Ellenzék, 1935. november (56. évfolyam, 252-276. szám)

1935-11-03 / 253. szám

193 5 november 3. ELLENZÉK 11 JL AZ EVANGÉLIUM eddig sovány töke volt azok részére, akik a szolgálatába ádikxttak. Megváltó Urunknak nem volt, Kol lóbaj In­nia fejét s * rakroiikor duagaxdag Pál apos­tol sátor fonásaid kereste meg szűkös kenye­rét. Pedig egy csipetnyi üzleti érzékkel úgy a pap, mint a leikus kényelimcsen megélhet az evaingélíuaöból is. Akiknek megvan ez a praktikus érzékük, ma már kihasználják az alkalmat s amint az eredmény mutatja: rendkívül fényes sikerrel. — Amíg soka­kat a szeretet anyagilag tönkretesz, addig a Newyork állambeli Pliere Bemard, a szere­tet 'legfrissebb apostola milliómos lett. Dog­mája világos és vonzó. Berendezett egy para- dicsarnkertel, melyben a tilalomfát kidöntöt­te, bogy a híveket kellemetlen emlékek ne zavarják s még a kígyót is pezsgős osztriga helyettesit. Igaz, hogy az üdvösség ára kissé borsos, mert kb. havi egymalflió lejbe kerül, de úgy látszik, hogy a válogatott társaságnak megéri a pénzt s a próféta is megtalálja a maga számítását. A paradicsomi békét ugyan rövid időre megzavarta az apostol titkára, akii egy másik édenkertet rendezett be, jóval alacsonyabb áraikkal s még a fügefalevelet is kivonta a forgalomból, ami gyászos pró­bára tette a régi szentek hűségét. No, de azért nem kell megijedni, mert a versengés­nek hamarosan kartell lesz a vége s az „el- hivottaik“ a régi, tekintélyes belépő dijakkal gyakorolhatják unaloműző játékukat — a szeretet nevében. A CSALÓDÁS bizonyos nemével kell meg- álLapitan/urík, hogy napjainkban már a ro­mán atkát sem díjazzák, hanem büntetik. Tol­di Miklós, mikor a düíhöngö bikát megfékez­te, legalább egy csomó májat kapott, de máT késői utódját, egy soffőrt, aki a tömeget megtámadó bikának kitekerte a nyakát — jutalmai] beperelte a kárvallott garda, mert a kötekedőnek látszó ,,urfi“ valójában egy jámbor természetű, díjazott tenyészállat volt!, mely csak játékos kedvét űzte. Az érdekel­tek köszönték szépen az önzetlen játszótár­sai, de a hősködő kecsivezető mégis bíróság elé kerül. Mert kérem, mostanában nem megy olyan könnyen a jótétemény, annak az el­követése sok mindenbe ütközik. Ha szána­lomból olcsóbb árat számítasz, a kar tel lel gyűl meg a bajod, ha gyorssegélyen töröd a fejed, leintenek, hogy a kezdeményezést ki akarod venni az arra hivatottak kezéből; ha valakit levegőhöz akarsz juttatni, a te feje­det nyomják viz alá; ha a szegény ember igazát akarod kikaparni, eleven szén zuhan a nyakadba. Minél önzetlenebb és nemesebb a jóakarat., annál nagyobb akadálya van. Ha tehát békességben akarsz élni, engedd, hogy mások kstváinykodjanak. MEG EBBEN a f«Mordul 6 világban is ki- kívánkozik a névtelenségből a tokiói zene­tanára ő megható története, akii meghalt vő­legénye hamvaival esküdött össze, hogy a másvilágon mint házastársiak találkozhassa­nak. — Bezzeg némelyek a lieglehetétlenebb ceremóniákra is képesek volnának, csak ha- léíhík után ne mint házastónsak üdvözölhes­sék egymást. Omikron. NŐI ŐSZI DIVATLAPOKAT óriási választékban Ellenzék kony vosztáSys» ban kspkst ! FOGPEP, SZÁJVÍZ és FOGPOR ttíra minden tiff PAPBATÓI A B-Ifm kéé ver csoport­vezetőié vár Vrísáreicsp délelőtt : KAC—CFR lijgzsmerhőzés, délután Unirea Aîba-Iutia—Universitatea és Phönix—-Hómdiscs mérkőzések CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Hosszú tárgyalások után végre kialakult a vasárnapi labdaragóprogram, melyet jogosan nevezhe­tünk szenzációsnak. A délelőtt 11 órakor le­játszandó KAC—GFR ligamérkőzésen kívül ugyanis délután a B-liga két veretlen cso­portvezető csapatát, a,z Álba-Juliia-á' Unirea M. V.-t és a Phönixet látják vendégül a Roma­nia és az Universitatea csapatai, me 1 vele kö­zül az Unirea, a negyedik csoport első he­lyezést je fél 2 órai kezdettel az Universitateá­val, 3 órakor pedig a harmadik csoport ki­tűnő élcsapata, a Phönix, melyet ezévben csak a Bucureşti-i CFR és a Jiul tudott le­győzni — a Romániával játszik barátságos mérkőzést. Az U csapatának érdekessége, hogy abban végre Szaniszló I. is játszani fog, de Putriié I és Neagrea is bemutatkoznak. A csapat ösz­' szeálLitása a következő: j Sepsi, Borgea—Jancoviei, Gain.—Golub (Se- { lim)—David, Nasture! (Orza)—Putnic (Neg­rea)—Szaniszló—Ploesteanu—Peculea (Ba­ci u.) A Romaniaban Timis és Fogl II. lesz „uj“ játékos, akik egy-egy félidőt fognak játszani. A csapat a következő lesz: Muntean II. (Chendrean), Pop I. (Fogl II.) —Felecan I., Muntean I.—Timis (Pop III.) — Nistor, Farcasan—Feraru—Lazar—Felecan II.—Capusan. Délelőtt 9 órakor a Haggibbor játsza le második bajnoki mérkőzését a Napocaval, 11 órakor pedig a KAC—CFR sorsdöntő li­gamérkőzés kerül sorra, melyet dr. Russu bí­ró fog vezetni. Csak vasárnap a pályán állítják össze a lengyelek elleni válogatott csapatot Ismét feloszlatták az Oradea-i «•kerületet CLUJ. (Az Ellenzék tudósilójótól.) Az Északi liga tegnap esti ülésén aa Oradea-i alkerületet ismét feloszlatta (is helyébe a kö­vetkező interimar bizottságot nevezte ki: Elnök Cromec Joan, tagok dr. Filip Jus­tin, Perianu Tiiberiu, Farkas Pál és Domacea Mihail. A liga az Oradea-i Villumosmü csapa­tának megalakulását tudomásai! vette és az egyesület affiliálási kérését Buourestibe to­vábbította. BUDAPESTRE KÖLTÖZÖTT a cseh Davis Cop-csupat kitűnő játékosa: Hecht és a* UTE részére kérte leigazolását. Hecht zsol­nai magyar fiú, akivel nagy mértékben meg­erősödik a magyar tenniszsport. A Romania tegnap testületileg vonult ki a temetőbe és kegyeletes kezekkel virágok­kal és gyertyákkal díszítette fel feledhetet­len halottainak, Bolohan kapitánynak és Criza Andreinak sírját. Ma délután 3 órakor játszák le a Roma­nia—'CFR reváns oldboy-mérkőzést, mely igen jó sportot is igér, mert mindkét csa­patban a régi, jónevü játékosok ma is ki­váló formában vannak. A KKASE sok oldalról jövő kérésre november 4-iki kezdettel ismét rendszeresíti a tornaedző órá­kat. nemcsak szeri or tagjai, hanem az érdeklődő nagyközönség részére is bevezetni óhajtja, a heti háromszori edzőórákat az esti órákban tartja meg. A tanfolyam iránt érdeklődni lehet min­den hétköznap (szombat kivételével) este 8 és 9 óra között az un tárius kollégium tornatermében Wéber mérnöknél. H IVATALtlS RÉSZ A vasárnapi labdarugó-program a nagypályán a következőképen módosktatik: Délelőtt 9 óra­kor Napoca—Haggibbor I. oszt. bajnoki, 11 óra­kor KAC—CFR B) ligamérkőzés, délután féí 2 órakor Unirea M. V. Alba Iulia—Universitatea, délután 3 órakor Phönix Bai a-Mare—România barátságos mérkőzések. Cluj, x93 y október 31-én. Lt. Col. Bogocv-ciu, sk. Dr. I. Ciurel, sk. elnök tkkir: Bucureşti-i tudósítónk jelenti: A vasárnapi lengyel—román labdarugómérkőzésre nagyon furcsa rendszert vezetett he a válogató bi­zottság, mely kimondta, hogy a csapatot csak közvetlenül a mérkőzés előtt állítja össze a következő 17 játékosból, akik köteleseik „harcrakészen“ megjelenni a pályán. Kapusok: Gretiamu és Jordachescu. Hátvédek: Burger, Sfera, Albu. Fedezetek: Deheleanu, Petrescu, Juhász, Eissen bei sser, Szaniszló. Csatárok: Bindea, Grain, Barátky, Schiäeru, Sepi, P. Valcov, Dobay. A játékosok tehát vasárnapig teljes bizony­talanságban maradnak afelől, hogy melyikük is fog játszani', nem tudják egymás között a r taktikát megbszélni és az érdekelt egyesüle­tek sem tudnak játékosaikra számítani a vá­logató bizottság jóvoltából. Hát ez bizony nem válogatási rendszer, hanem fejetlenség és kapkodás, amelynek alig lesz jó hatása a mérkőzésre. A lengyelek különben ma érkeznek a fő­városiba és csapatukat már egy héttel ezelőtt összeállították a következőképen: ALban&zky (Pogon), Martina (Legja)'—Don- lek (Krakovia), Kotlorcziky II. (Wisla) — Ditko (Dap)—Pceck (Napozod), Mathias (Pogon)—S zmokzek (Warsovianka) —Pazu- zek (Garbarnia)—Kiszielinstzky (Krakovia) —Reisner (Garbornia.) A mérkőzést a jugoszláv Ruzics báró vezeti. IVFíj-*-p , MÁSFÉL ÉVI &ánsi M&gmmiikaB tanulmány zstiárúl hazaérkezett d. u. 4—7-‘g, Str. Samui! M'-cu No 2. FRITSCHNE I HAUTE COUTURE, BUDAPEST, IV., Párisi-utca 6. (Schmidegüé őocsa üzlete) Eredeti párisi model! ruhák. — Trico, yersays cosíümök és p u ído verek. Kisorsolták az olimpiai mgbytornát Románia első eStenhSes Fmncm&rszág Berlinből jelentik: A németek, mint isme- I ség a tornát már ki is sorsolta a következö- retes, az olimpiával kapcsolatban azokban J képen: Birób'zottság közleményei: i. A november 6-iki ülésre esős 8 órára beidéz- tetik C. Darabant. j 2. A november 3-üti mérkőzésekre a következő bírók küldetnek ki: Kispálya: Délelőot 8 órakor U—Unjrea ifjúsági bajnoki, bíró Pop Octavian, határbirók Jtncovici Grigore és Maxa Valeriu. Délelőtt 10 órakor CFR —Haggibbor ifjúsági bajnoki, bíró Cosnu Ale­xandru, határbirók: Vi-nce* Cams és Vkd Petru. Délelőtt 12 órakor KMSC—Románia ifjúsági baj­noki, bíró Pvat Vasile, határbirók: Bagyula Sán­dor és J-sncovici Gr i gore. Nagypálya: Déleiéig 9 órakor Napoca—Hag- gib ber L oszt. ba jnoka, bíró Muresan Anton, ha- tárbírók Man Károly és Pesecan loan. Délelőtt ii órakor CFR—KAC B) ligamérkőzés, határbi­rók Mesarosiu Cornel és Catona VirgiL Universitate I.—Umria M. V. Alb* Iulia: bíró: Jakobi Ernő, harárbrók: T. Dobra és Guga T. Phönix I.—Románia I. bíró: Sciiceanu Gligor, határbirók: Czinczár Imre, Huniadé Petru. Cluj, 1933. november 1. Gr. Seliceanu, sk. elnök. az a sportágakban is rendeznek versenyeket, melyek hivatalosan nincsenek felvéve az olimpia programjára. így a rugbyban is, melyben hivatalos nyelven „világversenyt“ tartanak és amelyre a már lejárt nevezési zárlatig Románia, Franciaország, Németor­szág és Olaszország nevezett be. A rendező­(Május 14: Franciaország—'Románia és Né­metország—Olaszország. Május Í5: Az első napi két vesztes mér­kőzése. 'Május 17: A május 14-iki két győztes dön­tője. A. Stanciu. sk. titkár. A* amerikai úszók utolsó németországi versenyüket csütörtökön Lipcsében tartották a következő eredményekkel: 1OO m.-es mell­úszás 1. Brydenthal 1 perc 13.8 mp., 2. Sietas német 1 perc 15.1 mp. 100 m.-es hát- uszás 1. Kiefer 1 perc 07.4 mp., 2. Schwartz német 1 perc 09.1 mp. Í00 m.-es gyorsuszás: 1. Highland 59.9 mp., 2. Schwartz német 1 perc 0.8 mp. 3X100 m.-es staféta: 1. USA 3 perc 23.5 mp., 2. Németország 3 perc 28.6 mp. Argentína tenniszbajnokságát De Ştefani, az ismert olasz játékos nyerte meg. A páros­ban az olasz De Ştefani és az osztrák Artens kettős győzött. TIMISOARA. Az Electrica csapata tegnap nagy meglepetésre 5:1 arányban nyerte meg a TAC elleni kupamérkőzést. VIZSGÁLJÁK A LABDARUGÓSZŐVETSÉG KÖNYVEIT Bucuresti-ből jelentik: A labdarugószövet­ség elleni birósági eljárás első felvonása- képen a vizsgálóbíró elrendelte a szövetség összes könyveinek lefoglalását és felülvizs­gálását. Ezt a munkát egy háromtagú szak- bizottság fogja végezni, melynek elnöke Ste- liorian, a Nemzeti Bank könyvelési osztályá­nak főnöke. A bizottságot munkájában ezen­kívül Eledescu dr. ügyvéd, a feljelentő fogja támogatni. ^ BUCUREŞTI. A lengyel főiskolai volley­ball csapat a román főiskolásokat 15:10 (15:5), a lengyel baskett-ball csapa! pedig 43:19 (28:4) arányban győzött a román fő­iskolás csapat ellen. TEKÉZO-SP3RT Verscnverednaényk: Cluj: Amateur—Palma , 133—121 (9 játékos), Favorit—Familia 121 —106 (10 játékos), Minerva—Hercules 168—148 (11 já­tékos), Petroşani: Vulturul—Sorecani Ticu 212— 166 (14 játékos.) Leigazolások: Brasov: Dömsödi István (Gloria), Dávid András (Concordia.), Die osanmartin: Hln- terleiter Béla, Wald János (Nkrog-sn,) Program: III. kér. FC—Titan, III. kér FC— Remény november 2-án a Vaikai-féie pályán. A legnemesebb erdélyi hagyom.;. ti pviseli és szolgálta az ElteazéiS, Az Osztálysorsjáték MÉRLEGE igazolta, hogy Erdély és Bánát LEGSZERENCSÉSEBB árusítása a pi wca turneu a. clum Küldjön be postán 207 Leit egy sorsjegyért, hogy MILLIOMOS LEHESSEN 1! Minden tersemen leSüláUó valódi HOMESPUN uri és n i divatszöveteket ké­szít és önköltségi áron elad a Ugyanideemherszerető család kölcsö­nös kisegítésre kerestetik Egyedüli elárusító hely: CLUJ, STR. BRATIANU No. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom