Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-14 / 86. szám

IO WWRNiVR 1937 á prill» 14. 75 bCrönddcl ér 6 bandával JVTcí‘us 10.- r«í Több külföldi áíiamlériii várnak Bucuresíibe 'BUCUREŞTI, április 11. Bucuresli-i lapok jelentése szerint fontos kül politikai események várhatók. A ,,Cu rentul" értesülése szerint Beck lenyyel külügyminiszter június 8 elüli Bucuresíibe ér­kezik. .4 restauráció ünnepén több minisztert várnáik Bacuretlibe a szövetséges államok­ból Valószínű, hogy Sztojndinovics, Metaxas és Rusdy-Arrus külügyminiszterek is részl- vesznek a május 10-i ünnepségen. Végétért a monstre buigár-irredenta per 92 vádlottat I—2 évre ítélt a bíróság, 246 vádlottat felmentett fonal elé vcícíle maőál egy Katona CLUJ, április 13. Tegnap este Nagy György katona, akinek' polgári foglalkozása fodrász és Alha-lulia-i illetőségű, az Oradea felöl érkező vonat elé vetette magát a 328. sr. Crház közelében. Nagy oh gyilkosságát u mozdonyvezető sem vette észre, mert holttestét csak a vo nat elrobogása után órák múlva találta meg a pályaőr. A mozdony és a vonat kerekei borzalmasan összeroncsolták a szerencsétlen katonát. A helyszínére Orlcanu rondőrkomi- szár és dr. Oslotea városi orvos szállottak ki. Az öngyilkos katona zsebében kél leve­let találtak. Egyikben bocsánatot kér hozzá­tartozóitól és szülei löl, de öngyilkosságának okáról nem adott felvilágosítást. Májas 25.-én választ Ciac-mcrfye BUCUREŞTI, április 13. A belügyminiszter május 25. napjára fűzte ki a Ciuc-meggei közigazgatási választásokat. lunían éles támadása fcSilialschaék eI3en BUCUREŞTI, április 13. A küszöbön álló BucurestUi tanácsvá­lasztásokkal kapcsolatban a radikális pnrasztpárt nagygyűlést tartott, melyen Iunian volt miniszter, pártelnök is fel­szólalt. Éles szavakkal támadta a nem- zeti-parasztpártot s hazugságnak nevez­te a hírt, mely arról szól, hogy Grigore Filipescu, a konzervatív párt elnöke, Mihalachet legkésőbb junius hó 15-én uralomra hozza. EPEHÓLYAGHURUTNÁL, EPEKÖVEKNÉL, EPEHOMOKNAL ÉS SÁRGASÁGNÁL igyunk reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár termé­szetes FERENC JÓZSEF keserüvizet kevés for- róvizze'í keverve. Orvosok ajánlják. Éleid bírd eteti, de a magáé! elaiíarta dobni BUDAPEST, április 13. A magyar fővárosban tegnap különös öngyilkossági kísérlet történt. Dr. Fritz János orvos, aki egyidő óta az egészség megőrzésére irányuló saját külön mód­szerét ,,Fritzizmus“ néven prédikálja, tegnap a Pátria müvészklubban előadást hirdetett. Néhányan, akik előadását hallgatták, mindjárt észrevették Fritz dr. rendkívüli izgatottságát és azt, hogy előadása meglehetősen összefüggés nél­küli. Egyszer azután porokat vett ki a zsebéből, pohárba hintette azokat és azzal a kijelentéssel, hogy ,.a Fritzizmus érdekében megmérgezem magam“, hir­telen leitta. Fritz dr. valóban mérget vett be, gyorsan rosszul lett, úgyhogy kórházba kellett szállítani, ahol súlyos betegen ápolják. Amint a zsebében ta­lált búcsúlevelek bizonyítják, öngyilkos­ságára előre készült. Kizuhant ts vonathó! egy Boj-i illetőségű sikelnéma CLUJ, április 13. Könnyen végzetessé válható szerencsét­lenség áldozata ltett ma >a reggeli órákban egy Boj-i iilehős'égü siketnéma. A tsiketnéma ma reggel Boj község aro­másán a Cluj felé indúló vonatra szállott fe] és egész idő alatt a vasúti, 'kocsi folyo­sóján áJwt. Clujj közelében, 'eddig még meg nem állapított körülmények között, kiesett a vonatból és sulycis zúz ód ás ok at szenvedeti. A szeren ősié felen embert a helyszínre érkezett Popa Adam mentőorvos részes illette első segélyben, majd további kezelés végett be- azáfjUtotta a istébészetá klinikára. Az áldozatnál semmi igazoló iratot nem találtak és igy nem tudták megállapítani szeméi yaz onotss ág át. BUCUREŞTI, április 13. Silistian tegnap hirdettek Ítéletet 338 bolgár paraszt ügyében, akiket kommu­nizmussal vádoltak. A per letárgyalása BUDAPEST, április 13. Eckhardt Tibor, a kisgazdapárt elnö­ke Pápán beszédet mondott közölve, hogy pártja kíméletlen harcot indít a jobboldali radikális mozgalom ellen. Egyidejűleg Eckhardt felszólította a BUCUREŞTI április 13. A szászok által lakott két megyében tartott tanácsválasztúsok végleges ered­ménye: Sibiu-megye: liberális párt 8316 • szavazat (8 mandátum), szászok 6262 szavazat (A mandátum), nemzeti paraszt- párt 5361 szavazat, vaidisták 4931 sza­— amint megírtuk — hónapig húzódott. 92 vádlottal 1—2 évi börtönre ítéltek, a többi 246 vádlott parasztot felmentették kormányt, alkalmazzon szigorú rendsza­bályokat a jobboldal mind fokozódó megmozdulásai ellen. Eckhardt a titkos és általános választójog bevezetését is követelte. vázát, nemzeti keresztény pártiak 2793 szavazat. A Siyhisoara-i meyyei szavazás kiegészítő eredményei: liberálisok 2357 szavazat (14 mandátum), szászok 1088 szavazat, nemzeti parasztpárt 209 sza­vazat és nemzeti kereszténypárt 333 sza­vazat. A Curentul meleg hangon if a magyar— román kulturközeíedés szükségességéről BUCUREŞTI, április 13. A „Curentul“ legújabb száma cikket kö­ti a román-magyar kulturális közeledésről, lap dicsérettel mutat rá arra, hogy mind bb románból fordított vers és próza je- nik meg a magyar lapokban. Ugyanakkor rma mesteri versfordításait is kiemeli. Rá­I mutat Madách remekművének román fordi- j tásiára, melyről Bánfíy Miklós gróf is meg- i állapította, hogy legkiválóbb Az ember tra­gédiájának fordításai között. A „Curentul“ rendszeresebb munkái kivárt ezen a téren, mert szükség van arra, hogy mindkét or­szág mentő! jobban ismerje szomszédját. .APITOL «10200 rr Nagy sikerrel vetíti J 0 0» Jött és győzött a szezon legremekebb vigjáték-ujdonsága! — Ilyen szellemes, pazar vígjáték az utolsó években még nem futott! rsszerepcldícn: Franz leflerer és Ida Lapina. Lur« «urli • „Kíméletlen harcot hirdetek L*C»zist<t*fiJÍÍe a jobboldal ellen“ —ÜÖ$@R: EETI ÁPRILIS 17-ÎKI HANGVER­SENYÉRE mindenki váltsa meg jegyét! — jegyek kaphatók : Haendel; D-dur Sonata Bach: Preludium, Fuga ! eethoven: Románc Ravel: Habanera Mozart—Kre sler: Rondo Veracini: Largo Br hms: D moll Sonata Paganini: Caprice Lie—Szigeti: A hó R. Korsakov: A dongó Hubav : Oárda-jelenct Foleíi laoszi* es Sze nh á& pénztáránál: Két vármegye tanácsválasztási eredménye fcSary Pickford Kuiiapeslte érkezeti BUDAPEST, április 13. Mnry Pickford, u világhírű filmsztár, ma Budapestre érkezeti és a Dunupalota úgynevezett kh fejedelmi lakosztályában szállói! meg. A filmsztár 75 bőröndöt és (i bundái hozott magával Az. újság­íróknak elmondotta, hogy részben szó rakoz.ni jötl Európába, részben pedig üzleti körúton van Elmondotta még azt is, hogy Amerikába való visszaérkezése után feleségül fog menni Charles Reggel ­hez, Amerika leghíresebb karmesteré­hez'. LEGÚJABB SPORTHÍREK Négy bajnokságot nyertek a Cluj-I asztali tonníssjátékosok Eros Csabi háromszoros bajnok Gernauli-i tudósítónk jelenti: Az országos usztaliierinisz bajnokságok küzdelmei tegnap éjjel vége tér lek a következő eredményekkel: Férfiegyes I. o. 1. Erős Csibi Sporting, 2. Schnpira Aurora. 3. Krebs SSAEC és Spitz CAO iVő/ egyes. 1. Adelstein Aurora. 2. See­mann Nusi SSAEC 3. Takács Ferer Oradea. Férfi páros. 1. Erős—Krebs. 2. Spitz — Grünwald CaO. 3 Bálint—Schapira és Szen- kovics—Szaniszló Kolping Cluj. Vegyespáros. l. Erős—Seemann. 2. Adel­stein—Rappaport. 3 Krebs—Kolozsvári Sá­ri SSAEC és Grünwald—Tokács. Férfiegyes II. o. 1. Sleiner CAO. 2. Nau- mescu Buc. 3. Santtnann és Jagoda Cernăuţi. Fénfi egyes Hí. oszt. 1. Szamiszló Kol- piug Cluj, 2. Rühen SSAEC, 3. Grosz és Váradi CAO. Junior-verseny. 1. Bálint II. SSAEC, 2. Váradi CAO, 3. Grosz és Steiner CAO. BERLIN. A Berlin—Kopenhága uszómér- közési a németek 72:59 arányban nyerték. Meglepetést kellett, bogy a 100 méteres női gyorsuszásban a német Schmitz 1 p. 08.5 mp.-cel legyőzte Hveger dán világrekordért, aki 1 ip. 08.7 ínp.-et úszott. Hivatalos rész Az északi labdarugóliga közleményei Felkérjük az öisszfes egyesületek elnökeit, az alkerületi elnököt, a liga és alkerületi biróbizottsá gok elnökeit, hogy szíveskedje­nek ma, kedden este 9 órakor a szövetség Piaţa Unirii 29. 9Záni alatti helyiségében tonlos ügyben pontosan megjelenni. Cluj, 1937 ápriii)9 12-én. Br. I. Brate sík. Dr. Gh. Trifu sk. elnök. titkár. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Mind­azoknak, kik mély gyászunkban részvé­tükkel osztoztak és a temetésen megje­lentek, ezúton nyilvánítjuk hálás köszö­net útikét. Dr. Vary Tibor. Dr. Váry Ákos. A Goldmark-vonósnégyes hangversenye. Az iparkamara dísztermében tegnap zenei meglepetés várta városunk zenekedvelő kö­zönségét. Az újonnan alakult Go’dmark- vonólsnégyes lepte meg mindlen hallgatóját művészi biztonságával, hibátlan formaérzé­kével és egyenletes tónusúval. A vonósné­gyes három tagját (Friedmann., Holló, Eieli- ner) eddig is előnyösen ismerte a közönség. Most első hegedülnek egy kitűnő fiatal he­gedűművész, Fejér Sándor társult hozzájuk, aki páratlan léndUíetle? viszi az egész együt­test. Amit tegnap mutattak Mozart, Beetbn- ven és Richter vonósnégyesei nek előadásá­val, az a legkomolyabb mértékkel mérve s jelentős művészi munka Volt és reményt nyújt arra, hegy Városunk zenekedvelői él­tékes kamarazenét fognak tőlük ezután is hallani. ZÜRICH Nyitás április 13. (Rador) Berlin 176.6750. Amszterdam 240.5750, Newyork 439.50, Lon­don 21.54. Pária 196.250, Milano 231.250, Prága 15.33, Budapest 86, Be’grád 10, Bu­cureşti 325, Varsó 83.30, Becs 74. Kiadó asoftsiatea köz&oatbast Imö üvegfallal két részre osztott tágas nagy helyiség. Irodának, vagy csendes munkát Végző műhelynek kiválóan alkalmas. Ér­deklődni az Ellenzék kÖRyvo9ztálváö3n. felelős szerkesztő: Br. GítOIS LÁSZLÓ, « Kiadótulajdonos: ELLENZÉK BT, B Ellenzői „Concordia“ mü intéz« Urnen,

Next

/
Oldalképek
Tartalom