Ellenzék, 1936. február (57. évfolyam, 25-49. szám)

1936-02-02 / 26. szám

193* február 2. 13 a siker útja Most száz éve született Andrew Carnegie, .ki igazán hivatott arra, hogy az emberiség­nek útmutatást adjon arra, hogy lehessen és kelljen a siker utján járnia. Hiszen ez a skót gyermek egyszerű kisvárosi lakács fiá­nak született s karrierjét mint táviratkihor­dó kezdette meg. De aztán vasakarattal, ma­gánúton addig képezte magát, amíg távíró- tisztté, majd vasúti titkárrá lett. Hálókocsi­részvényekkel kezdett spekulálni, majd acél- gváros lett s végül mint Amerika együk leg­gazdagabb embere halt meg. Halála előtt azonban óriási vagyona legnagyobb részét közcélokra hagyományozta. Nos, Carnegienek együk gyakran ismétel- getett jelmondata ez volt: — Vegyetek elő két egyforma munka- kedvű és egyforma intelligenciájú embert s meglássátok, kettejük közül mindig az fog :i másik fölött diadalmaskodni, aki több irányban művelte ki magát. Ezt a több irányban való kimüvelödést pedig sehol és semmi módon nem szerez­heti meg az ember könnyebben és gyorsab­ban. mint egy jó lexikon segítségével. Jel­lemző. hogy olyan emberek, akiket hivatá­suk vezető Helyekre lendített, mindenkor nyíltan bevallották, hogy a lexikonnak kö­szönhetik azt, hogy kiemelkedtek a szürke tömegből. A 164 éve létező Encyclopaedia Britannica például büszkén hirdeti magáról évtizedek öta, hogy' George Washingtontól kezdve az Egyesült-Államok minden egyes elnöke megszerezte és áttanulmányozta az angoloknak ezt a valósággal nemzeti inléz- ménnyé vált lexikonét. S ha már száz és százötven esztendővel ezelőtt is ez volt a helyzet mennyivel in­kább áll ez az igazság ma, á világháború utáni hihetetlen méretű világkrizisben. ami­kor igazán csak a legsokoldalúbb tudásu ember állhatja meg a sarat az élet bármely irányú viharzásában. Az örökös harc közepette az az ember marad fölül, aki embertársainál többet tud s általánosabb a tudása. Súlyos napi elfog­laltságunk és sok mindenfajta tiltó rendel­kezés miatt csak kevesen jutnak hozzá, hogy egyetemet, szakiskolát vagy akár csak spe­ciális kurzusokat is végezzenek. Ilyen körül­mények között aztán nincs más ut a siker felé, mint egy jó lexikon, amely szakavatot­tan. alaposan és a legmodernebb ismeretek birtokában instruál mindenről, amit a Nla emberének tudnia kell. De hát milyen legyen ez a mindenttudő jóbarát, a modern értelemben vett lexikon? Kevés embernek van arra ideje, hogy húsz-, harminckötetes nagy-lexikonokat tanulmá­nyozzon át. Az ilyen nagy lexikonok leg­többje külföldi lexikon-szakemberek szerint sok olyan idejétmúlt ballasztot is cipel ma­gával, amire a Ma emberének alig lehet szüksége s amivel csak fölöslegesen terhelné meg az agyát. Viszont az egészen kis, egy-, kétkötetes lexikonok, terjedelmüknél fogva, ezt a célt nem szolgálhatják. Általánosan ismert dolog — s ma már mindenütt erre a lexikonlipusra térnek át a világ legismertebb lexikonkiadói, — hogy a hat-nyolckötetes lexikon az a forma, amely legjobban kielégíti a mai olvasót úgy alaposság, mint az információszerzés gyor­sasága szempontjából. Ezt az uj típust kö­veti a Dante és Pantheon könyvkiadók ki­adásában most meginduló magyar standard- munka. az Uj Lexikon is, amely nyolc kő­iéiben teljes. Ez az Uj Lexikon nem apróz­za szét sokszázezer címszóban az anyagok úgy hogy az olvasónak nem kell fáradságos munkával keresgélnie az együvé tartozó dol­gokat s folytonos ide-odautalásokon nem kell bosszankodnia. Nagyobb összefoglaló cikkek mondanak el minden, a Ma embere nézőpontjából érdekkel bíró dologról min­den fontos tudnivalót. A nyolc kötet 4000 oldalának ,>00.000 sorában nincs egyetlen henye, fölösleges szó, mert a szakavatott munkatársaknak (akik között a magyar tu­dományos világnak szinte minden számot­tevő neve képviselve van) légiója a legna­gyobb precizióra törekszik. Ezenfelül azon­ban páratlan ereje ennek az Uj Lexikonnak az. hogy a tudnivalók tetemes részét köny- nyen áttekinthető táblázatokba és grofiko- nokba öntötte át a szerkesztőség. Ezek a grafikonok a modern ember számára azt. jelentik, amit a középkor embere számára a falrafesteti Szegények bibliája“, könnyű, gyors, könnyen megjegyezhető vizuális tá­jékozódást az élet legnagyobb problémái fe- !ol. Egy-egy ilyen könnyen áttekinthető táb­lázat nagyobb tanulságokat rejt magában, mint sokszáz oldalas nehéz szöveg s amel­lett könnyebben is megjegyezhető. A nyolckötetes Uj Lexikon még azok szá­mára is fontos, akiknek már van egy régibb kiadású nagy lexikonuk, mert hiszen nincs nap. amely ne hozna tömegnyi uj fogalmat, uj problémát az olvasó elébe. Már pedig az l'j Lexikon az uj címszavak garmadáját ismerteti s bizonyos fokig még a Holnap felmerülhető kérdéseibe is belevilágít, akár a világpolitika, akár a gazdasági fejlődés, akár a természettudományos ismeretek te­rén. szóval minden olyan területen, ahol az adott törvényszerűségek alapján bizonyos megállapított eredményekre lehet következ­tetni. í ff Minden körülmények közölt részt kell vennünk az asztalt tenniszvilág- bajnoksá gokon!“ jelentette ki Morariu Albin, a kerületi szövetség uj elnöke CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Csü­törtök este tartotta rendkívüli közgyűlését a kerületi asztali tennisz szövetség, melyen a Prágában megtartandó asztali tenniszvilág- bajnokságon való részvétel kérdése volt a tárgysorozat egyik főpontja. A közgyűlés el­fogadta Wébernek, a kerületi elnöknek le­mondását, aki helyett közgyűlés egyhangú­lag Morariu Albint, az UEC népszerű sport- vezérét választotta meg. Az uj kerületi elnök bejelentette, hogy csak úgy tudja munkáját aktivan végezni, ha a vezetőség részéről a legmelegebb támogatást kapja. Miután a százszázalékos bizalmai megkapta, bejelen­tette, hogy az idő rövidségére való tekintet­tel a világbajnokságra való előkészületekhez azonnal hozzá kell fogni s egyben kérte a közgyűlés jóváhagyását abban az irányban, hogy egy gyűjtőakciót vezessen! l:>e, mely biztosítaná a válogatott játékosok részvételét a versenyeken s egyúttal lehetőséget nyúj­tana néhány ifjabb játékosnak a versenyre való kiküldésére is. Majd Morariu Albin ja­vasolta a vezetőségnek, hogy válasszon ki egy keretét, amely azonnal komoly edzést kezdjen, hogy a legjobb formában indulhas­son a világbajnokságokon. Ezek az egyének pedig tegyék le az olimpiai esküi, amely ar­ra kötelezi' őket, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt a legs'porlsxerübb életmódot folytatják. Ugyancsak kéri a vezetőség hoz­zájárulását, hogy ezen olimpiai eskü letétele vasárnap délelőtt fél 12 órakor a<z UEC tor­natermében (Sir. Ilié Macelar 24) úgy a ke­ret tagjai, mint az érdekelt klubok képviselői jetién léiéiben történjen meg. Az eskütétel Me­tes mérnök, a Villamosúm igazgatója előtt történik meg. A vezetőség örömmé!: ívelte tudomásul Mo­rariu Albin javaslatait és azt egyhangúlag magáévá tette és a keret tagjaiul a kővetke­zőket jelölte ki: Marin, Paneth, Vladone, Pop Pitit, Dia- m an sióin, Komorúczy, Bekő. Sámson fi., Bá: lint, Donogán, Krebsz, Gaston. Összeállították az Universitatea csapatát a NAC elten CLUJ. (Az Ellenzék híd ősi tójától.) A va­sárnapi szezonnyitóra az Universitatea csa­patat tegnap a következőképen állt tolták össze: Sepsi. Borgen— Janoovici, Dáivid—Gain— Gol ub, Naşti!reî—Paonescu—Szaniszló—-Plo- esteanu—Jesan. Tartalékok: Bac hi, Drágán, Negreu és Sarbu. A ?> órakor kezdődő mérkőzés elolt 1 óra­kor a Romania csapata az Universitatea el­len játszik. A Romániában, mint középcsatár Guin Cociuban, az ifjúsági csapat ,,Sindelar- ja-“ fog bemutatkozni. A délelőtti (11 óra) KAC—Haggibbor mérkőzés 12 lejes belépő­díjakkal! tekinthető meg. „Tilos az ujjtorés, csonttörés és iicamitás Városunkban rendezik meg az e'sö országos dzsiu'dzsicu-hajnohságot u GLLLJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A dzsiu-dzsicu sport az utóbbi években Euró­pában is egyre inkább tért kezd hódítani. A személyes bátorság, akaraterő és önbiza­lom sportja, mely teljes védelmet nyújt min­den támadással szemben. Japánban fejlő­dött ki és nagyban hozzájárult a távolkeleti nép szédületes fejlődéséhez. Japán nagyha­talmi pozícióját elsősorban az ifjúság dzsiu- dzsicun alapuló nevelésének köszönheti. Ért­hető tehát, hogy az utóbbi években világ­szerte nagy figyelmet fordítanak e sportág­nak és Amerikában, valamint Európa nyu­gati részén máris felismerték nevelő és tö­kéletesen megbizhaţo, védelmi hatását és állandó tanfolyamokon tanítják. Nálunk a dzsiu-dzsicu sport még csak most kezd erőre kapni, de máris gyors fejlődésnek indult és május 25—-26-án már nyilvános formában is közönség elé lépnek e sport egyre növe­kedő számú művelői. Ezeken a napokon rendezik meg városunkban az első országos bajnoki versenyt az ország valamennyi dzsiu-dzsicu versenyzőjének részvételével. A versenyen valamennyi súlykategória ver­senyzői indulni fognak. így eddig a követ­kezük neveztek be: Nehézsúlyban: Soptirean loan és Grecu Emil: nagyközépsulyban: Óss József, Mayer Gyula, Sárdy Elemér, Moldovan Tibor és Havai Béla; középsuly- ban: Pop luliu rendőrkapitány, Bereczky Vilmos, Pawlinetz Béla, gróf Haller Jenő, Szabó Tibor; pehelysúlyban: Dimea Púin. Értesüléseink szerint Bucureşti, Iasi, Braila, Timisoara, Sibiu és Constanta nagy verseny- gárdával jön Cluj-ra az első országos dzsiu- dzsicu bajnokságra. A versenybizottság ezuton közli a ver­senyszabályokat és feltételeket. Indulhat minden amatőr dzsiu-dzsicu tanítvány. A menetek kétszer ötpercesek lesznek, közöt­tük két perc szünettel. Ha az első két menet nem hoz végső döntést, még egy harmadik menetet is megengednek a szabályok, ez a menet azonban már tíz percig tart. Ha ez sem hozza meg a döntést, a mérkőzés eldön­tetlen. A versenyeken tilos: a tenyér élével és ököllel mért ütés a test lágy részeire. Tilos ezenkívül az ujjtorés, csonttörés és ficami- tás, a teljes erőből történő lábfejjel való rúgás, a szemek megsértése, ha jhuzás, fülek és genitalis szervek megsértése. Megengedett fogások: tenyéréllel a test kemény részeire ütni. ha ez védelmi célt szolgál. Szabad lábtalppal rúgni és ugyan­csak védelmi érdekből a kezeket és lábakat kicsavarni. Az egész ország sporttársadalma óriási érdeklődéssel tekint a májusi országos dzsiu- dzsicu ba jnokság elé. mert ez lesz az első ilyenszerü verseny országunkban. RÁDIÓN KÖZVETÍTIK A HUNGÁRIA— ÚJPEST DERBY MÁSODIK FÉLIDEJÉT Budapestről jelentik: A vasárnapi bajnoki forduló a bajnokság sorsát is eldöntheti. Ila ugyanis a Hungária legyőzi Újpestet, úgy olyan pontelőnyre tenne szert, amit a Fe­rencváros és Újpest, aligha hozhatna be. A vasárnapi részletes program a következő: Újpest—Hungária, III. kerület—Phöbus, Ferencváros—SBTC, Budai 11—Törekvés, Budafok—Kispest, Szeged—-Budapest PC, Bocskai—Attila. Az Újpest—Hungária mér­kőzés második félidejét a budapesti rádió 4 óra 50 perces kezdettel közvetíteni fogja a helyszínéről. A Ripcnria és a Kinizsi február 9-én Sza­badkán játszanak. Előbbi a S/.AK, utóbbi a BSzKA csapatával. BUCUREŞTI. A Telefon Club tegnap 2000 néző előtt 3:2 (0:0, 2:2, 1:01 arányban le­győzte a Bragadiru csapatát. A Romania névváltoztató közgyűlését hét­főre halasztotta. DAVQŞ, A szombaton megkezdődő gyors- korcsolyázó világbajnokságokon 12 nemzet 42 versenyzővel vesz részt. Ezek közül hét japán. 1 Vincze. a kitűnő magyar gyorskorcsolyázó vasárnap 500 és 1500 m.-en kísérletet tesz Budapesten a magyar rekordok megjavítá­sára. A KAC labda rugószakosztály áuak vezető­sége felhívja az alábbi játékosokat, hogy va­sárnap pontosan jelen jenek meg a sport tele­pen: Délelőtt fél 11 órakor .Morar. Fábián, Kinizsi, Horváth. Krausz, Nagy, Palocsay, Engi. Gecző, Tunyoghy, Bodi; Bakos, Gás­pár, Lenkó. Délután lél 1 órákor: Bereczky, Andrásovszky. H araszt ősi, Szőcs, Földvári, Szabó, Ferenc, Boldis, Király. Benkö, Vass, Szaniszló HL. Szaniszló IV., Bartha, Marti- novits, Kiss. Csikv, Tamás és Pálffy, A Hag­gibbor ellen délelőtt 11 órakor á következő csapat játszik: Morar (Fábián), Kinizsi— Horváth, Krausz—Nagy—Palocsay. Tartalék Engi és Lenkó, I*L HIVATALOS RÉSZ A labdarugó alkcriileţ közleményei: Felkérjük az átkerüld! 0:7,0 c «ág összeg tag­jait, hogy február 5-ikén szerdán este 9 órakor szíveskedjenek pontosan megjelenni w. év e J ülésén. Felkérjük az alkerüieti egyesületeké; >, hogy ezen időpontra küldjék el megbizottail.. t iß az caévi program megáld pitava illetve meg­beszélése végett CKij, 1936 január 29-én. Lt. Col. Bogoevidu, sk. Dr I, Ciurel, sk. elnök. titkár. A kerületi uszószövetség közleményei: A kerüLetj bizottság január 27-áki ülésén a kerület uj tisztikara a következőképen vótez- tacott meK; . Elnök Grigore Seiiceanu, bjzottágl tagok: Morariu Albin Konc/ Rudolf, Virgil Dalea, Pá.l Elemér. Póttagok luliu Suciu, Erős László, tit­kár Nagy Zoltán, pénztáros Biró György, ellen­őrök Topán Zoltán Mesarodu Iosif, póttag B - cosiu loan. A kerületi vizipóló bírók névsora (azokon kívül, akik a szövetségtől kaplak képe­sítést) 3 következő: I. oszt. bíró Seiiceanu Gr- gore, Koncz Rudolf, Morariu Albin. II. oszt. bírók; Török Ferenc. Orosz Gábor Boitor Gheorghe. Gyakorló bírók: Bíró György, Nagy Zokán Erős László, I. Suciu. A kerület hivata­los müugró bírói: Koncz Rudolf, Gr. Seiiceanu, Morariu Albin Szde Márton, Morariu Vasile, Kerületi úszómesterek: Dekányi Ernő és Bakó Árpád. Felhívjuk a kerület egyesületeit, hogy az uszószövetség igazolási és alapszabályait (3 s fej) sürgősen szerezzék be és versenyzőiket idejében, még az uszószezon kezdete előtt igazoltassák 'e. Cluj 1936 január 27-ikén. Gr. Seiiceanu, sk. Nagy Zoltán, sk. elnök. titkár. A biróbizottság közleményei: A vasárnapi mérkőzésekre a következő birók •küldetnek ki. Kispálya: Délután 1 órakor U Avantgarda— KAC B) bíró CoTvstarrtin-esou. haté'bírók: Moga V, és Micit I. Nagypálya: Délelőtt n órakor. KAC I.—Hag­gibbor, biró A. Stanciu, batárbirók: Ranb Mik­lós és Kuszelik János. Délután fél 3 órakor XAC—Universitatea, bíró Mureson Anton, hatá r bírók: Georgascu őr­nagy és Pop Octavjan. Cluj, 1936 január 30-án. Gr, Seiiceanu. sk Dr, A. Stanciu, sk. elnök. titkár. Leigazolások: Veres Martin (Svădista), Turda loan (Sticlh Turda,), Sipos Ga vrii- ^ (KAC I. G. Duca), S0Ó5 Ludovic (Minerva Cluj) Macaria Mihaju (FTC Cluj), Lupu Dionisie (Unió Gup, Lukács Mihai (Echo Cluj), Linii Petru (Sricia Turda), Guri Ludovic (Sticla Turda), György Árpád (KAC I. G. Duca), Bologa Lenu? (Săv5- di-sia). Bolcga Álarcon (Hercules Cluj), Iaccb Ratiu, Orbán Martin (Record Gi-îău), Biata Gheorghe; Farkas Zoltán, Suciu Nicolae (CrR Ouj), Táncz Ludovic ^Unió Cluj), An~cs Io; .1 (UrJrea Zalău). Fábián Gheorghe (Ü ; 5 Cluj.) Versenyeredmények: Tempó—Doina 112—9t (10 játékos), Olimpia—Unió 14S—129 (13 játé­kos), Unió—Sparta 176—14c (13 játékos.) Program: Solid—Sticla február 2-án az Orosz pályán. III. kér. FC—Unió február 9-én a Lupu pályán. A szövetség elnöksége felhívja az összes játé­kosokat hogy igazolványaikat február erikáig láttamoztassák az 1936-ik évre, ellenkező eset­ben a fenti időponton túl nem vehetnek részt versenyeken. A kerületi bizottság értesíti azokat a csapato­kat, melyek bajnoki mérkőzéseik ciha 'asztasár kérték, hogy 3 mérkőzések időpontjait a helyi lapok február 4-iki számában fogja közölni. Hdyreigazitás. Kaptuk az alábbi sorokat: Me­lyen tisztelt Szerkesztő Urî Nagybecsű lapja 1936 január 29-iki számában „Oradea.: bírók botfán vassá tették az SySF. Vívó-versenyét“ cím alatt komén tárt fűz ® Satu mare: vivóverseny ­hez, melyben tévő információk alapján a té­nyeknek meg nem felelő dolgokat közöl. Kérem a sajtótörvény érteimében alábbi hdvreJgazicé nyilatkozatunk közlését. A cikkíró tájékozzrion- ságát és egyoldalú dfoguitságác mi sem jdáemrri jobban, nyírt az; hogy- Cijntoc Elemér urat is NSE juri tagnak minősiti, aki pedig immár évek óta a rivális Oradcarj Criszna Gubn&k tagja. Ami a „nyilvánvalóan rosszakaratú tevékeny ke­déstilleti. kényeiének vagyunk leszögezni anélkül, hogy a többi juri elnökök szakszerű hozzáértését. v®gv pártatlanságát legtávolabbról is bírálat tárgyává ttannénk, hogy azon mérkő­zéseknél. melyeket mint juri elnökök Clintoc és dr Simányi urak vezettek (ez utóbbi döntőben mérkőzést neun is vezetett) nem volt egyetlen egy felszólalás vagy vita, míg » zajos jelenetek és vázák éppen Pop Marian alezredes és Szde Márton urak juri einötólése alatt játszódtak le. A döntő mérkőzések során dr. Simonyi ur mint caapatkuoitány egy ízben jelen-tett be óvást, egv ízben jelentett be kifogást és egy ízben volt kénytelen a rendezőség helyett a közönséget sportszerű maga tartásra felhívni. — Hagy ezen szereplése indokolt és szükségszerű volt, mi sem j bizony í ja jobban, mint hogy a furi s szabályok elolvasása után úgy az óvásnak, mint a feíszó- kilósnaik helyt adott. Ennek természete, követ- köménye volt a tévesen kihirdetett itéiet meg- változtatása. Ez váltotj ki a cikkben említett füttykoncertet és a közönség hangos viselkedé­sét. nem. pedig az erplitett urak teljes sportszerű tevékenysége. — Az -\SO (NSE) vivő .szakosz­tálya: 0r. Turnov,-skv Sándor. (Cikkünk ér­zője fentiekkel szemben is fenn tart n óllitását.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom