Ellenzék, 1935. december (56. évfolyam, 277-300. szám)

1935-12-11 / 285. szám

1935 'é'écember 11. BLLBNZßK A Kitűnő műsort állítottak össze a rendőrség szombati sportünnepélyére CLUJ. (Az Ellenzik tudósítójától.} A rend­őrség az UEC közreműködésével, mint már jelentettük, a szegén ysorsu rendőrgyerekek fel segélyezésének céljaira szombaton este fél 9 órai kezdettel nagyszabású műsoros ün­nepséget rendez a Magyar Színházban. A rendőrség nívós műsort állított össze, me­lyen művészeti számok is szerepelnek. A műsor a következő: 1. Puica rendőrik vesz tor alkalmi beszéde, 2. A rend őr legénység énekkarának, számai, 3. A rendőrlegénység szabadgyakorlatai, 4. Költemények, 5. Az UEC gyermek tornász- csapatának sz abad gyakorlata i, G. A rendőr­legénység boxakadémiúja, 7. Dr. C. Chendi ceílóhangversenye, 8. Az UEC női tornász­csapatának buzogánygyakorlatai. (Szünet.) 9. Az UEC min tacsap alánok szertornamu- tatványai, 10. A rendőrénekkar számai, 11. A rendő rltegénység dzsin-dzsicu és vivóbe- mu.tiatói, 12. Költemények, 13. Az UEC férfi és női tornászcsapatainak szabadgyakorlatai, 14. A rendőrlegénység táncszámai, 15 Gúlák, zászlótisztelgés. Az énekkar Sava Columba tanár vezényli. Az ünnepségre jegyek elővételben már egész nap válthatók a Magyar Színház pénz­tárainál. Kiiünö eredmények a japán atlétikai bajnokságokon Josioka Í0‘4 íítp.-ef futott a 100 m.-es síkfutás középfutamában Tokióból jelentik: A japán atlétikai bajnoki versenyek négy napon keresztül tartottak es a következő kitűnő eredményekkel értek veget: ioo m: i. Yosioka io.a, 2. Kondo 10.5, 3. Nisi 10.6, 4. Yazgwa. Yosioka a középfutamát 10.4 mp-el nyerte. 200 m: i. Yazawa 21.S, 2. Suzuki 21.S, 3. Kondo 22, 4. Nisi: 400 m: i. Imái 49.3, 2 Aihara 49*6, 3- Kubota 5°*4* 800 m: i. Hujieda 1:59.6, 2. Aochi 1:59.9. 5000 m: i. Murakoso 14:58, rekord. 2, Susa r 5 tttS. 10,000 m: Murakoso 13:07.8 rekord, 2. Ta- kenaka H. 31:59.8 no m. gát: r. Murakami 14.6, 2. Simizu 15. 400 m. gát: 1: Itíhara 55.6, 2. Oono 56.7. 3000 m. akadály: 1. Imái 9:38.8, rekord. Magasugrás: 1. Asakuma 190, 2. Tanaka 190, 3. Kasén», Yada és Kimura 185. Távolugrás: 1. Harada 750, 2. Tajima 742, 3' Mayags-wu 713, Rúdugrás: i. Nisida 410, 2. Ooe 410, 3. Tálka ­no 390, 4. Moriyama, Amano, Maeda, Nakamu­ra, Konagaya 3S0. Hármasugrás: x. Tajima 15.16, 2. Harada 14-99. Sulydcbás: 1. Takata 13.86. Gerelyvetés: 1. Nagao 63.65. 2. Suzuki 63.32. Kalapácsvetés: 1. Matuno 46.11. 2, Nakamura 45-52. Pentatlan: 1. Yosizumj 2927 p., Dekatíon: 1. Waga. 5923 p. Marathon: 1, Son 2:26:42, rekord, 2. Siwaku 2:31:21. 4x100 m: i. Mantetu 42.5, 2. KanSei Daigaku 43­4x400 m: i, Waseda 3:22, 2. Mantetu 3:22.8. Női bajnokságok: 100 m: i. Usui 12.9. 400 m: i. Itoda 64.4. 800 m: i. Satoo 2:35.1. Hármasugrás: 1. Kimura 10.85.1. Hármasugrás: x. Kimura xo.85 Diszkoszvetés: 1. Nakamura 35.90. Gerelyvetés: 1. Yamamoto 39.50. 4x200 m: i. Sugiyatna leányiskola 1:51.5. Bonyodalmak az Északi Liga birkázóbajnohságában CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az | nál zavarok állottak elő, amelyek szüksé- Északi Liga birkózócsapatai az idén első- gessé tették a bajnoki versenyek szabályai- izben rendezték meg csapatbajnokságaikat nak újra való megállapítását, öt egyesület részvételével. A versenyszabá- | A Baia-Mare, Cluj, Satu-Maré és Oradea lyok nem voltak előre és kellő pontossággal | birkózóegyesületei által megrendezett csa- leszögezve és ennek tudható be, hogy a patversenyben egyébként ideiglenesen a kő- pontverseny végeredményének kiszámítása- ! vetkező eredmény' alakult ki: Phönix Olimpia K. M. S. C. Stăruinţa Stăruinţa Baia-Mare Satu-Maré Cluj Oradea Satu-Maré 1. Légsuly — —• —■ 1+2-1-0+1 3+0+3+2 0+1+1+0 0+3+-j-3 0+0+2+­11. Pehelysúly------— 3+3+0+2-+0+3+3 1+0+2+0 0+I+-+1 0+0+1+­111. Könnyüsuly — — 1+0+3+? 0+0+3-j-? 0+2+0+0-É3+.+?-+-+J+0 IV. Kisköxépsuly — — 1+1+2+0 3+0+3+3 2+04-0+1-+2+-+2 0+-+1+­V. Középsuly — — .+2 + 2+2 3+-+-+0 24-3+3+1 0+-+1+­VI. Kisnehézsuly — — 3*+2+3+3 0**+-+!+0-+1+2+2-+3+-+1- +0+0+­VII. Nehézsúly—-----­-+-+3+­*4—h24—- -+-+?- + -+ +­Igazolt pontszám-----­37 32 24 22 6 A jelzések magyarázata: —) nem indult versenyző. ?) pontszámot később állapítják meg. ban egy súlycsoportot kizárni a versenyből, viszont a versenyző egyesületek maguk lás­sák annak következményeit, hogy ha vala­melyik súlycsoportban nem indítanak bir­kózót. A hetedik (nehéz) súlycsoportban a Baia-Mare-n és Cluj-on rendezeti versenyek alkalmával egyik egyesület sem nevezett be birkózót. Satu-Mare-n a Phönix és az Olim­pia indított ebben a súlycsoportban és igy szerzett a Phönix 3, az Olimpia két pontot. Azonban az Oradea-i versenyen a rendező Törekvés nem akarta elfogadni a KMSC be­nevezését a nehéz súlycsoportban, mivel el­lenfelet egyik egyesület sem tudott kiállí­tani. A KMSC ezt a határozatot megfeleb- bezte és igényli, hogy Jeddi Sándort a ne­héz súlycsoport győztesének jelentsék ki és a KMSC részére ítéljenek meg még három pontot. Hogy ha a szövetség arra az álláspontra helyezkedne, hogy egy jelentkező esetén a verseny abban a súlycsoportban nem tart­ható meg, akkor a hatodik (kisnehéz) súly­csoportban a Phönix is el fogja veszteni három pontját. Ugyanis ebben a súlycso­portban a Baia-Marc-n rendezett versenyen csak a Phönix és Olimpia indított birkózót. Crisan Olimpia birkózóról azonban később kitűnt, hogy nem volt tagja az őt benevező egyesületnek és ezért a többi egyesületek *) óvás alatt, **) 2 pont megsemmisítve, A mérkőzéseken résztvett egyesületek nem állapodtak meg arra az esetre, ha valame­lyik súlycsoportban csak egy jelentkező akad. Mivel a szövetség szabályai szerint, a nemzetközi szabályzatnak megfelelően, a bajnoki versenyek hét súlycsoportban ren- dezendők meg, természetesnek látszik, hogv ha valamelyik súlycsoportban csak egy ver­senyzőt neveztek be, az az illető súlycsoport győztesének jelentendő ki mérkőzés nélkül is. A rendező egyesületnek nem állhat jogá­Magyarország legré­gibb és legelterjed­tebb sportlapja fi III Megjelenik lieíenkint 5-szőr J óvására az Olimpia két pontját elvesztette. Most felmerül a kérdés, hogy nem kell-e el­venni a Phönixtől is három pontot, mert hiszen a Crisan kizárása folytán úgy tekin­tendő, mintha Berindean Phönix birkózó ellenfél nélkül indult volna. A harmadik súlycsoport (könnyüsuly) eredményei sincsenek még lezárva. Az Ora­dea-i versenyen ugyanis ebben a súlycso­portban öt versenyző indult. Döntőbe került Györkös Phönix, Lévai Törekvés Oradea és Wéber Olimpia birkózó. Az előmérkőzések rendén Lévai pontozással győzött Györkössel szemben, igy Lévai egy, Györkös három hibapontot kapott. Györkös tussolta Wébert, igy az utóbbinak is bárom hibapontja leli, viszont a Wéber—Lévai mérkőzés bírója azt állapítván meg, hogy Lévai tussba esett, Wébert jelentette ki győztesnek, de a Törek­vés ezt a birói ítélkezést, megóvta. A szövet­ségi kiküldött az óvást elfogadta és a mér­kőzés megismétlését rendelte el egy későbbi időpontban, ezt a határozatot azonban a Phönix megfelebbezte a szövetséghez. Amennyiben a szövetség a Phönix felebbe- zésének helyet adna és a versenyt vezető biró döntését fogadná el, úgy a súlycsoport győztesének Györkös hirdetendő ki. máso­dik Wéber, harmadik Lévai és a pontver­senyben a Phönix javára három, az Olimpia javára kettő, a Törekvés javára egy pont hozzáadandó a fent kimutatott pontokhoz. Hogy ha a szövetség a Wéber—-Lévai küz­delem megismétlését rendelné el és a meg­ismételt küzdelemből Lévai kerülne ki győz­tesen. itgv ő jutna az első, Györkös a máso­dik és Wéber a harmadik helyre. Ebben az értelemben volna kiigazítandó, illetve póto­landó a pontverseny táblázata is. Amint a fentiekből látható, a pontver­seny végeredménye változást fog ugyan szenvedni, de a helyezési sorrend ebben az esetben is a következő marad: 1. Phönix, A legelegánsabb s a legjobb HÓCIPŐK és KALVCSNIK. — 1934-ten Bucures- íiben aranyéremmel kitüntetve. Baia-Mare, 2. Olimpia, Satu-Maré, 3. KMSC, Cluj, 4. Törekvés, Oradea, 5. Törekvés, Satu- Mare. A KMSC Oradea-i aránylag gyenge sze­replése annak tudható be. hogy legjobb versenyzője, Gáli István katonai szolgálatot teljesít és igy nem indulhatott, Ceteras Ni- coiae betegsége miatt volt kénytelen távol- maradni és Nagy József ugyancsak rajta kí­vül eső okokból nem vehetett részt a ver­senyen. Jubiláns közgyűlési A Haggibbor sportegylet vasárnap tar­totta 15-ik jubiláns közgyűlését, amely ün­nepi keretek között folyt le. A Cluj-i zsidó társadalom különböző egyesületei sorra üd­vözölték a Haggibbor vezetőségét, amely 15 év lelkes munkájával az ország egyik leg­számottevőbb sportegyletévé fejlesztette ki KKASE—VMK 18:11 C.LUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Pén­tek este játszotta le a KKASE és a Váradv Miklós Kör asztali tenniszcsapata barátságos mérkőzését a ViMK klubhelyiségében. A mér­kőzést a KKASE csapata nyerte meg 18:11 arányban. A két csapat összeállítása a kö­vetkező volt: KKASE: Egyesben: Krebsz, iDonogán, Ker­tész I., Kilin és Bálint II., Domokos. Páros­ban: Krebsz—íRíiben és Donogán—Bálint II. VMK: Egyes: Nagy Ernő, Papp S., Papp F., Szaniszló és Pünkösti. Páros: Nagy— Pünkösti és Szaniszló—Papp S. A verseny végeztével Kolozsváry egy dí­szes albumot nyújtott át a Várady Sliklós Kör nevében a győztes KKASE csapatának. DUBLIN. Hollandia—Írország 5:3 (2:3) válogatótt labdarugómérkőzés. LENGYEL ÁRPÁD, a kitűnő úszó, mint jelentettük, vasárnap a 400 m.-es gyorsnszás- ban ii] magyar rekordot állított fel. Az uj rekord hivatalosan 4 perc 57.8 mp. BUDAPESTEN VASÁRNAP RENDEZTÉK MEG AZ ELSŐ GYORSKOR CSOLYÁZÓVER- SENYT, melyen Hidvéghy 3000 méteren máris uj magyar rekordot állított fel 5 perc 12.5 mp.-cel. A NÉMET VÁLOGATOTT JÉGHOKKI- CSAPAT Garmiscb-Partenkirclienben 1:0 és 3:0 arányban kettős győzelmet aratott a svéd válogatott fölött. A F. S. P. R. Comitet Central tagjai felkéret­nek, hogy a folyó hó it-én, szerdán este 9 óra­kor tartandó illésén szíveskedjenek, pontosan meg­jelenni. — Comitetul Central. Versenyeredmények: Cluj: Iris—Felix (O; xdea) 139—89 (ii játékos), Remény—Felix 152—124 (ii játékos.) A Feäjx csapatát tekézőkörünk ünnepélyes fo­gadtatásban részesítették és pedig először a Nagy­pályán, aihol az Ins csapatával játszott, majd a Lupu-pályán a Félix—Remény mérkőzés követ­kezett, melyre a bajnok-csapat sportszerű öltö­zékben, zászlójával vonult fel. A mérkőzésen a szövetség üle'lnöke. főtitkára., továbbá a Matador, KAC, UAC, Bohém; Juventus; Junior; Echo; Unió; Gloria, III. kerületi FC és Jóbarát képvise­lői is megjelentek, akik meleg barátsággal üdvö­zölték a vendégeket. A Félix nevében Vekerdi elnök mondott köszöntőt Móricz alelnökre, a Cluj—Oradea kapcsolatok megteremtőjére. Va­sárnap este a Dranik-pályán a Matador I. csapa­ta játszott a vendégekkel, majd a Kovács-pályán Felix—Sport mérkőzés volt nyolcas csapatokkal, mely 96—96 arányban döntetlenül ért véget. A csapatok mindenhol zászlót cseréltek a vendégek­kel, akik 3 legszebb emlékekkel távoztak váro­sunkból. iaríoii a Haggibbor azt. A közgyűlésen igen szép kivitelű jubi­láns érmeket osztottak ki az aktiv sporto­lók és a vezetőség tagjai között, majd a fel- mentvények megadása után megejtették az uj választásokat, amelyen nagyjában a régi vezetőséget választották dr. Erős Vilmossal az élén. HIVATALOS RÉSZ Az Északi Tornászliga közleményei: Értesítjük a sportközönséget, hogy _ Románia, nemzeti bajnokságáért még sohasem voltak kiírva versenyek és igy azok a hírek, melyek egyes ver­senyzőket, mint „Románia bajnokait“ tüntették fel — tévesek. Az ilyen hírek esterjedésének meg­akadályozása végett a liga ezentúl két ^ hivatalos lapjában, 1 România Nou-ban és Ellenzékben fog­ja hetenként csütörtökön és szombaton^megjelen- tetni hivatalos közleményeit, amelyekből a kerü­letek és a sportközönség pontos- és hiteles tájéko­zódást szerezhetnek. Cluj, 1935 december 9-ikén. S. Iliesiu, sk. elnök. A biróbizottság közleményei: 1. Felkérjük az összes bírókat hogv pontosan jelenjenek meg a december 11 -én, csütörtökön este 8 órakor tartandó ülésen a központ álra’ kért adatok összeírására, amelynek munkálata nem tűr halasztást. 2, Értesítjük mindazokat, akik a biroiskoíába akarnak iratkozni, hogy a be jelentéseket uuyan- csak a csütörtök esti ülésen lehet megtenni. Cluj 1935 december 9-én. Gr. Seliceanu sk. A. Stanciu, sk. elnök. titkár. A szakácsmüvészet cukrászati remeke. Angii*” egyik legelőkelőbb sportklubja, a Southampton: futbnllklub, amely legutóbb valamilyen évfordu­lót ünnepelt. Ebből az alkalomból a klub sza­kácsa asztal nagyságú tortát készített, amelyen — elgondolásához híven — egy futballmeccset „örökített“ meg. Süteményből huszonkét figu­rát formáit, két teljes futball-legénységer, de nem feledkezett meg a bíróról sem. Az egészet felál­lította a torta tetejére és ezt olyan ötletesen tet­te, hogy a figurák valósággal mozgalmas futball­mérkőzés illúzióját tudták kelteni A klubtagok elragadtatással fogadták a szakács ötletét, ,a tor­tának azonban végül mégis csak beteljesedett a végzete: megették. Primăria Municipiului, Cluj. No. 33374—1935* HIRDETMÉNY. Cluj város polgármesteri hivatala a város la­kosai tudomására hozza, hogy 1935 december i-ével a klozett-hordásl jog bérlőivel a szerző­dést felbontotta. Addig az időig, amikor újból bérbe lesz adva, a szállítás házikezelésben törté­nik. A szállítási díj fizetése (hordónként $7 U-j) 3 vállalati hivatalban (Sír. Decebai 24.) naponta a hivatalos órák alatt (8—14) eszközölhetek. Cluj, 1935 december 4. Primăria Municipiului, Cici. Sportember legelső olvasmánya az Ellenzék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom