Ellenzék, 1936. szeptember (57. évfolyam, 201-226. szám)

1936-09-16 / 214. szám

Transilvaniaî borokat fognak exportálni Hol andLba és Dániába BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósító­jától.) Igen érdekes terv foglalkoztatja az ipar és kereskedelmi minisztériumot. Egy Bucuresti-i borkereskedő cég, Gál Jenő, tárgyalásokat folytatott a holland piacon a transilvániai borok elhelyezé­sére. A kiküldött borminták megnyerték a holland piac tetszését és számos nagy holland cég hajlandó transilvániai 13— 16 fokos fehér borokat átvenni. Való­színűleg a minisztérium megadja az ex­portengedélyeket és rövidesen megindul­hat a szállítás. Hasonlóképen tárgyalá­sokat folytatott a fenti cég egy dániai borexport tárgyában. 1 936 szeptember 16. jCtflCAMSAC Vám szabadzónát létesíteni a Gaiaií-i kikötőben a cseh kormány POZSONY. (Az Ellenzék tudósítójától.) A pozsonyi nemzetközi „Dunai Vá­sár“ megnyitásán Najman csehszlovák ipar és kereskedelemügyi miniszter be­szédet tartott, amelyben Csehszlovákiának a dunai államokkal való gazdaságig kapcsolataival foglalkozott. Végül rátért a folyami áruszállítások intenzivebbé való tételének problémájára és kijelentette, hogy a kelet felé irányuló áruszállítást Csehszlovákia a Fekete tengerig fogja meghosszabbitaiii. Ennek elősegítésére a csehszlovák kormány javasolni fogja a román kormánynak, hogy engedélyez­zen Galatiban Csehszlovákia számára vám szabadzónát, ahonnan a csehszlovák export a Levantet látná el áruval. TÍZMILLIÓ ARANYMÁRKA ÉRTÉKŰ GABONÁT IMPORTÁL NÉMETOR- SZÁGb ROMÁNIÁBÓL. Bucuresti-ből je­lentik: Leon professzor, aki München­ben a Németországgal kötendő kereske­delmi egyezmény ügyében tárgyal, teg­nap jelentést küldött az ipar és keres­kedelmi miniszternek a tárgyalások ed­digi eredményéről. Leon professzor je­lentésében rámutatott arra, hogy előze­tes egyezményt kötött, amelynek értel­mében Németország 10 millió arany­márka értékben importál ez évben ro­mán gabonát. A tárgyalások további so­rán a román petróleumtermékeknek Né­metországba való kivitelét beszélik meg. UJ HELYISÉGBE KÖLTÖZÖTT A CFR VEZÉRIGAZGATÓSÁGA. Bucu- restiből jelentik: A CFR vezérigazgató­sága hétfőn, szeptember 14-én, uj he­lyiségbe költözött, a Carpati palotába. Itt fog működni a főiktató hivatala is a vasútnak. A vezérigazgatóság az uj he­lyiségben, a földszinten, külön irodát állít fel a közönség kérvényeinek átvé­telére. Ennek az irodának a bejárata az Edgar Qumet utcában ran. a nyersbőrkivitel betiltá­sát KÉRTÉK. Bucurestiből jelentik: A börgyárosok egy küldöttsége felkereste Pop Valér ipar és kereskedelemügyi mi­nisztert. A küldöttség vezetője, Mocior- nita börgyáros arra kérte a minisztert, hogy tiltássá be a nyersbőrldvitelt. BETILTOTTÁK A DIÓFA EXPOR­TOT. Bucurestiből jelentik: A kormány ismét betiltotta a diófa exportot. módosították a csehszlová­kiai GABONA VÁMILLETÉKEKET. Prágából jelentik: A csehszlovák kor­mány a gabonavám suprataxákat a kö­vetkezőképen módosiíotta, illetve szállí­totta le: Buza 10 kc-ről 2 kc-ra mázsán- kint, rozsnál 22 kc-ról 20 kc-ra, árpá­nál 34 kc-ról 32 kc-ra, zabnál pedig 19 kc-ra mérsékelték 21 kc-ról az illetéket mázsánkint FÉNYKÉPALBUMOK nagyon szép U£I9* iáiban 240 lejért kaphatók az ELLENZÉK köayrosztályában, Cluj, Plata Unirii. Éz az a könyv-szenzáció, amire minden gazda és ker­tész már évek óta vár! ! MIMIliPMMY cim alatt most megjelent gaz­dasági és kertészeti encyklo- pedia, a szakember nélkü­lözhetetlen kézi-könyve! ! ! A következő gazdasági ágakat öleli fel: Növényié mész Lés (A növény szervezetének és életműködésének vázlatos ismertetése. A talaj er dete és a mái ás tényezői. A száatá Trágyázás. A vetés. Részletes nö­vénytermesztés. (A szántóföldi növények csoportosi ása. A különböző érési időszakok. Rét és iegelomuvelés.) Állattenyésztés (Az állattenyésztés jelentősége. Faj és faj la. Takarmányozásiam Lótenyésztés. Szarvas­marhat nyésztés. Az őkirályság szarvas- marhafajtái. Juhtenyésztés. A tejgazdaság­tan. Sertéstenyésztés. Kecsketenyészté-. Ba­romfitenyésztés. Házinyult nyésztés. Méhé­szet.^ Selyemh9rnyótenyésztés.) Kisgazdasá­gok berendezése és vezetése. — K rtészet. (Gyümölcstermesztés. Zöldségtermelés.) — Szőlőraivolés. Növényvédelem. Gyümölcs­fák. A szőlő betegségei (Kártevői és az el­lenük való védekezés.) Növények a növé­nyek ellen. Gazdasági növények. Egyéb szükséges falvi!ágo itások. — Kartonkötés, 645 oldal, 806 képpel, ára csak 90 lai az „ElSenzélí** líönyvoszááSyában Clnj, Piaţa Unirii. Vidékre azonnal, után­véttel is szállítjuk. — Kérje a gazdasági szakkönyvek jegyzékét könyv sztályunktól Jói szerepeinek városunk ienniszezői Bucureşti bajnokságain BUCUREŞTI. (Szeptember 14.) A fő­város tenniszbajnokságain a Cluj-i játé­kosok kiválóan szerepelnek. A legújabb eredmények a következők: Férfi egyes: Botez—Rosenberg 6:0, 6:1, Grad—Erős Haggibbor 6:2, 6:4, Pusztay TC—Ovicia 6:4, 6:4, Benedek Bistrita—Glaser 7:5, 6:3, Réti—Sta­decker 6:2, 6:3, Benedek—Vassu 6:4, 6:2. Elődöntőben: Schmidt—Réti 6:1, 10:8. Női egyes: Gábor CAC—Munteanu 6:2, 6:1. Elődöntők: Poppemé—Gábor 6:3, 6:1, Roncea—Beiner 6:4, 6:2, Ba- rabássy—Caton 6:1, 6:2, Wertheim— Baatz 6:4, 7:5. Férfi páros: Elődöntők: Hamburger, Réti—Oroveanu, Georgescu 6:1, 6:0, Pusztay, Benedek—Grad, Steiner 4:6, 6:3, 6:1, Botez, Erős—Placinteanu, Fil- dermann 7:5, 6:1. Középdöntő: Schmidt, Caralulis—Botez, Erős 6:1, 6:2, 6:4. Puncsecs nyerte Jugoszlávia tennisz- bajnokságát. Zágrábból jelentik: A jugoszláv ten- niszbajnokságok férfi egyesét Puncsecs nyerte, aki a francia Legeay ellen a dön­tőben végeredményben 6:3, 11:9, 8:6 arányban győzött. Ä vegyespáros bajno­ka a német Rost—Denkar pár lett, mely a döntőben a jugoszláv Kovács és fran­cia Legeay párt 6:4, 6:4-re verte. Radó Haggibbor győzött a Makkabi- versenyek férfiegyesében CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A A cluji Haggibbor rendezte ez évben a romániai csapatok részére kiirt csapat- bajnokságot, melyet a rendező egyesület fölényesen nyert meg. Eredmények: 1. Haggibbor. 2. Makkabi, Oradea. 3. Mák- kabi, Cemauti. A győztes csapat Simon, Rado, Weisz, Hermann, Erdős Lilly és Schwartz Klári összeállításban 6:2 w. o. arányban győzött az Oradea-i Mak­kabi ellen a döntőben. Az egyéni verseny eredményei: Férfi egyes: 1. Radó György Haggib­bor. 2. Simon Endre Haggibbor. 3. Weisz és Grünwald Makkabi. Döntő 2:6, 6:2, 6:3. Női egyes: Döntőben vannak Erdős Lilly és Schwartz Klári Haggibbor. 3. Papos Irma Makkabi és Hirschné Hag­gibbor. A döntőt ma délután játszák le. Férfi páros: 1. Simon—Radó Haggib­bor. 2. Grünwald—Spitzer. 3. Nussen- baum—dr. Dolfin és dr. Halmi—Gold­stein. Döntő: 6:2, 8:6. W- egyes: Döntőben vannak Simon II. és Weisz II. 3. Rózsa Gy. és Schwartz Z. A CSMC közgyűlése. CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) A CSMC szeptember 13-án tartotta XXVI. évi rendes közgyűlését az Épitőmunkások Otthonában. A közgyűlésen 245 rendes tag közül kb. 200 jelent meg, ezenkívül nngyszámu pártoló tag. Sueiu Iuliu bevezető beszéde után dr. Derí­tsek Géza elnök ismertette általános voná­sokban a sportegyesület multévi működését. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg az egyesület balottairól, Bolfa Victorról és Hor­váth Istvánról. Rámutatott arra e fontos sze­repre, amelyet a sportegyesület az ifjúmun­kások életében jelent. Fegyelem, öntudat és önbizalom, küzdeni akarás és az ellenfél megbecsülése, sport- és munkásszolidaritás le­gyenek a sportoló erényei. yLégy büszke ni, hogy munkás a neved és a sporton keresztül is szerezz megbecsülést annak az osztálynak, amelyen a tárnadalom felépül!“ —fejezte be megnyitóját az elnök. Krausz József, Regéczi István, Ferenczi István, Sueiu Iuliu, Lenkei Sándor és Sán­dor Imre a labdarugó, kerékpáros, birkózó, ökölvívó, úszó és vizipóló, atlétikai, ski és turisztikai szakosztályok működését ismer­tették. Rámutattak arra, hogy igazi tömeg­sport kifejlesztbetése csak úgy lesz lehetsé­ges, ha a szakszervezetek és különösen a na­gyobb üzemek munkássága szigorúan végre­hajtja a szakszervezeti tanács azon határo­zatát, hogy minden egyes szervezett munkás heti 50 bánival járuljon hozzá a munkás sportegyesület fenntartásához. Havonta egy doboz gyufa árát minden munkás áldozatul hozhatja — volt az egyik felszólaló meg­jegyzése. Az elhangzott jelentésekhez többen szólot­ták hozzá s e felszólalások eredményeképen a közgyűlés a régi vezetőségnek a felment- vényt egyhangúlag megadta, külön jegyző- könyvi köszönetét szavazván dr. Deutsek Gé­zának, aki fáradhatatlan munkásságával, anyagi és erkölcsi támogatásával nagyban hozzájárult az egyesület kifejlesztéséhez. A jelölőbizottság ajánlása alapján a köz­gyűlés közfelkiáltással megválasztotta a kö­vetkező uj vezetőséget: Diszelnök: Dt. Deutsek Géza. Ügyvezető elnök: Stan Vasile; alelnökök: Jurca Dumitru és Hambrik Kálmán. Titkár: Pogaceanu Vasile. Pénztáros: Ábrán Mihály. Jegyző: Csillag Kálmán. Választmányi rendes tagok: Bindea Teo­dor, Temesi László, Mester Nicolae, Bort- nyik György, Blum Sándor; póttagok: Lairt- man René, Micu Ionel, Lenkey Sándor. Ellenőrök: Sándor Imre és Regéczi István; póttagok: Lázár József és Asztalos István. Fegyeimi bizotság: Dr. Deutsek Géza, Kra­usz József, Pogaceanu Vasile, Regéczi István. A megválasztott uj vezetőség nevében Stan Vasile köszönte meg az előlegezett bizalmat és biztosította a közgyűlést, hogy a megnyi­latkozott általános óhajnak megfelelően az uj vezetőség a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni fog olyan uj klubhelyiség szer­zéséről, ahol a sport és kulturszakosztály igényeit minden tekintetben ki lehet elégí­teni. Több kisebb indítvány elfogadása után a közgyűlés lelkes hangulatban ért véget. USZÓTANFOLYAM. Tisztelettel értesítem az érdeklődőket, hogy 1936 szeptember 15-iki kezdettel tizleckés uszótanfolyamot nyitok a Park-szanatóriumban, gyermekek és felnőt­tek részére. Az oktatási idő kedden, szerdán és csütörtökön délután 6-tól 8-ig. Jelentkezni lehet a Park-szán a tórium fürdőpénztáránál ahol bővebb felvilágosítást adnak. Dekányi bácsi. ŰBÉCS. Menzel Rod er ich, a legjobb cseh­szlovákiai tenniszjáttkos 'Bécsbe költözött és tovább osztrák színekben fog versenyezni. Az AMEFA felfüggesztette Szaniszló II. játékjogát, aki többszöri jóindulatú figyel­meztetés ellenére is sportszerűtlen életmó­dot folytatott. A kiváló válogatott játékos vasárnap már nem szerepelt a Venus elleni ligamérkőzésen. MAGYARORSZÁG női egyes tennlsz- bajnokságát Sas Márta nyerte meg, aki a hétfői döntőben Sárkány Lili ellen 6:1, 3:6, 6:1 arányban győzött. A férfi­páros bajnokság a Pető—Szigeti pár zsákmánya lett, mely a döntőt 1:6, 6:3, 6:3, 6:3 arányban nyerte a Dallos-fivé- rekkel szemben. OSLÓ. A svéd-norvég atlétikai viadalt Svédország 108:64 pontaránnyal nyerte. A ROMÁNIA KERÉKPÁROS SZAK­OSZTÁLYA felkéri összes tagjait, hogy folyó hó 16-án, szerdán este 8 órakor jelenjenek meg a klubhelyiségben, Cal. Marechal Foch, a Slezák-kupaverseny részleteinek megtárgyalása végett. -— Ugyanakkor uj tagok is jelentkezhetnek felvételre. Az Északi liga labdarugócsapatát a Károly kupamérkőzésekre ma este állitja össze vég­legesen a liga elnöksége. CAMPIA-TURZI1. Industria Sârmei—Na­poca Cluj 6:2 (2:2). Román kupamérkőzés. Fölényes győzelem. TÚRD:A. Ariesul—CAC 2:1 (OK)), biró Csatt Tg.-«Mures, Román kupamérkőzés. A GAC csatárainak balszerencséje miatt vesztette el a mérkőzést. A vezetőgólt Tunyoghy GAC lőtte a má_sodik félidőben, az Ariesul sza­badrúgásból egyenlített és az utolsó percben a győztes gólt is megszerezte. A bécsi Libertás Romániában. Az osztrák labdarugóbajnokság egyik legszebb futballt játszó együttese, a Libertás romániai túrára jön. A bécsi csapat szeptember 22. és októ­ber 1., továbbá november 3. és 11. között áll a romániai sportegyesületek rendelkezé­sére. Megkeresések Eckhardt Ottó Cluj, Str. ' Băi 14. szám címre küldendők. ! A Brasov-i atlétikai versenyeket a rossz idő miatt nem tartották meg, a megérkezett atléták kénytelenek voltak verseny nélkül hazautazni. A Balkán-olimpiára válogatott csapatunkat az eddigi eredmények alapján fogják összeállítani szombaton. Hivatalos rész A 1 abd a rugóaákerület köriemé nyel Az alkerület folyó hó 16-án, szerdán este 9 órakor tartja meg ezévi rendes tisztújító közgyűlését saját helyiségében (Piaţa Unirii 29.), melyre az alkerület összes egyesületei­nek képviselőit meghívjuk. Cluj, 1936 szeptember 14-én. Lt.-CoI. Bogoeviciu sk. Dar. Ciurel sk. elnök. titkár Tekézősport A „Sport“ Tekéző Társaság szeptember 27-én délután 3 órai kezdettel a Moderna­pályán rendezi meg ötéves fennállása alkal­mából zászl őszen telési ünnepélyét, melyet reggelig tartó tánc követ. Az ünnepség rész­letes programját közölni fogjuk. Jókai Mór és Mikszáth Kálmán müvei ideigle­nes árleszállításban! Jókai: Megtörtént regék —■ — Lei 36 ,, A tengerszemei hölgy —• — „ 72 „ A szerelem bolondjai —■ — ,, 72 „ Rab Ráby — — — —« „72 » Uj földasur — — — — „66 „ Rákóczi fia — — — —■ ,, 36 „ Virradóra — — — — >,36 ,, Aranyember — — — „86 ,, Szegény gazdagok — — „ 95 „ Délvirágok — — — —■ „23 „ Szélcsend alatc — — — ,, 32 ,, A magyar nép éke — — „ 32 ,, Nagyenyedi két tüzfa — 18 „ Árnyképek — — — — .>25 ,, Egy ember, aki mindent tud ,, 32 „ Elbeszélések — — — ,, 2 ţ ,, Észak honából — — — „18 „ Kialózkirály — — — ,, 25 „ Milyenek a nők? — — — ,, 2> Mikszáth: A vén gazember — —■ „ 40 ,, A gyerekek — — — — „40 „ Akii Miklós — — — >>43 „ Gavallérok. A sipsirica — ,, 40 j, Az eladó birtok. Mindenki lépik egyet — — — >>40 j, Prakovszky, a siket kovács. A kis prímás — — »> 43 „ Villáéit este a szentjános bo­gár is — — — 40 ,» Noszthy fiu esete Tóth Ma­rival (kötve) — — „ 99 ), Ä fekete kakas — — — .,40 „ Uj Zrinyiász — — — ,.40 Minden kötet kifogástalan hófehér papíron Az árleszállitás c?ak szeptember 30-ig tart. Később háromszorosan magas bolti árak fog­nak majd érvénybe lépni. — Most vegyen az EfSenzÉkkönyvosztályéöan. Piaja Unirii. Vidékre utánvéttel is szállítjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom