Ellenzék, 1936. július (57. évfolyam, 149-175. szám)

1936-07-18 / 164. szám

7 bztwwtww r?r<i. fafftn rs> hogy világjáró magyar balettet állítanak össze Kodály zenéjéből. A londoni színház- szezon egyik jő attrakció ja évek hosszú sora óta a Joost balett szereplése, amely a londo­ni bemutató után rendesen minden évben világkörüli útra indul. Tavaly egy ilyen tur­né alkalmával érkezett el Budapestre a kitű­nő balett együttes, amelynek vezetője Kurt Joost a magyar fővárosban való tartózkodá­sa alatt érdeklődni kezdett Kodály Zoltán ze­néje iránt. Kurt Joost most levélben közölte, hogy jövő évi balettjének zenéjét Kodály mu­zsikájából állítja össze. A világsiker előtt álló magyar balett londoni bemutatóját októ­ber hónapban tartják meg, hogy a budapesti Állatkert színpadán rö­videsen felújítják a régi nagysikerű operettet, a Bob herceget. Fedák Sári egykori hires szerepét Raffay Erzsi fogja játszani, hogy Mark Twain regényét, a Tamás urfi kalandjait közelebbről filmre viszi a Para. mounth. A filmet mind fiatal gyerekek fog­ják eljátszani, hogy Willy Forst uj filmjének a Bwg- theaternek női főszereplője Olga Csehova lesz, hogy a Sportszerelem című filmszkeccs el­készült és a bemutatásra vár. A főszerepeket Kondor Ibolya, Delly Ferenc és Gaál Sándor játszók, hogy Hunyady Sándor Három sárkány cí­mű színdarabjának filmváltozatát a napok­ban kezdik forgatni. A darabot Nóti Károly dolgozta át filmre és a főszerepet Sziklay Szeréna fogja játszani, akit már régebben úgy emlegettek, mint a magyar Adélé San­dro ckot, hogy a Korda-műtermekben Londonban sztrájk tört ki a munkások között. Mintegy 1500 munkás hagyta abba a munkát, mivel a vállalat két festőt alkalmazott, akik nem voltak szakszervezeti tagok. így a Bem- brandt-film felvételei abba maradtak, hogy az egyik newyorki színházban felújít­ják a Fehér ló című revüt. A revü főszerepé­nek eljátszására Hans Járait kérték fel, hogy július 15-én nagy Goldini-ünnepsé- gek kezdődtek meg Velencében. A San Zac- coria-téren a „Legyezőt“, a Giudccca-szige- ten pedig a Barossé Chiozottat adják elő; hogy egyes lapok szerint Greta Garbo vég­leg visszavonul a filmvászontól. A lapok úgy tudják, hogy Greta Garbo húsz filmjé­vel 160 millió svéd koronát keresett, tehát van miből pihenni, hogy a legújabb Paula Wéssely-film Ma­gyarországon készül. A film címe: Aratás. A férfi főszereplő Attila Hörbiger, MIÉRT KELL BEJELENTENI A BUZAVE- TÉST ÉS A CSÉPLÉSI EREDMÉNYEKET? Bucuresriből jelentik: A napokban megjelent uj buza’értékespési rendelet, több olyan rendelke­zést tartalmaz, amely érthető nyugtalanságot keltett gazdakörökben. Arr® kötelezi a rendelet a gazdákat, hogy minden évben a vetés befejezé­sétől számított nyolc na-pon belül jelentsék be a bevetett területet, viszont a cséplőgép tulajdono­sok minden hét végén kötelesek a községi jegy­zőnek bejelenteni a csépelt búzamennyiséget. A géprulajdonosok erre a célra könyvet kötelesek vezetni. Ez a két kötelezettség olyan izgalmat idézett elő a gazdaközönség körében, hogy a föleknivelésügyi minisztérium megnyugtató nyi­latkozat kiadására kényszerült, s közzétette, hogy csak statisztikai szempontból van szükség az adatokra. Ára 254 lej. — Kaphaíó az Ellenzék könyvoszlályában Cluj, Piaţa Unirii. Ma délután: CAC—Hag vizipóió derby-mérhőzés strandfürdőn CLUJ. (Az Ellenzék tudósitóját61.) Az I. oszt. kerületi vizipóió bajnokság egyik leg­fontosabb mérkőzése kerül ma délután 6 órakor döntésre a strand fürdőiben a CAC és Haggibbor csapatai között. A derby-meccs hatalmas küzdelmet Lgér, mert a mérkőzés teljesen egyenrangú erők küzdelme lesz. A CAC játékosai gyorsabb úszók ugyan, vi­szont a Haggibbor csapata szivósabb. A mér­kőzést Seliiceanu Grigore vezeti, megelőzőleg fél 6 órakor Romania—CFR II. oszt. bajnoki mérkőzés lesz. Vasárnap: C. Sp. Tg.-Mures—CAC úszó- és vizipóló­mérkőzés CLUJ. (Az Ellenzék tudósitó jótól.) Szom­bati és vasárnapi sportprogramunk egyik legkiválóbb eseménye a C. Sp. Tg.-Mures— CAC úszó- és vizi,póló-mérkőzés lesz, mely szombaton délután 4, vasárnap pedig d. e. 10 órakor kezdődik. A Tg.-Mures-i Sport Club tíz év óta az országos bajnokok és re­korderek egész csapatát termelte ki, akik kö­zül elég Kelemen, Daróczi, Békés, Tóth, Ko­vács, Vancea, Perlaky, Szatbmáry, Koha és Chili neveit megemlítenünk, hogy kellően értékeljük a vasárnapi sportesemény jelen­tőségét. A Tg.-Mures-i klub vizipóió csapata j iis lejön városunkba, mely ma kétségkívül I az ország legjobb együttese és amely szom­baton délután 6 órakor Cluj kombinált csa­patával, vasárnap délután 6 órakor pedig a CAC csapatával méri össze erejét. A verse­nyek részltes programját holnap közöljük. A versenyek elnökei: Komjáti mérnök és dr. Somodi István, zsűri-elnök Seliceanu Gri­gore, zsűri-tagok: Komjáti, dr. Somodi, István, Schwartz E., 'iffj. Szele Má-rton, Koncz Rudolf és Morarul Albin lesznek, verseny- igazgató Páll Elemér, a CAC uszó-szakosztá- lyának elnöke. Összeállították a Szlovenszhó elleni ienmszcsznpmtot CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Ten- nisz-sportunk idei legnagyobb sporteseménye szombaton és vasárnap fog lezajlani a kor­csolyázók pályáján a helyi vegyes-csapat és Szlovenszkó válogatottjai között. A felvidékiek erős csapattal jönnek, a leg­jobb eredményekkel közülük a fiatal Man- kovits dicsekedhetik, aki két éve a budapes­ti nemzetközi ifjúsági versenyen Gábory és a görög Stalios mögött az amerikai Jonessel együtt a harmadik helyen végzett. A helyi vegyes-csapatban Kühn és Benedek CAC, Eröss és Radó Hagg., Baátzné TC és Hossu Zoe U. fognak játszani a szlovenszkóiak el­len. A részletes programot holnap közöljük. Szombaton kezdődnek az oIdboy=kupa= mérkőzések CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A he­lyi sportkörök oldboy csapatok részére ku­pát alakítottak, melyért a küzdelmek szom­baton kezdődnek meg a városi sporttelepen, mikoris délután fél 7 órakor a Victoria— Echo mérkőzés szerepel programon. Vasár­nap reggel fél 9 órakor CAC—Turnatorie és ugyan csak vasárnap délután fél 7 órakor Haggibbor—UEC mérkőzések lesznek. ORADEA. A Cluj-i Kolping asztali tennisz- csapata (Szenkovics, Kira, Szaniszló) reváns- m érkő zést játszott a FeráT-ral, melyet 5:1 arányban nyert meg. Szenkovics (2), Kira (2), Szaniszló (1), illetve Kárándy voltak a mérkőzés győztesei. TekésőspoPt CSAPATLEIGAZOLÁS: Az újonnan alakult „Ciceu“-Reteag tekéző csapat 14 alapitó taggal és 31 következő vezetőséggel leigazolrátöri: Elnök: Dr. Incze, alelnöki Lakatos, titkár: Chiar® loan, csapatkapitány: FÜedler Tarnas, pénztáros: Kiss Zsigmond, ellenőrök: Simon György, Mészáros György és Szilágyi István. LEIGAZOLÁSOK: Rosman Laurentiu, Szilágyi Adalbert, Szilágyi Stefan, Mátyás Alexandru, Kovalcrik Stefan, Jó Dániel, Szilágyi Stefan se­nior; Oltean Gheorghe, Simon Gheorghe, Balos Emeric, Jakolovics Emeric, Mészáros Gheorghe, Friedei T omv, „Ciceii“-Reteag, Dimitrie Iova- nel, „Matador“ Cluj, Erényi Alexandru, Vass Alexandru, Pauleni Róbert, C. G. A. Aiud, Wjrisz András „Matador“ Oradea, Takács Iosif „Unirea Meseriaşilor“ Petroseni részére. közgazdaság Mozgalom a bor és borszesz átvételi árának emelésére 'BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósitójától.) A hivatalos lap julius 4-iki számában jelent meg a julius 1-én hozott minisztertanácsi határozat, amely a finomított borszesiz árát fokonkint és 10 literenként 3 lej 80 bániban állapította meg. Ezt az árat fizeti a szeszmo­nopol a borszeszgyáraknak. Az ár a gyárban átadva értendő. Azért a borszeszért, ame­lyet a szeszmonopol vidéki raktárába szállí­tanak, még két lej számítandó az árhoz. Az­ért a boa-szeszért pedig, amelyet denalurálási célokra használnak fel, ugyanannyit fizetnek, mint a gabonából készült ipari szeszért, ha azt denalurálási célokra használják fel. A szeszmonopol által összeállított' szállítási könyv tartalma a monopol hivatalnál tekint­hető meg. A fenti árakat a monopol a neki szállított finomított borszeszért fizeti a borszeszgyá­raknak és pedig 1935 szeptember 1-től kez­dődő hatállyal. Az ár ez év október 31-ig marad érvényben. A földmivelésügyi minisztérium a szőlőter­melés! törvény végrehajtási utasításában az ecet- és borszeszgyárak számára fokonkint és 10 literenként 2 lej 25 bániban állapította meg a bor átvételi árát, amelyet a borter­melők kapnak a gyáraktól. Ez az ármegálla­pítás sem a termelőket, sem az ecet- és bor­I szeszgyárakat nem elégíti ki. A borszeszter- i melők szindikátusainak szövetsége az ár­megállapítás előtt azt javasolta a földmive­lésügyi minisztériumnak, hogy a gyenge mi­nőségű, úgynevezett „direkt“ szőlőből előállí­tott borokra sokkal alacsonyabb átvételi árat állapítson meg, mint a nemesfaju szőlőkből kapott borokra. A borszindikátusok uniója hangsúlyozza, hogy a direkt termőszőlők tu­lajdonosai a fenntemlitett átvételi ár alap­ján belet ól i te re nktn t tisztán 8000 lejt keres­nek; de viszont a nemesfaju szőlők tulajdo­nosainak alig marad valami hasznuk. A Szövetség terjedelmes emlékiratot kül- -dött a földművelésügyi minisztériumba és a memorandum rámutat arra, hogy ez az ármegállapítás egyáltalán nem felel meg a szőlőtermelés védelméről szóló uj törvény­nek, mert nem védi meg a szőlőtermelők ér­dekeit s megzavarja azok működését és szá­mításait. Ezért azonnal módosítsa a miniszté­rium a megállapított árakat: 1. A direkt szőlőtőkén termett borok át­vételi ára fokonként és 10 literenkint 80 bani legyen. 2. A nemes szőlőtőkén termett boré 3 lejben állapitta ssék meg. A nemesfaju bor­ból és a direkt termésű borból egyenlő mennyiség átvételére köteleztessenek a bor­szesz- és ecetgyárak. A memorandum rámutat arra is, hogy u bors zeszgy árak évi gyártási kontingense 454 vagon, amelyre mostanig mintegy 200 vagont szállítottak a szeszanoriop-olnak. A borszesz­gyárak raktáraiban még kb. 80—100 vagon borszesz fekszik; igy tehát még kb. 150 va­gont kellene előállitaniok, ha ki akarnák me­ríteni gyártási kontingensünket. Erre azon­ban — igy szól a memorandum — nincs ki­látás, mert az említett ár nekik sem tetszik. Ugyanis a fenti ár taksák nélkül értendő, tehát még kb. egy lej 15 bani taksa is járul hozzá és igy fokonként és 10 literenként 3 lej 40 bániban van a bor a gyáraknak. A minisztertanácsi határozat csak 3 lej 80 bániban állapította meg a finomított bor­szesz árát a gyárak éts a szeszmonopol kö­zött, igy tehát a gyárak mindössze 40 bánit keresnének 10 literenként. Ilyen jelentéktelen haszonért nem érdemes évente 454 vagon- borszeszt előállítani és valószínűleg a bor- szeszgyárak nem veszik át a termelőktől a fenti magas áron a bort, — fejezi be emlék­iratát a bortermelők szindikátusainak Szö­vetsége. ÁREGYEZMÉNYT KÖTÖTTEK A HELYI TÉGLAGYÁRAK. Az építési idény néhány hét múlva véget ér s igy erre az évre nincs komolyabb jelentősége annak az áregyezménynek, amelyet a helybeli két téglagyár a napokban kö­tött. Ez az egyezmény nemcsak az el­adási árak közös szabályozására, ha­nem a termelésre is kiterjed. A két tég­lagyár közös eladási irodát állított fel s ezután mindkét gyár termelését csak ez az iroda hozza forgalomba. Az épitö iparosok között különösebb hatást nem váltott ki a kartell megalakulása, mint­hogy egyelőre nem vonta maga után a tégla áremelését. Valószínű azonban, hogy a jövő év tavaszán az uj építési idény kezdetén a tégla árát emelni fog­ják s ebben az esetben az épitö iparo­sok a kartell ellen felfogják venni a harcot. Éréktőzsde jelentés Bucu- restiben; Szilárd irányzat, élénk forgalommal. Renta Stabilizării 45K. Exproprierii 41. înzestrării S7%. (ki;i címlet) 53.20. Con­solidata 2 6%. Desvoltarii 31. Renta (1933) 41k?. Banca Ro­maneasca 275. Mica 1320. Con­cordia 335. Petrolul Romanesc 255. Credit Minier 224. Adóbon 31 lej. ÁRUTŐZSDE JELENTÉS CONSTANTÁ­BÓL: Buza (78 klgr.) 42.000.— Rozs 26.000.—, Árpa (57) 22.250.—, Kukorica I. 25.750.—, II. 25.000.—, Repce (naveta) 72.000.—, Paszuly (Jalomnita) 41.000.—, (Transilvauia) 46.000,—, Len 66.000.— lej. VALUTÁK HIVATALOS ÁRFOLYAMA. (Az első szám a vételt, a második az eladást je­lenti.) Francia frank 6.6o—6.90, svájci frank 32.55—33.40, belgas 17—18, angol font 502— 507, olasz Ura 8.30—9.90, török font 78—81, dollár 99—no, német márka 38—40, hollandi forint 67—69, cseh korona 4—4.50, magyar pengő 24—26, osztrák schilling 23—24.60, zloty 18.80—19.50, szerb dinár 2.90—3.30. VALUTÁK SZABADFORGALMI ÁRFO­LYAMA. (Az é'so szám a vétele, a második az eladást jelenti.) Francia frank 10—11, svájci frank 53—54, belgas 28—30, dollár 161 —165, angol font 855—865, olasz lira 11 —11.50, né­met márka 43—45, hollandi forint 115—120, cseh koron® 6.40—6.60, osztrák schilling 33— 34, zloty 25—27, magyar pengő 32—33, dinár 3.30—3.60, török font 120—125, Napoleon- arany 1145—1150, arany font 1400—1445. Moíyzsák a ruhák leghiziosabh nyári megőrzője Vigyázzon, csakis „Korres“ gyártmányt használjon. 5 évi időtartamra impregnált zsákok, melyek a télire eltett ruhát teljesen beburkolva, védi a molyok támadásai ellen. Háromféle nagyságban készült, 35, 50, 65 lejért kaphatók az Ellenzék könyvosztályá­ban, Cluj, Piaţa Unirii. Vidékre a pénz elő­zetes beküldése mellett szállítjuk. Egy darab rendelésnél 10 lej, minden további darab­nál 5 lej küldendő portóra. Magyarország legré­gibb ős legelterjed­tebb sportlapja?? II! Megjelenik helenkint 5-síCíI

Next

/
Oldalképek
Tartalom