Ellenzék, 1936. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1936-03-22 / 68. szám

î 93 6 március 22. ezzvnm 13 Okiratok, amelyek elvitathatatlan tényeket bizonyítanak Érdekes emlék az erdélyi igazságszolgáltatásból és kózigazgatásból GLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A köz- igazgatási reform tárgj'alása során hatalmas vita indult az anyanyelv használata körül a parlamentben. A törvénytervezet eredeti szö­vege szerint tilos volt a kisebbségi nyelvek használata a községtanácsokban is. — A magyar és német, képviselők nagy felkészült­séggel támadták a javaslatnak ezt a részét s rámutattak arra, hogy ez alkotmányjogi szempontból is lehetetlen. A vita során szá­mosán voltak a többségiek között, kik a múltat idézték, magyar türelmetlenségre cé­loztak s hangoztatták, hogy a románságnak sem volt joga anyanyelvének használatához a közjogi változást megelőző időben. Proíec despre mmeuitmi Sa scrissu la jodecatoríea io ceusa criminale a lai &/&&&** CS&a A parlamenti vita nagy visszhangot keltett Erdélyben. Számos kézzelfogható bizonyité- kot küldtek és küldenek az Ellenzék címére mindenünnen annak bizonyítására, milyen volt a valódi helyzet Semmit nem teszünk ezekhez az értékes, nagyjelentőségű doku­mentumokhoz. Nem füzünk magyarázatot sem hozzájuk, úgy bocsátjuk közre, atnint kaptuk őket. Két bizonyítékot közlünk csupán jelen alkalommal. Az első az erdélyi biróság mun­kájára vonatkozik s 1869-ből van keltezve. Abból az időből, midőn a magyar szabad- elvüség uj életre kelt, hogy virágkorát érje a 90-es években. pentru 1869... Szóról-szóra román a nyomtat­vány és a biróság munkája az ügyben sze­replő Stan Petru Metesiu-i gazda perében. Lássuk a másik dokumentumot. Mig az '8es2?er£ze-?ías2T8d ftnsegya járás község 18 évi Deczemfcer s Évi Be cs érték i SJ ji *o í z? C- S 8 t fefe V í Ví 9 ? 8 ff jővedfr lem egyen­ként Össze&en Jeg3»»t i i ^ frt br. frt 1 kr. frt kr. ! y /// '3 yA Vá J,­------———■/-------»--------/á­/í ff fa , r „- —p—. 0 9 L f-o /»'s //# fa r--y,. -- — - y-----* ...■*"--­* f fa ‘ £ /V» / f­/ ----------------------­* 2 .4, o íazz. *6 a,- ?/ffa- //P? JL //* r Lfr. —V­VI £4. *.0£Áj£aJ\ 40 w /fp w j f /k ?/, / (HL V­r­l V/. V Vt- / s w.^-1 \j g'/itsT-y-fy1'lrt " ^-------"r~m ",—:~*7' 'V. rr< « r j, i P4L1Ü4 ' OKM4 AZ IDEÁLIS TALP MINDEN CIPÓ­JA VITÁSHOZ. TARTÓS <* VIZHÂTLÂN % RUGALMAS % OLCSG előbbi a biróság munkájára vonatkozott, ez a helyi közigazgatást világítja meg. A Na- saud-megyei Poieni község vagyoni leltárát foglalja magában s 1890 évről van keltezve. A magyar nyomtatvány tiszta román nyel- ? ven van kitöltve. A pecsét magyar, a „no- „perceptor“, „primar'- mind romá­nok, román nevű ek. Nem volt azért baj Erdélyben. Helyesnek, hivatalosnak fogadták el ezt az annyira fon­tos leltárt, melye! ;öv.Ualvizsgálat alatt a magyar szolgabirók annyiszor megnéztek. Véssük ezt a képet jól emlékünkbe. Te­gyük el és őrizzük meg a többiek mellett, mert beszédesen elevenítik meg az annyira kárhoztatott mult szokásait. A LEGSZEBB TAVASZI KABÁTOK oi rxn I megérkeztek a árak! 1 MODELLHÁZBA, ■ CLUJ, Strada Memorandului 5. Takarékosság könyvecskére vásá olhat!!! I" Százakra menő tömeg nagy lelkesedéssel ünnepelte hazatérő asztali tennisz- csapatunkat Budapesten játszók te a vegyespáros világbajnokság döntőjét CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A prá­gai asztali! tenuiszbajmokságokon oly fényes sikerrel szereplő csapatunk tegnap este érke­zett haza városunkba. Az állomáson többszáz főnyi közönség várta a játékosokat, akiket a tömegek valósággal elsodortak, úgyhogy az ünnepélyes fogadtatást sem lehelen megtar­tatni. Az állomáson megjeleni Metes UEC igazgató feleségével, aki Moóariu Albint vi­rágcsokorral tüntette ki. David UEC főmér­nök, a kerületi tennis zszo vets ég tisztikara, a sportegyesüknek képviselői, a város és vár­megye kiküldöttjei. A játékosokat láthatólag meghatotta a tö­megek ünneplése és sírva-kacagva vonultak el családtagjaikkal, hogy mielőbb pihenőre térhessenek. Az UEC elnöksége ma este zárt­körű bankettet rendez a játékosok tisztele­tére, később pedig nyTvános ünnepségen ad alkalmat a közönségnek is arra, hogy háláju­kat lerójják az ország sportjáért becsülete­sen küzdő játékosok iránt. Prágából jelentik: A világbajnokságok ve­gyespárosának döntőjébe a magyar Gáli— Barna és cseh Kettnerova—Kollar párok ke­rültek. A döntőt nem játszották le, hanem úgy határoztak, hogy azt a legközelebb Bu­dapesten rendezendő cseh—magyar nemzet­közi viadal keretében fogják megtartani. Ttmlsoaran rendezik meg az országos birkázóbajnokságokai TIMISOARA. (Az Ellenzék tudósítójától.) A birkózószövetség április 5-én Timisoaran rendezi meg Románia ezévi birkózóbajnoki versenyét, amelyen minden amatőr birkózó résztvehet, aki valamelyik egyesület tagja és a szövetség igazolt versenyzője. A versenye­ket a szövetség szabályai szerint bonyolifják le és minden egyesület minden versenyszám­ban csak egy versenyzőt indíthat. A bajnokok, valamint a második és har­madik helyezettek aranyozott, ezüstözött. il­letve bronz érdemdija zásban részesülnek. A versenyzők ellátásáról április 4-én estétől kezdődöleg a verseny befejezéséig a szövetség gondoskodik. A nevezési dij minden verseny­ző részére 100 lej. Nevezéseket a szövetség főtitkári hivatala (Timisoara I„ Bili. Regele Ferdinand) fogad el. Összeállították a Törekvés és KAC csapatait GLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Minden előkészület megtörtént a vasárnapi nagy napra. A KAC teljes első csapata csütörtö­kön kiadós edzést tartott, utána Révész edző felügyelete mellett a Park-fürdőbe vo­nultak és ott fürdéssel és masszázzsal fejez­ték be előkészületeiket Minden játékos fris­sen és harcra készen várja a nagy iilközetet. Biztosak vagyunk benne, hogy közönségünk sem fogja cserben hagyni kedvenc csapatát, hiszen hosszú idő óta nem láthatta délután játszani őkét. Révész edző munkája nagyon nagy fejlődésen vitte keresztül a csapat tu­dását, mely minden KAC drukkernek kelle­mes látványt fog nyutjani. A Törekvés csa­pata rnár szombaton este megérkezik, hogy csapatát minden felesleges fáradtságtól ki- mélje. A KAC összeállítása a következő lesz: Morar, Kinizsi—Horváth, Krausz—Nagy— Palocsay, Gecző—Bakos—Szaniszló—Bódi — Gábor. A Törekvés a következő összeállítással ált ki a KAC ellen: Farkas, Sándor—Fábián, Dómján—Kréce—Klein, Haláti—Csont—Sin- kovics—Bale—Beleznay. A mérkőzés vasár­nap délután 4 órakor kezdődik Czinczár Imre bíró vezetésével. Botrányba fulladt Uruguay csapatának párisi mérkőzése 'Parisból jelentik: Uruguay válogatott csa­pata csütörtökön játszotta első európai mér­kőzését a francia főváros együttesével. Az utazástól fáradt délaniorikaiak gyengén sze­repeltek és a mérkőzés 1:1 (0:0) arányban döntetlenül végződött. A vendégek rendkívül durván játszottak, a bírót is megsértették, aki a második félidőt már nem is vezette le és helyette más biröt kértek fel a viharos mérkőzés befejezésére. A meccs végén a 40 ezer főnyi közönség hevesen tüntetett a vi­lágbajnok csapat ellen, melyet a rendőrség erélyes közbelépése mentett meg a linese- léstől. Március 28-ikán és 29«ikén rendezik meg Timisoara vivóbajnokságait TIMISOARA. (Az Ellenzék tudósi tójától.) TLmisoarán a háború óta nem rendeztek va­lamire való vivóverseityt. A GFR végzi ma Tmisoarán a legkomolyabb és legszélesebb skálájú sportmunkát a vasutasegyesület, kö­zel egy éve a vívást is műsorba iktatta és azóta komolyam és céltudatosan űzi. A Timiisoara bajnokságáért szóló verseny fővédnöke Oprescu tábornok és azon előre­láthatólag az ország legjobb vívói résztvesz­nek. Timisoara város több értékes kupát ado­mányoz a győzteseknek, akik ezenkívül még külön érem díjazás ban is részesülnek. A bnjmoki versenyeket március 28-ikán és 29-ikén rendezik meg és azon városunkból a KAC és Haggibbor teljes vivógárdája is u- dulni fog. Ismét derbyinérkőzés lesz vasárnap Buda­pesten a Ferencváros és Újpest csapatai kö­zött, amelyen kivül még a következő baj­noki mérkőzéseket játszák le: Hungária— Phöbus. Kispest—Attila. Soroksár- -Snlgótar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom