Ellenzék, 1937. január (58. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

^ 5 TAXA POŞTALA PLĂTIT A IN NUMERAR No. 141.163/1929 Szerkesztőség és kiadóhivatai: Cluj, Calea Moţilor 4. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: Plata Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Levélcím: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetési árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországa: negyedévre 10, félévre 10, évente 40 pengő. A többi külföld, államokba csak a portókülönbözettal öbb­LVII. ÉVFOLYAM, l.SZÁM. PÉNTEK 19 37 JANUÁR 1. A A zárt ajtó mögött számú okra mindig rej­telem lakik. Izgalmunk akkor se csi llapul valami lényegesen, ha fény szűrődik át ha­sítékon vagy- repedésen. Mi és ki Lappang a zár mögött? Miesoda kezdeményből sugár­zik ez a világosság? Kíváncsiságunk, nehéz félelembe fojtva, mint az ínyencek asztalán a vadpecsenye a vörösborban, fokozottabb mód és érthetőbben tapad ama óriás kapura, mely mögött egy ismeretlen év tartózkodik. A szigorú időnek talán végzetes darabja, melynek mindegy, hogy hagyományos meg­egyezés elvont módozata e, vagy szinte ter­mészetes valami, az örök csillagászati tör­vények alapján. Az év mindenkóp évszeríi és amikor a küszöbön áll, mindig friss és izgató titok. Ezen a mai Szilveszter-napon pedig inkább, mint valaha. A kíváncsiság kimondhatatlan terhét — infandum o regi­na! — a sürü félelem mázsás súlyát érez­zük. Voltak szomorúbb évküszöbök is a bá­bom alatt, de kevésbé titokzatosak; akkor nagyjában tudtuk már mi vagylagosai üoz a háború és nyomában körülbelül mit a bâte. Most azonban a teljes bizonytalanság fenyeget és marcangol e vaksötétségben. Lesz-e háború? megmentik-e a békét? mi lesz függetlenül mindettől az emberiség sor­sa holnap, a lelki és szellemi kettéhasadtság korában? Mennyi közbeneső, mellék, áthi­daló kérdés még, az ismeretlen sötét szín mennyi árnyalata! Nemcsak szerződések, jo­gok, fegyverek, hanem bilincstörő régi ösz­tönök és mindenekelőtt az esküdből támadó filozófiák agyarkodnak. Veszedelemben for- gunk. Mert betegség az, ha inkább szomjaz­zuk már a halálos bizonyosság tudatát, mint az esetleges jó ismeretlenségét. Az 1937- ik évre babona és hidegvér egy­aránt sötét végzetet jósol: háborút. Nem­csak a hangos és vakmerő esztendők alap­ján — ne hivatkozzunk most csak az abesz- szin összeomlásra, a németek egyen jogos: tó tetteire, a spanyol testvérharcra — hanem évek óta egy háborús örvény felé való ’assu támolygás alapján, mióta gazdasági válság, totalitás, fegyverkezés, Locarno széttépésc éreztetni kezdte, hogy a békekötések „be­fejezett tényeivel“ a rengeteg szerződés, a sok népszövetségi tárgyalás selyemfonadé- kaín keresztül most már a békeszegések „be­fejezett tényei" fognak farkasszenjet nézni. Ilyenkor virul ki a babona. Néha, mint Naxos szigetén most, tömegjárvány alakjá­ban is, amelynek vitás-táncosai habzó száj­jal jósolják jövőre az uj világégést, hatáso­san, mert ugyancsak előre és véglegesen ki­jelentették Marseille után, hogy Afrikában hatalmas háborúság lesz és a hozzá közel eső DéNEorópában a vüágnézleti küzdelem főpróbája fog csakhamar vért fecskendezni... A hidegvér megállapitásai se kevésbé feke­ték és lesújtó, hogy az angol hidegvérről van szó itt, amely az utolsó, derültebb na­pok ellenére is csak a veszedelem csökke­nésének a felét hajlandó éismerní. A rideg ész igy okoskodik: a hazugság és egyoldalú jog korában az egyre zavarosabb helyzetről csak vak igazat szabad mondani. E szerint a górd tusi csomót ma már csak kard vág­hatja át. Száznál több nemzetközi szerződés, ezernyi népszövetségi határozat mondott cső­döt, a durva ösztönök és nyers lelkiségek felszabadultak, a világ teljesen meg akar Újulni, bármily áron, a zavar pillanatában kéjt remélve a pusztulásból. A politikai és gazdasági kérdések mögött egyre több függő ügy kezd szerteszét sziporkázni a bankok benzinhordói közt. Különben majd minden dolog függő lett vagy kétséges: a társada­lom, család, vallás, művészet, irodalom. Sőt az egész újkori rendszer lebeg a levegőben és föltárnád e kísérteties időben a középkor egy-egY steae* KlgsU» SIH€£ SPECTATOR hogy a harmtneéves vallásháború nem aludt • el örökre: Richelieu és Gusztáv Adolf nem : nyugszik a sírjában. Van jobbágyság, van , céh, van rendiség, van fiziokratízmus, van közösség, van hősi vezérlet« van pogány- , ság, van öad>iráskodás, van könyvégetés. Ilyenkor az általános, felforgató, véglegesítő háború, mely egyben forradalom is, az egyet­len menedék. Ezt a szót tobzódva ismétlik Marx és Soréi növendékei. Ki mer egyebet felelni, mint hogy a túlhajtott fegyverkezés célja, rendeltetése, sorsa csak egy lehet: a háború? Nincs hosszú „fegyveres béke*'; hisz ilyennek a ke dúsai vagyunk már 1914 óta. A mostani fegyverkezésben a nagy angol történelmi bölcsész — némelyek szerint a hősiség tanával a mai parancsuralom őse is volna ő — humoros példája a kutyáról jut eszünkbe, amelynek farkára pléhedényt kö­töttek és a hangtól, tehertől riad ózva egyre vadabbal rohant, egyre nagyobb zajt ütött és egyre több életet fenyegetett. Az egyr** növekvő fegyverek a hátunkon csörögnek é& riasztanak, rohanásra késztetnek, végül bele- döntenek a vörös szakadékba. Elineháboro* dottság és háború — mondta Kosztolányi — közös gyökü. És ha már Carlyle-nél tartunk, emlékünkből lépjen ki egy másik mondása is, hogy ő apjának a második kötete. A mi legfőbb bajunk, hogy apáink befejezetlen könyvének nem vagyunk utolsó kötetei és 1 a polgári szabadelvüség idő előtti befejezet- lensége miatt repedezik minden pillér, meg­dől minden házfal és leszakad minden ház­tető. Újra kell építkezni. A nagy háború tóvégeztével, mely az afrikai és a spanyol tanúság szerint nem is oly borzalmas, mint most a réinitgetők falra festik. Mégis borzasztó lehetőség! Pedig vannak biztató jelek. Nem műkedvelő bölcsészek, vagy alkalmi jósok szavaira hivatkozunk, mint Benes békehitére, vagy Shaw élcelődé- I seire, mert az egyik szerint a történelmi felelősség és a kétségtelen kockázat vissza­rettenti majd az emberiséget a nagy kaland­tól, mert a másik szerint a háborútól való végleges félelemnek legfőbb bizonyítéka, hogy Mussolini és Hitler merte, amit mert, mivel egyik se mert volna, ha lehetséges volna egy háború. Arra sem hivatkozunk, hogy nem viselnek háborút rossz termés után gabonaföiösleg nélkül, vagy amikor egyszer­kemény Janó--: £z történt 24-én „Ál, az az átkos liberálizmus — mond­ta a legifjabb miközben) nagyobb súlyt akar­ván adni szavainak, indulatosan csapkodta briccsesznadrágja szárát. „Mi baloldaliak fog­juk felépíteni a kollektiv társadalmat“ — igy szólt a másik, aJ:i alig élt még husz-liuszon- két évet s avval hencegett, hogy lélekindulás nélkül tudná felköttetnivilágnézeti ellenfeleit. „keresztény társadalmat!“ — döngette az asz­talt egy vajmi kevéssé apostoli külsejű fiú, ki egyébként gépügyrtök volt s kit templomba betérni még sohasem láttam. „Paraszt nép vagyunk„Az ipari munkásoké a jövő“, más kettő igy szurkába egymást, mig egg tagba­szakadt, magabiztos férfi, fölényesen moso­lyogva igy szólt: „A lovakat is rang szerint tenyésztjük, külön a telivéreket, külön a fél-, s külön a hidegvérüeket. A juhnyájból kidob­juk a gethest, rüheset, a disznók közül a ve- resszőrü bans malacot. Faji alap kell az em­beriségnek is.*' Amikor felébredtem, fanyar izekkel a szám­ban s még fanyarabb gond öled ok kai fejem­ben, azzal igyekeztem bátorságot önteni ma­gamba■, hogy e sefüle-sefarka álom azzal a fogfájdalommal indulhatott, mellyel együtt ébredtem most. Hányadika vany Igen, decem­ber huszonnégy, este jön az angyal s öt órát kell még utaznom vonaton, hazáig. Ember-ember hátán szorongtunk a vasúit kocsiban, jó, hogy egybeszabták annakidején, mert igy mig váll-váll mellett, bőrönd, batyu, kosár életveszélyes közösségben szorongtunk, mégis nyakunktól fölfelé a szabadmozgás le. hetőségéről ábrásad ózhattunk mindnyájan, week-end hangulatban: testünk s csomagja­ink bár bennrekedtek az össze zsúfolt ság kalodájában, a fejek annál szorgalmasab­ban mozoghattak előre, hátra. itt isme­rős, ott ismerős, szervusz, szervusz, alászol- gája, ki mit visz, ki mit kap „? mennyi ideig marad 1 Bizony, karácsonyra megjobbulnak az em­berek: „Tessék csak nyugodtan kiszállni, a babakocsit kiadjuk majd az ablakon.“ „Bol­dog karácsony; ünnepekéit“ „Boldog Új­évet]“ Csepeg a sok jókívánság az ajakról, mint édes méz. Nézem a sok ajándékcsoma- í got s összemosolygok a kalauzzal, ki azzal hódol a karácsonyi ajándékozó-kedvnek, hogy eltekint a csomagok szab ág ellenes tömegétől s fülébe vattát dug, hogy ne kelljen észre- j vennie, egy idős hölgy valakinek eleven ré­cét visz lcarácsonyi ajándékul. Bennem rej­tett büszkeség uralkodott el, az én ajándé­kaim között van egg, mely túltesz minden­kién: hasongó fogfájást cipelek s mégis ma este mosolyogni fogok, együtt fogok örülni a gyermekekkel. Nem fogja megzavarni senki karácsonyát az a vad lüktetés, mely jelzi: a bölcsességfog semmirevaló. Az önfeláldozás­nak e hősi pózában szorongtam a hazai ál­lomásig, hol „nagyszerűen érzem magam", mozdítottál ereszkedtem le a vasutikocsi lépcsőfokain. Arcomon elszélesedett a mosoly. A sefülesefarka látogatástól a legyőzött böl- cseségfogig rövid az irt, éppoly rövid, mint világnézetek Bábelétől a felismerésig: csak egg akart mosoly keltene s leráznák ma­gunkról korunk betegségét a jehzóparalizist. Karácsony estém szőip volt és örömteljes. INtrácsonyfánkon ragyogtak a gyertyák. Az égen is csillagok virítottak felettünk. Angya­lunk kedves volt és tapintatos. Nem akart túlságosan korszerű lenni, inkább igényeink­hez izgazodott. Kapsztis tankokat, csokoládé­ból öntött gázálarcot nem aggatott a csil­logó karácsonyfára. Elfelejtett selyemszala­gocskával átkötött világnézeti könyveket hoz­ni és nem hozott grafikonokat sem, melyek a Föld nyersanyagának elosztását mutatják be, földrészek szerint. De hozott babát, csil- § Ingó játékszert a gyermekeknek s a felnöt- | leknek örökbecsű könyveket. Bizony megle- | hef' hogy angyalunk elmaradt a kortól, ta­lán angyalruhája is kissé ósivatu már, de ha szárnyai nem is készültek szikrázó alumi- niumból, igazi angyalszárnyak s nekünk tet­szők. Es hozott ajándékba n régimódi an­gyal egy reménységet is: talán a Világnak is sikerül győzedelmeskednie rakoncátlanko- dó bölcseségfogn felett?! E reménység jegyében köszöntőm én is etz Uj-esztendőt, iile re annyi állam lépteti le pénzét az arany- takaróról. Más közös cé! van, mely feltétlen parancs: a pánamerikai kongresszus nyomá­sára le kell bontani a magas vámfalakat és az angol—amerikai—francia valutavédő és árutcseí’élő atlanti demokrata egyezmény után a piacokat rendbehozni. Nem részletez­zük, hogy Németország és Anglia még készü­letlen a fegyverkezés terén, hogy az eddig két leghangosabb kardesörtető állam: Fran­ciaország és Olaszország kiméleti évadot akar létesíteni: az egyiket a rendszerválto­zás, sztrájkok és spanyol szomszédság, a másikat az etiopia! berendezkedés és a belső ínség tartóztatja újabb nehézségik ébresz­tésétől. Hogy Oroszország körülzárástúl fél­het. De igenis joggal hivatkozhatunk rá, hogy a téli ftóhők mögül az utóbbi napok­ban ki-kisüt a hosszabbodó nap: komoly lépések történnek a be nem avatkozási po­litika komolysága érdekében és a spanyol háború elkülönítésére. Olaszország a föld­közi tengeri egyezkedés közepette visszatérni látszik a stresai vonalhoz én ezzel Kilépni a Spanyol polgárháború sugalmazói közül. Anglia határozott irányt követel, régi \á- gányban, mriv mégis uj. Németország is mintha hajlandóságot mutatna, hogy a má­sodik Locarnon keresztül felfüggeszti veszé­lyeztető terveft: bizonyára nyerstermények és hitel fejében. A római háromszög eredeti helyzetébe húzódik vissza. Egy uj semleges­ség: magatartás divatját találta ki Belgium s ez hatást gyakorol az egész nagy Kelct- Európára: a Baltikumra, Lengyelországra, Romániára, talán majd a teljes kisantantra is. Enyhü’t a helyzet a távolkeleten. Hátha eszerint nem a babonának és nem a hideg­vérnek lesz igaza, hátha békésen megusszuk az uj esztendőt és ezzel eiőkészitjük egy hosszabb béke lehetőségeit, mely némi áldo­zatokat fog kérni a kölcsönös bizalom, az általános megértés, az egyetemes biztonság, u j végrehajtási utasítások alapján a sok-sok szerződési okmány igazságos, jogos, emberi értelme cé'jábói. Hull szavai szerint a becsü­let bukása, Mann szavai szerint az emberi­ség tragédiája után. És mi a világ árvái, a kisebbségt k, a loear- nói szellem békülékeny idején már remény­séggel a jövőbe pillantani kezdők? Akik hit­tük, hogy a szenvedéseink fölé itt hidat épít­hetünk egy összetartozó körzet népeinek és odakünt valahányan az á'talános uj huma­nizmus részére. Mind a két irányban csa­lódtunk és tévedtünk egyelőre. Mert általá­ban rosszabbra fordították a helyzetünket. De nincs miért részletezni. Tudjuk és szá­molunk vele. Itthon egy legszigorúbb kisebb­ségpolitikai kormányzatban, világnézeti zűr­zavarokban, közigazgatási és általános vá­lasztás küszöbén, amelytől nincs mit vár­nunk, néhány nagy megértő szellem kivéte­lével pártoktól és osztályoktól magunkra hagyatva, égő keserűséggel, sötét reményte­lenséggel nézünk a haínap fekete ködébe. Mégsem szabad elveszítenünk a fejet. Épp a szomszédságunkban, »hol legrosszabb volt a helyzet, egyszerre '’egjobbá vált: Jugo­szláviáiban. És ahol legjobb volt, Csehszlo­vákiában még folyton javul. Ez a derék hul­lám aligha kerülhet el bennünket, habár épp most egy néhány jégár öntött tó. Ha 1937 megjósolt végzete szerencsésen elfordul tőlünk, ha majd a hosszabbodó nap a törté­nelemben is átlép a tavaszi egyenlőség — mmhmhmm *su nrfíwit asiammim bmiri ­9>MMniR9M VW M—W— M n»r»»< 1 ^ ---- * ‘Í Z Cili­berlség nagy gazdaságában. De legyen bár miként, kívánjunk minden jónak: embernek, munkásnak, eszmének őszintén b. u. é.-í.

Next

/
Oldalképek
Tartalom