Ellenzék, 1937. május (58. évfolyam, 100-122. szám)

1937-05-14 / 108. szám

1 1937 mi fus 14. m ELLBNZan 9 ^ZCAMASÄC BEVONJÁK AZ EZÜST SZÁZLEJE- SEKET. A pénzügyminiszter körrende­letét Iintézett a pénzügyigazgatóságokhoz és elrendelte, hogy gyorsítsák meg az ezüst százlejesek bevonásának ütemét, mert az ezüst százlejeseket nikkel érmék­kel fogják kicserélni. A körrendelet ér­telmében a pénzügyigazgatóságoknak tilos ismét forgalomba hoznia az ezüst százlejeseket és amint a főpénztáraknál legalább 5 zsák ezüst százas összegyűl, kötelesek azt a Nemzeti Bankhoz beszol­gáltatni. A május havi liszt és gabonaexport után nem fizetik az értékesítési j uitai mat.. A föld­művelésügyi mLniszitter rend élete értelmében a május havában iesz közlendő liszt és ga­bonaexport ut>á)n mám fiz étik az exportőrök­nek az értékesítési jutalmakat MÁJUS 15-ÉN ÉLETBELÉP A KÖZHIVA­TALOKNÁL A NYÁRI MUNKAREND. A kormány elhatározta, hogy május 15-tői kezdve életbelépte^ a közhivatalokban a nyári munkarendet. A hivatalos munkaidő reggel fél nyolc órakor kezdődik és délután kettőig tart. A délutáni kivatalos órákat fel­függesztették. ünnepek után következő na­pon a közhivatalok délután félnégy órától félnyolc óráig dolgoznak. Ez a munkarend október 1-ig tjaríU. Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban a kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvet ad ki. Bucureşti-ben kötik meg a romáin-magyair gazdasági egyezményt. Hirt adott már az Ellenzék arról, hogy & Budapesten elkez­dődött magyar-romám gazdasági tárgyalá­sok, melyek a két szomszéd ország közötti árucserét voltaik hivatva írendezmi, nem­régiben megszakadtak. A tárgyalások meg­szakadásnak oka az volt, hogy a magyar kormány etltilitottia) a nyersolajnak Romá­niába való szállítását, miire a román kor­mány azzal felelt, hogy betiltotta a petró­leumnak Magyarországba való szállítását. Időközben újabb tárgyalások kezdőditek, mélyeknek folyamán elsimították a fehnie- rütl-t félreértésekéit és két hónapra szóló ideiglenes egyezményt kötöttek, melyet rö­videsen a végleges egyezmény megkötése kö­vet) majd. Az idiaig&eines egyezmény értel­mében minden Magyarországba szállított öt vagon nyerskőoilaj után Románia egy vagon nyers vasai kap a pécsi bányákból. Rövid idein belül Bucuiresti-be érkeznek a magyar kormány kiküldöttei, hogy megkössék a végleges magyar-román kereskedelmi egyez­ményt. MÁJUS 15-ÉN FIZETENDŐ A KONVER­ZIÓS RÉSZLET. A konverziós törvény értel­mében, amé’y mezőgazdasági ingatlanokat terhelő adósságok 50 százalékait, a városi ingatlanokat terhelő adósságok 20 százalé­kát engedte el, a hatodik törlesztési részlet május 15-én fizetendő. A fizetés törvényes formája, valamint a nem fizetők elleni szankciók azonosak úgy a mezőgazdasági ingatlanok, mint a városi ingatlanok tulaj­donosainál. Az adós hitelezőjének konver­ziós részletét azon a helyen és abban a for­mában kelj megfizesse, ahogy a közöttük való megállapodás szerint kikötötték. Ilyen kikötés hiányában az adós a konverziós rész- leiét leteheti Vagy az adóhivatalnál, vagy az illetékes pénzügyigazgatóságnál és a letéti elismervényt a hitélező illetőségi helyén lévő járásbíróságnál kell deponálja és ennek megtörténtéről ajánlott levélben kell értesí­tenie a hitelezőit. Ily módon az adós men­tesül az esedékes konverziós részlet alól. Abban az esetben, ha az adós nem fizet, hitelezője lefogtaltaithafcja bármilyen jövedel­mét a közadósságok behajtásiának módján. Az esetben, ha az adós az előző, vagy még több részlettel is adós maradt, akkor kiesett a kedvezményből és a hitelező kérésére vég­rehajtható minden ingó és ingatlan vagyo­na. Kivételt képeznek azok az ingatlanok, amelyekre a konverziós törvény 26-ik sza­kasza vonatkozik. Abban az esetben, ha va­lamelyik adós ellen végrehajtást kérnek, nem léphetnek fel ellene összes hitelezői, csak a* a hitelezője, akinek elmaradt a kon­verziós részlettel. Ahhian az esetben, ha az adós az árverés kitűzött napjáig kifizeti az adósságát a per és végrehajtási költségek­kel együtt, úgy továbbra is élvezi a konver­ziós kedvezményeket. MEGSZORÍTOTTÁK á GYARMAT­ÁRU BEHOZATALT. A kontmgentálási bizottság a külkereskedelmet irányitó bizottság rendeletére megszorította a gyarmatáru behozatalt és megsemmisi- tette 35 gyarmatárukereskedőnek ki­adott behozatali engedélyt, 11 más gyar­matáru nagykereskedő behozatali kvó­táját pedig nagymértékben redukálta. FÉNYKÉPALBUMOK nagyon szép kiáBi- fásban, hatalmas választékban már 128 lej» fői kezdve kaphatók az ELLENZÉK ktay*. osztályában, Huj, piata IMh/ ' ' : Fáradt csapattal nem lehet mérkőzést nyerni AMIÉ—Victoria 5:2 (2:0) azonnal Goedecka féle Anusol kúppal kezelendő. A világ összes orvosai ismerik és rendelik. CLUJ KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tu­dósítójától.) A nemzeti Á-ligában tegnap egy mérkőzést játszottak le az AMTE és Victoria csapatai. A kolozsvári csapat az utolsó hetekben hetenként két mér­kőzést is játszott, tegnap pedig a beteg Munteanu I. és Cociuban I. helyén tar­talékkal kiállva, lábában a vasárnapi Rapid elleni mérkőzés fáradtságával, súlyos vereséget szenvedett a Perneky, Szaniszló és Szadovszky nélkül kiálló AMTE-tól. A Victoria fáradt csapat és helytelení­tenünk kell a vezetőség azon eljárását, hogy hetenként több mérkőzésre kény­szeríti a fiatal együtest és veszélyezteti annak jóhirnevét. A 6-ik percben Batrin, a 19-ik perc­ben Proszler fejesgóllal állítja be a fél­idő eredményét. A II- féliidő 6-ik percében Cucula, a 8-i-k percben Proszler a további góllö­vők. A 12-ik percben Capusan lövi a Victoria első gólját, a 40 ik percben Batrin lő újabb gólt, a 42 ik percben Szántay szépít az eredményen. A Victo­ria nagy balszerencsével is küzdött, a mit a javára mutatkozó 6:4-es korner- arány is igazol. AMTE: Garold, Kovács—Bujbás, Szurdi—Szabó—Tóth, Cucula—Léb— Dvorzsák—-Proszler—Batrin. Victoria: Muntean II., Takács—Fele- canl., Páll—Pop III.,—Nistor, Cornea— Szántay—Cociuban II.—Felecan II.— Căpusan. Az AMTE jól játszott, de ha a pihent Vlictoriával került volna össze, vereség nélkül nem ment volna haza. Gerold, Praszler, Cucula, Batrin és Tóth voltak a csapat legjobbjai. A Victoriából csak Felecan I. és Capusan voltak azok, akik­nek még volt erejük a mérkőzés végig­játszására. — Radulescu biró nagyobb hibák nélkül vezette a mérkőzést, 2000 néző. Bfrkozósportunk vasárnapi eredménye: Törekvés Nagyvárad—KMSC bajnoki viadal GLUJ-KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudó­sítójától.) A nemzeti birkózó csapatbajnok­ság legközelebbi mérkőzését vasárnap este 8 órai kezdettel a katolikus gimnázium dísztermében rendezik meg a Törekvés Nagyvárad és KMSC csapatai között. Á két csapat összeállítása a következő lesz: Törekvés. Légsulyban: Dienderle János, 1931 -ik évi ofrsz-ágos bajnok, Bucureşti 1935-iik évi bajnoka. Pehelysúlyban: Tőzisér József, ötszörös országOiS bajlnok, az 1932 ók évi Balkán- olimpia, az 1934-iik évi budapesti munkás- oJiimpiia második helyezettje, az 1933-ik évi Kisautóul—Lengyelország közti viadal győz­tese, ia berlini olimpia negyedik helyezettje. Könnyüsu-lyban: Kenéz Lajos, 1933-ik évi országos baljnok, számos nagy verseny he­ly eziett je. Weltersnlybain.: Lévay József, 1931-ik évi országos bajnok, állandó válogatott. Középsulyban: Ruttkay Ferenc, különbö­ző országos versenyek helyezettje. Kisnehézsulyban: Bencze József, különbö­ző országos versenyek helyezettje. Nehézsúlyban: Bodó Lajos, a Balkán- olimpia harmadik helyezettje. Tartalékok: Miólea, Horváth, Bodó II. és Biró. KMSC. Légsulyban: Józsa János, az 1935. évi országos bajnokság negyedik helyezettje. Pehelysúlyban: Ceteras Nicolae, több or­szágos verseny helyezettje. I Könnyüsulyban: Györkös Ferenc, az 1932. évi Balkán-olimpia és az 1934-ik évi Mun­kás-olimpia második helyezettje, állandó országos válogatott. Weltersulyban: Kiss Dénes, az 1935-ik évi országos bajnokság negyedik helyezettje, aki legutóbb verte a mult évi országos bajnokot, Középsulyban: Toczauer András, több or­szágos és nemzetközi verseny helyezettje, legutóbb verte az 1935-ik évi országos baj­nokok Ki »nehézsúlyban: Gáli István, az 1935-ik évi fővárosi bajnok, az 1936<k évi országos bajnokság második helyezettje, ligabajnok. Nehézsúlyban. Jeddy Sándor, több ver­seny helyezettje. Tartalékok: Bodea, Bíró, Opris, Crisan, Ferenczy, Toader, Markovics. a svábbogarak biztos halála! Figyelje meg jól használati utasításunkat. Minden gyógyszertárban ás drogueriéban kapható. SZOMBATHELY. Hungária—Haladás 5:3 (2:2). Bajnoki. Egyenrangú ellenfelek küz­delme. nehéz győzelem. A Hungária góllö- vői: Turay (2), Cseh (2) és Szabó. A ROMÁN KORMÁNY külügyi k'épvlsee- - lei utján meghívást küldött a jugoszláv, gö rög, bulgár, török és 'albán kormányoknak, hogy atlétikai szövetségeik -versenyzői ve­gyenek részt a Rucuresti-i Balkán-játékokon. Nem hagyják élni €v K'nizrsif.ae BUCUREŞTI. A Crisanan kivill a Gloria és a Juventus is megfelebbezték a nemzeti ligák intézőbizottságának azon határozatát, mellyel a Gloria által megnyert — Chinezul elleni mérkőzést — -a Gloria javára irta. Ez­zel nemcsak a közvetlenül érintett G'oria de a Crisana és Juventus hátrányos helyzet­be kerültek és a Crisana után most a Glo­ria és Juventus is megfelebbezték a határo­zatot. A felebbezési bizottság pénteken fog dönteni a felebbezések ügyében. SOMOGYI KLÁRI, Románia tenniszbaj- nokin-öje, hosszabb idő óta Budapesten tar­tózkodik. A budapesti lapok híradása sze­rint- Somogyi Klári véglegesen a magyar fő­városba költözött és a BEAC-ba lépett. A KMSC VEZETŐSÉGE felhívja az úszó­szakosztály tagjait, hogy folyó hó 14-én, pénteken este 8 órakor pontosan jelenjenek meg az egyesület helyiségében. Ugyapatkkor jelentkezhetnek azon uj tagok is, akiknek felvétele felett még nem döntőit a vezetőség. A FC RAPID BALESETE. A vasárnapi mérkőzés után a FC csapata autóbuszon igyekezett haza szálló diai lakására. A strand­fürdő előtti kanyarban az autóbusz össze­ütközött egy szembejövő autóbusszal. A csa­pat kocsija oldalt dőlt és -a felborulástól csak két ütsz él i fa mentette meg. A játéko­sok közül az összetört ablaküvegek Roscu- Jet -arcán és kezén ejtettek súlyosabb sebe­ket, de a többi játékosok is többé-kevésbé mind megsebesültek. Sebeiket szállodai la­kásukon kötötték be. A rendőrség megindí­totta az eljárást a hibás sofför ellen. BOLOGNA. A nemzetközi atlétikai verse­nyen a magyarok szépen szerepeltek. 200 m. 1. Görkói 23.2 mp., 800 m. 1. Pieraccini olasz 1 p. 55.2 mp., 2. Temesvári 1 p. 55.3 mp. 500 m. 1. Biella olasz 14 p. 56.8 mp.. 2. Kelen 14 p. 56.8 mp. 400 m. 1. Kovács 49.6 mp. Magasugrás. 1. Kerkovics 185 cm. Távol ugrás. 1. Voltai 696 cm. Olimpiai sta­féta. 1. BBTE 3 p. 36 mp. A Venus legyőzte a Leicester Cítyt Bucur estibőt jelentik. hogy a Venus teg­nap 12.000 néző előtt 2:0 (1:0) arányban győzelmet aratott a Leicester City csapata ellen. A gólokat Gruin (31. p.) és Barbu- lescu (51. p.) lőtték. A mérkőzés elején az angolok voltak fölényben, de azután felül­kerekedett a Venus és végig ö irányított. Az angolok kissé fáradtaknak látszottak. A mezőny legjobb embere Bodoh volt.-DEJ-DÉS. UEG—Somes 6:0 (1:0), barát­ságos, góllövők: Pimtea (4), Bota és Bartha. (Vasárnap.) Hiaggibbor—Somes 1:1 (1:0), barátságos. (Hétfő.) GLUJ-KOLOZSVÁR. Victoria törpe—U törpe 3:1 (3:1). NEWYORK. A Schmeling—Braddock vi­lágbajnoki döntő ökölvivómérkőzés végleges időpontjául jusnius 3-át jelölték ki. AMSZTERDAM. Waltberg holland úszó- bajnoknő a 200 méteres hölgy mellúszás vi­lágrekordját 3 p. 03 mp.-re javította SFT.-GHEORGHE-SEPSISZENTGYÖRGY. A -városi tanács úgy határozott, hogy városi sporttelepet épít. -Eddig már számos telek­eladás i ajánlat érkezett be a városihoz, a ta­nács azonban az árak drágasága miatt m'ég egyik ajánlatot sem fogadta el. BUCUREŞTI. A válogatóbizotfság arra kérte a ligák intézőbizottságát, hogy a B vá­logatott balti túrája előtt adjon egy szabad­napot és ellenfelet a csapat részére. Az in­tézőbizottság úgy döntött, -hogy junius. köze­pén Bucuresti'ben fog egy napot biztosítani a B válogatott részére, melynek edző-társa valószínűleg a Ripensiia lesz. STROICI MANOLE, a kiváló román cél­lövő, napok ótó Budapesten tartózkodik és a nemzetközi gala-mblövő versenyeken -vesz részt. A Selmeczi-vándordijas versenyben Hlalassy Gyula dr. lett első Stroici előtt. Az Olbay-emlékversenyt Orczy László nyerte meg, itt Stroici negyedük helyen végzett. A gyenge lérli hanyag és nem beteg Lehetetlen az, hogy aiz a férfi, aki nemi képességei csökkenését látja, ne kövessen el mindent annak megelőzésére. Ez annál is nyilvánvalóbb, mert a RETON-tabletta a ne­mi gyengeség gyógyszere. A RETON-nal való kezelés nagyon egyszerű: napi három tabletta, a hálás háromnapi kezelés után erő­sen érezhető. Egy 25 pasztillás tubus ára 98 lej. Csak gyógyszertárakban és drogé­riákban kapható. 110 lej előzetes beküldése ellenében postán bérmentve kapható. Vezér- képviselet E. & L. Giora, Bucureşti, III. Str. Speranţei 37, - - - _­Tui’i s ^ a. t AZ AURORA TURISTÁK május 16-án. pünkösdkor, autós kirándulást rendeznek Remetea-Toroekóra és Szentgyörgyre. A ki­rándulásra jelentkezni lehet a Kemény-cuk­rászdában. (Str. N. Iorga 5.) Vendégeket szi­kesen- lát a vezetőség. SAJTÓ ALATT! SAJTÓ ALATT! wm JÓZSEF szenzációs riportregénye Golgoíás ut a valóságban Előfizetéseket elfo­gad az ELLENZÉK könyvosztálya Cluj, Piaţa Unirii No. 9. A rlporírs^nu ára m it) d

Next

/
Oldalképek
Tartalom