarovics több­szörös cseh válogatottak. Jávor az Újpest középcsatára volt éveken át. A Victoria csak a mai edzés után állítja össze csapatát. Bizonyos, hogy Sepi is fog játszani — valószinüleg a jobbösszekötő posztján — különös tekintette] a svédek el­leni jőlvő'heti válogatott mérkőzésre, A mérkőzés pontosan 6 órakor kezdődik, játékvezető Muresan Anton. A nemzetközi mérkőzés előtt a GAC országos atlétikai ver­senyét bonyolítják 'lte. Szaniszló I. a Victoriában? CLUJ KOLOZSVÁR. A labdarugóalkerület keddi ülésén felmentette Szaniszlót, az U ki­váló csatárjátékosát az ellene emelt vádak alól. Szaniszló különben a Victoriával) foly­tat szerződtetési tárgyalásokat és valószínű, hogy vasárnap miár játszani fog a Bratislava ellen. Schmeling európai ellenfele: Farr Londonból jelentik: A Farr—Nensel ököl- vivómérkőzést Farr nyerte meg, aki a har­madik menetben kiütötte ellenfelét. Schme­ling igy julius 30-án Farr ellen fog kiállítani. Érdekes klubcserék az A-ligában Bucurestiből jelentik: Tegnap, a játékosok kilépésének bejelentésére adott utolsó határ­napon, a 'következő ismertebb játékosok je­lentették be a labdarugószöivetséghez kilé­pésüket régi klubjaikból: Volentir. Mercea1, Igna Gloria; Munteamu I., Munteanu II. Victoria; Nagy T., Nagy II. Chinezul; M. Radulescu, Ghidály, Cosma Jiul; Boksa Cri- sana; Dunareanu Crai Jovan. A két Mun­teanu tehát őszkor már miás egyesület szí­neiben fog játszani. Hogy melyikben, egy­előre még bizonytalan. BUDAFOK CSAPATA első svédországi tu- ramérkőzésén Umeaban 3:0 (0:0) arányban győzött a kerületi válogatott ellen. A RIPENSIA MEGCÁFOLTA AZOKAT A HÍREKET, hogy legjobb játékosai eltávoz­nak a klub kötelékéből. Több játékos beje­lentette ugyan kilépését, de a vezetőség visz- szaitartotta őket. BURDÁN, a Venus elbocsátott kapusa a fővárosi lapokban meleg hangon búcsúzik el a főváros közönségétől. El keli hagynom a Venust — írja — de magam sem tudom, miért. Talán azért, mert ember vagyok és egyszer nekem sem ment a játék .. . BUIRAS, az AMEFA kitűnő hátvédje, a FC Rapidhoz szerződött le. ANKARA. Rapid Bécs—Ankara válogatott 5:2 (4:2). Hím üiiipr fííszin vasárnap Miicp- cirópa válogatott la&daragocsapalában

Next

/
Oldalképek
Tartalom