Ellenzék, 1935. november (56. évfolyam, 252-276. szám)

1935-11-09 / 258. szám

1935 november ft ELLENZÉK ? Abgggleniol várják a győzelmei a svájciak Összeálliíoíták Svájc csapxíát Zürichből jelentik: A svájci labdarugószö­vetség a vasárnapi, Magyarország elleni mér- uízésre csapatát a következőképen állította össze: Sechehaye, Minelli—Gobet, Def-ago— -Wei­ler II.-—Müller, Stelzer—Frigerio—Jiiggi— Abegglen—Jaeck. A kapuban újra az ,,óriás“ Sechehaye ka­pott helyet, aki 'tavasszal szenvedett sérülését csak most heverte ki és akit az utolsó két válogatott meccsen Schlegel (Young Fellows) helyettesített. A védelem és a halfsor válto­zatlan. a csalárkvfn tétben is csak a jobb- összekötő Spagnolit cserélték -ka az energiku- sabb Frigerioval. A francia Sochaux-hoz szerződött Abegglen III. „szabadnapos , mi­után Franciaország is válogatott mérkőzést játszik vasárnap Svédországgal, ,,a kontinens legkiválóbb balösszekötője“ tehát újból a honi csapatban kapott helyet és a ne.pszeiü „Trellonak“ olyan jó a hire Svájcban, hogy arra is képesnek tartják, hogy ő egyedül nye­ri meg a meccset a svájciaknak. A budapesti magyar—svájci válogatott mérkőzés iránti rendkívüli érdeklődést bizo­nyítja. hogy a csapatot közel száz futballfa- natikus kisér: el a magyar fővárosba, sőt egv I külön utasszállító repülőgép indul a meccs napján Zürichből, amely mulatság szemé- lyenkint mindössze 250 svájci frankba kerül. A nemzeti A-liga góllövőlistáján Sepi Ve­nus és Dobra -Gloria állnak az élen 9 góllal. Második helyen Bajusz Kinizsi áll 8 góllal. Hatgólosok: Niculescu Unirea Tricolor, Ba- rátky Crisana. Ciolac Ripensia és Rohan Gloria. BERN. A Beogradski második turamérkő- zését 2:1 arányban nyerte meg a FC Bern 'csapata ellen. Japán, kanadai és cseh jéglickkiesapato­kat kötöttek le (Bucureşti részére a tél fo­lyamára. A fővárosi sportkörök egyébként egy uj, hatalmas méretű korcsolyapályát építenek a Herăstrău-tavon, melynek part­ján többezer nézőt befogadó tribünt is épí­tenek. UJ 100 MÉTERES OROSZ SÍKFUTÓRE­KORDOT ÁLLÍTOTT FEL Rostowban egy Peter Golowikne nevű katona 10.6 mp.-es idő­vel Szaniszló 1. román állampolgár Bucuresti-i jelentés szerint a belügyminisz­térium tegnap kedvezően intézte el Szán i.szí ó I. állampolgársági ügyét. A játékost a labda- rugószövetség a napokban fogja leigazolni az Universitatea részére, melynek legköze­lebbi ligám érk ő z és én már játszani fog. A BEOGRADSKI CSAPATA második tu- ramérkőzését 2:1 arányban nyerte meg a FC Bern ellen. Harmadik mérkőzését a ju­goszláv c-sapat tegnap Edingburgban játszot­ta a skó'ti liga negyedik helyezettjével, a FC Hearts of Midlothian-nal, mely csak erős küzdelem után tudta legyőzni 4:3 (4:2) arányban. BUDAPEST. A Svájc elleni magyar válo­gatott csapat 3:l-re győzte le a Pozsony el­len összeállított magyar csapatot. KÖZÉPISKOLAI asztali tenmsz­VLRSLNY GLU.T. (Az Ellenzék tudósítójától.) A ki­sebbségi középiskolások asztali tenniszver- senyét vasárnap reggel 8 órai kezdettel ren­dezik meg a református gimnázium torna­termében a következő ’számokkal: férfi egyes, páros és hármas csapatverseny. Ne­vezési díj számonként és személyenként 10 lej. mindhárom számban indulók részére 25 lej. A versenyeket csapatversenyben és pá­rosban körmérkőzéssel, egyéniben (két vere­ség utáni) kieséses-rendszerrel bonyolítják le. Ma délután fél 3 órai kezdettel középisko­lai kerékpárosverseny is lesz a Csikós-kert körüli utón a következő számokkal: 50 mé­teres lassúság! verseny, 400 ni.-es sprint és 2000 m.-es lóverseny. A helyezések száma 5—3—1, nevezési dij 10 lej, a győztesek és helyezettek szép tiszteletdijakat kapnak. A versenyeket kél kategóriában rendezik meg, 15 éven aluli és azon felüli ifjak részére. HIVATAL**' A biróbizottság közleményei: 1. A november 13-iki ülésre e>ste 8 órára bc- idéztetnek Cosma Alexandru és Bagyula Sándor. 2. A november S-iki (pénteki) mérkőzésekre a következő bírók küldetnek ki: Nagypályán dél­után i órakor Románia—KAC ifjúsági barátsá­gos, biró Roman Io-an, határbirók: Magda Vmrel és Maxa Vaicriu. Délután 3 órakor Universitatea I.—KAC I. barátságos, -bró Stane u Aurel, határ- birók Catona Virgil és Kuszalik loan. 3. A november 10-iki mérkőzések birói: Kis­pályán: Délelőtt 9 órakor KAC—Haggibbor if­júsági bajnoki, biró Pop Octavian, határbirók: ! Végre ittasegíiség! JAWOL az egyetlen biztos hatású szer a reumatikus bántal- mak, idegesség gp'ppat és hűtés ellen. — Kapható minden gyógyszertárban! TwvncnvamrmnKn-:Va'jJliavif7.,<^MIX^XVl :i I doboz 3 tablettává'. le 9 Pa.scu losif és Mexa Valerlu. Délelőtt xi órakor: Unirea—Reuniunea ifjúsági bajnoki, biró Guga Tiberiu, határbirók dr. Pluza Va-sde és Maxa Va­lero. Délurán x órakor CFR—KMSC ifjúsági bajnoki, biró Ciosa Gheorg.be, határbírók: Dobra Teodor és Vlad Petru. Nagypályán: Délelőtt 9 órakor UEC—Avram I.ancu I. oszt. bajnoki, biró dr. Plirsch Elemér, határb'.rók: Veres Imre és Goldstein Izidor. Dél­előtt ii órakor Haggibbor—KMSC I. oszt. baj­noki, biró Giurgiu Ghita, határbirók: ILaáb Mik-- !ós és Cosma Alexandru. Délután X órakor Unirea—Napoca I. oszt. bajnoki, biró dr. Russu Gabriel, határbirók: Bo­tor Gh. és Huniadé Petru. Délután 3 órakor Venus—România A) ligamér­kőzés, határbirók: Jakobi Ernő és Pesecan loan. Cluj, 1935 november 6-kán. Gr. Seliceau, sk. elnök. A. Stanciu, sk. ntháx. * I ,Tn 1 mi. Híj lima Konverziós útmutató A bajnokság első érdeséi dönti et sí és utilsó helyezésének Venus—Romania mérkőzés CLUJ.. (Az Ellenzék tudósítójától.) A va- | .sárnapi Rgamérkőzések közül kétségkívül a 'egjelentösebb a városunkban lejátszandó Ve­nus—Romania mérkőzés, mely nemcsak a liga utolsó helyezését fogja az őszi forduló­ban eldön’üena, hanem megállapíthat jxx az őszi ba jnoköt Is, A Venus ugyanis, mely jelenleg a bajnokság harmaduk helyén áll 8 mérkőzé­sen szerzett 10 pontjával és őt csak a Ripen- sia (8 mérkőzés, 11 pont) és a Gloria (10 I méi-kőzés. 11 pont) előzi meg. Ha a Venus vasárnap győzni fog. könnyen a bajnokság élére kerülhet. A Romania a mérkőzés fontosságának tu­datában Fogl II. különleges edzési rendsze­rével készül a nagy küzdelemre. Farkas vá­ratlanul megbetegedett és igy helyette Pop Béla lesz a jobbszélső, egyébként a csapat standard együttesével fog kiálani a „feketék“ ellen. ViCHY ÁSVÁNYVIZEK A fRANCJA ÁLLAM GYÓGYFORRÁSAI VICHY CELESTINS CUXOR BAJ. VESE- ÉS ' HŐLYAGBÁNIALMAK. KOSZVÉNY ÉS ARTRI- T IZMUS GYÓGYÍTÁSÁRA. VICHY GRANDE GRILLE MÁJBAJOK ÉS EPE- B ANTALMAK ELLEN. CHY HOPITAL GYOMOR- ÉS BÉLBANTAL- MÁK GYÓGYÍTÁSÁRA, KAPHATÓ MINDEN FOSZERÜZLETSEN ÉS GYÓGYSZERTAR8AN VezéPicépvisel:): (Philippe Finkelst-ain, Bucureşti, Str. Cămpxnaana 20. Szenzációs uj kerékpárosviíágrehorrí Milánóból jelentik:: Olmo olasz versenyző az egyórás, vezetésnélküli kerékpárosvilág­rekordot 45.091 m.-re javította. Az uj rekord szinte elképzelhetetlenül jó és arra még a I szakkörök sem tartották képesnek az em­beri szervezetet, épp úgy, mint Richards 1933-ban felállított régi világrekordjánál, mely 44.777 m. volt. A SOLVAY VEZET AZ AIUD-I A LKUK Ü- LET BAJNOKSÁGÁBAN UíOA'RA. Juvenilis—TMSC Turda 5:1 (1:1) bajnoki, biró Coza Romulus. Az egyen­lő ellenfelek küzdelméből a szerencsésebb csapat került ki győztesként Popa (2), Da­nila, Oniga és Filimou góljaival. A munkás- csapul gólját Scheffner lőtte. A mérkőzés után az Aiud-i sikerül éti bajnokság állása a következő-: 1. Solvay 4 4 — — 8 1 8 2. Sodronyipar 5 4 — 1 9 7 8 3. ASA 6 3 1 2 9 LO 7 4. Juventus 5 2 2 1 11 8 6 ■5. Ariesul 4 1 1 2 11 9 3 6. TMSC 6 1 — 5 4 7 2 7. NTK 4 — — 4 — — _ Az NTK több mérkőzését megnyerte, az .alkeriilet azonban a leigazolás alatt álló já­tékosok szerepeltetése miatt a mérkőzéseket 0:0 gólaránnyal az NTK ellenfeleinek javára igazolta. A hátralévő bajnoki mérkőzések a következők: November 10-én Aiud-on: Ariesul—'NTK és Solvay—Juventus. (Az Uioara-i derbvt semleges pályán játszák le.) November 17-én Campia-Turzii-n: NTK— Sodronyipar, Uioara-n pedig Ariesul—-Solvay mérkőzés fejezi be az őszi bajnoki fordulót. VIA DÉLUTÁN HÁROM ÓRAKOR KEZ­DŐDIK a KAC—Universitatea barátságos mérkőzés a sporttelepen, mely jó sportot ígér a futball híveinek. A november 24-én Milanóban eldöntésre kerülő olasz—magyar mérkőzés után még két mérkőzést játszik a magyar válogatott. November 27-én Zürichben, december 1-én pedig Fámban áll starthoz Zürich, illetőleg Páris reprezentánsai ellen. Az UTE és a REAC uszógárdája szomba­ton és vasárnap Boroszlóban szerepel. Csik 100 méteren újra találkozik Fischer Európa- rekorderrel, az UTE vizipólócsapata pedig Boroszló válogatottjaival mérkőzik. A november 15*°©^ Tudósítónk jelenti: Az 1934 április 7-iki végleges konverziós törvény által megállapí­tott harmadik konverziós részlet úgy a me­zőgazdasági. mint a városi adósok részére 1935 november 15-én esedékes. Az esedékes részlet a városi adósságoknál azonos az előző esedékességek alkalmával fi­zetett részletekkel. A mezőgazdasági adóssá­goknál az 1935 november 15-én esedékes harmadik részlet a lecsökkenteti tőketarto­zás három százalékát teszi ki. vagyis az elő­ző részletnél félszázalékkal többet. A konverziós törvény végrehajtási utasí­tásához mellékelt törlesztési táblázat szerint, a konverzió kedvezményeit elnyert mezőgaz­dasági és városi adósok a következő részle­teket kötelesek fizetni 1935 november 15-én: A lecsökkentett Fizetendő részlet tőketartozás mezőgazd. városi összege adósok adósok 1000 lej 30 lej 67.22 lej 1500 „ 45 „, 100,82 „ 2009 „ 60 „ 134.43 „ 2500 „ 75 „ 168,04 „ 5000 „ 150 „ 336.08 „ 7500 „ 225 „ 504.12 „ 10000 „ 300 „ 672.16 „ 15000 „ 450 „ 1.008,24 „ 20000 „ 600 „ 1.344,31 „ 25090 „ 750 „ 1.680,39 „ 30000 „ 900 „ 2.016,47 „ 40000 „ 1200 „ 2.688,63 „ 50000 „ 1500 „ 3.360.79 „ 60000 „ 1800 „ 4.032.94 „ 70000 „ 2100 „ 4.705,10 „ 80000 „ 2400 „ 5.377,26 „ 90000 ,, 2700. „ 6.049,41 „ 100000 „ 3000 „ 6.721.57 „ 500000 „ 15000 „ 33.607,85 . 1000000 „ 30000 „ 67.215.71 Ezen felül a tőkeösszeg arányában emelke­dik az esedékes részlet összege. rj -----­...utözsde jelentés Oradeá-ról: (November 4.) Buza 78 3%) 400.— Rozs 300.— Árpa 300.— Zab 320.— Uj kukorica 25p— Korpa 240.— Liszt (o) 760.— Liszt (4) 700.— Napraforgó mag (r93 5) 43°-— lej­Enyhítés a szeszmonopol legutóbbi sérelmes rendeletén. Az italmérési engedélyek tulajdono­sai körében általános tiltakozást váltott ki a szeszmonopolnak az a legutóbb: rendelete, amely­nek értelmében minden italmérő köteles állan­dóan ötezer lej értékű monopolszeszt és egyéb monopolitalt raktáron tartani. Abban az eset­ben, ha az italmérő falun lakik, akkor ez a kötelezettség csak kétezer lej értékű monopol­árura vonatkozik. A rendelet különösen a kis tőkével rendelkező ita'Imérőket érintette súlyo­san és ezért mozgalmat indítottak visszavonása érdekében, annál is nkább, mert semmilyen tör­vényes alappal sem birt. Bucuresti-i jelentés sze­rint a közbenjárás eredményeképpen a szeszmo­nopol vezérigazgatósága úgy intézkedett, hogy az italmérők által kötelezően raktáron tartandó monopolszeszmennyiség értékét ötezer lejről 1250 lejre szállította le. Ez a rendelet Clujra még nem érkezett meg és ezért fenntartással kö­zöljük. esedékes részletek Ismét emelkedik az angol font A nemzetközi devizapiacon az angol font a kontinensről érke­zett újabb aranyszállitmányok folytán kedden megszilárdult. A holland forintban az elmúlt napok szilárdabb irányzata után némi reakció állt be. A Lra némi javulást mutatott­Emelkedik a buza ára. A bánsági gabonapia­con az irányzat megszilárdult. A iragy kereslet­tel szemben kevés a kínálat és ez az áruk emel­kedését vonta masa után. A piaci árak a kö­vetkezők: Bánsági buzx 390, torontáli buza 595» őrlőképes tengeri 245, zab 3ro, takanuíinyáxpa 300, korpa 245, kismaűui liszt ä 50/70-es beosz­tásból 700, nagymalmi Észt 720, tökmag 70c, napraforgó-mag 360, cirok-mag 270 lej száz kilónként. A lóhere 31 és a lucerna 26 lej kilónként. A Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. A Nemzet: Bank hivatalos valutaárfolyamai a következők: (az első szám a vételt, z második szám az eladást jelenti) f ranch frank 6.6 o—• 6.90, svájci frank 32.35'—3340, belgas 17—xS, angol font 490—500, olasz lira S.30—9.—, dol­lár 99—no, német márka 38—40, hollandi fo­rint 6y—69, cseh korona 4—4.50, magyar pen* gő 24—26, osztrák schilling 23—24.60, lengyel zloty 18.80—19.50, dinár 2 no—2.5a Fontos újítás sz állami tartozások kompen­zálásában. Bucurestiből jelentik: Az egymásnak elllentmondó hírekre való tekintettel a pénzügy- minisztérium hivatalos tájékoztatót tett közzé 1 magánosokkal szemben fennálló, az 1934—35. állami évek előtt keletkezett állami tartozások kompenzálásáról. A minisztériumi tájékoztató szernt akkor is kompenzálható az államnak = magánosokkal szemben fennálló tartozása, ha * magános adóssága nem ugyanazon állami évben keletkezett, mint az áikm tartozása. Mássz óva’ ha valaki pl. 1931. évi adójával még mindig adósa a kincstárnak, de az 1933—34. állami év­ben akár áruszállításból, akár munkából kifolyó­lag^ követelése támadt az állammal szemben, ugv adótartozásán mégis kompenzálhatja és pedig még cesszió (átengedményezés) utján is. SZABÓ DEZSŐ UJ KÖNYVE. Xetfr csonyi levél — -4 németség ntfa — Deb­receni tanulságok — Feltámadás >13» kucskán. .4 4 mü egy kötetben !:i fi* Ellenzék könyv ősz saiyáhan CIctL Eiata Unirii. Magyarország l9gró- | gibb és legelterjed- a íabb sportlapja” !í! Megjelenik heienkinc 5-szór:-I .,.A>

Next

/
Oldalképek
Tartalom