Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-17 / 89. szám

ettvntwK LAPZARTA gnpqg l.áng©l*&3Ei áll egy ÓKirályságbeli Táros Eddig háromszáz ház hamvadt eh — kár meghaladja a 30 millió lejt A romokból nyolc szénné égett holttestet szedtek ki BUCUREŞTI, április 16. Tegnap Comnad városka központjában lévő egyik benzii nrafkit árban ismeretlen ok­ból tűz keletkezett. A tűz a nagy szél követ­keztében gyorsain átterjedt a szomszédos épületekre is s minthogy nem volt elég viz, néhány óra atott Hangban állt az egész utca. Délelőtt 11 órakor már száz ház égett, estig kétszáz ház hamvadt el. A lakossá­gon rémület lett úrrá és félőrülitcn szalad­gálnak az utcákon. Az esti órákban a szél erősödött és az elemek fékez he let lem erővel pusztítottak tovább. A tűzoltóság felhívá­sára Tighina, Bolgrad és Ismail községek­ből a tűzoltóság a helyszínre sietett, hogy az ellenállhatatlan erővel tomboló tűzvész­nek gátat vésvén Este 11 óráig 300 ház. hamvadt el és a* anyagi kár meghaladja a 30 milliót. A leégett házak romjai közüli eddig nyolc szénné égett hullát szedtek ki, közöttük egy nyolc éves gyermek holttestét Ls. A leégett gazdaságok állatállománya,i is el­pusztultak. A végveszélyben szenvedő lakos­ság segítségére siettek a szomszédos közsé­gek és városok lakosai. Éjfélig még egyetlen 'középület sem gyűlt meg. A tűz fészke a telefonközponttól egy kilométer távolságra van, a posta igazgatóság utasítást kapott, hogy amennyiben a tűz tovább terjedne, ürítsék tkli az épületet. Hasonló utasítást ka­pott ta többi állami hivatali vezetője its. A hajnali órákban a szél ereje kissé alább­hagyott és a még ép házaik felett sodorta el a lángokat. A lángok nemcsak a gazdasági épületeket pusztították el, hanem a község kiköss á g á nak elraktározott g a b o nalk és /.letét is s ezért az éhínség veszélye fenyegeti a lakosságot. Prie Odavinni választották meg a Ctui-i Keresk. Akadémia rektorává CLUJ, áiprilik 16. A Kereskedelmi Akadémiáin megtartott rektorváőasztás eredményeiképen 16 szava­zattal Prie Octaviant választották meg rek­torrá. Rosca 12 és Garbacea professzor 9 szavazatot kaptak. LEGDIABB SPORTHÍREK CéOiac, a középcsatár, a csehek elten Fegyelmi eljárást rendelt el az OETR a lab­darugószövetség el'jen a 8:3-as nemzetiségi arányszám be r.em tartása miatt — Lemond dr. Tilea szövetségi elnök Bucurestiből jelentik: A labdarugószö­vetség válogató bizottsága a tegnapi ed­zés után a csehek elleni válogatott csa­patot a következőképen állította össze: David Bürger—Albu Vintila—Juhász—Rafinszky Bindea-Kovács—Ciolac—Bodola-Dobay. Tartalék: Sadovszky, Szaniszló II., Gruin. Meglepetést keltett Giolacnak. Vintilá- nak, Juhásznak és Raflnszkvnak beállí­tása, kiknél jobb játékosok is vannak. A csapat összeállitását nagy viharok előzték meg a 8:3-as arány miatt, me­lyet már a mult év elején határozatilag kimondottak. Dr. Iuga, a válogató bi­zottság elnöke az arány felfüggesztését kérte, de sikertelenül. A válogató bizott­sági elnök magára vállalta a felelősséget az OETR-rel szemben, mely egyébként fegyelmi vizsgálatot rendelt el a szövet­ség ellen. A következmény az lett, hogy a szö­vetség elnöke, dr. Tilea kijelentette, hogy lemond tisztségéről. LEGYŐZTÉK MAX BAER VOLT VILÁG­BAJNOKOT Londonból jelentik, hogy tegnap Tommy Farr, Anglia nehézsúlyú ökölyivóbajnoka 12 menetes küzdelem után pontozással legyőzte Max Baert, USA volt világbajnokát. *m*X*mm*imwm—í ■ — ■ ■«!■■■■ ■■ ■ ■■■ ■ .ror Mérnöki Gyár! Orvos! Minden magyar, német (25% redukció) francia, angol, stb. folyóirat és könyv LEPAGE-nál, Cluj. Kérjen ingyen jegy­zéket Lepageíól, Cluj. — Közölje, mely szakma érdekli. BUCUREŞTI, április 16. Bucuresti-i lapok jelentése szeriül kegyel- mezésök és büntetésleszállitásók lesznek a májjus 10.-i inemzeli ünneppel kapcsolatban. A Credinţa szerint a birt nem cáfolják az Stefan Zweig Rendezte: W. Tourfansliy ■waanHnnMHnHanHBHmBBannMHnMBaaaB Gaby Mortay, Charles Vane! alakítása Egy éjszaka mámora Legnagyobb siker a CapHoÍ-mozíban Ideiglenesen és megtorlásként BdüfottáK Németországban a zsidóit POliilMüi €§ SPOrlDdO ÓS§S€ÍÓVd€i€ÍÍ BERLIN, április 16. Junius 154g betiltották a zsidók politikai, illetőleg sportcélú összejöveteleit. A rendel­kezésről a német lapok nem irtaik, a zsidó egyesületekkel közvetlenül közölték az in­tézkedést. A rendelkezés a zsidók számára nem teszi lehetetlenné a sportolást. A tila­lom csupán a tfuttalMhotz1, teinniszliez lia­ison ló nyilvános sport gyakorlatokra vonat­kozik. Hivatalos kijelentés szerint az intéz­kedésnek ideiglenes jellege van, u rendeletet zsidók által külföldre szállított hamis hírek cimán megtorló rendszabálynak szánták. Többek között hlvaitikóznak a mewyorki baptista egyház mozgószinházában pergetett némeiellenes fűmre, melyet az indokolás sze­rint zsidó befolyás alapján vetítettek. A református egyház köréből GLUJ, április 16. A református egyházkerület igazgatótaná­csa legutóbb több fontos kérdéssel foglalko­zott és tett általános jelentőségű intézkedé­seket több jelentős ügyben. Mindenekelőtt foglalkozott a dr. Makkai Sándor személyét ért támadással és helyesléssel vette tudo­másul az egyházkerületi elnökségnek azon intézkedését, amellyel óvást emelt a támadó cikknek a Keleti Újságban való megjelentse ellen és intézkedést kért arra nézve, hogy ilyen, az egyházat bántó eset jövőre elő ne fordulhasson. Az igazgatóién ács tudomásul- véve az elnökség megkeresésére adott vá­laszt, újólag kifejezte, hogy dr. Makkai Sán­dor volt püspöke személyét ért támadást helyteleníti és a leghatározottabban vissza­utasítja. A püspök beszámolt arról, hogy nem ré­gen meglátogatta a gazdasági iskolával kap­csolatos teológiai tanfolyamot és m egállá - pitotta, hogy a tanfolyam ügykezelése és munkássága kifogástalan. Előterjesztést tett a püspök egy bibliai kommentár kiadására nézve. Az igazgatótanács elismeréssel vette tudomásul, hogy ia teológia tanári kara e nagy .jelentőségű irodalmi vállalkozás sikere érdekében készséggel feiajánita közreműkö­dését éis hogy a testvér egyházkerület is ki­látásba helyezte az ügy érdekében messze­menő támogatását. Ezután a zsinati ülések 'előkészítésének kérdésével foglalkozott az igazgatótanács és elhatározta, hogy az ősz folyamára előkészíti és egybehívja a zsina­tot, hogy félbeszakadt munkáját tovább­folytassa és törvénylalkoítói (tevékenységét befejezze. A lelkészek súlyos anyagi hely­zetével is behatóan foglalkozott az igazgató­1931 i print 11. Holnap, Bzombalon este pontosan 9 óra 20 perckor : Királyi kegyelem és büntetésíeszállitás készül májas íO.-ére igazságügymini'sz.tériumban, hói a kegyelem­ben részesülők névjegyzékén dolgoznak. Nincs kizárva, hogy a kegyelmi rendelet a junius 8.-i restaurációs ünnep alkalmával kerül kibocsátásna. hangversenye a Ma­gyar Színházban. Pár jegy még kapható!! Jegyek NiAüYAK SZÍNHÁZ pénztárán! és főtéri kioszkban elővételben kaphatók tanács és elhatároztál, hogy e fájdalmas kér­dés orvoKlásn érdekében minden lehelül elkövet. Végül több egyházközség ingatlan- vásárlási vagy eladási ügyét vizsga ta felül és jóváhagy la a bemutatott szerződéseket, tárgyalta az egyházmegyék részéről beérke­zett (jelentéseket és elintézte felterjesztései­ket. (Első oldali cikkünk folytatása) LONDON, április 16. A Clavus angol gő­zöst Ijilbuotól 17 mérfötdnyire az Espuna spanyol nemzeti hadihajó feltartóztatta, de negyed óra múlva engedte továbbmenni. TANGER, április 16. A „Roxane“ francia hajót ma Tarifa kikötő előtt az „Eldato“ spanyol hajóról leadott két lövéssel feltar­tóztatták. A Roxane azonnal tudatta az ese- tét a francia haditengerészeti minisztérium­mal és folytatta útját. LONDON, április 16. A „Daily Herald“ mai számában a következő hirt közli: Spa­nyolországban titkos mozgalom indult, mely­nek célja lenne politikai szempontból sem­leges katonai diktatúrát bevezetni és a: or­szágot pacijlkálni. Az uj kormány élére Miaja tábornokot, a madridi kormány had­seregfőparancsnokát állítanák. A terv sze­rint Franco tábornokot és Largo Caballerot lemondatnák, az idegen katonákat és taná­csosokat eltávolítanák Spanyol országból. Az összeesküvést politikusokból és üzletembe­rekből álló csoport készíti elő és a tárgyalá­sok állítólag igen előrehaladott állapotban vannak, habár igen szigorú diszkréció mel­lett folynak. Az uj kormány köztársasági koncentrációs, békéltetési és újjáépítési kar binetnek nevezné magát. Feltevés szerint Franco több tábornoka és a nemzeti csapa­tok zöme örömmel fogadná el a tervet és Aliaja tábornok katonái sem elleneznék, mert Madrid védelmezőjének igen nagy a tekin­télye. A legfontosabb tényező azonban ma­ga Miaja tábornok. Ugyanis az ő lojalitása a valenciai kormány iránt, minden kisértés­től távol tartja. Ennek dacára a terv moz­gatói remélik, hogy sikerülni Jog őt is meg- gyözni. Orvosi szűkülés. Az EME orvostudományi szakosztálya április 19-én, hétfőn este fél 9 órakor a református leánygimnázium Bra- banu-utca 26. számú helyiségének fizikai előadótermében szak előadást tart. Program: 1. Elnöki megnyitó. Dr. Kappel Izidor ülés­elnök. 2. Dr. Kittel Lajos: „A vörheny és di-ftéria profilaxis eredményei“. 3. Dr. Joó István: „A mitogenetikus sugarakról és azok bolognai hatásáról“. 4. Dr. Kelemen László: „Az átmeneti tachicardiáról“. * ELJEGYZÉS. Grünfeld Ödön eljegyezte Fischer Klárit Clujon. Minden külön értesí­tés helyett. A D. F. Unitárius Nők Szövetsége napközi otthona javára április 17-én délután 6 órai kezdettel műsoros délutánt reaidez, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív a ren­dezőség. ^U(tÍcAÁ 1937 április 15-én. (Rador) Berlin 176.35. Amszterdam 240.20, Ne-wyork 438.75, Lon­don 21.53, Pár1"« 195.750, Milano 230.750, Prága 15.32, Budapest 86, Belgrád 10, Bucu­reşti 325, Varsó 83.30, Bécs 739.250. Nyitás április 16. (Rador) BerRn 176.25. Amszterdam 240.10, Newyork 438.50, Lon­don 21.52, Paris 19.56, Milano 23.10, Prága 15.32, Budapest 86, Belgrád 10, Bucureşti 325, Varsó 83.15, Bécs 738.750. Pearsons Az opáíszemü asszony Edward és Mrs. Simpson életregénye. 24 lap, ára 92 lej. Lepagenái, Cluj. Kérjen Pantheon jegyzetet. _______________________________________- * r —~-------------- —_________________________ü____________w ^_________ Felelős szerkesztői Dr. GBOIS LÁSZLÓ, « Kiadótulajdonos: ELLENZÉK BT, « D Ellenzék „Concordia 4 uiűintézetén«* aromás* SS&H&AS

Next

/
Oldalképek
Tartalom