Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-01 / 75. szám

1937 április 1. BLLENZAK I^GMBAŞAC fiókot létesít clujon a ce­hoslovaca. A Bucuresti-i Cehoslo­vaca női és férfi konfekció áruház Clu- jon fióktelepet állít fel. A vállalat már helyiséget is bérelt. A MUNKAADÓ KÖTELES IGAZOL­NI, HOGY MEGADTA A TÖRVÉNYES SZABADSÁGIDŐT. A semmitőszék III. szekciója 843—1936 számú döntésével kimondotta, hogy az alkalmazott törvé­nyes szabadságát akkor is ki kell adni, ha nem is kérte azt. Az indokolás sze nnt az alkalmazottat nem lehet arra kötelezni, hogy a szabadság iránti kére­lem előterjesztését igazolja. ÉRDEKES ELVI JELENTŐSÉGŰ ÍTÉLET REPÜLÖBÉLYEG KIHÁGÁ- SI ÜGYBEN. A repülőbélyeg ellenőrök egyik Cluji cégnél két bélyegzetlen nyugtát találtak, melyek közül az egyi­ket a cég állította ki. A repülőbélyeg ellenőrök kihágási és bírságoló jegyző­könyvet vettek fel és súlyosan megbír­ságolták a céget A kihágási és bírsá­goló jegyzőkönyvek ellen a cég a tör­vényszékhez felebbezett. Az ügyet a Cluj-i törvényszék III. szekciója tár­gyalta A bíróság 1424—1936 számú Íté­letében mindkét jegyzőkönyvet megsem­misítette azzal, hogy egyrészt a címzett cég nem felelős egy másik cég által ki­bocsátott nyugta repülőbétyeg lilletéké- ért, másrészt pedig a cég által kiállított nyugta csak akkor volna bélyegköteles, ha ezt a címzett cégnek ki is kézbesí­tette volna. ÚJABB KIMUTATÁST KÍVÁN AZ IPAR ÉS KERESK. MINISZTÉRIUM A VÁLLALATOKTÓL. Az ipar és kereskedelemügyi minisztérium rendele­té alapján az importáló cégek az ipar­kamara utján pontos statisztikát nyuj tottak be az előző években bonyolított áruimportról s a cég egyéb adatairól. Ezek a kimutatások Clujon már be is futottak a kereskedelmi és iparkamará­hoz, amely azokat a rendelet értelmé­ben a minisztériumhoz továbbította. Eddig a fűszer és textilszakmára vonat­kozó kimutatások készültek el s most a vas és fémipari szakmákra kerül a sor. A miniszter utasítására csatolni kell a kimutatásokhoz a vállalatok alkalma­zottainak listáját is. melyben névszerinl kell felsorolni az alkalmazottakat, meg jelölve állampolgárságukat és fizetésü­ket. A négyjegyzékek a nemzeti munka védelméről szóló kategóriák szerint álli tandók össze. MaStkai $ s mi or isj regénye: HOLTTEiGER Nagy történelmi regényei után Maikkal Sándor uj hangot üt meg ebben a regényé­ben.; a mai társadalmának belső éle­tét ábrázolja egyik jellegzetes a.lák jábam, akit a mezőség lilájának hangulata leng körül, írásában az igazság vezeti, amit a magyar­ság iránti szere tete táplál lobogó tűzzel. Ára 130 lej az Ellenzék könyvosztályában Cluj, Piaţa Urnirii. Vidékre azonnal szállítjuk. |j Már a Il-ik kiadása jelent meg a fiazda-tfiicloiiiány cimü gazdasági és kertészeti ency- klopediának, mely a szakember nél­külözhetetlen kézikönyve ! ! A kö­vetkező gazdasági ágakat öleli fel: Részletes növénytermesztés. Takarmá­nyozástan. Állattenyésztés Tejgazdaság­tan. Baromfitenyésztés. Méhészet. Se­lyemhernyó-tenyésztés. Kisgazdaságok berendezése és vezetése. Kertészet. Sző­lőművelés. Növényvédelem. Gyümölcs­fák. A szőlő betegségei. Kartoakötés, 645 oldal, 306 képpel, ára csak 9 9 lej az Elérnék kciiyvoizléíyában Cfujj, Pi aia Unirii 9. szám Telefon 109. Vidékre azonnal, után­véttel is szállítunk!! — Kérje a gazdasági szakkönyvek jegyzékét ! ! m CeÁtté&nMfM' A1 ELSŐ ES EGYETLEN SPECIALISTĂ VAU A LAT, AMELY A, RUHÁZATI CIKKEKET MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSBAN HOZZA ki-ti ÍGY uj ÁRUHÁZÁT LETESIT CLUJ 1 STR. I.G.DUCA 3 sz. ala+f is f, n&i é& AuäamK- cu eredeti gyári arakon/ ÖUCURcíTil STR. BERZEI 1QQ, BULiLLlSABETAß-lQ, CALüRlVlJEl 159, STR.ŞELAR113 • PLOEŞTl-GALAJI*CRAIOVA*BRAŞOV*TlM1Ş0ARA*CERNĂUŢl'TLUJ S Az Universitatea közleményei. Felhívjuk az összes eilfcő csapatbeli játékosokat, hogy a vasárnapi mérkőzésre való tekintette! a csütörtök délutáni edzésen feltétlenül jelen­jenek meg. Az egyesület vezetősége úgy ha­tározott. hogy csütörtök reggeltől kezdve eflővételd állít fel a vasárnapi mérkőzésre a Stadion, s porté ruha zbam. Befíát, a Venus második görög játékosá­nak a kiadatását a héten várja a fővárosi csaipa'1- a görög labdairugószövetségtöl. Ameny- nyiben a k i a da iá s még a héten megérkezik, ugy a Venus vasárnapi mérkőzésén Gavri- lescu helyét Beffa fogja betölteni. Szaniszló 30 napos letiltása tegnap leján. A kiváló középcsatár újra magára ölti a fekete-fehérek trikóját. Bucureşti asztali tenniszba jnokságát a Sporting nyerte meg, mely az Aurora elleni helyi derbyn 5:3-ra verte az Aurora csapa­tát. A Sporting csapatösszeállítása: Erős G;i bi, Szántó, Hagi Vasiliu Erős Mărcust 21:19. 21:14. Schapirát 22:20. 12:21, 22:20, Mán- dyi 21:18, 21:14 arányban verte és főleg neki köszönheti a Sporting, hogy kerületi bajnok lett. A Venusnak a Középeurópai Kupéban való részvétele biztosnak látszik Három pontelőnnyel vezet a bajnokságban CLUJ. (Az Ellenzék tudósiifójátóL) A Nem­zeti Bajnokság elmúlt heti fordulójának leg­nagyobb meglepetése a Venus győzelme volt a Rapid fölött. A milliós csatársorral ren­delkező Rapid sehogy sem hint boldogulni a kitűnő védelemmciH rendelkező Venus szál. Burdám olyan védésit mutatott, hogy a válo­gató bizottság tagjai benne látják a csehek elleni román válogatott kapuvédőjét. Az A’bu—Sfera hátvédpár könnyen rombolta szét az Auer—Lengher—Barátki triiót. A csatársor legjobb embere Humis vall, aki­nek minden mozdulata veszélyt jelenteit a Rapid kapujára. A kitűnő görög csatár mel­lett Niculescu volt a csatársor második leg­jobb tagja. A fővárosi csapat a Rapid ebeni győzelme után most már három pont előny, nyel vezet a bajnokságban a Rapid előtt, ami behozhatatlanmak látszik. A Venus rész­vétele a Középeurópa'i Kupában biztosra ve­hető. A CAC vándordíja® CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A CAC szombaton é<s vasárnap rendezi meg Jósika és Jubiláns kupa versenyeit. A Jósika ván­dordíj négyes szenior törzsesapatok számára lett kiírva, a Jubiláns serleg pedig junior tőr-vívók egyéni pontversenyére szól. A sze­nior verseny szombaton este 9 órai, a junior vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel lesz lebo­nyolítva a Cluj-i római katolikus gimnázium tornatermében. Nevezéseik a Plata Unirii-i Bíró gyógyszertárban adandók pénteken este 8 óráig. A versenyre még visszatérünk. VASÁRNAP; Venus-Universitatea mérkőzés városunkban CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A nem­zeti A-liga vasárnapi főeseménye városunk­ban fog lezajlani a Venus és Universitatea csapatai között. A mérkőzés fontossága ab­ban rejlik, hogy ha a Venus veszteni talál­na, ugy az könnyen a bajnokságába kerül­het, aiz U veresége esetén viszont az egyete­miek az utolsók közé kerülnek, ami rend­kívül kellemetlen helyzetet jelentene részük­re. A nagy érdeklődéssel kísért mérkőzést Jonescu Tope vezeti. Az A-liga többi mérkőzései: Bucurestiben Victoria—Juventus, biróVar. folomeu és Ripensia—Unirea Tricolor, biró P. Kroner. Aradon Gloria—FC Rapid, bíró dr. Russu. Oradeán C.AO—Crisana, biró Xifando. Timisomán Chinezul—AMEFA, biró J. Pelrescu. Mindenfelé győz i „O: Imero,“ u'.oiér íetetien m;n5* sége által, mert a Primeros antíszeptikas és több évi próba által megállapított használhatósága készitmáay. Az egészséges „Primeros“-ban a csodás finomság éi bebizonyított bizalom egyesül. MegaSakmt a Dzsm CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Viasár-* nap népes közgyíii'és kereiében alakították meg városunkban az első Dzsiu-Dzsicu és Dzsiu-Do klubot „Cercul Romain de Dzsiu- Dzsicu“ néven, mely feladatául a japán ön­védelmi rendszernek az ország sportköreibe, társadalmába és a hadseregbe való bevezeté­sét tűzte ki célul. Az uj tisztikar a követ­kező: Elnök lone] Precup tanár, a Faintsanele Cluj cserkészi érület parancsnoka. Alelnö­köik dr. V. Munteanu orvos és A Cbinban tanár, főtitkár P. D ragom tanár, pénztáros Cb. D. Andron. A klub edzéseit luliu Füeok tanár végzi. Mindazok, akik a klub kebelé­ben akarják ezt a társadalmi szempontból is rendkívül fontos sportot, illetve önvédel­mi fogásokat megtanulni, jelentkezzenek a Cohorta „Fanbanele“ irodájában (Sir. Memo­randului 2,1.) naponként este 6—7 órák kö­zött. A CSMC turistaszakosztálya vasárnap, áp­rilis 4-én kirándulást rendez a Szent János- kúthoz reggel 7 órai indulással. Ebédre íz­letes gulyás lesz. A kirándulásra péntek estig lehet jelentkezni a klubhelyiségben, vendé geket szívesen lát a szakosztály. BUCUREŞTI. A Károly-kupa döntőjét a Bucuresti-i és Timisoara-i ligáik válogatóit csapatai juniu's 8-an játszák le a fővárosban. Az Unirea Tricolor és Macabi Bucureşti sporttelepeit a labda rugószö vétség mától kezdve zár alá helyezte, mert azok nincse­nek ellátva az előirt egészségügyi berende­zésekkel. ORADEA. Stăruinţa—CAO 1:1 (1:0) barát­ságos mérkőzés, melyet hétfőn jábsztak le. Cótlllövö-k Lucian, illetve Kocsis.’ A CAO a beteg Negvedi helyébe nagy ál­dozatok árán Blumot, a Ferencváros egy­kori kitűnő játékosát szerződtette le edző­nek. Blum ma érkezik meg Oradea-ra. SOPRON. Sopron amatőr válogatott lab­darúgócsapata 5:1 (2:1) arányban győzött a becs Favorilner AC csapata ellen, mely a múlt héten Becsben az Austria csapatát verte. MAGYARORSZÁG — CSEHSZLOVÁKIA birkózóviadal lesz szombaton Budapesten. F EBEN C V Á R OS— HU NGÁRIA DERBY­MÉRKÖZÉS LESZ VASÁRNAP * magyar főváros nagy labdarupóeseménvt

Next

/
Oldalképek
Tartalom