Ellenzék, 1936. február (57. évfolyam, 25-49. szám)

1936-02-23 / 44. szám

\ 19*34í február 23. WLLBN16K 13 Ha nagyon feszitik, a kor is elszakad — mondja a nóta. A dohányjövedék árának növelése, egyrészt a legegyszerűbb adóeme­lés. Szüksége van az államnak nagyobb be­vételre? — felemeli a dohány árát. Itt aztán megindul az adózók önkéntes adóosztályba sorakozása. Az egyik beáll a Marasesti. má­sik a Funcţionar, harmadik a Carpati-osz- tályba és naponként, önkéntesen leadja a maga vállalta adómennyiséget: 8, 10, 20 lejt. Vannak tehetősebbek, akik vagyonukhoz mérten állampolgári kötelezettségüknek egy Tomis, vágj7 Bucureşti, esetleg néhány illa­tos és drága szivar árával tesznek eleget. , ;Fő az önkéntesség. Pár napig mindenki mással próbálkozik, mint amit eddig füstölt s végre, mint egy jó választóhengeren a gabona, a füstölők is osz- tálvozódnak. Mindenki, nehézségi súlya, az­az zsebe arányában megkeresi és megtalálja a megfelelő helyet: a Carpati-t szívó Func- tionárista lesz, ez pedig Marasestista. Az I. osztályú II. osztályba száll alá, a II. osztályú harmadikra. Aztán megy minden a megszo­kott mederben tovább. A kép, mit a füstkarikán át nézünk, mit sem tud a változásról. A szegény tüdő. amelynek annyi mindent kell „mellre szív­nia-' lesz egy kissé köhögősebb. Sokan elesnek ezen a harcon. A „közéleti férfi“ irodájában 'mindenkor az ügyfelek rendelkezésére állott a vendég- szerető és népszerű férfiú asztalán egy cso­mag elsőosztályu dohány. Az utóbbi időben feltűnően hamar fogyatkozott meg s emiatt elfelejti vendégeit megkínálni. A kistrafikos havi 5000 lej forgalma 500 lejre csökkent, Darabonként veszik a legol­csóbb cigarettákat. 'Egyetlen „jó kuncsaft­ja, az ügyvéd, aki vörös-Begált szívott, le­mondott a cigarettáról. .. A taxiállomáson a soffőrök unatkoznak', mert ut nem akad s a cigaretta megszűnt. Egyelőre marad a detektivregény olvasás. A kávéházban az ismert igazgató bankett­jén az egyik hölgy cigarettára akart gyúj­tani, az urak zsebükhöz kapkodtak, végül is a cigarettát a pincér kellett, meggyujtsa, mert az uraknál nem volt gyufa. Bucuresti-i jelentés szerint a vasúti vezér- igazgatóság azzal a tervvel foglalkozik, hogy a „nem dohányzó“ szakaszok helyett „do­hányzó-szakaszokat“ helyez forgalomba, melyben egy kis csapon kellemes dohány­füst fog állandóan a fülkébe áramlani. A vasút ettől az újítástól reméli a személyfor­galom növekedését. Az orvos panaszkodik: A nikoiinmérgezési esetek száma csökkeni! A férj szinte gyermeki hangon mondja: — Kérem, engem már rég nem izgat a kérdés. Kettőnknek nem elég úgy sem do­hányra a keresetem. Udvarias férj vagyok s lemondtam feleségem javára a Marasesti- ről! Felesége menvdörgő hangon válaszol: — No csak ne add a mártírt! Hát az sem­mi, hogy leszállottam egy csomag még csi- pősebb Carpati-ra? ... Csak a skót boldog. —- Tulajdonképen köszönettel tartozom az államnak, mert négy lejt spórolok na­ponta! — mondja boldogan. (j. ni.) Március elsején rendezi meg a KAC első vivó-hupamérkőzéseit CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A KAC vívó-kupaversenyeibő 1 az első kettőt már­cius elsején a katolikus gimnázium tornater­mében. rendezi meg, mikor is a szenior tőr­csapatok részére, kiirt Jósika-kupa és az egyé­ni junior tőrvivók részéri' kiirt Jirbiláris- larpa versen yoke t bonyolítják le. Nevezések január 26-ikáig ifj. Szele Márton, Cluj, Str. Bolin ţineau u 16 s-z. címre küldendők. A szezon legnívósabb sporteseményének Ígérkezik a vasárnapi CFR Bucureşti— Cluj öhbívwóméfkőzés CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A va­sárnapi CFR Bucureşti—Cluj válogatott ököl - vivómérikőzés az elő .jelek szerint a legnívó­sabb sporteseménynek ígérkezik. A Clu.j-i csa-pat. belek óta erős edzőmunkával készül a városköxi viadalra, mely a két város közti erőviszonyokat .is tisztázni fogja. A Clu.j-i csapat két sztárja: Bükkösi és Darolczy kiváló formában vannak és tőlük győzelem várható. Vladutiu lábsérülése miatt ugyan kénytelen volt a versenytől visszalépni, helyettese: Gyu­lai Láiszió azonban szintéri olyan kvalitások­kal rendelkezik, hogy végeredményben a he­lyi csapat kitűnő szereplésére számíthatunk. A fővárosi csapat egyébként ma este külön- kocsiban, érkezik meg, a kerületi szövetség ünnepélyes fogadtatásban részesíti a vendége­ket. A nagy. érdeklődéssel kísért városközi via­dalt vasárnap délelőtt pontosan fél 1! órai kezdettel tartják meg az Építőipari Munkások szék háza ban levő Műnk ás-mozgó ban (Sir. Yaii No. 7.) cc Grill STR SJHifmil 13 AZ ÚRI KÖZÖNSÉG TÁNCHELYISÉGE! 200 induló az olimpiai ökölvívó tornán Berlinből jelentik: A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (FIBA) titkárának számításai sze­riont az olimpiai ökölvívó tornác a résztvevő nemzetek és versenyzők számát tekintve, túl fog tenni valamennyi elődjén. Harminchét nemzet 218 versenyzőjének részvételére szá­mítanak. A résztvevők hatalmas számára va­ló tekintettel az első három versenynapon fang. 10—12) két küzdőtéren kerülnek, a Deutschland halléban a mérkőzések lebonyo­lításra és csak a .selejtező mérkőzések befeje­zése után folytatódnak (aug. 13—15) a dön­tő jellegű verseny egy küzdőtéren (Az első tótom napon az alsóbb súlycsoportok küz­delmeit az „A“-szoTÍtóban, a felsőbb súly­csoportokéit pedig a „B“-szoritóban fogják megvívni. A naponkénti mérlegelések precíz keresztülvitelét úgy fogják ellenőrizni, hogy •minden versenyzőnek adnak egy ellenőrző- jegyet, melynek há túlsó felére felírják a mérlegelés és az orvosi vizsgálat eredményét. A Tennisz Club hírei A Tennisz Club február 18-ikán tartolt közgyűlésén a következő uj tisztikart válasz­tották meg: Disz el nők: Dr. Buia Joan, tiszteletbeli el­nökök: Vaida Stefan, dr. Pop Vasile, Dia­mant. Izsó, Nádor Gyula és Stan Aurel. El­nök Anghelotti Kornél, aleiluök dr. Nappen- druck Kálmán, főtitkár Fazekas József, titkár Ilodos Viktor, ellenőrök dr. Kiss Márton. Ga­lambos Gyula, Amirás Enni, jegyző: Bodó János, pénztáros Fazekas József. Az egyes szakosztályok vezetői a következők: Fegyel­mi: Martalogu Joan kapitány, tennisz: Ang­helotti Gomel, si: Fazekas József, jég: War- teruberg György, asztali tennisz: Galambos Gyula, turisztika: Beier Ágoston, ttaring: An- gelotti Kornél, bélyeg: Bányai Károly, saitó és propaganda: ifj. Deák István. Az Avram lauen sportegyesület szombaton este a Simon-féle vendéglőben (Str. Gruia t0. sz.) kedélyes estélyt rendez tánccal egy­bekötve, melynek bevételét az egyesület szertárának kiegészítési céljára fordítják. A magyar nemzeti labdarugóbajnokság vasárnapi fordulóján a következő mérkőzé­seket játszák le: Attila—Szeged, Salgótarján —»Budafok, Kispest—B. Zugló, Phöbus— Újpest, Budai 11—Bocskai. Hungária—r,V>- rekvés, Ferencváros—III. kerület. Az uj évi könyvpiac szenzációja / R&tshe Ä pápák tBríéneíe Lexikon alak, 750 oldal, 45 mélynyomása képpel, egész vászonkötésben rövid ideig elő jegyzési áron 280 lejért kapható az Ellenzék könyvosztályába, Cluj, Piaţa Unirii. Később drágább lesz ! Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk! Kérie a könyvujdomságok jegy­zékét! A magyar rádió jubileumi albuma 35 lej­ért kapható az Ellenzék könyvosztályában. Cluj, Piaţa Unirii. 120 oldalon, rengeteg képpel, kitűnő szórakoztató tartalommal je­lent meg ez az ízléses kivitelű album, mely minden magyar család asztalán helyet fog­lal. Vidékiek 45 lejt küldjenek be pénzbe«, vagy postabélyegben. A HIGIÉNIKUS szakavatottan selyemfinomságu és nagy megbízhatóságú Szombaton és vasárnap: ORSZÁGOS ASZTALI TENISZBAJNOK­SÁGOK GLUJ. (Az Ellenzék tudósilójától.) Asztali tennisz sportunk nagy eseménye szombaton és vasárnap Oradea-n fog lezajlani, ahol az országos bajnokságokat fogja megrendezni a Makkabea. Városunk teljes versenyzőgárdá- jával vonult, fel a bajnokságokra remélhető­leg a legjobb sikerrel. A 27 főből álló gárda tegnap délben autóbusszal utazott el Morariu Albin kerületi szövetségi elnök vezetésével. Vasárnap a sporttelepen az Universitatea nagy edzést tart a jövő vasárnapi, Venus elleni mérkőzésre. PLANEN. Hanoi Höl/.uer tegnap a 200 yardfis női mellúszás világrekordját is meg­javította 2 pere 42.6 mp.-rr. A KAC labdarugószakosztály vezetősége felkéri a következő játékosokat, hogy vasár­nap, folyó hó 23-án, délután 4 órakor a klub helyiségében a vasúti igazolványokhoz szük­séges fényképek elkészítése végett pontosan jelenjenek meg: Fábián József, Bereczki Ká­roly, Kinizsi Sándor, Horváth Jenő, Föld­vári István, Palocsai Sándor, Krausz Már­ton, Boldis László, Martinovics Béla. Nagy Andrei, Gecző Imre, Szaniszló József, Bak­kos János, Ferenc/. László, Bodi József, Rámái Tibor, Gáspár Sándor, Király József, Engi János, Szabó Lajos. AZ 1036-1K ÉVI ZSIDÓ-OLIMPIÁT Besz­tercebányáin rendezték meg. Az első verseny­számot, a 4x10 km.-es sis büfé tát Ausztria csa­pata. nyerte meg 3 óra 06 perces idővel, 2. Németország II., 3. Németország I. csapata. TEKÉZŐ-SPEI^T Mcrkőzcscredményck: Şoimii—FTC 141— 120 (9 játékos"), Tnansilkánia—UEC í<;6— ül (n játékos.) Program: füven tus—Gloria folyó hó zván (Vasárnap) barátságos mérkőzés a Nagy-pá­lyán. Vasárnap, f. hó 2 n -án délután ş órai kezdettel a Moderna kettős pályán a helyi te- kéző társ'a-cUilom részére Móricz Béla szóra­koztató délukány rendez . tánccal egybekötve, melyre a tekézőket családtagjaikkal1 együtt ezúton hívja meg. Fényes ünnepség keretében osztották ki Brasovba.11 a Matador—Hercules jubileumi versenyének dijait: és pedig Ballig Jánosnak á na>gv dijat. Benkő Benedeknek az első díjat. A dijaikat Maier kerületi főtitkár adta át * nyerteseknek, Czirbusz és Bartalits íjóbarál) Cilii i-i fciküddöüBek . ielenl'écében. Az ünnepsé­gen, melyet a. Reíss-pályán tartottak meg, mintegy 100 főnyi közönség jelent meg. Zilahy Lajos uj köuyve: FEHÉR HAJÓ. A legnépszerűbb magyar irő uj elbeszélő kö­tete 53 lejért kapható az Ellenzék könyv- osztályában, Cluj, Piaţa Unirii. — Kérje a köoyvujd0 óságuk jegyzékét. hogy Ausztria szövetségi elnöke Miklas P<>- taky Kálmánnala világhírű magyar teno­ristának érdemei elismeréséül a Kammer -ün- ger-i címei adományozta; hogy csütörtökön mulatja be a helyi lect-mozgó Reinhardt rendezésében Shakes­peare halhatatlan szinjátélcát. „A szentivóin- éji áúom^-l. A darab zenéje Mendelsohn-Bar- toldy müveiből vcui összeállítva, mig a be­mutató előtt bevezető előadást tartanok Grimm professzor a helyi egyetem angol nyelv­tanára és dr. Janoyics Jenő színigazgató: hogy a Fészek-klub jel mezbál jónak előkelő' vendégseregét a művészi meglepetések egész sora várja. Csaknem valamennyi pesti szín­ház kibérelt egy termet erre az estére, igy az Operaház felépítette az Opera panics má­solatát a Fészek nagytermében, ahol Ripp’ van Winkle tréfás paródiáját adják majd elő,' mig a Belvárosi Szent Johanna néhány jele­netét játszó. A kabaréi; változatos, gazdag 1 műsorral kedveskedne!; a vendégeknél;. Egész j Budapest művészvilága lázban ég és úgy vár- ] ja a nagy napot. Egy-egy meghívóért valósá­gos csata folyik: hogy az angol rádió zenekari hangverseny keretében bemutatta Dohnányi Ernő ..Szim­fonikus percek“ című uj zenekari müvét. A zenekart maga Dohnányi Ernő vezényelte. Az angol rádió számos elismerő levelet ka­pott a hangverseny után, ami mind a kitűnő magyar zeneszerző nagy sikerét bizonyítja; hogy Gyenge Anna, a világhírű magyar operaénekesül) márciusban városunkban ven­dégszerepel, majd Budapestre utazik, ahova egy estére szóló szerződése köti: hogy Saljapin Fedor feleségével és leányá­val Tokióba érkezett; hogy Hubrqj Jenő ,.Önző óriás“ eimü uj táncjátékát most próbálja az Operaház. * Az Árvaleánynevelő Otthon álarcos bálja. Hetek ára folytuk a, készülődések s ugyszólva egyetlen beszéd tárgy ma fogadó napokon, v csó­rén és különböző egyletek táncestélyein a nagy fzezonzséó ,,Marit-Valéria“ álarcos-cirkusz-báí ja. Az elnökség nem győz fefelni az érdeklődők hozzáintézett kérdéseire és mindent megtesz, csakhogy felejthetetlenné tegye az Árvaház bal­ját. Gyönyörű lesz nézni azt a 100 fiatul lányt, kik ragyogó szemmel és nagy lelkesedéssel -ké­szüknek hangulatossá, gazdaggá tenni a maikor is nagyszerű büffét. Méltó rendezői gárda segéd­kezik a rendezőségnek felsorakoztatni <s legfesebb és iegjobb táncos ifjúkat, hogy kellemes emlék­kel távozzon mindenki é.s várva-vá'rja a követke­ző, évad-nyitó „Mária V:aléria“-báít_ A fehéren terített asztaloknál kitűnő cigány muzsika festi alá a vacsorázok mindig élénk hangulatát, mig a bálteremben városunk legjobb jazz.zenekara szol­gáltatja tv zenét. Jelmez nem kövező, de hogy az est érdekességét tarkítsa, aki csak teheti, jöj­jön jelmezben. A jeHiezes-bálokkal járó esetleges zavarokat elkerülendő, bizottság alakult ; jel­mezesek előzetes demaszkirazására. A jegypénztár­nál meg ,a fiatalemberek meghívót elómutatni kötelesek, nem elegendő a diákigazolvány fel­mutatás-1. Mindez bizonyítja az Elnökség figyel­mét. hogy mindent elkövet, csakhogy, mint makkor is, megelégedést váltson ki minden vo­nalon. Simáiul! Lajos református esperes szín­müvének bemutatója. Március 8-án nagy esemény színhelye lesz a helyi református Férfiszövetség Str. Bratianu 24. szám alatti helyisége. E napon eredeti irodalmi színmű bemutatót rendez a Férfiszövetség kitűnő színjátszó alosztálya Kováts Zoltán rendező vezetésével. Simándi Lajos református espe­res ragyogó nyelvezettel megirt, mindvégig lélekbemarkoló hatásos jelenetekkel felépí­tett színjátékét mutatja be, melynek címe: Örök küzdelem. A darab a mai életből van merítve és megdöbbentő erővel viszi szín­padra alakjait, amelyeknek minden szava ! igaz, súlyos igazságokat képvisel. VHÂ0SZ9BADAL0M A Romániában is szabadalmazott, szenzációs, konlatrrencia nélküli korszakalkotó ..©iíSS“ olajregene­ráló készülékek gyártási engedélye átadó. - Bővebbet: KOCH vasiparijára. 8 un a pest, V?. Kerület, Sioíiüy-istca 55 M §gi yV I

Next

/
Oldalképek
Tartalom