Ellenzék, 1936. június (57. évfolyam, 125-148. szám)

1936-06-02 / 125. szám

TAXA POŞTALĂ PLĂTITĂ IN NUMERAR No. 141.1Ó3/1929. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetés* ának: havonta 70, negyedévre 2x0, félévre 440, évente 840 lej — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 40 pengő ‘A többi külföldi államokba csak a portókülönbözettel tobo * & • _____ —MK—wi11 irr—^..riT,,rrr^rJi,''~frTi'; iv7i HffÉÜBP liBfpntpÉPfi földiiii ionult fel tegnap Bucuresti-be ..... BH—MBBmpaBBWP——— Seregszemle és figyelmes feles. — Néhány kisebb össze* tűzéstől eltekintve.mmmederben le a gyűlés. — Ml történi Constanta-ban, lasl-ban és Chisinau-ban ? BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A nemzeti-parasztpárt és a kormány között! viszony igen elmérgesedett az utóbbi napokban s Bueuresti-i lapok jelentése szerint nagy elégedetlenség tapasztalható a nemzeti-parasztpárt soraiban. Követelik, hogy a kormány változtasson eddigi magatartásán és tegye jóvá az elkövetett hibákat. Minden megkötöttség nélkül, szabadon akarnak a jobboldali csoportok ellen fellépni, melyek a legnagyobb ellenzéki pártot meg akarják szüntetni. A Lupta szerint élet­halálharc indult a szélsőségesek és a uemzeti-parasztpárt között s a tegnapi Bueuresti-i tömegfelvomiiás figyelmeztetés akart lenni. — Azt akarták — írja a lap — lássa Bucureşti a párt erejét, a parasztgárdákat, melyek készen állnak arra, hogy' a szélsőséges csoportok roham osztaga inak támadását visszaverjék. A pártnak tudnia keli, miben bizhat. Nem várhat addig, míg uralomra kerül s ellenzékben akarja a szélsőségeseket visszaszorítani, úgy hogy csak formai fel­oszlatásuk maradjon hátra kormányrakerülés esetén. Â nmwwgwüiés A nemzetiparasztpárti tömegek több száz autóbuszon és különvonatokon érkeztek a fővárosba. Ilfov, Prahova, Vlasca és a többi közeli megyéből hatalmas csoportok vonul­tak fel, hogy résztvegyenek a párt tegnapra tűzött Bucuresti-i nagygyűlésén. Reggel kö­zel 80 ezer paraszt sorakozott fel nyolcas sorokban a Jianu- és Kissel eff-köruton. Az egyes tagozatok élén „paraszt-gárdák“ álltak zenekarokkal, zászlókkal és különböző fel­iratú táblákkal. A felvonulás délelőtt fél­tizenegykor kezdődött az Arena irányában. A tömeg óriási ünneplésben részesítette a központi párthelyiség előtt felsorakozott nemzeti-parasztpárti vezetőférfiakat. Min­denütt legnagyobb rend és fegyelem uralko­dott. Az útvonalon hangszórók továbbították a rendezőség parancsait. Délután két órakor az Arena zsúfolva volt s hatalmas ember­tömeg állt a Carol-parkban is, hol hang­szórókon hallgatták Mihalache beszédét. Mihalache mindenekelőtt a paraszt-gárdákat üdvözölte s rámutatott arra, milyen szerep vár rájuk a párt életében. Ezután „parasztország“ meg­szervezésére vonatkozó programját fejtegette s boncolás alá vette a párt programját. Han­goztatta, hogy pártja monarchikus elveket hirdet s a király, valamint a nép együtt adják az uj Románia belső egyensúlyát. He­vesen támadta a liberálisokat s kijelentette, hogy nem fogják a diktatúrát megtűrni. Vé­gül külpolitikával foglalkozott, leszögezve, hogy Románia csak a kisantant keretében képes hagyományos külpolitikáját folytatni, A gyűlés végén a tömeg melegen tüntetett Mihalache mellett. Hivatalos jelentés szerint a nemzeti-parasztpárt vezetői a rendfenntar­tásra mindent megtettek, néhány kisebb ösz- szetüzést mégsem lehetett elkerülni. Ml történt Iasi-ban? Hivatalos jelentés szerint tegnap a Iasi-i nemzetiparasztpárti tagozat is gyűlést tartott Costachescu volt miniszter vezetésével. Po- litikai körökben nagy feltűnést keltett Cos- tachcscu beszéde. Előbb a liberálisokat s a többi pártokat támadta, aztán a Mihalache által szervezett „paraszt-gár­dák“ feloszlatását követelte s leszögezte, hogy sohasem járulhat hozzá — A Korona — mondotta — az egyedüli jelkép, melyet nem szabad érinteni. A Ko­rona nem egyéneké, hanem mindnyájunké. Éljen a király! Le a kormánnyal! — végezte Costachescu beszédét. Ünnepségek Constanta-ban őfelsége II. Károly király a tegnapi napot Constanta-ban töltötte, hova reggel érkezett meg, hogy résztvegyen az uj export-vágóhid felszentelési ünnepségén. Az ünnepség kez­detén Sassu földművelésügyi miniszter mon­dott ünnepi beszédet, mire az uralkodó me­leg szavakban válaszolt s rámutatott arra, mily nagy szerep vár az export-vágóhidra az ország gazdasági életében. A felszentelés után őfelsége megtekintette az uj vágóhid berendezését. A vágóhid három nagy vágó­helyiséggel, hűtőkkel, jéggyárral, kremató­riummal rendelkezik. Felszerelésével 6—7 óra alatt 120 nagy szarvasmarhát tud vágni és kikészíteni. Ugyanakkor naponta ezer ki­sebb állatot vághatnak benne. Terv szerint naponta közel 80 ezer kilo­gram vágására fog sor kerülni. Az építkezést 1933 októberben kezdték és 89 millió lej költséggel most fejezték be. Este 8 órakor őfelsége II. Károly király a kormány tagjaival és kíséretével a Mogo- saia-i pályaudvarra érkezett. A keresztény nemzetipárt tegnap kongresszust tartott Constanta-ban, Az utolsó két nap külpolitikájának legér­dekesebb eseményét Ţitulescu belgrádi útja képezte. A külügyminiszter közvetlenül Beck lengyel külügyminiszter látogatása után ment repülőgépen Belgrádba. A két látogatást a diplomáciai ínyencségekre éhes közvélemény természetesen kapcsolatba hozza egymással. Hivatalos jelentés a látogatásról nem jelent meg s így természetesen nem lehet tudni, hogy ez a föltételezés mennyiben felel meg a valóságnak. Annyi mindenesetre kétségte­lennek látszik, hogy a váratlanul közbejött látogatásának fontos okai lehettek. Pál régens- herceg és Benes csehszlovák köztársasági el­nök bucureştii látogatása küszöb előtt áll s igy Tilulescu repülőgépen tett belgrádi láto­. melyen a betegségéből felépült Goga is részt- ! vett Guza kíséretében. A gyűlésen iCuza nagy beszédet mondott s kijelentette, hogy Románia nem mehet egy utón Leon Blum Franciaországával. Minden más országtól független külpolitikát követelt, majd a belpolitikai helyzettel fog­lalkozott s támadta a nemzeti-parasztpártot. A gyűlés végén hódoló táviratot küldtek az uralkodónak. Hivatalos jelentés szerint kommunisták támadták meg a felvonuló jobboldali oszlo­pokat. Végül a rendőrség lépett közbe 3 megfu tárni tóttá a támadókat. Nyugalom A Lupta vezércikkben foglalkozik a pár­tok között dúló harcokkal s annak a remé- 1 nyárnak ad kifejezést, hogy a tegnapi tömeg­demonstrációk után junius 8-ig felfüggesztik a további küzdelmet. így a junius 8-i ünnep nyugodt mederben fog lefolyni, miután a Korona és a külföldi vendégek iránti tiszte­let igy kívánja. Politikai körökben a kormányt hibáztat­ják a jelenlegi súlyos helyzetért. Az Adeve- rul főleg a nemzeti-parasztpárt országos kiáltványának cenzúrázását fájlalja, ami miatt a (Dreptatea — a párt hivatalosa — a végrehajtó bizottság határozata folytán kellő elégtétel adásáig nem fog megjelenni. — Nem lehet elképzelni — irja a lap — hogy jogállamban egy kormányképes párt országos kiáltványát megcenzurázzák. Kik a kiáltvány szerzői? A legnagyobb ellenzéki párt vezetői, akik miniszterek voltak s hol­nap ismét kormányra kerülhetnek. Hogyan lehet róluk annyi tájékozatlanságot és rossz- indulatot feltételezni, hogy káros kiáltványt bocsássanak ki? Hiba esetén sincs helye cen­zúrának, miután a hibákért politikai téren más árat szoktak fizetni. A Lupta értesülése szerint junius 8. után ismét „normális“ lesz a helyzet s a párthar­cok tovább fognak majd folytatódni. gcctásártak érthetően komoly jelentőséget tu­lajdonitanaik diplomáciai körökben. A kül­ügyminiszter különben sokatmondóéin barát­ságos hangú táviratot intézett visszatérése I után Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök és külügyminiszterhez. ,,A Belgrád és Cons­tanta közötti, 3 óra 50 perc alatt megtett ut bizonyítja, hogy országaink közelebb vannak egymáshoz, mint gondoltuk. Egész szivemből köszönet a meleg fogadtatásért. — mondja a távirat. — A látogatás tehát, amint Titu­lescu távirata megállapítja, hozzájárul ahhoz, hogy a kél országot közelebb hozza egymásá­hoz. Franciaországban ma ül össze az újonnan választolt kamara, mely a szükséges formasá­-fl£ gok után junius A-re végleg megalakul. Ek korra a Sarraut-kormány is beadja lemon­dását és Leon Blum megalakítja uj kormá­nyát. A kormány összetételéről még mindig nem tudnak biztosat, bár a miniszteri liste már alighanem készen áll. Különösen a kül ügyminiszter személye körül folyik tovább n találgatás. Némelyek szerint Blum tart ja meg magának ezt a táncát, mások arról tudnál:, hogy Yvon Delbos, a radikális párt parla­menti csoportjának elnöke lesz az uj külügy­miniszter. A kormánynak előreláthatólag tag­ja lesz a Nobel-dijas Jolliot-Curie asszony is, mint közegészségügyi miniszter. Vincent Au- riol, a jövő pénzügyminisztere, akire súlyos feladat vár, még a kormány megalakítása előtt pénzügyi programot fog adni a szocia­lista párt vezetőségi ülésén. A költségvetési hiány, a fölmerült katonai külön kiadások miatt, az eddigi számítások szerint is körül­belül hatmüiiárd frankra tehető. Az uj kor­mány ezenkívül nagyszabású közmunkákba akar kezdeni még a nyári hónapok folyamán. Vincent Auriol a kormány politikájának előterébe a közgazdasági élet tevékenységé­nek fokozását és a nyersanyagok és élelmi­szerek árának leszállítását helyezi, az állam költségvetési egyensúlyának esetleges kockáz­tatása árán is. Ezenkívül a nagytőkének és a nagyjövedelmeknek az eddiginél jóval erő­sebb megadóztatását vette a tervbe. Ez, be- amrtottak szerint, elkerülhetetlenül a frank értékének leszállításával fog járni. Viszont éppen a kormányt támogató tábor szélső balszárnya, a kommunisták hoztak tegnap igen erélyes határozatot a frank értékállan­dóságának megőrzése mellett, mert szerin­tük minden devalváció a munkásosztály ro­vására menne. Ugyancsak a frank értékál­landóságának megőrzése mellett állanak a polgári, a jobboldali pártok is, ami az uj pénzügyminiszternek mindenesetre nehézzé teszi tervei keresztülvitelét. Herriott, aki nem vállalta a külügyi tárcát, előreláthatólag a kamara elnöke lesz. A radikális párt a nép­front többi pártjainak már hivatalosan is ajánlotta Herriot eln&kkéválasztását. A nagy párisi sztrájkok, melyek az aj kor­mány számára súlyos helyzetet teremtettek volna, megszűnőben vannak. A legtöbb nagy­üzemek munkásai a pünkösdi szünet után munkába lépnek. A sztrájkolok száma össze sen csak nyolcezret tesz még ki, aminek kü­lönös jelentősége többé nincsen. „Köszönet a meleg fogadtatásért'' Titulescu tegnap délután repülőgépen Bel­grádiról Constantába érkezett este 20 órakor. A külügyminiszter Basarabia névre keresz­telt háTommotoros Potez gépen utazott, ame^ lyet Dumesnil pilóta vezetett. Titulescu meg­érkezése után táviratilag kérte fel Sztojadi- novics jugoszláv minisztereflnököt, hogy fe^ jezze ki tiszteletteljes hódolatát Pál régens- hercegnél a fogadtatásáért, amiben ottartóz^ kodása alkalmával részesítette. A külügymi­niszter másik táviratot is intézett kollegájá­hoz, amelyben igy szól: A Belgrád és Cons­tanta közötti 3 óra 50 perc alatt megtett ut bizonyítja, hogy országaink közelebb vannak egymáshoz, mint gondoltuk. Egész szivemből köszönet a meleg fogadtatásért. BELGRÁD. (Rador.) A Vreme cimü Sáp mai számában közlá Machnik csehszlovák hadügyminiszter nyilatkozatát: A kisantant mind nagyobb fontosságot nyer, amilyen méretben felhők gyűlnek Eu­rópa egén. Ez a helyzet arra készteti a nép- szövetségi tagállamokat, hogy szorosabb együttműködést keressenek egymással gazda­sági, kulturális és katonai téren. A három áfllám külügyminiszterei gyakori eszmecseréi­nek. valamint a kisantant állandó jellegű szervei gyakori ülésezésének köszönhető, hogy a kisantant aa európai politika egyik legjelentősebb tényezőjévé vált, amely nél­kül nem lehet egyetlen Középeurópát érdek­lő kérdést sem megoldani. A kisantant álla­mai nem vesztik el a reményt, a kölcsönös segélynyújtást és mindazokkal való együtt­működést illetőleg, akik a béke fenntartását kívánják újabb háború megakadályozása vé­gett. A kisantant államai egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy egy háborús ka­landot csak akkor tudjanak megelőzni a bé­ke barátai, ha megfelelő eszközök felett ren­delkeznek a béke megvédése érdekében. ,(Folytatása a S. oldalon^ Tiiailescu belgrádi látogatásának oe«jy felentiiséget tulajdonítanak diplomáciai körökben „Országaink közelebb vannak egymáshoz, mini gondoltak**..— nla ül össze az újonnan választóit francia kamara. — Végei éri a párisi nagy sztráik

Next

/
Oldalképek
Tartalom