Ellenzék, 1936. február (57. évfolyam, 25-49. szám)

1936-02-29 / 49. szám

> 193* tebtair 29. BtLBNZßK mEmmmmmmmmaammmmmhbhiwwiiiíií Idegen valuták árfolyama a szabadforga­lomban Bucuresti-ben,: Francia frank 12.80, Belgas 31, Dollár 186, Svájci frank 63, An­gol főni 960, Olasz lira 11.60, Török lira 140, iHolland forint 130, 'Napoleon arany 1280, Reichmark 49, Cseh korona 7.20, Osz­trák schilling 36, iPengö 35, Zloty ,‘36, Dinár 3.70, Drachma 1.65, Leva 1.50, Arany lira Mit tartalmaz a román-orosz kereskedelmi egyezmény? Erdélyi és bánsági vas- és fémipari BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Hónapokon keresztül folyó tárgyalások után megegyezés jött létre Románia és Szovjet- Oroszország között a két ország közötti áru­forgalom és fizetési egyezményt illetőleg. A tárgyalások alkalmával több nehézség me­rült fel, amelyeket el kellett hárítani, de különösen egy a szovjet részéről támasztott követelés volt az oka annak, hogy a fizetési egyezmény megkötését hónapokig tartó tár­gyalások előzték meg. Szovjet-Oroszország ugyanis azt akarta, hogy a Romániába be­hozott orosz árukért dollár alapon történ­jék a fizetés, Ezt a feltételt Románia nem volt hajlandó elfogadni és most úgy látszik, hogy ennek a szovjet követelésnek mellőzé­sével jött létre a két ország közötti fizetési egyezmény, még pedig a „legfőbb kedvez­mény“ elve alapján. Az egyezmény értelmében a íRomániából Szovjet-Oroszországba szállított áruk ugyan­azokat a jogokat és kedvezményeket élvezik, mint bármely más országból bevitt hasonló áruk. Ugyanezek a jogok és kedvezmények alkalmazandók a Szovjet-Oroszországból Romániába érkező árukra is, vagyis mindkét ország kölcsönösen a legtöbb kedvezmény elvét alkalmazza a kölcsönös áruforgalom­ban. A két ország közötti egyezmény' ki­mondja, hogy iRománia nem élvezheti azo­kat az előnyöket, amelyeket Szovjet-Orosz­ország a vele határos balti államnak engedé­lyezett, vagy esetleg a jövőben engedélyez. Ezek a számításba jöhető országok: Litvá­nia, Lettország és Észtország, valamint a határos ázsiai országok is. A két ország közötti gazdasági kapcsola­tok kimélyitése és a kereskedelmi forgalom megkönnyítése érdekében megállapodás tör­tént, hogy az orosz áruk szállításából szár­mazó lej-összegeket a Banca Nalionalanál kell elhelyezni nyitott számlán a szovjet­jegybank nevére. Ez a megállapodás nem vonatkozik azokra az összegekre, amelyek a szovjetnek Románia területén lévő ingat­lanainak értékesítéséből származnak. A szovjet-jegybank a román jegybanknál elhelyezett fenti összegek felett szabadon és külön engedély nélkül rendelkezik, hogy' ki­fizethesse a szovjet részéről nálunk vásárolt árakat. Természetesen Szovjet-Oroszország­ba csakis olyan román áru exportálható, amelynek kivitele nincsen megtiltva. A ro­mán áruknak Szovjet-Oroszországba irányu­ló exportja az egyezmény értelmében export engedély nélkül eszközölhető. Az export mindenesetre a román jegybanknál lévő szovjet-követelés arány'ában történik. A ro­mán kormány egyébként kötelezettséget vál­lal, hogy a szovjet áruk a fennálló kontin- gentálási rendszert illetve olyan elbánásban részesülnek, mint a többi országok hasonló árucikkei. A két ország között most létrejött egyez­mény az aláirásától számított 15 napon be­lül lép érvénybe. Abban az esetben, ha az egyezmény érvényességének lejárata elölt egy hónappal egyik részről sem történik lé­pés a felbontást illetőleg, úgy a fizetési egyezmény automatikusan meghosszabbo­dik. vállalatok nagyobb rendelésre várnak — Először az orosz követségre mentem, de ünnepelőtti nap lévén, a hivatalt zárva ta­láltam. Ekkor egy oroszországi mérnök kol­légámmal, kivel baráti viszonyban vagyok, a követség kereskedelmi attaséjának, Ilim­nek a lakására mentem. Otthon találtuk az attasét, aki több európai nyelven, igy néme­tül is jól beszél. — Közöltem vele, hogy milyen iparcikke­ket, gépeket, jármüveket és speciális felsze­reléseket készítünk — folytatta a mérnök — és hogy Oroszországba is szeretnénk ex­portálni. Nagyon kedvezően fogadta beje­lentésemet, mire nyomban meghívtam Aradra, kértem, hogy nézze meg ipartelepünket és gyártmányainkat. Kijelentette, hogy egyelő­re nagyon el van foglalva 'Bucuresti-ben és aradi látogatására csak tavasszal kerülhet sor. Arra a kérdésre, bog}' mit gondol az aradi szakember, milyen erdélyi vállalatok­nál fognak az oroszok vasúti felszerelésre rendeléseket teljesíteni, az aradi mérnök ezt felelte: — Elsősorban a .Resita-nál. azután az aradi Astra-nál, a Hunedoara-megyei Calan- Nadrag-gy'árban, továbbá Brasov-ban. A vas és fémárukon kívül papirt, cukrot és külön- | böző vegyiipari cikkeket is vesznek majd, mert azokban nagy hiány van Szovjet- Oroszországban. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A va­sárnapi Venus—Universitatea derby iránt nemcsak a városban, hanem az egész ország­ban nagy érdeklődés mutatkozik meg. Ez teljesen érthető is, hiszen a mérkőzés nem- 1 csak a bajnokság, hanem a kiesés kérdését is eldöntheti. Ezért érkezik meg már ma este városunkba a Venus csapata és ezért készül az egyetemi csapat oly szigorú fel­ügyelet mellett a «sorsdöntő mérkőzésre, melyre a csapatokat már összeállították a következőképen: Venus: Iordachescu, Sfera—Albu, Barbu- lescu—Eisenbeisser—Ionescu, Gruin—Cris* toloveanu—Sepi-—P. Valcov—Voronetz.. Universitatea: Sepsi, Borgia—Iancovici, Sarbu—Gain—«David, Năsturel—Paunescu— Szaniszló I.—Ploesteanu—Negrău. A Venus csapata ma este érkezik meg, az Universitatea elnöksége ünnepélyesen fogad­ja a fővárosi vendégeket, akikhez egyébként 1590. Terményárak Constanta-bau: Búza 77 kg. 54.000, árpa 59 kg. 25.750, zal> 42 kg. 29.500, kukorica (8) 23.500, kukorica (17) 25.500, lalomnita-i paszuly 44.000, Bazargic-i pa- szuly 47.000, napraforgómag 57.500 lej. Árutőzsde-jelentés Chij-ról (február 24.): Buza (77—78 2—3%) 480, árpa (69—60 4—5%) 290, zab (40 3—4%) 315, kukorica 280, fehér paszuly (3%) 410 lej. Liszt (0) 935, liszt (4) 870, (78°/o) 830, tengeriliszt 1. 440, 11. 360, széna (nem préselt) 130, H. 115 lej. Uj rend a külföldről jövő áruk elvámolá­sánál. Bucuresti-ből jelentik: A vámvezér­igazgatóság tudomást szerzett arról, hogy az importőrök sok esetben nagyobb mennyisé­gű árut rendelnek, mint amennyire beviteli engedélyt kaptak, ezért ennek megakadá­lyozására a következő rendeletet adta ki: Valamely cég nevére érkező szállítmányból csak annyi csomagot kell kivenni, ameny- nyiről a cég a beviteli engedélyt felmutatja, anélkül azonban, hogy a többi csomagot fel­bontanák, hogy hiány esetén a beviteli enge­délyben megjelölt súlyt kiegészítsék. A meg- j maradó csomagokat a vámhivatal vissza­tartja és csak a kísérő okmányokban meg­jelölt s az első részletet átvevő megrendelő­nek adja ki, de csak akkor, ha erre külön beviteli engedélyt kap, az áru kiadható, a j megrendelő azonban köteles kifizetni az elő- ' irt illetékeket és büntetéseket. Ilyen esetek elbírálására a vámvezérigazgatóság illetékes, amely az áru kiadásáról esetenként külön rendeletben intézkedik. Az importőrnek az áru kiváltásánál ezt a rendeletel is fel kell mutatnia. a legjobb barátság is fűzi. A labdarugóalkerület e nagy mérkőzésre való tekintettel más meccset nem tűzött ki a nagypályára, hogy a pálya talaja a legjobb állapotban legyen a sorsdöntő mérkőzésre. Bogoieviciu alezredes, a pályabizottság uj elnöke különben külön intézkedéseket tett arra nézve, hogy a pálya talaja vasárnapig megjavittassék. Az Északi liga tegnapi ülésén tárgyalta a szabadjegyesek ügyét is és kimondotta, hogy vasárnap saját szerveivel is ellenőriztetni fogja, hogy a mérkőzésre csakis azok me­hessenek be, akiknek szabad bemenetele mindenkép indokolt. A kispályán vasárnapra a Bolohan-kupa első fordulóját tűzték ki, melynek program­ja a következő: Délelőtt 9 órakor KMSG—Reuniunea, 11 órakor Unirea—CFR B., délután 1 órakor KAC B—Haggibbor. Csak egy mérkőzés lesz vasárnap a városi spo ÖsszeáUiíotíák a Venus és Universitatea csapatait. — Vasárnap kezdődnek a Boíokan-kupamérhözések Az oroszok részéről nagy' vasipari megren­delésre van kilátásuk az erdélyi és bánsági gyáiaknak. Az egyik bánsági vas és fém­ipari vállalat tulajdonosa rövid idővel ez • előtt, mikor elterjedt a hire annak, hogy a román—orosz gazdasági tárgyalások elő­rehaladtak, 'Bucuresti-be utazott, hogy az orosz külképviseleteknél közvetlenül érdek­lődjön az oroszországi exportlehetőségek, az uj kereskedelmi kapcsolatok kiépítése iránt. Az aradi gyártulajdonos ez ügyben kővet­kezőkben számolt be utjának eredményéről az egyik aradi lap munkatársának: Egy 17 éves leány szerepelt a legszebb sikerrel Amerika atlétikai bajnokságain Newyorkból jelentik: Amerika fedeüpálva női atlétikai bajnokságain a legnagyobb si­kert « 17 éves Helen Stephens aratta, aki bárom bajnokságot nyert. Az 50 m.-es sík­futásban 6.4 mp.-cel, a súly dobásban 12.7S nn-rel, a helyből távolugrásban 255 cm.-rel győzött. BRÜSSZEL. A Nordstern Brüsszel jéghok- kicsapat tegnap 4:1 arányban győzött a ja­pán1 válogatott fölött. A KAC LAB DAR U GÓSZ A K OSZTÁLY A - NAK VEZETŐSÉGE felhívja összes játéko­sait, hogy ma, pénteken este 9 órakor a- klubhelyiségben tartandó ülésen teljes szám­mal jelenjenek meg. A KAC ezúton is közli játékosaival, hogy a szabadtéri edzéseket ez­után minden kedden és csütörtökön' tartja a sporttelepi nagypályán. Az igazolatlanul távollevő játékosokat fegyelmi elé állítják. A KAC KÉRI A KLUB BARÁTAIT, hogy Pvfoaaiíorcl ÍMieiaí, CofesposuSenia Economics, Buletinul Bancar bucureştii hivatalos lapokban, va’amint mérlegeket, közgyű­lési meghívókat és más közleményeket terminusra, FELELŐSSÉG MELLETT MEGJELENTET BULETINUL JUSTITIEl-be» RUDOLF HŐSSÉ S, A. íiókja — Telefonszám : 14—11, €iUf, Colea Regele Ferdinand 8. srám alatt. Telefon: 14-11. a klubba való belépésüket szíveskedjenek az alábbi cégeknél bejelenteni. Dr. BTó-gyógy- szertár, Piaţa Unirii 8. sz., Kun Mátyás-cég Calea Marechal Foch 2. sz., ,,Pók“-áruház, Calea Regele .Ferdinand 3. sz.. Standard iró- gépvállalat, Str. Regina Maria 14. sz. PREDEAL. Az országos IS és 50 km.-es si- bajnokságokat ma rendezik meg. HIVATALOS RÉSZ Az Északi Tornászlíga közleményei: Vasárnap, márciuri i-én délután fél 4 órakor a Victoria (România) tornász-szakosztály a a ke­reskedelmi akadémia tornatermében (Str. Chine­zul t. sz.) tornász-ünnepséget rendez melyet táncmulatság fog követni. 7 a tietenkint 2.szer csütörtökön, szombaton! M E G J E E E N I KA mn LEOTIáBB SPORTHÍREK • NÉMETORSZÁG PORTUGÁLIÁT IS LEGYŐZTE Lisszabonból jelentik: A német válogatott labdarugócsapat tegnap 3:1 (1:0) arányban Portugália csapatát is legyőzte. A mérkőzést 50.000 ember nézte végig, a mérkőzés sorfát a németek fizikai túlsúlya döntötte el. PARIS. A román Sandu loan döntetlenül végzett a francia Bataille ökölvivőbajnok­kal. BRÜSSZEL. A prágai Sparta labdarúgócsa­pata tegnap 3:2 (1:1) arányban győzött a Vörös Ördögök ellen. BUCUREŞTI. A Venus tegnap barátságos mérkőzést játszott a Telefon Club csapatá­val, melyet nagy formában 7:l-re győzött le. A Venus ma reggel elutazott Cluj-ra. TEKÉZÖ-SPORT Csapatleigazolás: Az újonnan akkuit ,,Macabi‘( Reghin, tekczőcrapat a következő vezetőséggé' leigazolta tott: Elnök: Fülöp Géza, alelnök: Hirsch Elek és Rittmann Béla, titkár: Müder Adolf, csapatkapitány: Rozenbaum Izsák és Rit­ter Leor>old, pénztáros: Wolf Márton, ellenőrök: Benkő Sándor és Izor Heíbrun. Versenyeredmények: Junior—Gyim.es 148—137 (11 játékos), Gyimes—Juventus 127—n? (15 já­tékot'), Transilvania—Gyimes t 81—166 (12 játé­kos.) Leigazolások: Fülöp Géza; Ritter Leopold, Rittmann Béla, Müller Adolf Mauer Káról}', Hjrsch Elek, Wolf Márton, Ancsel Emil, Glatt. seen Ferdinand; Grosch Ernest Alexa Izrael, Kleinfeld Jakab, Lebovits Eugen, Rozenbaum Lsac, Zaurrüer Arthur, Móricz Hír sell Löb loan, Kleinfeld Samuil, Spilemann Sipos. Program: Echo—III. ker. FC február 29-én a Moderna-pályán. Szombaton: Echo—OÉmipa a Nagy F.-pályán. Vasárnap: Olimpia—Turul az Olteana .pályán. Filmbemutató Szmnthfén-éii Erről a filmről csak az elragadtatás hang­ján lehet kritikát írni. Shakespeare tündér­szép álomjátéka a Mendelssohn-muzsika alá­festésében és Reinhardt rendezésében a leg­tökéletesebb művészet. A jelenetek holdsu­garas szinpompája, az éjszaka misztikuma, a tündérek tánca, a pajkos, játékos kis Puck varázslata nemcsak káprázatosán szép, de szivet-lelket üditően mulatságos is. A shakespearei fantázia évszázadok távlatában is szárnyal, csapong és magávalragadó éppen úgy, mint Reinhardt mesteri rendezése és Mendelssohn csodálatosan finom „Nocturne“- ja, amely andalitó lágysággal kiséri a köl­tői álomjátékot. Három nagy szellem találkozása volt a Szentiván-éji álom bemutatója, amelyet a Select-mozgó ünneppé avatott. Ünnepi han­gulatban, lélegzetvisszafojtva figyelte a kö­zönség a remekbe sikerült filmnek minden je­lenetét s azt a csodálatos poézist. amely fe­lejthetetlen élményt jelent. Grimm profesz- szor román nyelven ismertette értékes heve-, zető előadásában a darab meséjét, majd dr. .Tanovics Jenő mutatott rá mélyenszántó, költői bevezetőjében a shakespearei játék halhatatlan szépségeire. Szép volt az egész. Olyan, mint egy' uyáréji álom, amit érde­mes végigálmodni. A bemutatónak nagy' és igazi sikere volt. (g. a.) Növényvédelem és Merles ici januári száminak tartalma: Van-e verébmentes fészek-ódu? Káliumhiány tünetei a növényeknél. Tömeg, vagy minőség? A gyümölcsfák autoto. miája. A napraforgó dicsérete. Időjárás. Daru alma. Gyümölcsfa virágok megtermékenyüléss. Kaktuszok szaporítása és gondozása. Szőlómag- olaj. Hová ültessünk diófát. Szőlészet. Gyümölcs-, Zöldség-, Virágkertészet. Egyes szám ára 40 lej, vidékre 4> lej pénz vagy postabélyeg beküldése ellenében azonnal küldj a romániai fóbizomá- nyos Ellenzék könyvosztálya. Cluj. Plata Uni­rii. Előfizetési árak: negyedévre 100, félévre 200, egész évre 400 lej. Régebbi számokból díjtalan mutatványszámot s lej bélyeg beküldése ellené­ben azonnal küldünk. LUDU, sk„ főtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom