Ellenzék, 1937. május (58. évfolyam, 100-122. szám)

1937-05-09 / 105. szám

ELLENZÉK 19 37 mái un 9. its 414. SI. 4?4. licreszt-szóreilv£ntj.- R. N. ­Megfejtésül elegendő a Vízszintes i, 6, 41', 67, 70, 8j — és a függőleges 8, i3o 28, jo. 51, 69. sorok bekü dése. Vízszintes sorok: 1 Egy szép gondolat ,,A.Z ember tragédiájá '-ból. 6 Idezét Arany Já­nos „A gyermek és a szivárvány“ cimü al­legóriájából. (Folytatása az 50. függőleges sor.) 13 Buenos ..... 14 Görög összetéte­lekben négyest jelent. 16 Sirkő, rendszerint szabadon álló pilléroszlop. 17 Szigligeti ,,Cigány'‘-ának neve. 18 Hivatali asztalokon sok van. 19 Pártot változtat. 20 Egymást előző mássalhangzók. 21 Egy — .idegen nyelven. 22 Az ilyen barát megbecsülendő. 23 Burkától megfoszt. 25 Tör. 26 Sopron megyei városka, ma Ausztriához tartozik. 28 Ezt a várat ostrom nélkül be lehet venné (ü). 30 Arany (szerint gondürő. 31 Ide­gen törvénykönyv. 32 Kecske szórakozása. 34 Görög semleges névelő. 3o Odadobják neki és nem ejti el. 36 Ötszázhat. 3& Ments Isten, hogy ilyet tegyen! 41 A Föidköz?-ten- ger ázsiai partvidéke. 43 öcsém beceneve. 44 Vallásrövidiités. 45 Igv szó!L az lUr, mi­kor * világot teremtette-. 46 Vissza: adok, latinul.- 48 Szeimélynévmás. 49 iBuha tarto­zéka. 50 Főnév és ige. 50 Göndör Sándor ezen az utcán ment végesvégig. 52 Kiinai pénz. 53 Hires hajóépítő mérnök (keresztne­ve Ede.) 55 Párté. 57 Ételbe való. 58 Ide­gen prepozíció. 60 Cim rövidítés. 61 Más­ról ikerszava. 63 Fordított igekötő. 64 Gépkocsi márka. 67 Nyeregbe szálú. 70 Re­bellis — mé védő vei], 71 A disznó teszi. 72 férfinév. 73 összevont német prepozi- ci<|^75 A szarvasmarha étvágygerjesztője — névelővel. 77 Fizetni: tartozik. 78 Uzsonna. 80 ősi magyar hadieimer szimbóluma (más­salhangzók.) 81 Nyolc oldail papir. 84 Had. 85 Görög szigetcsoport — de f.tt egyes szám­iján. 87 Máyu<s. 88 Adni ige félmullban. 89 Ver. 90 Kényelem. 91 Zord ........94 Szén .......... 96 Meggyászol. 97 A ki'naii. 98 Ma­gyar irónö vezetékneve. Függőleges sorok: 1 Hindu istenség. 2 Faltörő kos a római harcászaiban. 3 Visz- isza: lalln birtokos fasi.l rövidítve. 4 Tejter­mék, névelővel. 5 Görög betű. 6 Ázsiai tó. 7 Fordított névelő. 8 Gondoz. 9 Igekötő. 10 Tömve van. 11 Nem mozdul. 12 Tagadás. 13 XII. Károly svcio király szellemes mon­dása a vallásról. 15 Párt. 19 Vágyakozik valami után. 20 Érzékelés. 24 Lepelben van. 25 Lábravaló. 27 Kettős mássalhangzó. 28 Nem ismer be. 29 Pártfogol, kedvel, 31 Egy francia bor angol neve. 32 Kalauz kialtja. 33 Bevallja bűnét. 35 Móku\s. 37 Európai főváros. 38 Peru őslakója. 39 Egymást elő­ző mássalhangzók. 40 Fonetikus mással­hangzó. 42 Az egy bé durja. 47 Molnár Fe- rencné leányneve, keresztneve kezdőbetűjé­vel. 49 Korona lehet, sőt van is. 50 A 6. vizsz. folytatása. 51 Buza közt terem. 53 Ilyen tudomány a matematika és fizika (főnét.) 54 Ha ezt bevezetnék, még kevesebb férfi nősülne. 56 Állam — franciául. 59 Számára. 61 Második betűjét a harmadik­kal; cserélve: német női név. 62 Ama kínai bölcs élőmévé. 64 Csillagkép. 65 Idegen név­elő. 66 Rövidítés a hitleri Németországból. 68 Ugyancsak nekieresztette a hangját. 69 Van ilyen láb, persze csak a gyöngébb nem­nél'. 74 Nem jön vissza. 76 Folyós dolog. 78 Hires magyar zeneszerző (1833—1900). 79 Igekötő. 81 Magyar nótaköltő. 82 A gráci nagynéni. 83 írógép márka is. 85 Angol ga­bona. 86 Iskolába jár. 90 Kérdőnévmás birtokraggal. 92 Diplomás ember irja a ne­ve elé. 93 Rakpart — németül. 95 Késnek van. 96 'Násfában van. 97 Fordított római pénz. SZÓREJTVÉNYEK 2. ||=o. Ábrahám nőül vette Sárát 3. n = / Szigeti vásárol, de Ede nem követi példáját Halvány - f iái z i ■n , (Az I—3 D. Halász István — a 4—6 Senes ötletei) Ha gyapjufonalra, szőnyegszövő kellé­kekre, mintákra, szőnyegekre van szüksége, — forduljon bizalommal a Schulhof Emilné 15 éve fennálló Orient szövőiskolá- hoz, Oradea, Str. Episcop Ciorogariu 14. Hires nevek: Beküldte: R osman Cu net De/. fia az alábbi definíciók alapján a kérdé­sek re jól felelünk, ngy az él'Uilált nevek kez­dőbetűi egy hires filozófus nevét adják 1. Osztrák zeneszerző, a modern dalforma megteremtője. 2. Angol államférfi. 3. Német filozófus. 4. Nemrég elhunyt, kiváló magyar színész. 5. Nof>el-dij nyertes olasz iró. 6. Hires filológus volt. 7. Orosz táncművész, elméje elborult. 8. Francia filozófus. 9. Spanyol ító. 10. Tragikus végű olasz király. 11. A szociálizmus egyik úttörője. 12. Flamand festőművész. MEGFEJTÉSEK A mult rovatunkban közölt 473. sz. ke­resztrejtvény megfejtése a következő: Vízszintes sorok: 1 Szerkesztői üzenetek, 16 Faenza 17 Tapéoa, 18 Ai, 20 Úrnő, 21 Vet, 23 Bega, 24 KI, 25 Zrr, 27 Air, 28 Égi, 29 Ore, 30 Sic, 31 Mórok], 33 Malurá , 36 Rázás, 39 Én és, 40 Beleragad, 42 Törő, 45 Tinódi, 43 Alany, 46 Ura van, 48 Ea, 49 Ire, 51 Isa, j2 Erő, 53 Do, 54 Susogó, 56 Ámu­lat, 59 Eloszlik, 60 Reze« orr, 61 Natasa, 62 Ulster, 63 Se, 63 Ajz, 66 Púik, 69 Tot, 70 Ak, 71 Indigó, 74 Kenés, 76 Lasszó, 79 Kean, 80 Szaniszló, 83 Szán, 84 Firka, 86 Emésztő, 87 Csúcs, 88 USA, 89 Lmn, 91 Sze, 92 Vis, 94 Réz, 93 Tz, 96 Riog, 97 Zok, 98 Erős, 100 Le, 101 Megnézi, 103 Stanza, 103 Szabadságos kis könyv. Függőleges sorok: 1 Száz méteres sikfutás, 2 Ef, 3 Rau; 4 Kerak, 3 Enni, 6 Szőrme, 7 Za, 8 öreguras, 9 Üt, 10 Zabola, 11 Eper, 12 Néger 13 Eta, 14 Ta, 13 Kölcsönös ro- konszenv, 19 Iron.a, 21 Vételi, 22 Tirana, 24 Kiárad, 26 Irén, 30 Szöv. 32 OSO, 34 Al^. 33 Ágy, 37 Áta, 40 Bíró Lajos, 41 Du- ruzsó, 44 Diszlag, 47 Roletta, 30 Égisz, 32 Emelt, 34 Son, 34a USA, 56 Áru, 37 Ase, 38 Tor, 64 Eneisz, 66 Penész, 67 Uniszónó, 68 Készok, 81 Zengés, 82 Löveti, 83 Aliga 87 Csonk, 90 Mond, 93 írás, 96 Reb, 99 Sző, 101 Ma, 102 Zá, 103 Sk, 104 An. * Megfejtők névsora és a sorsolás eredmé­nye jövő rovatunkban. TUDNIVALÓK A megfejtések nyolc napon belől kuldnwlék be levélben, vagy levelezőlapon. — A n*ec fejtési levélre, vafcy lapra rá kell ragasztani a ro* vatszimot. A címzésre ráírandó a REJTVÉNY* ROVAT jelzés. — A megfejtők között két könyv* jutalmat sorsolunk ki. A sorsolásban *zok i* résztvesznek, akik nem valamennyi rejtvény meg­fejtését küldik be. ROVATVEZETŐ ÜZENETEI S. K. A közlendők sorába került. Az ígé­ret szép szó, stb. H. Gy. Igenis léteznek barátságos számok, ilyenek például a 220 és 284. Mert 220-nak az osztói 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, ha pedig ezeket összeadjuk 284-et ka­punk, viszont 284mek az osztói 1, 2, 4. 71, 142 s ha ezeket összeadjuk, akkor 220-at ka­punk. Tehát az egyik szám osztóinak az ősz- szege egyenlő a másik számmal és viszont az egyik szám teljesen felolvad a másikban, méltán nevezhetők tehát barátságos számok­nak. D. L. Reep smiling (ejtsd: kip szmejling) magyarul annyit jelent, hogy: mindig moso­lyogj/ Ez a legfőbb törvény Amerikában, e két szó mindenütt fel van írva, ahol sok ember fordul meg. Erre tanítják a gyerme­keket is és valóban minden amerikai mindig mosolyog. Az amerikaiak vidámak, optimis­ták és ez már fél sikert jelent az éleiben. R. G. Pósa Lajosnak már régen van szob­ra Budapesten. Margó Ede sikerült müve, a Stefánia-uton (Városliget) állították fel. Rovatvezető jj*». . . HOb V tLLii. LOh. A moszkimi uerseiiyrni mely nemrégen 611 véget, a fiatal amerikai sakk óriás f ine vitte el az első dijat (5 pont) a/orosz Kan előtt, ki nek 4'/* pontja volt. A magyar Lilienthal IJ geh gyengén szerepelt. 21/* ponttal csak 7 ik lett A versenyen Uoiwintiik, az orosz éljá* tékos nem szerepeli. Fenti versenyben játszották a következő játszinál, amelyben az eddig ismeretlen nevű fia fia) orosz, Bondaievszky nagy stilusbau győzött LilienlhaJ ellen. 28-ik szánni játszma. (Moszkvai verseny, 1937.) Világos: Lilienthal. Sötét: Bondureuts: ky. 1. d2—d4, e7—eö 2. e2—e4, d7—dó (A játék igy a francia védelembe terelő­dött.) 3. Hbl—c3, Hg8—f6. 4. Fel—g5, Ff8—b4 (Az 11. n. Mac-Culcheon változat amelyet eddig mlég nem tudtak megdöntőm.) 5. e4—e5. h7—h6 6. Fg5—d2 .... (Nem a legjobb folytatás. Szokásosabb itt a huszár ütése.) 6............ Fb4xc3 7. b2xc3, Hf6—e4 8. Vdl—g4, g7—gß (A második lehetőség: Kf8. A gyaloglépés azonban jobb, mert fenntartja a hosszú sán­colás lehetőségét.) 10. Ffl—d3, He4xd2 11. Kel xd2, IIb8—c6 12. Bhl—h3 . '. . . (Most már Fxg6 fenyeget er:s támadással. Sötét azonban hidegvérben védekezik.) 12 ............. c5xd4ţ (A legjobb. A futáráldozat most nem megy, mert Hxe5 mindent véd. 13. c3xd4, Vd8—bö! (Mélyértelmü, finom lépés. A futáráldozat ismét meg van hiúsítva, mert Va5-j- és fxg6 után a sötét király d8-on át menekülhet.) 14. Hgl—-f3 .... (Érdekes, hogy Hgl—e2-re 14. Vb4+ és utána Hxe5 jönne sötét előnyére.) 14 ........... * Fc8—d7 15. Vg4—f4, 0—0—0! 16. g2—g4, Vb6—b4+ 17. Kd2—e2, f7—f6U (Kitűnő lépés, mely a világos állá-st szét­rombolja. E 5xT6-re ugyanis e5! jön. mig Vx.f6-ra Bd8—f8, Vxg6. Hxd4-j- 20. Hxd4- Vxd4. 21. Bfl\ Bh—g8, 22. Vh5, Fe8 és vi­lágosnak nincs védelme.) 18. a 2—a3, Vb4—c3 19. Bal—bl, g6—g5! 20. Vf4—d2 . . . (Nem lenne kielégítő 20. Ve3 sem, mert 20. f5ţ után úgy fxg, valamint f4 fenyeget. Ha pedig 21. gxf5, úgy 21. g4!) ...................................................................... Hc6xd4-f 21. Hf3xd4, Vc3d4 22. e5xf6, Vd4xg4+ 23. Bh3—f3, d5—d4 (A Fc6 fenyegetés halálos, tehát: világos feladta. A játszma élénk bizonyítéka annak, hogy a fiatal orosz generációban mennyi ős­ere jü lehelség van.) SAKK HÍREK. A húsvéti margatei (Anglia) verseny vég eredménye: I.—II. dij ex aequo) Fine és Keres: 7% (9 játszmából), III. Dr. Aljechin: 6 pont. (Keres, a nagytehelségü, 20 éves észt bajnok szenzációs játszmákban verte meg a világbajnok-jelölt Fine-t és az exvilágbajnok Aljechin-t. Tőle még a sakk-világ bizonnyal nagyon, sokat várhat.) A többiek eredménye: Foltys (Cshszlová- kia): 5%, Milner Barry: 5 és még 5 részt­vevő. iakkai Sándor oj regénye: l f Nagy történelmi regényei után Makkal uj hangot üt meg ebben a regényében; a mai Transsylvania társedalmának belső éle­té) ábrázolja egyik jellegzetes alakjában, akit a mezőség '(tájának hangulata leng körül, írásában az igazság vezeti, amit a magyar­ság iránti szeretete táplál lobogó tűzzel. Ára 130 lej az Ellenzék könyvosztályában, Cluj, Plate Unirii. Vidékre azonnal szállítjuk. (VI. Podmaniczky-u. 8.) kaphat minden igényt kielégítő, mérsékelt áru szobát! ! Teljes kényelem, központi fűtés, állandó meleg-hideg folyóvíz, lift, telefonos szobák. Telefon: 202—43, 294—34. íj

Next

/
Oldalképek
Tartalom