Ellenzék, 1936. november (57. évfolyam, 254-278. szám)

1936-11-25 / 274. szám

1936 november 25, BEZBNZÉK Az AMIÉ legyőzte ARAD. AMEFA—Crisanct 3:2, (0:0). A vasárnapi politikai gyűlés miatt elma­radt lígamérkőzést tegnap délután 1 órai kezdettel játszották le és azt a munkás­csapat megérdemelten nyerte meg, noha a győztes gólt csak az utolsó percben tudta megszerezni. Az I. félidőben mind­két csapat sok gólhelyzetet hagyott ki. A II. félidő 8-ik percében Szaniszló lab­dájával Proszler szerezte meg az első gólt. A 11-ik percben Szurdi 30 m.-es lövését Fekete Crisana kapus elnézi és Pemeki a labdát a hálóba sodorja. A 36-rk percben Szőke lövi a Crisana első gólját, a 42-ik percben Boksa egyenlít. A 45-ik percben Cucula beadását Prosz­ler befejeli és megszerzi a győztes gólt. A mérkőzés után a bajnokság állása a következőképen módosult: 1. Ri pensia 11 7 — 4 33 23 14 2. GFR 11 6 2 3 28 16 14 3. Venus 10 5 3 2 31 15 13 4. Gloria 10 Ő 2 3 20 16 12 5. AMEFA 11 4 4 3 17 14 12 6. Victoria 11 5 1 5 23 23 11 7. Universitatea 11 5 1 5 25 26 11 8. CAO 10 4 2 4 20 20 10 9. Crus an a 10 4 1 5 20 21 9 10. Chinezul 10 3 1 6 19 34 7 11. Juventus 10 2 3 5 17 25 7 12. Unirea Tr. 11 2 2 7 23 43 6 összesen: 126 52 22 52 276 276 126 Részesítse előnyben a CAUROM hócipőket és sárcipőket, amelyeket aranyéremmel tüntettek ki az 1934-es Bucuresti-i ipari kiállításon!!! Turistaság Az osztrák bajnokság meglepetése: RAPID—POST 2:2 Bécsből jelentik: Az osztrák labdarugó- bajnokság vasárnapi mérkőzéseinek eredmé­nyei a következők: Rapid—Post 2:2 (2:1), Austria—Libertás 3:0 (2:0), Admira—Favoritner 6:0 (2:0), Vienna—FC Wien 1:1 (1:0), Wacker—Flo­ridsdorf 4:3 (1:1), WSC—Hakoah 1:0 (1:0). Tekézőspart A CIuj=i kerület hivatalos közleményei. Értesítjük az összes egyesületeket, hogy az OETR uj alapszabályainak megfelelően a kerület rendkívüli közgyűlését december 13- án délelőtt 9 órakor tartjuk meg a város­háza közgyűlési termében, melyre ezúttal hívjuk meg az egyesületi elnököket vagy meghatalmazott képviselőit. A közgyűlés részletes programját az egyesületek címeire fogjuk e’küldeni. A Vármegye-kupamérkőzések végleges eredményei a következők: 1. Echo 283 ponttal, mely 1936-ra megnyerte a kupát. 2. MinerVa 276 ponttal. 3. Echo B. 262 p. A csapatversenyben rész tvett játékosok kö­zül a legjobb eredményt Kiss Ferenc érte el (Solid) 60 ponttal 20 dobásból telibe és Diohobetzky Gyula Transilvania szintén 60 ponttal. 3. Gardán loan Victoria 59 ponttal. 4. Tamás László Mánerve 68 (ponttal. 5. Gristea loan Doina 53 ponttal és Egresi Bé­la Hercules 53 ponttal. A Kerületi-kupa eredményei a következők: í. Bercea loan Hargita 43 ponttal 10 dobás, ból telibe, áld a kupát nyerte 1938-ra. 2. Egyed Alfréd Favorit 43 ponttal. 3. Cosma Gbeorghe Doina 42 ponttal. 4. Borbély Ár­pád Echo 36 p. 5. Lorencz Flustig Favorit 35 ponttal. Quj, 1936 november 23-án. Dr. 1. G. Russu sk. V. Fodor sk. elnök. főtitkár. A MATADOR a Bohém elleni mérkőzését 192—149 pontaránnyal nyerte. Ha esi a hőmérő: , Az első kötelesség a me- í -íf ] leg, olcsó ruha! Kipróbált ez a testhez álló forma, kelle­mes viselet, kitünően mosható! ® Mindenütt az illető kereskedésekben csak a mim nősített gyártmányainkat kérje! Karsaih, e? ! ÚJPEST VEZET A MAGYAR LABDARUGÓBAJNOKSÁGBAN Budapesti tudósitónk jelenti: A Ferenc­város vasárnapi veresége után a magyar lab­darugóbajnokságban ideiglenesen Újpest csa­pata tört az élre. A bajnokság jelenlegi ál­lása a következő: 1. Újpest 12 8 1 3 43:18 17 2 Ferencváros 11 8 1 2 34:15 17 3. Hungária 11 8 — 3 46:14 16 4. Phöbus 12 8 — 4 26:15 16 5. Szeged FC 12 5 5 2 21:16 15 6. Nemzeti 12 6 2 4 28:24 14 7. Bocskai 11 5 2 4 27:18 12 8. Elektromos 12 4 3 5 26:27 11 9. Budafok 11 4 3 4 27:39 11 10. Haladás 12 5 1 6 22:35 11 11. Kispest 12 4 2 6 40:41 10 12. Budai „11“ 12 3 2 7 21:31 8 13. III. kér. FC 12 1 2 9 9:40 4 14. Er.-So. 12 — 2 10 14:51 2 A KÁRPÁT EGYESÜLET csütörtök esti előadásában dr. Tülogdy János, az egyesület ügybuzgó alelnőke befejezte „A turistaság fejlődése“ címmel tartott, három csütörtök estét betöltő igen szép és értékes előadásso­rozatát, amelyért a szépszámú közönség most is hálásan ünnepelte az előadót. Itt említjük meg, hogy a Kárpát Egyesü­let folytatja csütörtök esti értékes és érde­kes előadásait a Str. Braiianu 24. sz. alatti dísztermében esti 8 órai kezdettel, amelyre felhívjuk a sportkedvelő közönség figyelmét. Belépés díjtalan. A legközelebbi csütörtökön dr. Balogh Er­nő egyesületi főtitkár ad elő „A Gyilkostó­ról“ címmel, vetített képekkel. Ugyanekkor Beke Lajos KE titkár „Gyilkostó mint téli sporthely“ címmel tart előadást. A CUij-i ,,Floarea Reginél“, „Gyopár“ Tu­rista Egyesület ezúton hozza az összes érde­keltek tudomására, hogy a Cluj-i törvény­szék 1938 szeptember 26-án hozott 654/1936. S. határozatával az egyesület jogiszemélyiség iránti kérésének a minisztérium 526/Í936. sz. kedvező véleményezése, valamint a be­csatolt iratok alapján a „Legea si Regula­mentul Legii Persoanelor Juridice“ értelmé­ben jogerősen helyt adott a fenti egyesület­nek és a Cluj-i törvényszék mellett működő jogiszemélyek hivatalában való bejegyzését elrendelte. . Óvói t a Ve forrni BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A vasárnapi GFR—Victoria mérkőzés után a Cluj-i csapat a meccset megóvta a kővet­kező indokokkal: 1. A bíró a botrány miatti 6 percet beszá­mította a játékba, sőt a mérkőzést a rendes játékidőnél korábban fújta le két perccel. 2. A botrány kitörésekor az egyik határ- biró eltűnt a pályáról és csak 15 perc múl­va, az utolsó percekben jött ismét vissza. A GFR-nek különben sokba fog kerülni a pályabérlet, mert a Venus a közönség ál­tal szétrombolt drótkerítés helyreállításáért 12 ezer lejt követel a vasutasoktól. Dr. Pop Victor, a Victoria sportigazgatója különben kijelentette, hogy a mérkőzést kitünően ját­szó csapata feltétlenül megnyerte v^lna, ba Pop Vasilet le nem rúgják. Nagyszabású asztali tenniszversenyi rendez a Kotping CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Kol- ping sportegyesület folyó hó 27-én és 28-án nagyszabású asztali tenniszversenyt rendez, melyen városunk összes nevesebb játékosai indulnak, igy a betegségéből felgyógyult Paneth, a Bucuresti-be költözött Erős Csibi és a Cluj-ra visszatért Bekő is. A propagan­da jellegű versenyen, melynek előrelátható­lag nagy sikere lesz, ileigazolatlan játékosok is részívelhetnek. A részleteket ismertetni fogjuk­Összeállították a magyar csapatot az angoî—îrancm turnéra Budapestről jelentik: Dietz Károly dr., az MLSz szövetségi kapitánya, az ango­lok elleni mérkőzésre a következő 16 já­tékosból álló keretet jelölte ki: Kapusok: Szabó, Pálinkás. Hátvédek: Vágó, Biró, Polgár. Fedezetek: Dudás, Túrái, Sárosi dr., Lázár. Csatárok: Sas, Vincze, Cseh, Zsengel- lér, Toldi, P. Szabó, Titkos. A „keret“, melynek minden tagja kiutazik az angol —ir—francia túrára, ma és szerdán ed­zőmérkőzést fog játszani. A Gazdasági Egyesület cs mezőgazdasági szak­oktatás szolgálatában A Gazdasági Egylet újjászervezése óta most kezdte meg egyik legnagyobb és leg­jelen tőségteljesebb akciójának lebonyolítását. A G. E. Transsylvánia mezőgazdasági köz­pontjain a tél folyamán kéthetes gazdasági tanfolyamokat rendez a falusi földművelő nép továbbképzése céljából. 25 községben 35 okleveles gazda fog előadásokat tartani. Egy tanfolyamra 40—50 kisgazdát számitva, kb. 1000—1200 kisgazda nyer a tél folya­mán gazdasági kiképzést. A téli tanfolya­mok előkészítésével foglalkozott a G. E. ve­zetősége, a folyó hó 21—22-én lezajlott folytatólagos értekezletén, amelyen az elő­adók megbeszélték a tanfolyamok elméleti és gyakorlati vonatkozású kérdéseit. Beosztot­ták az egyes tanfolyamok előadóit, megálla­pították azoknak pontos idejét és a nagyje­lentőségű akciót utbainditották. Minden elő­készületet megtettek és csak a miniszteri hozzájárulásit várják. Terv: szerint a kővet­kező községekben lesznek tanfolyamok: Diósig (Bihor), Salonta, Biharea, Zerindul Mare, Rovina, Rodo, Cinesvaia, Sie, Bichis, Buza, Galnesti, Balauseni, Căpuşul Mic, Sarmas, Vânători, Jemut, Deva, Gilau, Pa- net, Ghibed, Alunis, Zetea, Sumuleu, Laza- rea, Santamaria de Jos. A tanfolyamok elő­adói: Székely Lajos, Biró Pál, ifj. Tunyogi Emil, Bauer Károly, Halpert Lajos, Kor- buly János, Bartsch Sándor, Popovics Mi­hály, Bikfalvi Ferenc, Schnitzer Ferenc, ifj. Koppány Rezső, Lukácsi Jenő, Debiczki Bé­la, Váradi Mihály, Gyerges Mihály, br. Aczél Ede, Demeter Mózes, Porza Pál, Biró Jó­zsef, dr. Eőry István, gr. Bethlen Gábor, Szász Dezső, Molnár Ferenc, Szilágyi Fe­renc, Nagy Miklós, Seyfried Ferenc, Gyar- mabhy Lajos, Szegő Dénes, Kamarási Szász Ferenc, Szántó Gergely, Ugrón István (Fi- liás), Orosz Károly, Hajdó Ödön, Ugrón Pál, Mkklóssy Károly, Anghi Balázs, Ador­ján Imre, Demeter Lajos, Boros György, Templi János és Lászlóffy Géza. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. £ kisebbségi és emberi jogok előharcosa. közgazdasági hírek CLUJ, november 2U. A pénzügyigazgettósághoz megérkezett a minisztérium tájékoztató körrendeleté a forgalmi adókra vonatkozólag. A ren­delet szerint az építkezésnél és utköve- zésnél használatos kő, kavics és homok mentes a forgalmi acló alól. A kovakő, a kvarc, valamint az üveg és zománc- gyárak által feldolgozott homok, a tri- poliszi föld, valamint a 870—871. vám­tétel alá eső minden más anyag után 1 százalékos forgalmi adót kell fizetni. A meg munkálati an nyers kő mentes a for­galmi adó alól. A 15 cm.-nél nagyobb átmérőjű kövek, — ha a legkisebb meg­munkálást is végezték rajtuk, — vagy osztályozva vannak, továbbá a 4—15 cm.-es átmérőjű kövek, — még ha nyers állapotban vannak is, 1 százalékos for­galmi adó alá esnek. A négy cm.-nél vé­konyabb lapokban és darabokban for­galomba hozott közönséges kő 3 száza­lékos forgalmi adó alá esik. CLUJ, november 24. A pénzügyminisztérium körrendeletét adott ki, amely szerint a szeszmonopol vezérigazgatósága 70038. számú rendele­tével megszüntette a bortermelőknek azt a jogát, hogy poharanként italt mérje­nek ki. Eddig ugyanis a törvény meg­engedte, hogy a szőlőbirtokosok váro­sokban levő lakhelyükön kicsiben ki­mérhessék bortermésüket, anélkül, hogy forgalmi vagy fogyasztási adót fizettek volna utána. Aki külön engedélyt szer­zett, az nemcsak üvegekben, hanem po­haranként is kimérhette termését. Ez a kedvező helyzet 1937 január elsejével megszűnik. A rendelkezés további részei szerint a szőlősgazdák bort csupán zárt vagy nyitott edényben, a kimérési helyi­ségben való fogyasztás joga nélkül ad­hatnak el. Saját termésű pálinkát pedig csak zárt és etikettel ellátott üvegben adhatnak el. Azok, akiknek engedélvük volt arra, hogy poharanként is kimérjék termésüket, ezt a jogukat csak 1937 ja­nuár 1-ig tarthatják meg, de kivitelre ezután is eladhatják saját termésüket. Azon termelőktől, akik a rendeletet nem tartják be, megvonják a kimérés jogát és ezenkívül súlyos pénzbüntetéssel ró­ják meg őket. Hői sllvaíífipoíí az ©szí és iá!i szezonra : Vegyes lapok (ruha, kabát, kosztüm, gyermek- ruhák). Star iSo.— Smart ifo.— LTlejjaat Fe- nvnine 13 j.— Iri9 125.— Stella 90.— Elite 180.— La Mode de Paris no.— "Wiener Chic 173.— Favorit Moden Album 7$.— Reme Pa- rkiene iS$.— Grande Revue des Modes i8j.— Supreme 180.— Toujours Chic 180.— Saison Pa­risienne 160.— Tou^e la Mode 140.— L* Pari­sienne 120.— Votre Gout 95.— Album Special dela Revue jo lej. Kaphatók az ELLENZŐK könyvosztályában. Cluj, Pia-a Unirii. — Vidéki gareaESKiww: j ■— Magyaromig lé­gibb ás legelterjed­tebb apo»U*9jtít Megjelenik heíenkint 5-Síöfl

Next

/
Oldalképek
Tartalom