Ellenzék, 1936. augusztus (57. évfolyam, 176-200. szám)

1936-08-19 / 190. szám

to ellenzék 1936 19. Testvéri i>e«iwaih©zâs (Első ohlnll cikkünk folytatás«) LONDON. (A/ Ellenzék távirata.) Több spanyol lakosságú délamerikai állom, köz­tük első sorban Uruguay, hir szerint elhatá- ro/'ta, hogy a spanyolországi elfojult vérontás továblUolytatásának megakadalyozasara uu'g- próbálnak békét közvetíteni a spanyol pol­gárháború szembenálló felei között. Az első lépést Uruguay kormánya tette meg. A béke- értekezlet összehívása érdekében Uruguay jegyzéket küldött a többi délamerikai spanyol államoknak és indítványozta a spanyolor­szági közbelélés megtételét. Az államok a kö­zel jövőben béketervet dolgoznak ki és ezt tudomására hozzák a spanyol harcolóknak azzal, hogy délamerikai fajtestvéreik a leg­erőteljesebben tanácsolják a -vérontás abba­hagyását. ' Nyolcszázezer frankot raboltak elhízza egyik népes ulcáíán NIZZA. (Az Ellenzék távirata.) Egyik nizzai bank két altisztje egy bőrtáská­ban 800.000 frankot akart a bank egyik fiókjához átszállítani. A forgalmas ut­cán hat ember megtámadta az altiszte­ket és mielőtt azok meglepetésükből magukhoz térhettek volna, kicsavarták kezükből a pénzt tartalmazó bőrtáskát és autóba ugorva elmenekültek. A niz­zai rendőrség gépkocsikon üldözi a vak­merő rablókat. REFORMÁTUS KÜLMISSZIÓI KONFEREN­CIA. A Romániai Református Egyház negyedik külmússziói konferenciája 1936. augusztus 30— 31. napjain Turdan lesz megtartva a következő programmal: Vezérgondolat: „Atyám, ifjúságom­nak Te vagy vezére!“ (Jer. 3:4 b.) Augusztus 30. vasárnap: Reggel fél! 9-ig: Érkezők jd-en'kezese ez óturdai ref. lelkéftni hivatalban. Részvételi dij személyenként 10 lej (konferencia alapra). Reggel fél 9—fél 10. Bibliakör csoportokba.ru A hívás. Mt. 9:35—38. Vezetők: fiuknál1: Babos Sákidor, lányoknál: Zágoni Árura, férfiaknál: Borba th Dániel, asszoyoknál: Sziiplomczayné, dr. Szrkki Ilona. Reggel 10—fél íz. Isten'isztelct az óturdai vártemplomban: Életnek kenyere Ján. 6:48. 4—fél 6. Konferencia: Ifjúságunk és a külmirszió. Bevezető előadást tartanait László Dezső és Kiss Bertalan. 6—fél 8^ Missziói ünne­pély. B:bliamagyarázat; „Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én . . Jer. 1:17t. a\ Tartja: Dr. Ta- vaszy Sándor. Előadás: A küldő akarat hatalma. Tartja- Babos Sándort Gazdag kísérő műsorral a helyi gyülekezet szolgál. 9—ro. Az érdeklődők egyik csoportjának: vetitenképes előadás. Kisérő előadást tart: Szigethy Béla. Az érdeklődők má­sik csoportjának: konferencia: Hogyan kezd­jünk a zridóm issz i ó hoz ? Bevez:ő előadást taTt: Coulter Tamás skót missziói lelkész. A konfe­renciát vezeti Sipos Géza. Augusztus 31. hétfő: fél 9—fél 10. Bibliakör csoportokban. A küldés. Mt. 10. Vezetők: Buknál: Dávid Gyula, lányok­nál dr. Szén-királyiné Balogh Lujza, férfiaknál1: Bedő BéU, asszonyoknál Járosiné, Brandt Laura. 10—12. A Külmisszió Barátai gyűlése. Mandzsú­ria^ munkájából beszámol Babos Sándor misszio­nárius, az itthoni hátvéd munkájáról Horváth j Jenő. 4—fél 6. Szórványmisnziói konferencia, i Bevezető előadást tart: „Testvérének a vándor- j utón“ címmel dr. Dávid György. „Misszió a ■ szomszédban“ címen Horváth György. 6—7. ! Záró-áhítat: „Mondd meg nékik mindazt . . ■!" ] Jer. i;i7 b. 2—4. Mindkét napon külmissziói ki­állítás. Megnyitót mond vasárnap d. u. 3 órakor Nagy Mózes helyi 'lelkész. Imaóra lesz a konfe­renciát megelőző napon a szombat esti istentiszte­let után az óturdai templomban, ezenkívül rö­vid imaórákká] végzőnek a csoportos biblia ta­nulmányozások. A fenti alkalomra szeretettel hrvjuk meg nemcsak a külmisszió barátait, ha­nem minden érdeklődőt. Azoknak, akik a kon­ferencián való részvételüket legkésőbb augusztus 25-é'g postára adva bejelentik (lehetőleg saját lel- krpász'oruk utján), az óturdaé ref. lelkérzi hiva­tal címére (Turda* Veche, jud. Turda), az ingye­nes szállást és az olcsó közös étkezésben való részvételt biztosítják. Bibliát, én eke .könyvet hozzuk magunkkal. Mksziónáriusunk Mandzsu­r-jból h;zaérkeze‘t. Szörnyű autószerencsétlenség érte a hortobágyi kirándulókat Kát francia kiránduló meghalt DEBRECEN. (Az Ellenzék távirata.) Borzalmas autószerencsétlenség áldo­zatául esett a debreceni szabad egyelem két neves francia látogatója, Ferroud zeneszerző és Dutillcul festőművész, akik a szintén súlyosan megsebesült Lajta László zeneszerző és néprajzi múzeumi igazgatóval hortobágyi kirándulásra indultak. Az autó, melyet Ferroud vezetett, már túlhaladott a Hortobágyon, mikor valamilyen vezetési hiba folytán hátsó felével hirtelen megfordult és a közeli árokba zuhant. Az utasok az autó alá kerültek. Ferroudnak az autó első fele kettémetszette a fejét. A szerencsétlen zeneszerző szörnyethalt. Dutileul fes- festömüvész életveszélyesen sebesült meg és kórházba szállítás közben meghalt. Lajta László szintén súlyosan megsebesült, de állapota nem életveszélyes.-------— III —BWIIll mi—■■■■-----------------------------­örömmámorban várja Budapest a magyar olimpikonokat BUDAPEST. (Az Ellenzék távirata.) A Berlinből hazatérő diadalmas magyar olim­pikonok fogadtatására, akik ma délelőtt háromnegyed tiz órakor érkeztek a keleti pályaudvarra, a székesfőváros közönsége óriási lelkesedéssel készülődik. A mai reg­geli lapok kivétel nélkül vezető cikkekben méltatják érdemeiket és kiemelik, hogy a magyar sportférfiak már eddig több szolgá­latot tettek hazájuknak, mint a politikusok. Fogadtatásukon résztvesznek a kormány tagjai és előreláthatólag Horthy kormány­zó is. Különösen készül az olimpikonok fogadá­sára Újpest, amely eddig már 22 olimpikont, közlük 7 világbajnokot adott a magyar nép­nek. A vizipóló csapat 3 tagja, Halasy, Mán­di városi tisztviselők, Bozsi pedig ideiglenes tisztviselő. A városi tanács már kimondotta, hogy Bözsit állásában véglegesíteni fogja. Az újpesti Torna Egyesületnek tagja Elek Ilona, Kabos, Kárpáthy és Keresztes birkózó baj­nok is. Keszthely is ünneplésben fogja része­síteni a győzőket, különösen a keszthelyi születésű Csik Ferencet, akit hazatérése után a város díszpolgárává fognak választani. La­punk zártakor sokezer főnyi tömeg gyűlt össze a keleti pályaudvaron. A pályaudvarra vezető útvonalak is zsúfolásig telve vannak a magyar főváros ünneplő közönségével. Az olimpikonok vonatát egetverő éljenzéssel fo­gadta a tömeg, majd megkezdődtek az üd­vözlések. imffllliiiiiiínn váratlanul Foníos !te(po!ííi!>ai eseményed Eíészüíneík BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A belpolitikai életnek újabb szenzációja van: Goga Octavian külföldi útját félbeszakít­va, váratlanul hazaérkezett. Goga — eredeti utiprogramja szerint — Bad Gasteinba akart utazni s csak szeptem­ber hó folyamán óhajtott visszatérni Bucu- resti-be. Újabb elhatározása nagy feltűnést kelt politikai körökben, a Curentul jelen­tése szerint fontos események következnek még e hónap folyamán. A lap úgy értesül, hogy Goga értékes információkat hoz külföld­ről. A nemzeti kereszténypárt elnökének uj programját még nem ismerik. Goga Ciucea-n megszakította útját, nincs kizárva, hogy pártjának vezetői még a mai nap folyamán felkeresik. Hatalmas népgyü- lést terveznek Sibiu-ban, melyet a Bucu- resti-i tömeggyülés fog követni. Goga Ciu- cea-ról Sinaia-ba utazik. Miért sietett Goga? A Porunca Vremii jelentése szerint senki sem várt most Goga hazaérkezésére. A lap az utazást Goga külföldi értesüléseivel in­dokolja. — Az európai helyzet — Írja a lap ezzel kapcsolatban — oly súlyos, hogy Goga kötelességének tartotta pihenésének félbeszakítását s hazasietett, hogy jelen­tést tegyen az uralkodónak arról, mi ké­szül Köziép-Európában s a román közvéleményt a közeledő veszély­ről felvilágositsa. Goga végzetesnek tart minden halogatást, nehogy az események meglepetéssel szolgáljanak. Azt beszélik, hogy Goga újabb ajánlatot tesz Vaidának, hogy ellenzékben és kormányon együtt ha­ladjanak. A kérdést előbb letárgyalja Cuzá- val, aztán a tárgyalásik megindulnak. A nemzeti kereszténypárt bízik abban, hogy rövidesen a nacionalisták veszik át az ural­mat — fejezi be cikkét a Cuzához és Gogá- hoz közelálló Porunca Vremii cimü lap. Vilüs?nsősségi zsebkönyv 1956. év?e I Minden elektrotechnikával foglalkozó szak­embernek nélkülözhetetlen kis kézikönyv. 2 kötet ára 424 oldalon, rengeteg szakrajzzal 235 lej az Ellenzék könyvosztáiyában, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre azonnal szállitiuk, utánvéttel is. ® £fcserélném összkomfortos, cca 31.000 pengőt érő debrecen í h á z a m a í megfelelő romániai inga' lannal vagy mái értékkel. - Részletes ajánlatok , Ingre 1“ Bucureşti, Cal. Moşilor 59. v:- m 7 T s ;T az ausztriai autóbusz­katasztrófának BUDAPEST. (Az Ellenzék távirata.) Teg­nap rövid hirt adtunk a Heiligenblut köze­lében történt borzalmas autószerencsétlen­ségről, amelynek eddig két halottja, nyolc súlyos és tizenöt könnyebb sebesültje van. A súlyosan sérültek között hat magyar. A ka­tasztrófa magyar sebesültjei a következő^: Himmel Miklós, aki ballábát törte el, fele­sége, akinek az autóbusz egyik letört alkat­része mhidkét lábát levágta, kislányuk, aki bár könnyebb zuzódást szenvedett, idegroha­mot kapott, továbbá Petróczy Aladár nyugalmazott ezre­des és felesége és Berger Artur budapesti gyárigazgató. A legtragikusabb az esete Plai­ner Ferenc rendőrtörzsőrmesternek, aiki feleségével éppen nászúira indult a borzal­mas sorsú autóbusszal. A fiatalasszonyt a szerencsétlenség színhelyéről mentők szál­lították kórházba, de útközben meghalt. — Felhőbevesző havasok között vezet a Glöckner-hegyiül — beszélték el a szeren­csétlenség megmenekült utasai az esetet. — Rendkívül veszélyes útvonal ez s még óva­tos hajtás mellett is alig fér itt el egymás mellett kél gépkocsi. Ausztriában újabban nem az úttest baloldalán, hanem a jobbol­dalán kell hajtani, erre sürü-n. figyelmeztetik a soffőröket az országúton elhelyezett hirde­tőtáblák. A soffőrön kívül huszonötön ültünk az autóbuszban. Alig haladtunk egy kilomé­tert, mikor az autóbusz az országút egyik igen meredek részén lezuhant a töltésről és feltartóztathatatlanul zuhant az 50 méteres mélységbe. Az óriási aid óbusz a levegőben kétszer megfordult tengelye körül. A hegyiutról lezuhant gépkocsi óriási ro­bajjal földet ért és darabokra zúzódott. A kocsiban ülők nagyrésze elveszítette esz­méletét, akik pedig maguknál voltak, ösz- szetörve, véresen, súlyosan sérülten sírtak és hörögtek. Néhányon kétségbeesve, hisz­tériásán zokogtak. A sűrűn járt útvonalon gyorsan megérke­zett a segitség. A közeli Linz városból men­tőautós expedíciók robogtak a helyszínére. Egymásután szedték fel a mentőautókba a se­besülteket. Csodával határos, hogy a vérfa­gyasztó zuhanás után a helyszínén csak egyetlen halott volt, a soffőr, aki a katasz­trófa után nyomban szörnyet halt. &PORT Az Universitatea újabb nagy győzelme Finnországban Csehszlovákiából jelentik, hogy az Universitatea turacsapata CuopHo város válogatottját 12:1 (6:1) arányban győzte le. A román csapat góljait Ploesteanu (4), Szaniszló (4), Draga (2), Orza és Putnic lőtték. Jön Kispest t CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A CAC. és Victoria vezetőségének nagy ál­dozatok árán szombatra és vasárnapra sikerüli lekötni a magyar labdarugó­bajnokság ötödik helyezettjét, Kispest csapatát, mely a mult évben nem egy­szer verte Újpestet és a Ferencvárost. Kispest szombaton a CAC. csapatával játszik, melyet erre az alkalomra ne­hány CAO-játékossal erősítenek meg, mig vasárnap a magyar csapat ellenfele a Victoria együttese lesz. Rekordózön az országos uszé- bajnokságok első napján Eforiából jelentik: Az országos úszóbajnoksá­gok első napja rzámos uj országos rekordot ered­ményezett. Resztvettek a következők: 800 m. gyorsuszis: 1. Kelemen CST. 11:52 p. országos rekord. 2. Daróczi CST. 12:12 p„ 3. Bundiolek CAC. 12:39 p. 100 m. női hát: 1. Kába CST. 1:41.7 p„ 2. Lribovits ILSA. 1:43-2 p„ 3. Perlaki CST. i:43.3 P. 100 m. férfi hát: x. Aranyossy Ferar 1:20,2 p., 2. Fischer ILSA. 1:24.6 p., 3. Fejér U. 1:24,6 p. 200 m. női mell; 1. Perlaki CST. 3:38.3 p., 2. Orosz U. 3141 p., 3. Kassovitz CFR—Bucu­reşti 3:43.8. 4X200 m. gyorss aféta: 1. CST. (Tóth, Die­nes, Daróczi, Kelemen) 10:19 P, országos rekord, (régi 10:48.4 p.), 2. ILSA. 11:53 p., 3. CAC. 12.25.5. p. 4X100 m. gyorsstaféta: 1. CST. (Dienes, Bé* késy, Tóth. Kelemen) 4:25.5 p. országos rekord, (régi 4:35.4). i:o6.4-es kitűnő átlag, 2. ELSA. 4:36.6, 3, CAC. 4:52 p. ioo m. női gyors: 1 Balló U. 1:27.5 p„ a, Raffael ILSA. 1:33.7 p., 3. Orosz U. 1:43.3, p. 100 m. férfi mell: 1. E>ante Gherman CFR. 1:21.1 országos rekord, 2. Fischer ILSA. 1:21,3 p., 3. Nenitzeccu CFR. 1:24.6. 4C0 m. férfi gyors: 1. Kelemen CST. 5.34.4 p., országos rekord (régi 5:35.5). 2. Daróczi CST. 5:42.6 p„ 3. Bundlalek CAC. 6:04 p. ^ 3X100 m. női vegyesstdféta: 1. CST. (Perkűri, Koha1. Szatmári), 5:04.3 p., 2. Universitatea 5:06.3 p., 3. ILSA. 5:08 p. 200 m. férfi hát, (nem bajnoki szám): 1. Ara­nyossy Ferar 2:52.4 országos rekord. 2. Fejér U. 3:07.6 p.. 3. Fischer ILSA 3:09.4 p. Vizipolo: CAC—Viforul Dacia 4:4 (3:1) AIUD. Az UEC. és SSAEC. vizi pólócsapatai szép sikerrel szerepeltek Aiudon. Eredmények a következők: UEC—Aiud válogatott 4:0 (2:0), gól-lövők: Szabó (3) és Galea, SSAEC—Aiod B„ válogatott 4:3 (3:0). A Cluj-i csapat góljait Szántay (2) és Müller (2) lőtték. Hivatalos rész A kerületi uszószövetség közleményei. A vizi pólóba jnokság további mérkőzései a következőképen 'űzettek ki: Augusztus 15. Románia—SSAEC. bíró: Erő? L., szövetségi biztos: Mészáros. Augusztus 17. Románia—CSMC. bíró: Gebe- fügi, szövetségi biztos: Erős László, Haggibbor —CFR, bíró: Topán, szövetségi biztos: Erős László. Augusz'us 18. Unirea—SSAEC. bíró: Moreira Albin, szövetségi bizto?: Adorjiín. Augusztus 19. Haggibbor—CSMS. bíró: Topán, Románia—CFR. bjró: Morar m, szövetségi biz­tos: Adorján. Augusztus 20. Unirea—CFR, bíró: Morarin, szövetrégi biztos: Topán. Cluj, 1936. augusztus 15-ikén. J. Top2n, sk. elnök h. Mészáros, sk. titkár K. RABfÖ «SÖR Kedd, augusztus 18. BUCUREŞTI. 6.30: Reggeli műsor, 13.30: Sport. 13.40: Marcu-zenekar, 14.x 5: Hírek, 14.30: A zene folytatása, 15: Hírek, 19: Idő­szerű anyag. Lemezek, 19-55: Felolvasás, 20.15: Tahler József csellózik, 20.50: Időszerű anyag, 20.55: A Lecca nővérek éneke, 21.15: Felolvasás, 21.30: RJádiózenekar, 22.30: Hírek. 23.30: Jo- nescu-Gaina zenekara, 23.45: Hirekí. 23.55: Hirek. BUDAPEST. 13.05: Balek jkazene, 13.30: Hi­rek, 14.30: Postárzenekar, 15.40: Hírek, 17.15: Előadás, 17.45: Hírek, 18: Dalárda, 18.50: Elő­adás, 21: Eyssen Irén énekel, 21.30: Hirek, 21.50: Zenekar, 22.15: Cigányzene, 24: Előadás, 24.15: Hanglemezek. BÉCS. 21: Riádiózenekar. — DEUTSCHLAND­SENDER. 19: Beethoven: B-dur zongorahármas. — MILÁNÖ. 21.45: Gomez: II. Guareny, négy- felvonásos opera. — PÁRIS. 21.30: Offenbach: Kék szakáll, hiáfomfelv. operett. — PRAGA, 22: Rádiózenekar. — VARSÖ. 18: Poznani szimfonikusok. Felelős szerkesztő: Dr. GR01S LÁSZLÓ. —1 Kiadótulajdonos: ELLENZÉK BT. >—. Az Ellenzék „Concordia“ műintézetének körforgó nyornăm, CENZUKAÎ

Next

/
Oldalképek
Tartalom