Ellenzék, 1936. május (57. évfolyam, 100-124. szám)

1936-05-07 / 104. szám

1936 május 7­ELLENZÉK hogy a budapesti Vígszínház megnyitásának iO-ik évfordulója alkalmából ünnepélyes ke­retek köc-ött mutatja be a nagymultu színház Molnár Ferenc Csoda a hegyek közt cimü legendáját. Az ünnepi est keretében, pénte­ken, május 8-án szmrekerül Hunyadi Sándor alkalmi játéka, a Negyven év és Harsányi Zsolt Emlékezés cimü müve, melyet Makay Margit ad elő; hogy Lázár Mária, old első filmjében In­áig Ottó Ember a hid al'dtt cimü darabjában nagy sikerrel szerepelt, Párisból kapott film­ajánlatot és a nyáron valószínűleg Párisbau fog filmezni; hogy Barabás Pál Könnyű a férfiaknak cimü darabja nagy sikerrel kerül színre a pesti Artrássy-uti Színházban. A kritika sze­rint Barabás Pál ismeretlen neve és fiatalsága ellenére tökéletes rutinnal irta meg sikeres darab ját; hogy Bárdos Péter népszínművének beszá­molójából egy sajnálatos tévedés folytán ki­maradt három kitűnő földmives műkedvelő neve. B. Dombi Márton, aki a báró inasát ját­szotta és Sz. Kis Erzsi, aki a szobalány sze­repében kapott számos jól megérdemelt tap­sot. Igen nagy sikere volt Bárdos Mártonnak, aki ugyan a színpadon nem jelent meg, de n színfalak mögött ggönyörü szép magyar nótákat énekelt, amivel nagyban hozzájárult a darab sikeréhez; hogy a cluji Zsidókórház fejlesztése és megnagyobbítása céljából Hunedoara-megye zsidósága kulturektét rendezett Déván a vá­rosi színházban, április 30-án, mely műsorá­nak művészi színvonalát a dévai szereplőkön kívül a cluji vendégek emelték. A szépszámú, faji és felekezeti különbség nélküli közönség előtt az előadás célját és annak szükségessé­gét, dr. Weinmann Vilmos dévai ügyvéd is­mertette román nyelven, majd Rappaportné Blum Frida az Eséter-rend egyenruhájában magyar nyelven mondott prológjában szólott közvetlenül a szivekhez, reámutatva a. cluji zsidókórházeyyesület nemes célkitűzéseire. Dr. Roth Marcel cluji egyetemi magántanár ,,Zsidó beteg, zsidó orvos, zsidó kórház“ cí­men tartott román és magyar nyelvű elő­adást. Simon Ilonka, a cluji Opera fiatal táncmüvésznője, Szeghőné Dobó Júlia, özv. Nuszbaum Miklósné, a cluji „Goldmark“ zsi­dó zeneegyesület, Friedmann Ignácz, dr. Holló Endre, Eickner Andor és dr. Ihász Béla tag­jaiból összeállított vonósnégyese és Gombó Sándor szerepeltek a műsoron. A művészi kuli ürest után Deva város zsidósága banket­tet adott a cluji és vidéki vendégek tisztele­tére. — Hivatalos rész. — A Clu]-i kerülte ezévi rendes közgyűlését má­jus 31-én délelőtt 9 órai kezdettel tartja meg a k övetkező programmal: i. Jelentés a- kerület egyééá működéséről. z. A műk évi közgyűlés jegyzőkönyvének hi­telesítése 3. Pénztári jeJéntiés, 4. Ellenőri jelentés, 5. A felmentések megadása, 6. A jelenlegi tisztikar lemondana.'. 7. Uj cisz tikár választása. >8. Inditványok ép felszólamlások, Az indítványok 10 nappal a közgyűlés óőttt írásban adandók be a kerület áirodájáhai (Sr. Me­morandului 8.) Ha a közgyűlés ai fenti időben nem lenne határozatképes, úgy a közgyűlést a megjelentek szálukra való tekintet nélkül egy órával később, 10 órakor tartjuk meg. Comite- tuC. A Bohém tekéző társaság 2 Bocz-féle pályára tette át székhelyét ahol szie-rdai napokon tartja edzőestélyeit (Calea Victoriei 41.) Oradea'-n a P^aiace kettőspálya ünnepélyes felavatása folyo hó 10-ikén délelőtt 9 órakor lesz páiy&b&jnoksáig keretében.-------- 111 nauHMB—----­ÉRTHETŐ. — Mióta tönkrementem, jóbarátaimnak éppen a felét vesztettem el. — És a többiekkel mi van? — Ők még nem tudják, hogy tönkre­mentem. M & €* J 22 yerikln! 2-szer íí xu csütörtökön, & I szombaton! K m K. Re Ma délután: Dr, luíiu Hatieganu egyetemi tanár előadása az olimpiai játékokról és a berlini olimpiáról CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Ma dél­után 6 órakor a Román Operában dr. Julin Hatieganu, egyetemi tanár, volt miniszter, Erdély és Bálnát sportéletének főfelügyelője, rendkívül érdekes és értékes előadást tart ve­tített képekkel a sport jelentőségéről a világ társadalmi életében, az olimpiai játékok bé­kéltető hatásáról, a berlini olimpiáról és Ro­mánia olimpiai előkészületeiről. A tudós és •nagyérdemű sport vezér előadása rendkívül tanulságos lesz mindenki részére, az elő­adást teljesen díjtalanul lehet meghallgatni. Azonnali hatállyal három évre höíBítéh meg a román—magyar sportbéhéí! Budapesti tudósítónk jelenti: A román— magyar béketárgyalások tegnap teljes siker­rel véget értek. A közösen felvett és aláirt béke bárom évre szól, azonnali hatállyal. A megái lapodások szerin t a két ország ver­senyzői kölcsönösen és szabadon érintkezhet­nek egymással, az esetleg felmerülő vitás esetekben a két ország által kikiildendő kö­zös bizotlság fog dönteni. A békejegyzőkönyv aláírása után — tegnap este — Kelemen Kor­nél dr., az OTT elnöke, bankettet rendezett a román bizottság tiszteletére. Buteanu Au­rel dr., a Bucuresti-i labdarugó szövetség megbízottja ma tárgyalásokat kezd a vezető magyar labdarugócsapatok lekötésére. 0i Ripensia játékos a Jugoszlávia ellem válogatóit csapatban Bucuresti-i tudósítónk jelenti: A labda­rugószövetség a Jugoszlávia elleni váloga­tott csapatot a következőképen állította ösz- sze: Creteanu, Bürger—Albu, Vintila—Eisen- beisser—Szaniszló II., Beke—Bodola—Ciolac —Schwartz—Dobay. A csapat általában jól sikerült, a fővárosi sportkörök azonban Barátky szerepeltetését követelik Ciolac helyett, aki kétségkívül gyengébb klasszist képvisel a Crisana-játé- kosnál. A válogatóbizottság Ciolac beállítá­sát azzal indokolja, hogy megóvja a Ripen­sia csatársorának egységét, melyet Bodola nagy játéktudása még fokozni fog. A magunk részéről Albu helyett Felecan I., Vintila helyett Munteanu IÍ. beállítását tartottuk volna helyesebbnek. lEisenbeisser azért került a csapatba, mert Kotormány sé­rülése miatt nem vállalta a játékot. A csapat pénteken az ONEF stádionjában zárt kapuk mögött könnyű edzést tart. A román—jugo­szláv mérkőzés előtt vasárnap Bucureşti és Oradea ifjúsági csapatai játszanak váloga­tott mérkőzést. Az Olimpia Saiamare városunk szombati és vasárnapi vendége OEUJ. (Az Ellenzék tudósilójától.) Érdé- I kés vendége lesz városunknak szombaton és vasárnap. A Satu-Mare-i Olimpia látogat el hozzánk, mely szombaton délután 5 órai kezdettel a KAC-cal játsza le bajnoki mér­kőzését a B-ligában, vasárnap pedig a ven­dégcsapat a Victoriával játszik barátságos mérkőzést. Az Olimpia formájára jellemző, A BÉCSI MAGYAR—OSZTRÁK TENNISZ- MÉRKŐZÉST a magyarok 2:l-re nyerték meg. EILHARDT, a kitűnő és fiatal rúdugró a Bucuresti-i egyetemi atlétikai bajnokságokon 340 cm.-es eredménnyel ínyért bajnoki címet. A távolugráisban Popovici ISEF 703 cm.-es kitűnő eredménnyel győzött. HIVATALOS RÉSZ Az Északi TomáSzliga közleményei: X. Csütörtökön, május 7-én este pontosan fél 8 óraikor ai Comitetul! Regional Permanent az unitárius kollégium tornaitermében ülést tart rendkívül fomto? programmal, melyre ezúttal hívjuk meg 3 bizottság összes tagjait. A hiányzó trgok helyett másokat fogunk a bi­zottságba vál'aszíta.'ni. Az' ülésen q. válogató ver­senyek programja^ állapítjuk meg 3 berlini olim­piáira. 2. A Comitetul Regional Permanent döntése 1 hogy vasárnap a Baia-Mare-i Tricolort baj­noki mérkőzés keretében 9:0-ra győzte le és igv komoly ellenfele lesz nemcsak a KAC- nak, hanem a Victoriának is. A KAC uj erő­vel — csatársorában ismét Geczővel és Bodi- val — készül a szombati mérkőzésre, hogy sikeres szereplésével feledtesse az MSE elle­ni gyengébb formáját. szerint a liga kötelékébe tartozó kerületek (Er­dély, Bánát, Criíana, Maramureş) kerületíi baj­noki versenyeikor, kötelesek május 24-ig megtar­tani. A liga kötelékébe tartozó kerületek és ezok affiHált egyesületei a következők: Cluj-i kerület: Románia és KKASE. Tg.-Mures-i kerület: MSE és Macaibi, Bnaisov-i kerülőt: KTV és Kolping. Alba-Iuláa.i kerület: NTK Ajud. Târnava Mica-i kerület: Médiás.i szász sport­klub. Caras] kerület: UDR Resíta. Tfrnisaatá'-i kerület: Kadima és TTE. Aradi kerület: ATE, Astra és Hskoah. A kerületi bajnokságokon az Északi Ligái által leigazolt egyesületek versenyzői vehetnek részt és akiknek birtokában van igazolási könyvecskéjük. A szövetség által Bucuresti-ben május 30-ikán és 31-én rendezendő nagy olimpia] próba verse­nyeken csak azok az egyesületek vehetnek részt, melyek a kerületi bajnokságokon is indultak. Cluj, 1936 május í-én. Simiou Iliescu, sk. Ludu Remus, sk. elnök. főtitkár. _ JJKAlMSAe Jelentés a tttzifapiacról CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A hetek óla tartó mozdulatlanságot cse­kély élénkülés váltotta fel, a napiío- gyasztás leapasztotta a téli idényre fel­halmozott készleteket és szükségessé vált azoknak a kiegészítése, üzletkötések azonban csak egyes vagonokra jönnek léire Némi kereslet bükkfában van, míg a kimondottan fűtési célokat szol­gái-) cser- és gyért várnaiban teljesen megszűnt a kereslet. Az. árak kissé ellanyhultak, a na­gyobb termelővállalatok igyekeznek az árakat tartani, a kistermelők és össze­vásárló kereskedők azonban mindent el­követnek, hogy a megmaradt készletei­ket értékesitsék, mielőtt uj fa kerül a piacra. Az utóbbi időben a következő árak alakultak ki: la. Bükkhasáb száraz Aradon 3900— 4000, Timisoara-n 5100—5200. II. Bükkhasáb Aradon 3800, Timiso- ara-11 4600—4700. la. Cserhasáb száraz Aradon 3950— 4000, Timisoara-n 5000—5200. la. Gyertyánhasáb, száraz Aradon 4100—4200, Timisoara-n 4900—5000. la. Bükkdorong Aradon 3500—3600, Timisoara-n —. Parasztfa 300 lejjel oLcsóbb vagonon­ként. Bükkfában a száraz készletek mar fogytán vannak és szórványosan megje­lent a frisstermelésü fa a piacon, ami ezúttal is, mint az utóbbi években, ál­landó nézeteltérésre ad okot, mivel van frisstermelésü fa, mely a múlt év októ­ber havában és van olyan, mely az idén márciusban lett termelve, ami a száraz sági állapotban lényeges különbséget je­lent és a vagon kihasználásánál fontos­sággal bir, főleg, mióta az eladás majd­nem kizárólag a feladóállomásból törté­tén ik. Legközelebbi időben megkezdődik már az érdeklődés az őszi szükséglet be­szerzésére és akkor fog az ár kialakulni. Azzal számítanak, hogy az árak meg­szilárdulnak, mivel nincsenek tulnagy készletek a termelőhelyen. Az áralaku­lásra némi iránymutatóul fog szolgálni a CFR és az állami intézmények által a legközelebbi időre kiirt versenytárgya­lások eredménye, ami megbízható tájé­kozást nyújt majd a meglevő készletek­re vonatkozólag is. Magyarországba a kivitel majdnem teljesen szünetel. Értéktőzsdejelentés Bucures- tiből: Valamivel élén ke bb tor­olom jelentéktrien áremelke­déssel. Renta Exproprierii (ex. cup.) 37>f. Renu (1933) 41'4- Înzestrării (nagy cimlet) 54. (kis cimietí) 52K. Consolidata 27P4. A dobón 3134. Mica 1725. Resita 459. Steaua Romana 390. Credit Minier 247 lej-. Idegen valuták a szabadforgalomban Bucures- tiben: Francra- frank ír, svájci fnank 55, beigas 28, dollár (USA) 170, angol font 835, olasz lira 11.50; holland forint 120, Rentenmasrk 45, cseh- korona 6,50; schilling 33, dinár 3.60, zloty 32; drahma 1.60; török font 135, pengő 32, ieva 1.65 Napóleon anamy 1140, arany angolfont 1410 lej. RÖVID IDŐN BELÜL ELKÉSZÜL AZ UJ CSŐD- ÉS KÉNYSZEREGYEZ­SÉGI TÖRVÉNY. Bucureşti-bői jelen­tik: A képviselőház és a szenátus által megalakított jogügyi bizottság tegnapi ülésén foglalkozott a fenti két törvényt megváltoztató javaslattal és ezzel kap­csolatban a hitel újjáélesztéséről szóló tervezettel. — Irányelvül fogadták el a Fintescu egyetemi tanár, Coman Nego- escu, Stelian Jonescu által összeállított tervezetet, amelyhez már megnyerték Pop Valér dr. igazságügyminiszter hoz­zájárulását is és Mitita Constantinescu véleményének meghallgatása után vég­legesen megszövegezik a törvényjavasla­tokat. PETRÓLEUM SZÁLLÍTMÁNYOK OLASZORSZÁGNAK ÉS NÉMETOR­SZÁGNAK. Bucuresti-ből jelentik: A Constanta-i kikötőből április 30-án a következő szállítmányok mentek ki: 4632 tonna pakura Olaszországba, 24 tonna motorina ugyanoda, 3211 tonna destillált petróleum Olaszországba és Németországba, 535 tonna rafinált pet­róleum Olaszországba, 218 tonna para- fin Amerikába, 4962 tonna benzin Né­metországba, 1404 tonna nehéz benzin ugyanoda, ezenfelül kisebb petróleum- és faszállitmányok balkáni országokba. KÜLFÖLDI ÖSSZEKÖTTETÉSEK. A Bucuresti-i Kereskedelmi és Iparka­marához a következő érdeklődések ér­keztek: Vicente Beneyto, Barcelona. Re­publica 73, Apartado 829, dongaterme­lőkkel lépne összeköttetésbe Etablisse­ments Imbernon Pere et Fils, Casablan­ca 13, Route de Bouskoura, rétegeltle- mez gyárakkal keres összeköttetést. D. Victor Morărescu, Caraula (Jud. Dolj, România) fűrészáru exportőrökkel ke­res összeköttetést, a bulgáriai Lom vá­ros mellett nagy-óbb földbirtoka van. A bizományi szerződések alapján kiadott szám­lákat és értesítéseket is bélyeggel kell ellátni. A bélyegtörvény módosításáról szo'o uj törvényt kihirdetésekor részletesen ismertettük; pénz­ügyminisztérium a- törvény végrehajtási utasításit mosc trete közzé a hivcaibs lapban. Ez .az utasí­tás a törvény egyes homályos intézkedéseit a kincstárra nézve kedvező módon magyarázza, amii az érdekeltekre hátrányos. A kereskedőkre a törvény végrehajtási uta'Írásának az a1 része a legfontosabb, mely előírja, hogy a bizományi számlák és értesítések is bélyegköBelesek. A mó­dosítás -a bélyeg nagyságára k vonatkozott, mert a legfeljebb egy évre szóló bizományi szerződé, sek bélyegiiletékét 0.50 százalékról 1.70 száza­lékra : a hosszabb időre szóló szerződések bélyeg- illetékét pedig 1 százalékról 1.50 százalékra emelték fel. Ez eddig ismeretes vök; de megle­petést kel't a rendeletnek az a része, amely ugv szól, hegy a törvény megszünteti a bizományi törvény 27-ik artikulufábam eddig engcdélvezetr számlák, értesítések és jegyzékek bélyegmences- séjját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom