Ellenzék, 1936. augusztus (57. évfolyam, 176-200. szám)

1936-08-30 / 200. szám

ELLENZÉK mmMmmanurmiw I 936 n nu un z t u n 3 0. Si» , tUV.-JÄ,\ -iiî -«> ‘r w*1'»»» jä*yw ^^)i**r»asw®w»x<OT Hull a haja, korpás a fejbőre" Ne hasz­náljon huj vizet, hanem használja a tudoina- nyos alapokon nyugvó, orvosok áltál aján­lott hajtápszert, a Tarpan hajcseppet. 1 ár­pán hajcsepp ára 117 lej. .Kapható gyógy - szertárakhan, drogériákban es pari üinéi iák­ban. Újabb iskolai rendelkezések. Odorhein-ról jelentik: Beszámoltunk arról, hogy az. ősz folyamán minden községben állami iskolát nyitnak meg. A felekezeti iskolák helyzete viszont egere nehezebbe válik. A megyeben lévő felekezeti iskolákhoz legutóbb küldött tanügyi rendeletek között a következők áll­nak: A közoktatásügyi minisztérium Ö013— 936. sz. rendeletével a Consiliul Permanent .iesitése alapján elrendeli a Mihaileni-i unitárius felekezeti iskola bezárását, mivel megállapítást nyert, hogy nem tesz eleget a magánoktatási törvény rendelkezéseinek. 1936 szeptember 1 - töl az iskola már nem működik. — A közoktatásügyi minisztérium 19.252—1936. szánni rendeletével a Consi­liul Permanent értesítése alapján felfüggesz­ti a Morareni-i római katolikus iskola mű­ködési engedélyét több okból, köztük azért is. mert nincs módjában a tanítói kar fize­tését fedezni, valamint az állami iskolával szemben való alkalmatlan magatartása miatt. Az iskolát szeptember 1-én zárják be. A két iskola bezárása mellett a közoktatásügyi minisztérium 15.539—1936. szánni rendele­tével a Consiliul Permanent értesítése alap­ján a Stefanesti-i református felekezeti isko­lát nyilvános dorgálásban részesíti, mert szabálytalanul és gyenge viszonyok között működik. A minisztérium 54.221—936. sz. rendeletével pedig a Porumbeni-Mari-i ref. elemi iskolát részesíti dorgálásban a követ­kező okokból: nincs saját helyisége, nincs a tanulók számára különválasztott udvara, nem takarítják szabályszerűen, berendezése ócska, nincs szükséges tanfelszerelése, több tanuló van beírva, mint amennyit a szabály­zat megenged, román eredetű gyermekeket is vettek fel, az iskola nem rendelkezik a fenntartásához szükséges alapokkal. A dor- gálásbk, mint köztudomású, előjelei a bezá­rásnak. A nyári szünet után MA, SZOMBAT ESTE NYITJA MEG AZ ŐSZI SZEZONJÁT A * URAM, KOMOLY SZÓ AZ ÖN SZA­MÁRA ... A ieţ^obb férfi számára a ,,helyes borotválkozásról“ magáoi előadást kellene ren­dezni, mert ;emmi sincs, ami egy asszonyt job­ban báns&aa. mint a rosszul berervált férfi lá­tása. Utam, használjon végre már Tarr-1. Műi­dig ragyogó anca lesz, A Tinr borotválkozás után megöli «z összes baktériumokat és fertőt- eniti a bőrt. Ez igy púba éj rugalmas lesz, a kellemetlen égető érzés eLmarad. A Tarr meg­akadályozza « kiütéseket, ön végét veti annak, hogy nációnként gyötörje a bőiét, ha rendszere­sen. ölkalmazza a Tsrr-t. Tegyen kísérletet vele, még púdig már mai A nHiakaksuuarai választásokig uj időközi bizottság itttézá Zaiau iparosainak ügyeit. Zalau-FÓl jeteatik: Az Oradea-i munkaka­mara, melynek körzetébe Salaj-megye is tar­tozik, a munkakamarai választásokig a szi­lágyság! iparosság ügyeinek intézésére idő­közi bizottságot nevezett ki. Bár a Zalau-i iparosoknak mintegy kilencven százaléka kisebbségi, a kinevezett bizottságnak mind a három tagja román. A bizottság tagjai a következők: Oncos loan, örbean Alexandru és Tapu Nicolae. Súlyos gépkocsiszereoesétleHSég. Sighişoa­ra-r ól jelentik: Súlyos kimenetelű gépkocsi- szerencsétlenség történt tegnap délután a Sighişoara és I. G. Duca közötti országúton. Lázár I. autógarázstulajdonos uj Ford- kocsijával és négy utassal nagy gyorsaság­gal haladt I. G. Duca felé. Secueni község közelében váratlanul motorhiba történt, a gépkocsi nekirohant egy utszéli fának, fel­borul!, utasai pedig kirepültek a kocsiból és az országút melletti mély árokba zuhan­tak. Az utasok közül a legsúlyosabb sérülés a kocsit vezető Lázár garázstulajdonost érte, aki súlyos belső zuzódásokat és csonttöré­seket szenvedett. A másik négy utas szintén súlyosan megsebesült, állapotuk azonban nem életveszélyes. A Sighisoara-i rendőrség által bevezetett vizsgálat adatai szerint a szerencséikéiért — mivel motorhiba volt — Lázárt nem terheli felelősség. MI,(; V A UI JI T A RT'ISTA VI KING Z IS II A VADÁLLATOK KÖZÖTT. Nyin gyhá/á ró! jelentik: Izgalmas percekben voll része Tisza lök közegnek, ahol most a Herényi Jaiims-félc cirkusz, szerepel. Herényinek elszámolási differenciái támadtak egyik artistájával. Kardos Gyulával, aki n/./.al bosszulta meg követelésének megtagadá­sát, hogy a/, igazgató irodájából kirohan­va, hoss/11, éles lőrével megölte a cirkusz egyik föatti akcióját, az idomított farkas­kutyát és az egyik idomiiott majmot, majd Kardos felnyitotta az oroszlánketrcect, Im*- ledöfött az oroszlánba és nyitvahagyva a ketrec ajtaját, elrohant. Az igazgató az j állatok Idcgborzongató üvöltésére felii- 1 gyeit, mlarohant és kétségbeesve látta a vérengzés eredményét. Még voll annyi ide­je, hogy bezárta az orosztánkeiree ajtaját s ezután Kardos üldözésére indult, aki vé­res késsel hadonászva, rohant a faluba, inig végre a csendőröknek sikerült őí el­fogni. Kardost zsarolás és életveszélyes fenyegetés elmén letartóztatták. HALÁLUGRÁS A NEGYEDIK EMELET­RŐL. Budapestről jelentik: Hangos ki! tás, majd tompa zuhanás verte fel déli 12 órakor , F.kra­ut ca 21. számú ház csendjét. A negyed k emelet folyosóján egy feldúlt arcú, hisztérikusán sikol­tozó fiatal leány kapaszkodott fel az eme ct kor­látéra és néhány pillanatnyi habozás után leve­tette magát az udvtrra. A tompa puffanásra ki­szaladtak a ház. lakói, akik «z öngyilkos leányban felismerték a házban lakó Fa.rkas Juli: 28 éves háztartási alkalmazott, aki Krausz kereskedő feleségénél van alkalmazásban. Az öngy ikos fiatal leány azzal távozott el hazulról, hogy a pati­kába megy és ezalatt követte c. tet et. Mentők ér­keztek a helyszínre, akik az életveszélyes álla­potban lévő fiatal leányt kórházba szállítót ák. Csak kél napig látható a Botanikus kert virágkiállítása. Amint ismeretes, a Romániai i Kertészeti Egyesület Ardeal-részi fiókja or­szágos kvmgreszust hivott össze Cluj-ra. Ez­zel az alkalommal kapcsolatosan egy na­gyobb szabású virágkiállítást is rendeznek, amelyen az ország virágujdonságait mutat- J ják be. Ezen virágkiállításon kapnak nevet azok az újfajta virágok, amelyeket az ország derék kertészei sok évtizeden keresztül szor­galmas és kitartó kísérletezések utján hív­tak életre. Az egyesület vezetősége ebből az alkalomból lehetővé tette, hogy a város amatőr kertészei és virágbarátoi is megte- 1 kinthessék ezeket a virágújdonságokat és kollekciókat. A kiállítás megtekintése ingye- . nes. A Botanikus-kertbe való belépésre a j szokásos 5 lejt kell fizetni. A kiállított virág- j újdonságok e hó 29—30 (szombat, vasár- j nap) reggel 9-től este 7-ig láthatók. Rejtélyes gyilkosság Győrben. Budapest­ről jelentik: A győri Kossuth Lajos-utca 35. i számú ház udvarán vértócsában fekve, hol­tan találták Fóliák György 24 éves textil­munkást, akinek fején ütéstől eredő hatal­mas seb tátongott. Pollák holttestét a ház­ban lakó pékmester fedezte fel, amikor a reggeli szürkületben az udvaron járva abban megbotlott. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínére, ahol a megejtett szemle során az a feltevés alakult ki, hogy Pollák való­színűleg bűntény áldozata lelt. A rendőrség elrendelte a boncolást, amely után közelebbi világot dérit Pollák halálának körülmé­nyeire. INSPEKCIÓN GYÓGYSZERTÁRAK. Aug. •>]) .September 4-ig a következő gyógyszer tárak teljcsltcuck éjjeli szolgálatot: Lukár», Sirada Memorandului 2., telefon 9 89, dr. Oh m, Sir. Regina Maria 9., Minerva, Calea |{c"elc Ferdinand 28., telefon 10 75. I ANYHA A BUZA IRÁNYZATA. Timjsoa rától jelentik: A gjbonaipucon változat 'anul hiivlu I buzi irányzata. Ennek oka abban rej­lik liogy .1 helybeli vasutigazgiitóság eddig még mindig nem bocsátott megfelelő /<zámu vagont a gabonakereskedők rendelkezésére, Erőnek követ- keztében a g bon-vásárlók tartózkodó álláspontra helyezkednek és igy az. üzleti forgalom úgyszól­ván megakadt. A piaci árak a következők: het­vennyolc kilós buza' 395, nyolcvan kilós buza 4C0 tengeri 300, zab 260, takarmányárpa 280, sörírp’ U°. ki'malmi liszt a 30/70-es beosztás­ból ákkal együtt 75°, nagymalmi liszt a 30/70- cs beosztásból zsákkal együtt 770 lej száz ki- lónkint. Nyugtázás. Az utóbbi három hét alatt az alábbi adományok érkeztek szerkesztősé­günkhöz: a kis diák tandijára N. N. KM) lej, Matyitől 60 lej, Kónya Lázár Năsăud 50 lej és X. N. 50 lej. — lEgy magát megnevezni nem akaró olvasónk 490 lejt, M. E. 100 lejt küldött, mely összegeket kívánságuk szerint osztottuk szét a hozzánk forduló nélkülö­zök között. Az adományokat köszöiiöttel nyugtázzuk. Halálos vadászszerencsétlenség. Diciosan­martiii-hól jelentik: logod in község határá­ban halállal végződő vadászszerencsélenség történt, lacoh Sándor és Octavian Barbe a község határába mentek ki vadászni. Cser­jés területen mozgást vettek észre, azt hit­ték. hogy a bokrok között vad rejtőzik s abba az irányba lőttek. A következő pilla­natban rémes sikoly hangzott el. Odarohan­tak és megdöbbenve látták, hogy a bokrok között eszméletlenül hever Sándor Péterné leg-'din-i lakos és kisfia. A sérülteket sze­kérre tették, hogy kórházba szállítsák őket. A kisfiú útközben elvérzett, az. anyát élet- veszélyes sérüléseivel kórházba tudták szál­lítani. A csendőrség a két gondatlan vadászt letartóztatta és átadta őket az ügyészségnek. Németország vezet a sukk olimpi ászon. Berlinből jelentik: A müncheni sakkolim- piász 14. fordulóján Németország vezet 76 ponttal. Második Magyarország 71 és fél ponttal, harmadik Lenjrvelorszác 70 ponttal. SZIIKtoMO/60 Mától Mától! Izgalmas gangster FILM: Ma gyár felirattal! Be Íratások a Magyar Zenekonzervató- riumba az 1936—37. iskolai évre szeptem­ber 1-én kezdődnek. Beiratkozni lehet Cluj, Str. Iuliu Maniu 9. szá-rn I. emeletén min­den hétköznap délelőtt 11—1 és délután 4 6 óráig. A tanítás szeptember 10-én kez­dődik. Unitárius ternplmuszentelés SighLsoara-n. Vasárnap, augusztus 30-án szentelik fel Sig- hisoara-n a most épített unitárius templo­mot. A templornszentelésre dr. Boros György unitárius püspök is leutazik, aki személye­sen fogja végezni a templomszentelési szer­tartást. A most épített templom Nagy Béla lelkész és György Zsigmond gondnok más­fél évtizedes fáradhatatlan munkásságának eredménye. A nemzetiségek közötti békés együttműködésnek ritka szép példája az a tény, hogy a városi tanács — melynek tag­jai tulnyomórészben románok — megsza­vazta a templomépitési költségek negyedét. sassá Prof. Dr. Vsress kozmetikai MELY A KIVÁLÓ DERMATOLOG US PROFESSZOR UTASÍTÁSAI SZERINT KÉSZÜLT: tápiália, konzervéUa, rezeneráiHa as arcot FŐLERAKAT CLUJ: EMKE ÉS RÓZSA DROGUERIA Napi háromszori éSícpszerinti éíkezér. Tetszés szerinti FÜRDŐ-HASZNÁL AT l Kívánatra őrt. kóser étkezés. Az olcsó Î0 na­pos kúra f. hó 28-án kezdődik és a fenti árak mellett október hó 15-ig meghosszabbítható!! VÍVÓ CLUB a „Cris’al Pala­———----———- ce“ Strada Iuliu Maniu 4. szám alatti helyiségében! Megköveztek egy szerelniespárt Monteneg­róban. Belgrádból jelentik: Montenegró egyik legelhagyatottabb részében középkor­ba illő rémdráma játszódott le. Selena Ánta- rin 17 esztendős mohamedán leánynak egy keresztény parasztgazda udvarolt. A leány édesapja azonban fanatikus mohamedán, aki mikor tudomást szerzett arról, hogy leánya komolyan foglalkozik a keresztényhez való férjhezmenés gondolatával, szörnyű lépésre határozta el magát. A szép mohamedán leányt éjnek idején édesapja és 12 fivére kiráncigálták az ágyból és már előbb elfo­gott szerelmesével együtt felvitték a hegyek közé, ahol a család Ítéletet mondott a leány fölött, mert arra mert gondolni, hogy „hitet­len gyauréhoz megy feleségül. Az ítélet értelmében a leányt és vőlegényét össze­kötötték, beledobták egy kőbányába, azután hatalmas szikladarabokkal a felismerhetet- lenségig összeroncsolták a két testet. A csendőrség a gyilkos család tagjait letartóz­tatta és az ügyészségre szállította. Egy személy Lei 1300. Két személy két­ágyas szobá­ban Lei 2500. Lakás, villany világítás és gyógy-taxák! * ORVOSI HÍR. Dr. Hamburg József szem­orvos külföldi útjáról hazatért és újból res>- del. Ko. 875 AZ ÖRDÖGSZIGETRE SZÁLLÍTJÁK A ! MARSEILLE? KIRÁLYGYILKOSOKAT. Pá- ; risból jelentik: A marseillei királygyilkosság I életfogytiglani f egy házra itétt tetteseit az I Ördögszigetre szállítják Miehel Henriette-1 j együtt, aki tudvalevőleg fiatal feleségét ölte meg s akit ezért szintén életfogytiglani fegy- házra ítélt a párisi esküdtbiróság. JELENTKEZÉS A TÁRSULATI FIÚ ÉS NŐI j KERESKEDELMI LÍCEUMBA Az Oradeai Ke: ! reskedelmi Csarnok á'tal fenntartott fiú és női | társuLatii felső kereskedelmi iskolák az 1936—37- í tanévben az uj törvény rendelkezésének megfe- ! lelően, mint fiú és női kereskedelmi líceumok j folytatják működésüket. Az eddigi felső kereske- de.mi iskolai növendékek szabályszerűen folytat- j jóik tanulmányaikat a kereskedelmi líceum VT., VII. és VIII. orztályban. A régi kereskedelmi is­kola I. osztályának megfelelő V. kereskedelmi líceumba iratkozó IV. gimnáziumot végzett ta­nulók felvételi vizsgát tesznek szeptember hó j első harmadában. Jelentkezés a felvételi vizsgára j és részletes felvilágosítások kérése már mostantól ; kezdve az intézet igazgatóságánál naponkint d. e. j ii—12 között. Végleges beiratkozás a VI. és | VII. osztályba augusztus 25—szeptember 3-ig, I az V. osztályba a felvételi vizsga után. Az izra- I elita tanulók szombaton az Írásbeli munkák alól j felmentést kapnak. Elsőrangú zene, RAGYOGÓ MŰSOR és szigo: uan ©ZOLID CLUB ÁRAK Halálra gázolt egy nyolc éves gyermeket a gépkocsi. Dicfosanmartin-ból jelentik: A j Diciosanmartin közeiében lévő Gladna köz- j ségben halálos gépkocsielgázolás történt. \ Rudolfi Sofie 8 éves kisleány át akart menni j az úttesten, nem vette észre, hogy gépkocsi j közeledik. A gépkocsi keresztülrobogott a | szerencsétlen kisleány testén, aki pillanatok j alatt kiszenvedett. A felháborodott falusiak i Descalau Mateiu soffört meg akarták lin­cselni, a csendőrök nehezen tudták kisza­badítani kezeikből. A soffört letartóztatták és az ügyészség fogházába kisérték. * BUDAPESTRE érkezve a Kelc-i pálya­udvarral szemben a Park-nagyszállodában megtalálja kényelmét. Leszállított árak. E lap ^előfizetőinek 20 százalék engedmény. Silly as ba ie.set a csépiésnél. Deva-ról je­lentik: Győrfi István 44 éves napszámos Rapus községben dolgozott a cséplésnél. Munka közben a gépet traktorral dombos oldalra akarták felvontatni s Győrfi a gép háta mögé állt, hol rudat dugott a kerékbe, nehogy ez véletlenül visszaszaladjon. A trak­tor nem bírta az iramot s hátra csúszott. Ebben a pillanatban a rúd ketté tört s egyik vége Győrfi mellébe fúródott. Súlyos. álla­potban kórházba szállították. Az eljárás megindult. * HEVESI PIROSKA ZONGORAMŰVÉSZ­NŐ ÉS PFEIFFER ALFRÉD ÉNEKTANÁR lakásukon, Str. Memorandului 10, megkezdik a tanítást. Találhatók d. e. 12—1, d. u. 5— 8-ig. Tettenért tolvaj. Bucuresti-ből jelentik: A Carp díszműáru üzletbe jól öltözött vevő tért be azzal, hogy pénztárcát akar vásá­rolni. Több értékes darabot tettek ki elébe s az üzletvezető észrevette, hogy a vevő vá­logatás közben zsebébe csúsztat néhány da­rabot. Azzal akart eltávozni, hogy az áru nem nyerte meg tetszését. Az üzletvezető a vevőt megmotozta s zsebében megtalálta a lopott holmikat. A rendőri igazoltatás során megállapítást nyert, hogy a tolvaj Marin Marinescu Bucuresti-i kereskedővel azonos. Átadták az ügyészségnek. Siesta Szanatórium, Budapest, I., Ráírt Györg3'-ut. 5. a főváros egyik legideálisab- ban fekvő és orvosilag legtökéletesebben fel­szerelt gyógyintézete. Btl- és ideggyógyá­szat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, uro­lógia sib. Röntgen. Kémiai és mikroszkópiái laboratórium. Elektrocardiograph (szivvizs- gáló). Krogh-féle alapanyagcsere vizsgáló­készülék. Enterocieaner (bélfürdő). Modern vizgyógyintézet. Orvosilag vezetett villanv- üzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögöles park! Olcsó árak! Sikkasztó adófőnök. Deva-ról jelentik: Grădina Petru Pui-i állami adófőnök műkö­désének ellenőrzése alkalmával 200 ezer lejt meghaladó hiányt állapítottak meg. A hiány megállapításáról felvett jegyzőkönyvet át­tették az ügyészségre, mely sikkasztás bün­tette miatt emelt vádat a letartóztatott Gra­dina ellen. A sikkasztás nagy szenzációt kel­tett, mert a fiatal Grădina közismert jó csa­ládnak sarja s előkelő rokonsága van De- va-n is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom