Ellenzék, 1936. szeptember (57. évfolyam, 201-226. szám)

1936-09-06 / 206. szám

19 36 szeptember 6. ELCBfrZÉK 13 Budapesten az Isifán Király Szállodában | kaphat minden igényt kielégítő, MÉRSÉKELT ÁRUSZOBÁT IVI. P©«äisiaMBCzl*y-ia- 8­Teljes kényelem, központi fatés, ál­landó meleg-hideg folyóvíz, lift, tele­fonos szobák. Telefon 202-43,294-34 Szép játéknak ígérkezik a holnap délutáni Javentus—Victoria bajnoki mérkőzés Rekordjamiások várhatók az országos ifjúsági afiéSikai bajnokságokon Hiewyork számokban Newyork város elhatározta, hogy uj köz­ségi szabályzatot aLkot. Egy newyorki mag­na chartát. A régit 40 esztendővel ezelőtt dolgozták ki s a mai, megnagyobbodott Newyork számára nem alkalmas. Newyork ma már tulajdonképen nem is egy város, hanem városok konglomerátuma, vagy inkább agglomerátuma. Mindegyik negyede egy-egy külön város:­Manhattan lakosságának száma annyi, mint Filadelfiá'é, 2 millió. Bronx lakosainak száma egyenlő Los An­geles lakosainak számával, 600.000. Qeensben többen laknak, mint Washing­tonban — 550.000 — és San Franciscoiján — 750.000 — együttvéve. Brooklynban annyian, mint Detroitban — 1 millió — és Bostonban — 750.000 — együttvéve. Még a legkisebb negyede is Nevryorknak: Richmond, olyan népes, mint Virginia állam­nak ugyancsak Richmond nevű 200.000 la­kosságú városa. lEl lehet hát gondolni, ihogy nem könnyű dolog mindennek a „snpervárosban“ egye­sült városnak megfelelő közös alkotmányt adni. Hány külföldi és hány az Egyesült-Álla­mok minden részéből érkező amerikai irta már le Newyorkot! És a legtöbb mind a maga egyoldalú szempontjából! Az egyiknek NewTyork a felhőkarcolók városa. Másoknak főleg a Wall Street. Másoknak ismét a mo­dern Babylon. Lenin a kapitalizmus erőd­jének nevezte. Morand Paul, aki a mult óv folyamán egy francia folyóiratban szenzá­ciós cikksorozatban számolt be tapasztala­tairól, egyszer egy nagy gyárnak látja, más­szor egy óriási árutháznak, máskor ismét egy szociális csatatérnek, vagy egy szociális la­boratóriumnak. GLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) A Nem­zeti Bajnokság második teljes fordulóján Cluj-on a Juventus a Victoriával játsza le bajnoki mérkőzését. A fővárosi csapat na­gyon készül a holnapi találkozóra, mert győztesként szeretne visszatérni Bucuresti- be. A Victoria csütörtökön délután tartott edzésén az egész csapat kitünően mozgott és a 2X30 perces mérkőzés alatt 9:l-es arányban vert meg egy vegyes csapatot. Pojár edző tegnap este a következőképen állította össze a Victoria csapatát a Juven­tus elleni mérkőzésre: Munteanu II., Chen- drean—Felecan I., Munteanu I.—Pop III.— Nistor. Cornea—Farkas—Cociuban II.—Fele­can II.—Căpusan. A mérkőzés nagy küzde­j lemnek, de egyben szép játéknak is igérke- I zik és a Cluj-i csapatnak minden erejét bele j kell adnia a küzdelembe, ha meg akarja szerezni első két bajnoki pontját. A Juven- ' tus, amely csaknem egész héten át .Sinaia-n pihenve készült a Victoria elleni mérkőzés­re, ma este 7 óra 30 perckor érkezik meg városunkba. A mérkőzést az aradi Măcian vezeti, míg a két határbiró Mann Károly és dr. Stanciu Aurel lesznek. Az izgalmas mérkőzés előtt délután két órakor és délelőtt 9 órakor rendezi meg a CAjC Románia ezévi országos ifjúsági atléti­kai bajnokságait, amelyen az ország legjobb ifjúsági atlétái indulnak és amelyen rekord- javitások is várhatók. A linn Koikas uj európmi rekorddal legyőzte a magasugrás olimpiai bajnokát A diszkoszvetés olimpiai bajnoka is vereséget szenvedett ... Nézzük a várost madártávlatból, egy repülőgépről. 768 négyzetkilométernyi terü­leten terjed el az óceán partján. Egy ama- tőrstatisztikns, aki velünk van a repülőgé­pen, ezeket mondja nekünk: — Valamennyi amerikai város közül egye­dül Los Angelesnek nagyobb a területe, mint Newyorknak. Newryorkban van 162 nyilvá­nos park, 662 iskola és 500 szálloda. New7- york adófizető polgárainak vagyona 16 mil­liard dollár. A város költségvetésének ősz- szege 550 millió dollár. Az elfogyasztott viz naponta 4320 millió liter ... ...Elég! Nem akarok elszédülni a szá­moktól s lrogy megszabaduljunk a dühöngő statisztikustól, ejtőernyőn leugrunk egy nagyforgalmu nyilvános térre. De a statiszti­kus egy másik ejtőernyőn utánunk ugrik s kérlelhetetlenül közli velünk, hogy New- yorkrrak 7 és félmillió lakosa van, a metro­polis egész kerületének 11 millió. A világ legnagyobb zsidóvárosa, a legnagyobb ir vá­ros, a -második legnagyobb olasz és a ki­lencedik német város. 500.000 lengyel él Newyorkban, 330.000 néger, 43.000 görög, stb., stb ___ 100.000 boltja van ennek a metropolisnak, 770.000 airtó száguldozik az utcáin. Csak Manhattan­ban magában több mint 13 millió levelet hordanak szét naponta. Ha a váro-s 19.000 rendőre minden lako­sát letartóztatná, egy-egy newyorki polgárra minden 14 esztendőben kerülne rá a sor egyszer. Templomainak és zsinagógáinak száma 2800. Ha a Dél és a Nyugat amerikaijai o newr- vorkiakat egy bizonyos fajtájú parazitának tartják is, nincs igazuk, mert Newyorkban minden nap 2,300.000 férfi dolgozik. Ehhez még hozzá kell venni 863.000 dolgozó asz- szonyt, nem számítva azt az 1,408.000 asz- szonyt, akik házimunkájukat végzik. Elmondja statisztikusunk azt is, hogy j Nemyorkban 18.000 ügyvéd van, 31.000 te- í lefonkezelő, 55.000 kávéházi és éttermi pin- j cér, 105.000 sofíor, 200.000 háziszolga, - 6500 fogorvos, 12.000 orvos és 22.000 dip­lomás ápoló és ápolónő. Évente 67.000 pár köt Newyorkban házas­ságot s a legtöbb család egy- vagy kétszo­bás lakásban él. Egy-egy családnak a házbére havonként átlag 46 dollár, öt lakás közül háromban van rádiókészülék és minden három lakás közül egyben telefon. Amint tehát látható, Newyork csakugyan „superváxos“ és községi alkotmányának és a rendeleteknek ezzel számokriok kell. Dani bá‘ mókái 36 lejes propaganda- kiadásban. A rádióból közkedvelt Hossza Zoltán tréfáinak gyűjteményes kiadása az eddigi 88 lejes kiadás helyett most rövid ;deig 36 lejért kapható az Ellenzék könyv- osztályában, Ciuj, Piaţa Unirii. Vidékiek 45 lejt küldjenek be pénzben, vagy posta­bélyegben. Göteborgból jelentik: Az amerikai atléták részvételével nagyszabású versenyt rendez­tek Göteborgban, melynek szenzációja az, hogy a finn Kotkas 204 cm.-rel nagyszerű uj Európa-rekordot állított fel a magasug­rásban és egyben legyőzte a néger világ- rekorder Albrittont, aki 20-2 cm.-rel második lett. Szenzációs a diszkoszvetés eredménye is, melyben a svéd Berg legyőzte az olim­piai bajnok Carpentert. Részletes eredmé­CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A he­lyi tekéz őke rillet agilis elnöksége a várme- j gyétől egy nagyértékü ezüst kupát kapott, j azon rendeltetéssel, hogy azért a Cluj-vár- ; megyei és Cluj-i tekézőosapa-tok játszanak, mint vándordíjért. A cluji kerület a kupasza­bályzatot már elkészítette és annak főbb pontjait az alábbiakban ismertetjük: A „Vármegye-kupa“ vándordíj, melyet a győztes csapat egy évig tart, véglegesen há­rom egymásutáni, vagy öt, sorrendhez nem kötött győzelemmel lehet megnyerni. A ku­páért Clujvármegye és Cluj város azon egye­sületei játszhatnak, melyek aíTiliálva vannak és tagsági dijakkal nincsenek hátrálékban. A versenyek csapatversenyek, hat-hat játékos­sal, egy klub több csapatot is szerepeltethet, de egy játékos csak egyik csapatban vehet részt a mérkőzéseken. A kupamérkőzéseket csak akkor Írják ki, ha legalább 16 csapat jelentkezik. Az első kupaverseny szeptember 20-án kezdődik és október 20-ián ér véget. Cluj csa­patai szeptember 20 és október 12, a várme­gyei csapatok pedig október 13 és 20 között játszanak. Az egyesületek maguk választhatnak pá­lyát és időpontot, amit kötelesek szeptem- j bér 18-ig a kerülethez bejelenteni. A mérkő- ; zéseket csak szövetségi pályákon lehet ját- j szani, a csapatok viselik költségeiket. A zsü- j ri a kerület által kiküldendő biztosból és két bíróból fog állam", akiket esetröl-esetre küld ki a kerület a saját költségén. A mérkőzések csapatonként 120 dobáso- sak, vagyis minden csapat minden játékosa húszat dob egyfolytában elsőnek 9 bábra. A csapat által leütött bábok száma adja meg az összeredmény t. A holtversenybe kerülő csapatok semleges pályán újból játszanak, uj nevezési dij nélkül. Tekintettel arra, hogy a kerület a várme­gye 16 legjobb játékosát ismerni akarja, a válogatott csapat összeállitása végett a ver­senyiveken minden játékos eredménye külön is kitüntetendő. Nevezési dij csapatonként 120 lej, mely nyék a következők: 100 m.-es síkfutás: 1. Osendarp holland 10.6 mp,, 2. Draper USA 10.6 mp. 400 m.-es síkfutás: 1. Williams USA 48.2 mp. 800 m. síkfutás: 1. Ny 1 perc 53.4 mp. 3000 m. Lähtinen finn 8 perc 44.4 mp. 110 m. gátfutás: 1. Towns USA 14.1 mp. Diszkoszvetés: 1. Berg svéd 51 m. 48 cm. 2. Carpenter USA 50 m. 85 cm. 3. Dunn USA 49.23 m. összeg a versenyek kezdete előtt lefizetendők a kerülethez. Óvások a verseny kezdete előtt Írásban adandók be a zsűrihez. A mérkőzé­sek lefolyása körüli óvások rögtön a ver­seny vége után adandók be. Csak azokat az óvásokat veszik figyelembe, melyek mellé 50 lej dijat mellékelnek. Az óvások a „Co- misiunei Disciplinare a Regionalei Cluj FSPR“ címre írandók, melynek döntése el­len az előirt idő alatt a kerülethez lehet vég­ső fokon felébbezni. A felebbezést is csak 50 lej ellenében ve­szik tárgyalás alá. A kupát a fentiek szerint legtöbbet ütő •csapat nyeri. A második és harmadik helye­zett külön dijat kap. A kupát ünnepélyes keretek között fogják átadni a győztes csa­patnak. A kupáért az egyesület anyagilag és büntetőjogilag felél ős. Minden előre nemlátott esetben a kerület dönt. Harminc főre olvadt le a Románia-körüli kerékpárverseny mezőnye, mely ma reggel 8 órakor indult el városunkból a tura hato­dik, 152 km.-es szakaszának célja: Oradea felé. Az Universitatea csak vasárnap reggel uta­zik rl Oradea-ra a CAO elleni mérkőzésére. A csapat összeállitása a következő lesz: Sepsi, iBorgea—Iancovici, Golub—Gain— David, Jesan—Draga—Szaniszló—Ploesteanu Orza. Az együttes nehéz feladat előtt áll, ha azonban minden játékos sziwel-lélekkel fog küzdeni, nem lehetetlen, hogy megtörik a varázs és az U végre legyőzi neves ellen­felét és megszerzi az első bajnoki pontokat. DEBRECEN. Markost, a Bocskai váloga­tott jobbszélsőjét a francia Stade Rennais leszerződtette és a Bocskai magas váltság­díj ellenében megvált kitűnő játékosától, aki vasárnap már valószínűleg nem is fog ját­szani a 'Bocskaiban. „Vármegye-kupa“ néven uj íekézö vándor dijat aíapiíoií a kerületi szövetség ÚJBÓL MEGSZAKADTAK A TÁRGYALÁSOK SÂROSI DR. ÉS A FERENCVÁROS KÖZÖTT Budapestről jelentik: A magyar sportköz- vélemény mindinkább Sárosi dr. ellen for­dul, aki újabb — teljesíthetetlen — követe­léssel állott elő a Ferencvárossal szemben. Klubjától Írásban kéri annak biztosítás ál, hogy ha egy éven belül nem juttatja állás­hoz, úgy elbocsátja a klub kötelékéből. Ez a követelés annál meglepőbb, mert éppen Sárosi nem akarja elfoglalni a részéré már megszerzett állást, illetve az állás elfoglalá­sára haladékot kért a Ferencvárostól. A klub vezetősége természetesen ezt az újabb és teljesen érthetetlen követelést sem teljesitet- te és igy a tárgyalások megszakadtak. A budapesti sportkörök meg vannak győződve arról, hogy a játékost külföldről csábítgat­ják, ezért nem akarja elfoglalni állását é.< ezért áll elő újabb követelésekkel, melyek­nek burkolt célja az, hogy a Ferencváros bocsással el kötelékéből. Terve azonban nem fog sikerülni, sőt az MLSz köreiben az a nézet alakult ki, hogy Sárosit a válogatott csapatban sem szabad szerepeltetni, mert az a játékos, aki nem elégszik meg több, mint húszezer lejes havi jövedelemmel, az nem érdemli meg a hivatalos körök támogatását. HAZAJÖTT BARÁTKY Oradea-ról jelentik: Barátky, a Crisana válogatott játékosa váratlanul hazaérkezett Oradea-ra. Visszatérésének oka az, hogy a román szövetség megtagadta kiadását a fran­ciáknak, akik két évig nem voltak hajlan­dók várni Barátky játékjogára. A kitűnő já­tékost egyébként mint ismeretes, már meg­előzőleg a Bucuresti-i GFR szerződtette le, ahová most azonnali játékjoggal igazolják le és nem lehetetlen, hogy vasárnap már játszani fog a vasutascsapatban — Auer mellett. Hivatalos rész A biróbizottság közleményei. A vasárnapj mérkőzésekre a következő bírók küldetnek ki: Kispálya. Délelőtt io órakor U—CSMC törpe, biró P. Roman, határbirók D. Pop és L. Hasner. Nagypálya. Délután 5 órakor Juventus—Vic­toria A) ligamérkőzés, határbirók dr. A. S%neiu és Mann Károly. Cluj, 1936 szeptember 4-én. Gh. Giurgiu sk.. V, Catona sk„ elnök. titkár. hogy dr. Janovics Jenő meghívást kapott Horváth Árpádtól, a debreceni Csokoned-szin- húz igazgatójától egg prózai darab rendezé­sére. Janovics Jenő a meghívást elfogadta. Kí­vüle meghívást kapott még egy-egy darab ren­dezésére Márkus László, Hevesi Sándor és Csat hó Kálmán; hogy operát komponált a Déryné ifiasz- szony szövegére Nádor Mihály, a kiváló ze­neszerző; hogy rendkívüli szépségű uj Kodály-mü- vet, a Budavári Te Deum cimü kompozíciót mutatták be Budapesten; hogy a 15 táncosnőből álló magyar tánc- csoportot, a Darmora tánccsoportot London­ba és Newyorkba hívták vendégszereplésre. Londonban a Régi Budapest bálon lép fel a táncosnők csapata. Ennek a bálnak védnöke az angol király lesz. Newyorkban pedig a milliomos Astorék estéigén táncol a lő szép magyar lány; hogy orfeum lesz a hányatott sorsú pesti Király Színházból. Fővárosi Orfeum lesz a neve; hogy Georg Kaiser uj vig játékát mutatja be a Terézköruti Színpad. A darab cime Fe­hér és fekete; hogy Aradon is szinrekerül a Peer Gynt szabadtéri előadásban. Ma, szombaton és holnap kerül színre az Ibsen-dráma Forgács Sándorral és Bárdíj Tévézzél a főszerepek­ben; hogy Szántó György Sátoros király ci­mü darabját nem Somlay Arthur rendezi, ahogy eredetileg tervezték. Somlay Becsben filmezett, nagyon fáradt s a gyomrával sincs rendben. Ezzel az indokolással lemondta a darab rendezését; hogy diplomáciai intervenciókra elmaradt G. B. Shaw Genf cimü politikai szatírájának londoni bemutatója; hogy uj operát, gróf Eszterházi Ferenc Szerelmeslevelét, amelynek szövegét Fothy János irta, mutat be a pesti Operához. hogy Gaál Franciska, ctki már néhány éve nem szere,;pelt magyar színpadon, a szezon közepén fellép Budapesten a Művész Szín­házban, ahol egy Ernőd Tamás—Ralph Be­natzky zenés vígjáték főszerepét játsza cl; hogy Rökk Marika, a másik magyar film­csillag viszont n RoiţoI Színházban lép fel Pesten ugyancsak a tél folyamán; NŐI DIVATSZALONOK divatlapjaikat h-$- clcsóbban és legnagyobb választékból ti Ellenzék könyvosztáJyában, GloJ, P. UbuiI vásárolhatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom