Ellenzék, 1936. október (57. évfolyam, 227-253. szám)

1936-10-15 / 239. szám

1936 október TS. ELLENZÉK 7 A megvadult Carmen Aki nem volt Spanyol^*/ágban, az a spa­nyol nőt főképen a kApc^pok mümellékle- teiről ismeri, amirut földig boleróbán, man- libában, fandanyólxin vagy mi a csudában, méteres fésűvel a teje búbján, orcájára ta­pasztod huné atkákkal vasrács mögül fogad­ja a kaiba 1 leró udvarlását, esetleg áhitatosan :t misére siet, kellő számú vénasszonnya 1 mögötte, avagy bikaviadalon, páholyában pa- váskodik, csipkeförgelegben, hosszuszáru ve­resrózsát szorítva, kacéron egérfogacskái kö­zi' igézi a torreádort. A spanyol nő tehat táncol, imádkozik, bikaviadalon szórakozik. Negyedik eset nincs. Ezt sikeresen bele verk­li zték fejünkbe, a tüzes spanyol nő eszmény­képe pedig Carmen lett, aki ugyan cigány­lány volt, deltái kicsire nem nézünk és az idegen kíváncsian, ragyogó szemmel, mohón nézte a .,tüzes“ spanyol nőket, pont úgy, •mint a Hortobágyon a csikóst és a gémes- k u tat. Szentül meg volt győződve arról minden­ki, hogy a spanyol nő bőrében egy mozdu­latra iivészuő, egy hétéves zárdanövendék és egy vérszomjas tigris lakik békés egyetér­tésben. Hát nem! És újra nemi Lebet gyilkos és mártír a nő, el tudom képzelni, hogyha nincs a gyermekének ennivalója, ruhája, amibe be­letakar gas-sa a fázó, tehetetlen kis testet, ne- kimegy az első jobban öltözött asszonynak az utcán és lehúzza róla a kiaibátját, mert annak van, az ő gyereke pedig éhezik, el tudom képzelni, vitriollal leönti, késsel leszúrja, állati önkívületben, vérbeborult aggyal fel­koncolja azt, akit szeret, de egyet nem tu­dok elképzelni. Ezt a tiszta,tekintetű gyermeklányt itt előt­tem a „Femmes“ nyolcadik oldalán, cipp- záras overallban, revolverrel és patron tásiká- van az övén, a nehéz puska lehúzza a vál­lát, a szörnyű katonai fölszerelés minden va­cakja,'lomja ott van ezen a gyermek testen, két hajfonatja szeliden pihen a ruha kihaj­tóján Iszonyú! Szörnyül Ennél a copfos kislány­nál többet, rémesebbet nem mondhat nekem már a többi kép, ahol további amazonok rázzák puskáikat ágyukerekekre kapaszkod­va., szoknyás asszonyörségek, amúgy slafrok- ralkapotl fegyverrel masíroznak égő utcákon, lázitó beszédeket tartanak erkélyekről, szak­szerű előadást mikrofonok előtt, a rádióle- a dóállomáson. * Ennél többet csak egy amerikai újság mond, amely arról értesít, hogy DéUnmeriká- bao egyik államban meghalt a hóhér, a fe­lesége íölyamodott az állásért, el is nyerte és most folytatja az ipart, a kultúra és civi­lizáció nagyobb dicsőségére. * Egy tudós kongresszus kimondta, hogy a jövő megoldásra váró nagy feladatai közé tartozik a női szépség örökkévaló megőrzése. De miért legyen Éva szép, ha letörölte az emberség ábrázatát arcáról? (—y.) Kijelölték a vasárnapi ligamérkőzések bíróit Az olaj-nyomatok nője most életrékélt és faTkasszemet néz velem egy francia újság * hasábjairól. Gyűrött, piszkos overallban, j félrecsapott bojtos sapkájával a milíciának, j szuronyos puskáival a vállán nevet a világ- s ha, a sötétkék munkásruha övében rózsabim- bó — ez maradt Carmenból — a hótamögött j nekigy ütközött meztelenkaru fegyveres férfi haja lobog a szélben, az újságon hatalmas !>etü hirdeti, ünnepi kiadás a spanyol hős­nők dicsőségére. Bucureşti-i tudósítónk jelenti: A központi hiróbizottság az eheti ligamérkőzések bíróit a következőképen jelölte ki: A-Iigci. Bucureşti (szombat): Venus—Ju­ventus: dir. Ciurel Cluj. Vasárnap CFR — Gloria: Mil i vói Timisoara. Arad. AjMEFA—Victoria: dr. Morar. Cluj. Cri sa na—Universitatea: M. Petrescu. Oradea. Chinezul—CA O: dr. Tunea. Timisoara. Unirea Tricolor—Ripensia: dr. Russu Cluj. B-Iiga. Macabi—Tr, Romana Bucureş ti ben : J. Petrescu, DUIG—Jahn Bnailaban: M. Ni- culecu, DVA—Sp. Studenţesc Galatiban: Kro­ner, Textila—Tricolor Ploeşti: Hrehorelz, Sporting—TAR Chisinauban: Danilescu, Vic­toria—Dragos Vodă Constantában: G. Dusa, Rovine Grivita—Victoria Craiovan: C. Radu- lescu, Vulturii—Mureş Lugojon: V. Braida, Olimpia—Şoimii Satumaren: Kiss Kálmán, CFR—Phönix Simerian: A. Muresan CUij, StaruLnta—Unirea Oradean: dr. Hirsch Ele­mér, Jiul—Craiu Iovan PetrosanIban: Xi­fandó. Képek és megint képek. Vöröskeresztes ápolónő, aztán . . kettős rendekben asszo­nyok menetelnek, vidám, kurtahaju kislá­nyok, kövér, szakácsnőszerii nénik, overall- ban, empirében, pólóhluz'ban, rakott szok­nyában. kötényben és nadrágban — a ka­szárnyába mennek, ahol fölfegyver zik őket. Fölöttük a másik kép — a világbékéért! — hirdeti a hangzatos cim. Torzonborz, elva­dult fegyveresék között bekötött fejű paraszt- asszony, a mellén tölténytáska, a Iratán fegyver. igen, ilyen lehetett, ködük föl lassan ben­nem. A Bastillet látom -és a Greve-teret, Lamballe hercegnő véres árnyéka vetődik szüli, mocskos utcák falára, ahol disznó- módra hencseregtek a porban penész-zöld, csontig soványodotí, nyomorult gyerekek. Hiába biztat jobb jövővel a következő kép, ahol almaképü, édes kis kölyök kapaszkodik egy őrmester nyakába, az őrmesteren fehér szandál-cipő, faubigalli&T, jószaibásu trot tőr­ruha. patrontáska és szuronyos puska vám. November 7-ikén kezdődnek az országos amatőr ökőlvzvábajnokságok küzdelmei Bucuresti-i tudósítónk jelenti: Az ökölvi­vószövétség az országos amatőr bajnokságok időpontjait a következőképen jelölte ki: A kerületi bajnokságok november 7-én kezdődnék és november 22-én érnek véget, az eredményeket november 23-án kell jelent­sék a kerületek a központnak. A kerületek közti bajnoki versenyeket november 28 és Dí*. I. Brate az Északi lahdarugáliga u\ elnöke Bucuresti-i tudósítónk jelenti: A labdaru­gószövetség közgyűlése a központi biróbizott- ság elnökévé Xifandót, a nemzeti ligák inté­zőbizottságának elnökévé Radu Istratet, a pénzügyi bizottság elnökévé Hatieganu Eu­* Micsoda jövő lehet ez. Hát még mi követ­kezik? Mi nem lehetséges? Az Apokaüjpsis paripáinak dübörgését hal­lom és látom a sárga paripát csontváz lova­sával a hamuszinü ködben, asszonyok sze­gődtek sereghajtójának, vijjogó, acélkörmii megérák járnak előtte. * Pár sor az újságból: meriadi női szak- szervezetek kiküldöttje, Lopez Anita volt, kiváló szervező erő, ő organizálta meg az ellenállást a forradalmárok ellen. Elsőnek esett efl, amikor a várost a kormány csapatai elfoglalták. Ott találták a kórház bejáratá­nál, fegyverre! a kezében. Az volt az utolsó kérése, ne kössék be a szemét. Bátran, emelt fejjel fogadta a sortüzet. * Tisztelet adassák mindenki meggyőződésé­nek, bármilyen legyen is az, kiváltképen ha életét adta érte. Nem vifázhatom a halottal, helyes-e vagy sem, hite, meggyőződése. Egyet tudok — amit csinált, rosszul csi­nálta. Nem a kórházban esett el, ahol szin­tén kihurcolhatták volna a sáncokra, a go­lyók elébe — fegyverrel a kezében esett el — amikor odabenn sebesültek feküdtek, akik várták az ápoló, segítő, enyihet, gyógyu­lást hozó kezet. Gyógyszerész volt és harcos­ként esett el, ölt, amikor életet kellett vol­na adnia. * Méteres piaikát: acélsisakos katonák vonul­nak vállravetett fegyverrel, lobogó zászlók alatt, az e'őtérben dagadó idomú tipikusan spanyol fekete szépség mutat rám, a nézőre, másik kezében puska. Már meg sem lepődök az overallon, ingblúzon és patrontáskán, ugylátszik ez most a nemzeti viselet Spanyol- országban a mantilla és csipkefátyol helyett. A plakát felírása: Les milicies us necessiten! Katalánul van mondva, a barcelonai plakát azt hirdeti, hogy a katonaságnak szüksége van ránk.- • A román Stroici győzött az athéni galamhlövő versenyen. Athénből jelentik: A Bal kán-játékokkal kapcsolatban megtartott nemzetközi élöga- lamblövésben a román Manóié Sroici győzött a görög Kotzis és Zahiesz előtt. A bulgár Sz okol-vadőszok dijában Stroici második lett a görög Raliis mögött. Krebs nyerte a SSAEC háziversenyét. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A ke­reskedők vasárnap tartották házi asztali ten­nis z ver sen vüket saját tornatermükben a kö­vetke ző eredményekkel: Férfi egyes T. oszt. 1. Krebs Sándor. 2. Bálint .Károly. 3. Bálint Domokos. 4. Rühen Gyula. 5. Kelly Lajos. 0. Donogán Tibor. Férfi egyes II. oszt. 1. Szatmány Géza. 2. Siüó Kálmán. 3. Brandusa Visarion (10 in­duló) . Női egyes. 1. Kolozsváry Sári. 2. Seeman Nusi. 3. Körmendi E.va, SSAEC--KOLPING 28:12 A Kolping helyi­ségében mérkőzött a két egyesület hatos asz­tali tenniszcsapata a fenti eredménnyel. A győztes csapatban Krebs Sándor 6, Bálint Károly, Bálint Domokos és Ruhen Gyula 5—5, Donogán Tibor 3. Papp Sándor 1, Bá­lint I.—II. pár 2 győzelmet aratott. A Kol- pinghól Szanisz^ 4, Csiszér 2, Pál 2, Kira 2, a Szaniszló—Kina és Pál—Csiszér párok 1—1 győzelmet arattak. A LABDARUGÓSZÖVETSÉG VACOG AL­BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉVÉ, Bucuresti-1 jelentés szerint, dr. Livin Jugat fogják kine­vezni. A BALKÁN-KUPABÍZOTTSÁG ÜLÉSÉT Románia kérésére október 18-ára halasztot­ták el. Az ülésen Romániát Luchide szövet­ségi főtitkár képviseli, aki csütörtökön utazik el Szófiába. Vasárnap városunkban két érdekes mér­kőzés kerül sorra. Délelőtt 11 órakor a CAC a GFR ellen játszik a C-ligáért, míg dél­után 3 órakor az Universitatea a Crisanával mérkőzik meg a bajnoki pontokért. ÚJPEST BUCUiRESTI-I VENDÉGSZEREP­LÉSE ELMARAD, mert a magyar csapat nem tudott megegyezni bajnoki mérkőzései­nek elhalasztására vonatkozólag. CLUJ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS BAJ­NOKSÁGAIT vasárnap rendezi meg a kerü­leti szövetség 20—30—50 km.-es távokon. A Bu d a pest-k éri ileti atlétikai bajnokságok második napján 10 ezer méteren kitűnők az eredmények. 1. Kelen BBTE 31 perc 34.2 mp., 2. Szilágyi UTE 31 perc 34.4 mp„ 3. Esztergomi 31 perc 34.8 mp. 110 m.-es gátfutás. 1. Szabó E. BEAC 16 mp. Magas­ugrás. 1. Bodosi dr. 185 cm. 400 m.-es gát­futás. 1. Polgár BBTE 57.3 mp. 1500 m. í. Szabó MAC 3 perc 56.2 mp. 400 m. 1. Minai M AC 50.1 mp. 200 m. 1. Gyen es M AC 22.3 mp. Mot or vil ágrekord ok. Frankfurtból jelen­tik: Ernst Henne ismert német motorkerék­párversenyző hétfőn délelőtt a birodalmi műúton, Frankfurt, és Darmstadt között, nyolc világrekordot állított fel; hatot repülő- starttal és kettőt álló starttal. Henne 500 ccm-es BMW-gépén a kilométer-lancep, 13.245 mp.-ces időt ért el, ami 272 km.-es óraátlagnak felel meg. A mérföldön 22.055 mp. volt az ideje (262 km.-es óraátlag). Ez a két teljesítmény az 500 ccm-ig, a 750 ccm-ig és 4 000 ccm-ig terjedő kategóriában világrekordot jelent, a 272 km.-es óraátlag azonkívül abszolút világrekord. A két másik világrekordot Henne álló starttal állította fel: a kilométeren 149 krn.-es óraátlaggal és a mérföldön 170 km.-es átlaggal. A Crisana vasárnapi bravúros győzelme az Unirea Tricolor felett az egész országban óriási feltűnést keltett. A kitűnő Oradea-i csapatot, amely legutóbb a Ripensáát is két vállra fektette, az egyik Oradea-i cipőgyár 11 pár cipővel ajándékozta meg, Stelea mérnök, az U fővárosi képviselője a Rampa című fővárosi lapban lealacsonyi- tóan nyilatkozott az Universitatea szombati játékáról. Az egyetemi csapat vezetősége el­határozta, hogy visszavonja megbízását Ste- leától. r hogy Török Sándornak, az Ellenzék volt munkatársának Komédia:-: cimü szjnjátéku ma Pest legnagyobb színpadi sikere. Hajnit Gábor olyan sikert arat a címszerepben, mint annakidején hires szerepében, a Frmn-ban; hogy néhány aradi ás Oradea-i lap azt irta, hogy Sándor Stefi és Kovács György, a színház tehetséges fiatal tagjai, házasságot kötőitek. Megkérdeztük Sándor Stefit, igaz-e a hir. a kitűnő szubrett azt válaszolta: Még nem mentem férjhez, ráérek De ha férjhez megyek, nem fogom titkolni. Mi van ezen titkol ni való? hogy az a fiatal, csinos lány, Zempléni Margit, aki az ifj Horváth Pál-bon mutat-, - kozott be kis szerepben a közönségnek, a Csárdásban mint sztep-táncosnö fog szere­pelni; hogy a Szerelmes királynő cimü operett­ben nagy sikere van Alpár Gittának. Brod szky Miklós muzsikája pedig olyan brilliáns — írja a Reggel — hogy a Rám gondolj, ne másra cimü dal például egyszerűen leteperi az embert; hogy Gaby Morlay Félelem cimü irodalmi értékű filmje, mely Stefan Zweig novellájá­ból készült, a legnagyobb filmsiker Buda­pesten; hogy Lenkeffy Ica, aki elvált párisi ban­kár férjétől, újra férjhez megy, A vőlegény ' ezúttal pesti közgazdász; hogy október lé-én, ma van a premierje a budapesti Vígszínházban André Josset da­rabjának, az Erzsébet, az elérhetetlen asz- I szony-nak; * hogy Csiby Lajos (Góbé), a tehetséges Ar- deal-i iró, nemrégen színpadi müvet küldött be a pesti Rádió Újsághoz, a darabot Mol­nár Jánossal közösen irta. A lap szerkesz­tője a következőket üzeni Csibynek: Molnár Jánossal közös egyfelvonásosuk: ..Bolondság az élet“, minden tekintetben elsőrangú szín­padi munka. Bármely színpadi együttes nyu­godtan előadhatja. Kern kevésbé tökéletes Molnár János kis operettje, a ,,Maszületett bárányi( is; hogy f. hó 23-án, pénteken a berlini 60 tagú kamarazenekar fog koncertezni a ro­mán Operában Flans v. Benda, a hírneves dirigens vezénylete mellett. Műsoron német klasszikusok müvei szerepelnek. Ezek közül nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot Händel Q-moll koncertje, Haydn A-dur szim­fóniája, valamint Mozart, Gluck és Haydn 18. századbeli táncai; hogy december H-én egyetlen estén a helybeli Operahá: vendége lesz Németh Má­ria, a világhírű magyar énekesnő. A nagy művésznő Verdi Aidáját fogja énekeim, part­nerei Emil Marinescu Bucuresti-i tenorista, Lia Pop és Gogu Simionescu baritonista lesz­nek; hogy tegnap este a Dej-i zsidó nőegylet nagyszabású kulturestélgt rendezett, amelyre meghívták Chiiról Mendel Hus koncerténe- kesnőf, alti dalokkal és áriákkal szerepelt, valamint Schönfeld Hödy zongoraművésznőt. A két vendéget lelkesen ünnepelte a kö­zönség. KORSZERŰ HUSNELKüLT TÁPLÁLKO­ZÁS, Irta: Dr. Rusznyák István rsanatóomai vcze'iSorvos. A legideálisabb veşjeşsr'ânua konyha, ízletes receptekkel orvosi e Jen őrzés mellett. útbaigazításokkal vese-, gyomor-, enyegcsere., stb. bántalrmknál. IU. bővített ! k^dás 99.— lejért kapható az Ellenzék käayv- I osztályában. Cluj Pista Unirii Vidékre aria- véttel is azonnal szállítjuk. Igen. Bármi legyen a gyengeség oka: félénkség, a mirigyek rossz működése, vagy épen az előrehaladott kor, helyes kezeléssel teljes gyógyulást hozhat A helyes kezelésnek két feltétele van: n< legyen káros hatással az egészségre és a férfinek adja vissza nemi képességeit anélkül, hogy fáradtságot idézne elő. A Retem tabletták ebben a tekintetben első helyen állanak. A Reton uj képlet és sok kisérlet alap ján készült, melyet a végén siker koro­názott. A Reton hatása egészen váratlan: a. nemi renyheségben szenvedő férfi napi három*, tablettával való kezelés után visszanyeri fiatalságát. Egy 25 pasztillát tartalmazó tubus ára 98 lej. kapható az összes gyógyszer­tárakban és drogériákban. I 110 lej előzetes beküldése ellenében postán bérmentve kapható. Vezérképviselet: E. et L. Ciora. Bucii resti, Str. Speranţei 37. december 6 között kell megtartani, míg a döntők december 19-én és 20-án Bucuresli- ben lesznek. A szövetség úgy döntött, bogy egész Ardeal és Banat bajnokságát ezévben az Északi (Kerület fogja megrendezni, mely­nek székkelye, mint ismeretes, Clujon van és elnöke Pop Virgil mérnök, GFR osztályfőnök. gént választotta meg. A szövetség elnöksége az Északi Liga elnökévé dr. Joan Bratet ne­vezte ki Bireescu főügyész helyébe, akit mint ismeretes, a szövetség elnökségi tagjává 'vá­lasztottak meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom