Ellenzék, 1936. május (57. évfolyam, 100-124. szám)

1936-05-12 / 108. szám

7 E »T Sí> üb fi [n 3b oJ S2 1936 május 12. BEEENTßK '7 Sokan VÉRTÓDULÁSBAN szenvednek A FEJBEN E jelenség leküzdésére számos drága szór) vagy gyógyvizeket hasznáínok. Szedjen helyettük LEOPILLSf! Ez a tisztán növényi anyagokból készült preparátum azonnal 35.000 néző előli Románia megérdemeli győzelmei aratott Jugoszlávia fölöli Románia—Jugoszlávia 3:2 (isi). — Biró Langenus Belgium. — Mindhárom gólt Bodola lőtte MEGSZÜNTETI A VÉRTÓDÜLASTl Dobozokban 30 éf 80 leiért minden gyógyszertárban es drogériában kapható Ünnepük a román csapcrtot BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósitójától.) Tegnap délután, gyönyörű nyári időben, 35 ezer főnyi rekordközönség jelenlétében ját­szotta le Románia válogatott csapata első mérkőzését Jugoszláviával Károly király ser­legéért, melyet hatalmas küzdelem után, de megérdemelten nyert meg egy góllal. \ mér­kőző feleket és a közönséget pompásan fel­díszített pálya várta, melyen elsőizben a FIFA lobogója is diszlett. Pontosan 5 órakor jelent meg a díszpáholyban Mihály nagyvaj­da kíséretével, majd 5 perc múlva a csapa­tok kivonultak a pályára. Először a jugo- szlávok futottak ki kék ingben és fehér nad­rágban, majd Al'bu vezetésével a román csa­pat kapott dörgő tapsokat. A román 11 sárga szegélyű piros dresszben és keli nadrágban játszott, Langenus, a mérkőzés beiga bírója hófehér öltözetben jelent meg a gyepen, A csapatok felvonultak Mihály nagyvajda elé tisztelgésre, a zenekar a jugoszláv és a ro­mán himnuszokat játszotta, majd a tapsvi­har után Langenus biró sípjelére a következő összeállításokkal' állott fel a két csapat: Jugoszlávia: Glaser, Hugi—Belosevics, Ar- zenievics—Gayer—Lechner, Tirnanics—Vu­jadinovics—Marjanovics—To ma se'vies—Giiso- vics. Románia: Creteanu, Bürger—Albu, Viníi- la—Eisenbeisser—Szaniszló II., Beke—Bedő­ld—Cioiac—Schwartz—Dobay. Idegölő harc az első félidőben A mérkőzés kegj-eletes aktussal kezdődött, mert a játékosok és a közönség egy percig fölállva, néma csendben áldoztak a meggyil­kolt Sándor király emlékének. A küzdelmet Bodola indítja meg, aki Cio- Fcoli kitűnő helyzetbe juttatja már az első I>ercben, Belosevics azonban felszabadit. A román fedezetsor az első percekben kissé bi­zonylaton és a negyedik percben Tilnanics élesen kapu fölé lő, majd a hatodik percben ugyancsak neki alkalma van góllövésre, de szerencsére kapu mellé suhan a labda. Még ebben a percben Dobayt indítja el Schwartz, akinek pontos beadását Ciolac nagy erővel lövi kapura, de a labda Arzenievics gyomrát találja el. A 8. percben a gyengén játszó Vin- li’a elengedi Tomasevicset, aki kitűnő hely­zetben kapu mellé helyez. A román csapat ezután magára talál, csatársora, melyben Bodola, Beke, Dobay és Schwartz nagy bra­vúrral játszottak, pompás támadásokat vezet, a jugoszláv védelem azonban kitűnő és ezen­kívül óriási lelkesedéssel is menti a veszélyes helyzetek sorát. A 11. percben Vintila sza­badrúgását Bodola kapja el, a kitűnő csatár kiugrik, bombaszerü lövését Hugi a kapu­vonalról rúgja ki. A közönség lelkesen buz­dítja a román csapatot, ami szárnyakat ad a játékosoknak. A következő percben Beke ki- cse'ezi ellenfeleit, a komervonalig fut le, on­nan pontosan bead, Ciolac azonban elhibázza a labdát. A küzdelem mind hevesebb és mind érdekesebb lesz. A játékosok Fnkadás nél­kül harcolnak, a közönség lélegzetfojtva nézi a két kitűnő együttes izgalmas harcát. A 17. percben a román védelem egy pillanatra meg­inog, Marjanovics 5 emberen keresztülve- rekszi magát, támadása már-már gólt ered­ményez, Bürger az utolsó pillanatban beug­rik és a jugoszláv csatár bombalövése haj­szálnyira kapu mellé megy. A 22. percben megszívlelik az első román gól Pár perc múlva a román védelem felsza­badul a jugoszlávok nyomása alól. Bürger Szaniszlónak adja a labdát, aki Schwartzot szökteti. A kitűnő Ripensia-csatár Ciolachoz játszik, ez Dobayt ugratja ki, a balszélsőtő'l ismét Cio'achoz kerül a labda, akire egyszer­re három jugoszláv védőjátékos is rátámad, de még idejében Bodolához tudja tolni a labdát, aki 10 méterről bomhalövést ereszt a jugoszláv kapura, a labda a jobb felső sa­rokba a léc alatt talál utat oly erővel, hogy a hálót is kiszakítja. Fergeteges taps köszönti az első gólt. ami hatalmas erőt ad a román együttesnek a további küzdelemre. A 22. percben Bekének van alkalma a góllövésre, G’aser azonban lövését nagy ügyességgel há­rítja eh A román csapat most már teljes ön­bizalommal küzd és a 25., majd a 26. per­cekben a Schwartz—Dobay bnlszámy táma­dását a jugoszláv védelem kétszer is csak komerre tudja szerelni. A 29. percben Sza­niszló előadásával Ciolac tör ki. de késleke­dik és a jugoszláv hátvédek szerelni tudják. A 34. percben Gayer GHsovicsot szökteti, a nagyszerű szélsőt Vintila nem tudja feltar­tóztatni, aki ívelve kapu elé talál és a bero­hanó Vujadinovics éles fejes góllal egyenlít (1:1). A 41. percben Eisenbeisser 30 méterről bomba lövést ereszt meg, amit Glaser vetőd­ve véd. A következő percben Beke támadását Belosevics kézzel akasztja meg 16-oson be­lül, a bíró azonban nem lát szándékesságot és tovább megy a játék a román csapat fö­lénye jegyében, míg Langenus sípja a félidőt jelzi. Öt perc alatt újabb két román gól a második félidő kezdetén Szünetben a román csapatot az öltözőben Konrád edző veszi munkába, rámutat a csa­pat hibáira és hasznos tanácsokat osztogat a második félidő küzdelmére. Letussolják, megmaszirozzák a játékosokat, akik felfris­sülve lépnek újból a pályára. A jugoszlávok kezdik a második félidőt, azonban Cio'Iac- nak sikerül elha’ászni a labdát, melyet Bo­dolához továbbit. Az összekölő kicselezi a ju­goszláv fedezeteket és hátvédeket, a kétség- beesett kapus eléje fut, de nincs szerencséje, mert Bodola mellette az üres kapuba gurítja a labdát. Egetverő tombol ás üdvözli Bodola második gólját a tribünökön, amely alig akar szűnni. A román csapat csatársora a játék ezen első időszakában szinte ellenál’hatatlan. > A 3. percben Schwartz támadása kornert eredményez, Dobay rúgását azonban a ju­I goszláv védelem elhárítja. A 4. percben Eiisenbeiser CioFc elé tálal, aki Bodo át ug­ratja ki. A fényes formában levő NAC-csatár, aki egyébként a mezőny legjobb embere volt, most sem hibázta el a kedvező helyzetet és rendkívül1 nehéz szögből a nap legszebb gól­ját lőtte. A közönség szinte magánkívül ün­nepli Bodolát és a román csapatot. A követ­kező percben már Dobay veszélyezteti a ju­goszláv kaput, támadását azonban sikerül kornerre szerelni. 10 percnyi román roha­mozás után a jugoszlávok is szóhoz jutnak és a 18. percben Lebner Marjanovicsot ug- rasztja ki, ez gondolkozás nélkül kapura lő, Creteanu nagy meglepetésre a labdát kezei­ből a kapuba ejti. A mérkőzés hátralevő ré­szében ismét a román csapat támad többet, amit a végeredményben javára mutatkozó 5:1 szö'gletarány is igazol. A 29. percben is­mét gólhelyzete van a román csapatnak, mi- kőris Bürger előrevágott labdájával Beke le­fut és bombaszerü lövést küld a jugoszláv kapura, amit Glaser szerencsével kiüt. A 35. perctő1, kezdve a vendégek játéka tulerélyes- S'é válik, a Gürger—Albu bekkpár azonban szintén keményen rombolja szét a jugoszláv támadásokat. A 43. percben Beke holtbiztos­nak látszó helyzetben 'lő, Hugi lábára ugrik és csúnyán letériti a szélsőt. A közönség 11-est reklamál, Langenus azonban ezúttal sem lát szabálytalanságot, amiért egy kis füttykoncertet is kap. Mezőnyjáték közölt ér véget a küzdelem. Megérdemelt román győzelem A román csapat az egygótos győzelmet jól megérdemelte, főleg jobb csatárjátéka révén. A mezőny legjobb embere Bodo1 a volt, aki fényes formában és egyenletesen harcolta végig a nagy mérkőzést. Mindhárom gól az ő személyes érdeme. Mellette Beke és Dobay gyors lefutásaikkal és kitűnő beadásaikkal tűntek ki, Schwartz nagyszerű helyzeteket ké­szített elő Giolacnak, utóbbi azonban gyenge formát mutatott és több kitűnő he’yzetben rontott. A fedezetsor legjobbja Eisenbeiser volt, de Szaniszló is nagyszerű játékot produkált, Vintila azonban nem érte el partnereinek klasszisát. A két hátvéd kitünően látta el fel­adatát, gyorsak, bátrak és erélyesek voltak s nem egy meleg he'yzelben szereztek kelle­mes pillanatot a drukkoló közönségnek. Gre- teanu kapus bizonytalan volt. Nagy és veszléyes ellenfél volt a jugo­szláv együttes A román csapat győzelme annál értéke­sebb, mert az nemcsak Károly király kupá­jának védelmét szerezte meg elsőizben, ha­nem azért is, mert a jugoszláv csapat, amely a leugtóbbi külföldi furáján szenzációs ered­ményeket ért el, valóban féle'metes ellenfél­nek bizonyult és a nagy küzdelmet az utolsó pillanatokig bizonytalanná tudta tenni. Első­sorban a csapat védelmét kell kiemelnünk, melyben valamennyi játékos a 'legelsőrangut nyújtotta. Különösen Glaser kapus, Belose­vics, Gayer és Lehner voltak azok, akik sok­szor kelJemettenül bénították meg a román csatársort. A jugoszláv csatárok közül Tir­nanics, Marjanovics és Glisovics képviselnek legelsőrangu klasszist, Vujadinovics és TonF- evics gyengébben játszottak. Langenus bírótól a közönség ezúttal töb­bet várt, különösen azt) kifogásolta, hogy nem büntette két ízben a jugoszláv védelem dur­vaságát. Egyébként feltétlenül korrektül és hozzáértéssel vezette a mérkőzést. Este a labdarugószövetség a csapatok és a jugoszláv vendégek tiszteletére bankettet rendezett, mely a barátság és jó kedély je­gyében foly le és amelyen számos felköszönlö I hangzott el. A nagy mérkőzés előtt Bucureşti ifjúsági csapata 3:0 (2:0) arányban győzte le Ora­dea ifjúsági válogatottját. (Fisch Rezső.) A NAC—Crisana hombmáítja vett revánsot a Vietorián CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Teg- j nap délután 1500 főnyi közönség előtt Seli- j ceanu biró kifogástalan vezetésével a NAC és Crisana kombinált csapata 1:0 (1:0) arányban revánsot vett a Vietorián. Kombi­nált: Czinczér, Bartha—Sarkadi, Pintye— Spielmann—'Nagy Ödön, Lengyel—Szika— Máté—Moskó—Szőke. Victoria: Burdán (Munteanu), Pop Béla (Chendrean)—Fele- can L, Muntean II.—Pop II. (Pop III.)— Nistor, Cociuban I. (Lazar)—Feraru—Pop III. (Pop I.)—Felecan II.—Căpusan. Az Oradea-i együttes négy Crisana játékossal kiegészítve szerencsés küzdelem után győ­zött a Victoria ellen, mely a mérkőzést in­kább edzőjellegiinek tekintette és félidőn­ként kipróbálta tartalékjátékosait is. A küz­delem szép, látványos játékot hozott külö­nösebb izgalmak nélkül, mindkét csatársor rengeteg gólhelyzetet hagyott ki. A 26-ik percben Szőke beadásából Máté 8 méterről lőtte a mérkőzés egyetlen gólját. A második félidő 26-ik percében az Oradea-i csapat egy 11-est nem tudott értékesíteni, amennyiben a henc miatt megítélt büntetőt Moskó he­lyezetten, de gyengén lőtte, amit Munteanu kiütött. Universitatea B—CFR B 3:1 (3:1) kupa- mérkőzés. Unirea—Napoca 4:0 (1:0) kupamérkőzés, melynek mind a négy gólját Bindász lölte. Avram láncú—Haggibbor 4:3 (2:3) első- osztályu bajnoki, biró dr. Anghel Stanciu. Ifjúsági bajnokiak: Unirea—Haggibbor 10:0 (3:0), KAC—CFR 6:2 (2:0). A KAC gól­jait Csiky (4), Pálffy és Ma gyári lőtték. AIUD. A KAC főiskolai csapata Aiud vá­logatottját 3:2 (2:1) arányban győzte le Dra- gomán, Varga és Deák góljaival. BRASOV. Kerületi bajnoki mérkőzések: RMTE—Victoria 7:0 (5:0), Suburbiu—Gloria 2:1 (2:1), Locomotiva—Cukorgyár 3:1 (1:1). Aradi bajnoki eredmények: Unirea—Ju­ventus 8:1 ’(4:1), AAC—ATE 2:2 (1:0), Ha- koah—Egyetértés 2:2 (1:0). ORADEA. Törekvés—Crisana komb. 1:0 (1:0) barátságos. SIBIU. MSE (Tg.-Mures)—Fraternitas 2:0 (0:0), kerületi selejtezőmérkőzés. TG.-MURES. CFR Cluj—Monopol 1:0 (0:0) barátságos. Anglia Belgiumié! is vereséget szenvedeti! Brüsszelből jelentik: Az angol válogatott szombaton a belga válogatott is legyőzte labdarugócsapat Belgium ellen még csufo- 3:2 (0:1) arányban, sabban szerepelt, mint Bécsben, amennyiben ‘------ > ■ni ewmm -----­Büntetlen a Hungária—Ifi. kerület mérkőzés Budapesti tudósitónk jelenti: A magyar nemzeti bajnokság vasárnapi fordulója két meglepetést hozott. Az egyik a Hungária döntetlenje a III. kerülettel, a másik az Attila pontrablása a Budai 11-től. Eredmé­nyek a következők: Hungária—ÉTI. kér. 0:0. A Hungária nagy fölényben volt, de csatársorának nem volt szerencséje. Ferencváros—Kispest 6:3 (4:2). A Ferenc­város Kispest 2:0-ás vezetése után győzött Kiss (2), Sárosi dr. (2), Vigh és Toldi gól­jaival. Sárosi középfedezetet játszott és mint ilyen lőtt két gólt. Phöbus—Salgótarján 3:2 (0:2), Attila— Budai 11 3:3 (2:1), Szeged—Budafok 2:1 (1:1), Soroksár—Bocskai 2:2 (1:1). A KAC a iinisben íegázolta a Satamars-i Olimpiát B) (iga-eredmények PETROŞANI. Jiul—Vulturii Lugoj 1:0 (1:0). PLOEŞTI. Prahova—AGFR Brasov 2:2 CLUJ. KAC—Olimpia Satu-Mare 3:1 (1:1) B-liga mérkőzés. Biró Barbu Ionel, Alba- Iulia. A labdarugószövetség érthetetlen ren­delkezése folytán szombat délelőtt 11 órára tűzte ki a mérkőzést a Satu-Mare-i csapattal, j melyet megfelelő reklám hiányában szombat délután csekélyszámu közönség előtt játszot­tak le a következő felállításokkal: KAC: Morár, Kinizsi—Horváth, Engi—Nagy—Pa- locsay, Tulogdy—Szaniszló—Gecző—Bodi— Gáspár. Olimpia: Lipicki, Szabó I.—Abru- dan, Astalus I.—Enyedi—iRokosnyi, Pop— Szabó II.—Neubauer—iMihálca II.—Mihálca I. A KAC az első félidő első részében szé­pen és jól játszott. A 20-ik percben Bodi— Gáspár—Gecző összjáték után utóbbi a ki­futó kapus mellett az első gólt lövi. A fél­idő többi részében a KAC visszaesett és a 40-ik percben az Olimpia balszárnyának szép támadása után Pop egyenlít. A KAC a második félidő közepéig is még bizony­talanul játszott, a finisben azonban magára- talált és biztosan győzött jónevü ellenfelével szemben. A 36-ik percben Gecző támadása után Szaniszló közelről kapuba vágja a KAC második gólját, a 43-ik percben Gecző kapu­falövése után a visszapattanó labdát Gáspár befejeli. Barbu biró igen rokonszenves em­ber, de bíráskodni még meg kell tanulnia. TIMISOARA. TIMTE—Crai lován 1:0 (0:0). CRAIOVA. Rovine Grivita—UDR 4:2 (3:0). (1:1). CĂREI. Phönix—Victoria 6:1 (3:1). BAI A-MARE. Tricolor—CFR Oradea 3:3 (1:0). SIMBRIA. CFR—SGS Sighişoara 2:2 (1:1). CERNĂUŢI. Dragos Vodă—Franco Roma­na 5:2 (3:0). SIBIU. Şoimii—Mures 2:1 (2:1). Aíkerületi selejtezőinérkőzések: Lupeni: Minerul—Olimpia 4:0 (2:0), Lugoj: Electrica —LMTE 1:0 (0:0). MAGYARORSZÁG 3:2-RE NYERTE A LEN­GYELEK ELLENI TENNISZMÉRKŐZÉST Budapestről jelentik: A magyar—lengyel tenniszmérkőzést végeredményben a magya­rok 3:2-re nyerték meg. A szombati és va­sárnapi mérkőzések eredményei a követke­zők: Dallos, Ferenczy—Hebda, Witmann 6:0, 4:6, 3:6, 8:6, 7:5, Tarlovszky—Gábory 4:6, 6:1, 6:3, 8:6, Szigeti—Tloczinszky 4:6, 8:6, 6:3, 6:1. Argentina Davis Cup-esapata 2:l-re vezet Görögország ellen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom