Ellenzék, 1936. január (57. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-22 / 17. szám

1936 /a nu ár 22. BLLBNZÉR mernmem I wiMMpvm ttanEBc I In a fejbőrt' korpás, idejében kell annak megakadályozásáról gondoskodni. iNe mu­lassza el tehát az olyan hajápolószer hasz­nálatát, amely a hajgyökerek betegségét megszünteti és a haj táptalaját, a fejbőrt gyógyítja és erősiti. Ez a szer a Tarpan haj- esepp, amely a szakkörökben és a közhasz­nálatban egyaránt bevált Hatásáról Ön is meggyőződhetik. Nem rontja a tartós hullá­mot. és a frizurát A Tarpan hajcsepp nem hajviz. Két hónapra elegendő. Tarpan haj- rsepp ára 105 lej. Minden szaküzletben kap­ható. A dzsungel költője Rudyard Kipling. Mindig olgem sokat je­lenteit ez a név. gyermekkoromban is és ké­sőbb. mikor már regényeit olvaslak a nagy írónak, furcsa és gyönyörű regényeit. De őzért mindig úgy emlékszünk rá, mint me­semondóra. aki egy távoli és csodálatos vi­lágot tár elénk. Valakire, aki történd eket mond el ravasz és különös, önfeláldozó és hűséges dzsungel-állatokról. Visszaemléke­zünk a kis elefántra, aki a sárgás-zöldes nagy Limpopo-folyó mellett vándorolt az őserdő szélén s aki olyan mutalságos volt, hogy csak rágondoltunk és máris) nevetnünk kel­lett rajta. Visszaemlékezünk kígyókra, orosz­lánokra, selyemjekele párducokra és hősi és harcos tigrisekre. Milyen élő lett az őserdő titokzatos világa a nagy mesemondó tolla (dalt. Hogy megszerettük Indiát s a kis Ma- uglit, akit felnevelnek a farkasok, a bátor és szabad Manyiit, oki örökké él. Hogy sze­relte Indiát Kipling, a nagy birodalom dzsungeléit, embereit és vadjait az egész gyö­nyörű mesevilág lelkét. Utolsó éveiben kicsit meggyülölte az embe­reket, súlyosan csalódott bennük. Jobbnak és becsületesebbnek tartotta az őserdő sza­bad és szép világát, mint azt a másik őser­dőt, mely házakból, városokból, kíméletlen­ségből és hazugságokból áll. Csodálatos ember volt a dzsungel hallha­tatlan költője, akinél igazabban senki sem látta az ember néma társainak, az állatok­nak lelkét. ÓM. L.j INSPEKCIÓS GYÓGYSZERTÁRAK. Január 18—24-ig a következő gyógyszertárak telje­sítenek szolgálatot: Unicorn, dr. Kohn, Piatn Unirii 9.. telefon 15—38, Sonjlea, Calea Reg. Ferdinand 32, telefon 3—59. dr. Cseresznyés, Calea General Foeh 38., dr. Nagy Árpád. Calea Moţilor (Str. Eminescn sarkán), tele­fon 10—65. * SZÁMOS NŐI RAJNÁL reagel éhgyomor­ra fél pohárnyi természetes „FERENC JÓZSEF“ keserű víz végtelen nagy megkönnyebbülést sze­rez azáltal, hogy a belek tartalmát felhígítja! és akadállyoaknu 1 kíüriti, azonkívül az. emésztőszer­vek működését lényegesen előmozdítja. Az orvo­sok ajánlják. Nászul Bécsbe! (Buchpest—Wien) titokzatos körülmények között eltűnt egy fiatal leány. Ioga József Strada Moldovei 10. szám alatt lakó CFR nyugdíjas tegnap dél­után bejelentette a rendőrségen, hogy Anna nevű tizennyolc éves leánya szombaton este titokzatos módon eltűnt. A leány azzal az ürüggyel távozott el otthonról, hogy a gyógy­szertárba megy, azonban máig sem érkezett haza. A kétségbeesett szülők időközben egyik asztalon rövid búcsúlevelet találtak, amely­ben az eltűnt leány kérte, hogy ne keressék, mert úgysem találják meg és egyben bocsá­natot kért tettéért. A búcsúlevél megtalálá­sa után a leány szülei kutatni kezdtek és annyit sikerült megállapítaniuk, hogy szom­bat este kilenc óra tájban ismeretlen nő társaságában az állomáson látták leányukat. A rendőrség megindította a nyomozást, ugyanakkor az aggódó szülők arra kérik a közönséget, hogy amennyiben bármit is meg­tudnának eltűnt leányuk sorsáról, azt azon­nal közöljék velük a fentebbi címen. A Svábhegyi Szanatórium Budapest a leg­tökéletesebb gyógyszállódé. Gondoskodik a betegek kísérőinek szórakoztatásáról. Kelle­mes társas élet. Ski, ródli, színház, koncert etc., etc. A Református Férfiszövetség közgyűlése. A helybeli Református Férfiszövetség vasár­nap délután tartotta évi rendes közgyűlését Strada Bratianu 24. szám alatti helyiségé­ben. A nagy érdeklődéssel kisért gyűlésen közel százötvenen vettek részt. Tárcza Ber- lalan elnök nyitotta meg a gyűlést, ismer­tette az egyesület egy évi tevékenységét. A zárszámadás és költségvetés le tárgyalására került ezután sor. A közgyűlés bizalmat sza­vazott a régi vezetőségnek. A közgyűlést megelőzőleg a választmány tartolt ülést, melyep a közgyűlést készítették elő. Némedy Mátyás halála. Némedy Mátyás, a Magyar Színház könyvtárnoka hosszas be­tegség után 60 éves korában meghalt. Mint egyszerű kardalos kezdte pályáját, de rövi­desen annyira kiüniette magát, hogy segéd- szinésszé, majd ügyelővé, végül pedig könyv- tárnokká léptették elő. Hivatalát mindig lel­kiismeretesen, gondosan látta el. A városban mindenki ismerte és szerelte a mindig jó­kedvű Némedyt, halála igy nemcsak a szín­háznak jelent nagy veszteséget, hanem mé­lyen érinti a város társadalmát is. Megölték rokonukat. Bucuresti-ből jelen­tik: Borzalmas gyilkosság történi a Tu rím- Severin közelében lévő Bucura községben, hol Grigore Bobia és Marin Bobia megtá­madták rokonukat: Sever Cbisar földmű­vest, akit fejszével leütöttek. A gyilkosok nem elégedtek meg ezzel, Grigore iBobia kést j vett elő, áldozatának mindkét szemét ki­vette s az utszéli árokba dobta a haldokló embert, kit vérbefagyva találtak meg a járó­kelők. A csendőrség a tetteseket elfogta és átadta őket az ügyészségnek. A Dávid Fennie Nők Szövetsége ma, ked­den délután 5 órakor Str. M. iFoch 10. szám alatti emeleti helyiségében kötőkét tart, melyre az elnökség szívesen látja az érdek­lődőket. Agyagási Sándor énekel, Szent- lványi Sándor előadást tart, zongorán ját­szik Rafay Andrásné. -Műsor után tea. Halálos vasúti gázxilás következménye. Bucureşti-bői jelentik: 'Borzalmas szerencsét­lenség történt az elmúlt év tavaszán Reni közelében. A teljes sebességgel haladó sze­mélyvonat egy lakodalmas szekérrel talál­kozott össze, melyet lesepert a pályatestről s két földműves meghalt az összeütközés következtében. A Galati-i törvényszék most tárgyalta az ügyet. A bíróság a pályaőrt fel­mentette és a CFR vezérigazgatóságot arra kötelezte, hogy a hátramaradt két özvegy­nek 309—300 ezer lejt fizessen. Makacs fejfájás gy öt ri­de nem tudja az okát ? Ifalószlnüleg nincs rendben a bélmüködése. Elfoglalt embereknél igen " gyakran lordul elő, hogy nem törődnek kellőleg a rendes, minden­napi széklettel. Ennek pedig első sorban heves főfájás a következ­ménye. Ilyenkor egy biztos, de enyhe hatású hashajtó a KOPROL csokoládépasztillát, amelynek nem­csak az ize kellemes, hanem a hatása is biztos és enyhe. Nem okoz görcsöket, hasmenést, hanem a normálisnak teljesen megfelelő székletet idéz elő. KOPROL megszünteti a székrekedés okozta fejfájást. Olvasóink figyelmébe. Özvegy Molnár Jó- zsefné Str. Subdeal 35. szám alatti lakos jött be szerkesztőségünkbe. Ismerjük ezt a sze­gény asszonyt, akinek szörnyű nyomoráról és tehetetlenségéről meggyőződtünk. Nyolc gyermeke van özvegy Molnáráénak, akik közül kettő szolgál, hat kisgyermek pedig ott­hon van, akik közül kettő jelenleg beteg. Molnárné maga is beteg, szervi baja van, de azért szívesen vállalna munkát. Sírva beszél­te el rettenetes helyzetét, megtenne bármit gyermekeiért, de egészen egyedül, segítség nélkül van gyermekeivel, két leánya a ma­guk 200 lejes havi fizetésével igazán keve­set tehetnek családjukért. Kérjük azokat, akiket felráz embertársuk szerencsétlensége, segítsenek ezen a jobb napokat látott asszo­nyon és kisgyermekein. Mi örömmel továb­bítunk minden számukra beérkezett ado­mányt. KEDDEN A ROYAL-MOZGOBAN NAGY PREMIER' rfantasztikusabb, legizgaimasaob, uj filmszenzáció!! FEKETE SZOBAIT Boris Karioff-al, ki kettős szerepében életének legjobb ala­kítását adja. Csak erős idegzet eknek. Film előtt uj journal Letartóztattak egy magyar állampolgárt Constanta-}>an. Bucuresti-ből jelentik: A Constanta-i rendőrség letartóztatta Kis Béla Sándor magyar alattvalót, aki csónakon akart a Dunán áthajózni a Fekete-tengerre. Útközben elhagyta a csónakot s vonaton Constanta-ba ment, honnan Palesztinába szeretett volna tovább utazni. Nem volt pén­ze hajójegyre s elhatározta, hogy bulgár területre megy szerencsét próbálni. Gyalog- szerrel indult el éjszaka a határ felé, a ha­tárőrök azonban elfogták, a bulgár bíróság húsz napi fogházra Ítélte, majd átadta a román hatóságoknak. Kis Béla jogtalan ha­tárátlépés miatt a Constanta-i hadbíróság elé kerül, azután kiutasítják az ország terü­letéről. Két fehér elefánttal akarta megvesztegetni a vizsgáztató tanárt James Wall londoni lel­kész, a hindu professzor esetére való utalás­sal, aki álbajuszt ragasztva egy diák helyett megjelent a vizsgán, érdekes iskolai meg­vesztegetési kísérletről emlékezett meg. W. Wyatt, mikor rektor volt a cambridgei Christ College-ben, a következő levelet kap­ta egy hindu diáktól, aki vizsga előtt, állott: „Kedves Tanár Ur, apám elvárja, hogy át­menjek a vizsgán, de, sajnos, nem tudok megfelelni a kérdéseire. Apám gazdag ember és ha On hajlandó azt mondani, hogy át­mentem, a Ceylonban szokásos leggazdagabb ajándékot fogja adni Önnek — két fehér elefántot“. KOVÁCS GYÖRGY vendégjátéka Felmenteti közigazgatási tisztviselők. Tg.- Mures-ről jelentik: Bozesan Laurentiu vár­megyei tisztviselő, Diciosanmartin-i lakos a vármegyéétől betegsegélyt kapott, melyet a prefektus aláírásával utalványoztak ki. Ez­zel az írással pedig hiába lábatlankodott Bozesan a prefekturán, mert ott az volt a szokás, hogy csak olyan utalványokat fizet­tek ki, melyeken a prefektus külön piros ceruzás aláírása is rajta volt. Bozesan na­ponta járt pénzéért hiába, mig végre meg­könyörült rajta Albin Danila prefektusi tit­kár s rákanyaritotta utalványára a piros prefektusi aláírást. Bozesan így megkapta I pénzét, de nyakukba szakadt Ghsidavu pre­fektus bűnvádi fejelentése is okirathamisi- tásért. Első fokon a törvényszék felmentette mindkét vádlottat. Az ügyész felebbezett, a táblai főügyész azonban nem vállalta a vá­dat. Az utalványon a törvényes aláírás tény­leg a prefektustól származott, az tehát nem a ráhamisitott vörös aláirás által vált érvé­nyessé. Az Ítélőtábla a prefektus „házi“ ren­deletéit nem vette figyelembe s helyben­hagyta a törvényszék felmentő Ítéletét. Halált okozott a tanulatlan haha. Szilágy- sági tudósítónk jelenti: Titokzatos haláleset tartja izgalomban néhány nap óta Valea- Ungurului község lakóit. Hozzátartozói je­lentették a csendőrségen, hogy Béres Kata­lin falubeli parasztasszony szülés következ­tében meghalt. A községben elterjedt szó­beszéd szerint a szerencsétlen asszonyt egy hozzá nem értő falubeli bába ügyetlensége és könnyelműsége vitte a sírba. A gyanúsí­tás a csendőrök fülébe jutott, megindították a nyomozást, mely eredménnyel is végző­dön. A vizsgálat megállapította, hogy a ..fe­kete“ bába Duvolet Ágnessel azonos, aki bár sohasem tanulta ezt. a mesterséget, nemcsak a faluban, hanem a környéken előforduló szüléseknél is rendszeresen segédkezett. A lelkiismeretlen asszony beismerte, hogy pár nappal ezelőtt halállal végződött szülésnél segédkezett, a csendőrök a Zalau-i ügyész­ségre kísérték, ahol már holnap megkezdik kihallgatását. Vád alá helyezték a külkereskedelmi hiva­tal bűnös tisztviselőit. Bucuresti-ből jelentik: Megírta az Ellenzék, hogy az elmúlt év fo­lyamán Manói escu-Strunga minisztersége alatt detektívek jelentek meg a külkereske­delmi hivatalban s ott megmotozták a tiszt­viselőket. A hatósági közegek sok iratot le­foglaltak s a vizsgálóbíróhoz tették át az anyagot további eljárás végett. Az elrendelt bűnügyi vizsgálat most ért véget. A vizs­gálóbíró vádinditványt tett Anton Nicolae, Stefan Halmas miniszteri tisztviselők. Josef Josefsohn, Ludovic Hartman és J. Iticsohn kereskedők ellen. A Rocky Mountainson építtet magának mauzóleumot Rockefeller. Newyorkból je­lentik: Az amerikai lapok híradása szerint Rockefeller, az agg milliomos pompás mau­zóleumot akar magának építtetni, amelyben majd örök álmát alussza. Erre a célra egy hegyet akar magának vásárolni Rockefeller, még pedig a Mount Wilmon-t, amely a Rocky Mountains hegységben van és 1500 méter magas. E hegy csúcsán épül majd fel a mauzóleum és igy Rockefeller holtteste 1500 méter magasságban fog majd pihenni. Lelkészértekezlet az Alba-luiia-i reformă* tus egyházmegyében. Január 16-ra hívta össze az egyházmegye lelkészeit Régeni Ist­ván, az értekezlet elnöke Alba-Iuliu-ra. Az értekezletet az egyházmegye legifjabb lelké­szének, Pataki Pál Cricáau-i lelkésznek bib- 1 liamagyarázata vezette be. Majd az elnöki j megnyitó után kél megbeszélés következett. I Az elsőt a szórványgondozás feladatai ejm- I mel Gál István íghiu-i, a másodikat a lelki- pásztor és családtagjainak részvétele az egy­házi alakulatok (nő-, férfi-, leányszövetkeze­tek) munkáiban Fazekas Sándor Blaj-i lel­kész vezette be. Termékeny hozzászólások követték a kérdések bevezetését, és járultak hozzá a főbb elvek tisztázásához. Az érte­kezletet határozói gyűlés követte, amelyen Fazekas Sándor az egyházkerületi lelkész­értekezlet megalkotandó iigy- és munka- programjára vonatkozó tervezetét mutatta be, melyet felhasználás céljából a kiküldött bizottság rendelkezésére utaltak. Megválasz­tották az egyházkerületi lelkészértekezlet ki­küldötteit is Nagy Ferenc és Fazekas Sán­dor személyében. Nem fogadta el az érte­kezlet a segélyegylet kibővítésére vonatkozó javaslatot, mely szerint jövőben a lelkész­családok házasságra lépett gyermekei is ré­szesüljenek 20—20 ezer lej segélyben. Rövid hírek Simleul-Silvaniei-ről. Tudósí­tónk jelenti: Száva János Crislelec-i gazda az elmúlt délután valami csekélységen ösz- szeszólalkozott Grebelar Demeter falubelijé­vel. A két gazda között verekedés keletke­zett s Száva a kezében lévő baltával fejbe­vágta ellenfelét, akit súlyos sérüléssel, esz­méletlen állapotban .szállítottak kórházba. — A város lakosságának átalános részvéte mellett tegnap temették el Katona Sándor 76 éves nyomdászt, aki mesterségét 63 évig becsülettel folytatta s abból több mint ötven évig egy helyen teljesített szolgálatot. Katona több egyesületnek vezetője, a református egyháznak pedig presbitere volt. -— Az utób­bi időben a városban az összes élelmiszerek árai rohamosan emelkednek. A húsárakat a város utol jára az elmúlt év júniusában maxi­málta, de az árak azóta jóval felülmúlták az akkor megállapított összegeket. A zsír kilogramja annakidején 32 lejben volt meg­állapítva, de ma 40 lej az ára. A lakosság az összes élelmicikkek árainak újbóli maxi­málását kéri az ideiglenes bizottságtól. Sólymosán Magda. Sándor Stefi. Újabb pofozó orvosnő akadt egy kórház­ban. Bucuresti-ből jelentik: Hatalmas bot­rány színhelye volt. a Craiova-i kórház szü­lészeti osztálya, hol dr. Lemp főorvosnő Nicul Florea körjegyzőt megpofozta. A meg­pofozott ember azért jött a kórházba, hogy feleségét hazavigye s dr. Lemp orvosnő 500 lej külön dijat kért, mert gyógykezelésben részesítette. Nicul Florea nyomban jelentést tett a történtekről az ügyészségen. Az eljá­rás megindult. Megmondom knrzUleríi, jocó él, sorsjegyen nyaró sz mái. Vid kleknek postán vá­la szolok. Cluj, Sir. I. Mania 24. Tizenegy év után leleplezett gyilkosság. Bucuresti-ből jelentik: A GaJati-i rendőrség a legutóbbi éjszakai razzia során a külvá­rosban egy Dumitru Ispas nevű csavargót fogott el, aki rövid kihallgatás után beis merte, hogy tizenegy évvel ezelőtt borzalmas rablógyilkosságot követett el, midőn egy ál fala nem ismert járókelőt kirabolt s a bul­lát a városi csatornába temette. Elmondta, hogy éjszakánként mindig a gyilkosságról álmodik, nincs nyugta azóta s ezért töredel mes vallomást tesz. A rendőrség megállapi tóttá, hogy Dumitru Ispas, tolvajnevén Flo rea, Lungu Biban előadása megfelel a való­ságnak. Az is megállapítást nyert, hogy egy másik rablógyilkosságot és több kisebb-na' gyobb lopást is elkövetett. Átadták a> ügyészségnek. Nyolcévi kényszermunka büntetést kapott, mert megölte feleségét. Bucuresti-ből jelt t tik: A Cernăuti-i esküdtbiróság most tartóik a főtárgyalást Nicolae Faliboga Siscauti-i iskolaszolga ügyében, ki feleségét 1935 mar eins havában megölte. A vádlott azzal véde­kezett, hogy önvédelemből követte el tettét. Az esküdtek nem fogadták el védekezéséi s a bíróság gyilkosság bűntettéért 8 évi kényszermunkára ítélte. Zilahy Lajos uj könyve: FEHÉR HAJÓ. A legnépszerűbb magyar iró u j elbeszélő kü tete 53 lejért kapható az Ellenzék köuy osztályában, Cluj, Piaţa Unirii. — Kérje a könyvujdonságok jegyzékét. lenei János, Tomp Sándor felléptém ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom