Ellenzék, 1935. november (56. évfolyam, 252-276. szám)

1935-11-22 / 269. szám

X 193 5 a o v ember 22. ellenzék Szombaton és vasárnap : Utolsó forduló a nemzeti ligában CLUJ. (Az Ellenzék tudósi tójától;) A Néni­dét i Ligában vasárnap nagyjában már ki.je- gecesednek az őszi forduló helyezései. Azért mondjuk, hogy' nagyjában, mert a véletlen szeszélye folytán a vasárnapi forduló után még két mérkőzés hátramarad, az AMTE— Romania és GF'R—NAC meccs és a bajnok­ságot ezek fogják eldönteni. Az e heti pro­gram a következő: Bucurestiben szombaton Unirea Tricolor —CIT,, vasárnap Venus—Crisana. Timisoaran Ripensia—Juventus. Aradon AMTE—Universitatea, Oradean NAC—Ki­nizsi. Mióta hasznának a színes olimpiai karikákat? BERLIN. (Az Ellenzék tudósitójától.) Az 1912. évi stockholmi olimpián még nem is­mertek egy tulajdonképen i olimpiai zászlót és csupán 1914-ben tervezte meg (.ouberlin báró a fehér alapon egymásba fonódó kék- fekete-sárgn-zöld-piros gyűrűs lobogót. Ez az öt karika tudvalevőleg az olimpiai gondolat­ban egyesült öt földrészt jelképezi, de nem abban a széles körökben elterjedt téves ér­telemben. amennyiben a fekete, gyürii Atti­kát. a sárga Ázsiái, a piros pedig Amerikát ábrázolja . . . E színeket • Coubertin annak­idején azért választotta ki, mivel belőlük az. olimpiákon résztvevő valamennyi nemzet lo­bogóját össze lehet állítani. (A világháború óta azonban ez már nem lehetséges.) 1 fitt­ben Coubertin .1BonéMarché“-ba.n saját költ­ségén mintegy .500 ilyen zászlót készíttetett és azok első iz.hen a francia főváros utcáit díszítették az 1914. évi párisi olimpiai kon­gresszus alkalmával éspedig a kongresszus megnyitása előtti napon — junius 14-én mikor is Bertier gróf é.s neje estélyt rendez­tek a kiküldött delegátusok részére. Másnap hat cserkész vitte Poincaré elnök után az uj lobogót az olimpiák alapításának huszadik évfordulója alkalmából tartott ün­nepségre. A zászló hamarosan népszerű lett és a delegátusok mindegyike vitt belőle Pa­risból haza egy példányt. A MAGYAR VÁLOGATOTT LABDARUGÓ- CSAPAT tegnapi edzőmérkőzésén 5:0 arány­ban győzött a Nemzeti csapata ellen Sárosi (3), Vincze és Cseh góljaival. OSLO. A norvég tenniszcsapat 3:2-re verte a dán válogatott csapatot. RIGA. A magyar válogatott hirkózóesapat tegnap Riga válogatottját f>:2 arányban győz­te le. A magyar csapat ma Varsóban mér­kőzik a helyi válogatott csapattak LONDON. Az angol fővárosban élő kana­dai jéghokkijátékosok csapata 5:4-re győzött London válogatott csapata ellen Sportélet 2500 évvel BERLIN. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az előkészítő bizottság a berlini olimpiai játé­kok alkalmából ..A hellének sportja” címen egy sporttörténelmi kiállítást is rendez, melynek céljaira a szervezés munkáját vég­ző Állami Aluzeumfelügyelöség a Deutsches Museumnak a berlini ..nntzeum-szigeten“ lévő termeit bocsátotta rendelkezésére. A kiállítás anyagát fenmaradt görög műemlé­kek. illetve azok másolatai fogják alkotni, melyek nem csupán művészi szempontok­ból szereznek majd gyönyörűséget a látoga­tóknak, hanem sporttörténelmi áttekintést is nyújtanak, amennyiben szemléltető mó­don elevenítik fel a görög sport virágzásá­nak klasszikus korszakát, mely a Kr. e. ha­todik évszázad közepétől a Kr. e. harmadik század közepéig terjedő időszakra esett. Bi­zonyítja majd e gyűjtemény azt, hogy a kulturmoíivumck mellett a hellén gimnasz­tika volt a görög művészet alkotási vágyá­nak egyik fő forrása, mely termékeny ta­lajul szolgált egy múlhatatlan szépségekkel teli világ számára. Azonkívül a kiállítás a mai felfogás számára is élővé és érthetővé igyekszik tenni az antik sport lényét, üze­mét és technikáját. A kiállításra kerülő műemlékek nagyjá­ból két csoportba, a szobrászati (szobrok, dombormű vek) és iparművészeti (vázák, ér­mek. terrakották stb.) tárgyak csoportjába sorolhatók. Sajnos, a klasszikus szobrászati műkincsek tömegének — melyek felett az antik világ valaha rendelkezett — csupán kis töredéke maradt reánk, de még ezeknek egy része is csak erősen megcsonkított álla­mmzrn Q szülési pélkülözheíe len segéd cünvvei Rom János: Törpe gyümölcsfák, a a- fák nevelése és nyesése lei 33 Bíró Géza: Szőlő metszése és .mi- vetési módjai — — — iei 33 Horn: Gyümölcsfák nyesése lei 3 j Urbányi Jenő: Gyümölcsfák be­teg égéi — — — lei 36 Jécsay László: Hogyan készitsü c el virágos kertünket — lei 36 Sfntha L.: Szőlő kártevői lei 31 Horn-Jeszenszky-Kereke?: Gyű­li öle termesztési és gyümölcsfa- védelmi rádió - tanfolyam ki 40 Peüenkoffer: Szőlőművelés! r.í- d'ótanfolyam lei 4í), — Zajtay: Okszerű takarmányozás lei 49 Kapha ők az Eíl nzék könyvosztát /á oan Cluj, Piaţa Unirii. Kérjen ingyenes gazdasági könyv­jegyzéket és ingyen mntatvánvszámot a Nö­vényvédelem és Kertészetből. Vidéki rendelé­seket azonnal — soron k viii tetéz, "m c! ! pótban, avagy mint későbbi eredetű után­zat. Mégis akadnak azonban közöttük szép számmal müvek, melyek már az ó-korban is híresek voltak és amelyek vagy gimnnsz- tikus mozdulatot ábrázolnak, vagy kendő­zetlenül tárják fel a fiatal férfitestet, tanú­sítván, hogy a gymnasionok és palaestrák mozgalmas és színes világa mennyire meg­ragadta a művészek fantáziáját és fejlesz­tette rnegfigyelőképességüket. Igv hát nemcsak a kimondottan gimnasz- likus tartalmú szobrok és dombormiivok kerülnek majd e kiállítás keretében bemu­tatásra, hanem olyan müvek is, melyeknek megalkotásánál csupán forrásul szolgált a gimnasztika. Az. iparművészeti tárgyak kö­zül, melyeknek elkészítésénél nem annyira a művészeti, mint a használati szempontok voltak a döntőek, különös fontossággal bír­nak a festett vázák, melyek azt bizonyítják, hogy mily szorosan hozzátartozott a sport a görög nép életéhez. A görög kerámika fénykorában ugyanis — mely a hellén sport­kultusz virágzásának korával nagyjából egy­beesett — a vázafestők és vevőik körében az isteneik és hc-roszaik életéből vett témá­kon kívül a mindennapi élet egyetlen meg­nyilvánulása sem volt oly népszerű, mint a palaestrák és gymnasionok életéből vett jelenetek. Az általános palaestra képeken ki- vül szinte alig áttekinthető tömegben talá­lunk a vázákon jeleneteket, melyek ököl­vívókat, futókat, ugrókat, diszkoszvetőket vagy birkózókat ábrázolnak. A különböző mozdulatok egybevetésével könnyűszerrel rekonstruálhatjuk egy-egy ó-kori verseny lefolyásának minden részét egészen a győ­zelemig, avagy a vereségig — mert hiszen a küzdelem képezte a hellén sportgondolat alapját — és összehasonlításokat tehetünk az antik és modern sport között, melyek között gyakorta meglepő hasonlatosságokat találunk. Helyet, kapnak a kiállításon azon sport­ágak emlékei is, melyek nem a palaestra- tradiciókon nyugszanak és igy a gymnasio- nokon és a stadionokon kívül művelték őket. (Pld. lovaglás, vadászat.) Sporteszkö­zök. diszkoszok, győzelmi trófeák és a sportra vonatkozó feliratok teszik majd tel­jessé a kiállítás anyagát és térképek, terv­rajzok. modellek érzékeltetik majd szemlél­tető módon azokat a körülményeket, ame­lyek közölt a hellén sport világtörténelmi jelentőségűvé nőtt. SÁMSON VÁLASZOL MARIN NYILATKO- TÁRA. Kaptuk a következő levelet: — Habár nem tartom ildomosnak a versenyzők közti saitő polé­miák ne, Marin nyilatkozatára — az igazság ked­véért — a következőket kívánom leszögezni: Először is csodálkozom, hogy Marin különbsé­get tesz csapat és egyéni verseny-küzdelemben el­szenvedett vereség között. Másodsorban. igaz.; hogy éjjel fél 3 órakor játszottuk az „inkrimi­nált“ mérkőzést; de én azelőtt 7 meccset játszot­tam már az ő 4 meccs évei szemben, tehát leg­alább olyan fáradt lehettem, mint ő. Ami pedig egyáltalán a kifogásokat illeti, azt hiszem, hogy egy sportoló, legyen az Románia .bajnoka is, helyesebben teszi, ha nem keres mentségeket vereségére s inkább a revánsra készül. A sportban éppen úgy kell tudni szépen veszteni is, mint ahogy örvendeni a kivívott győzelemnek. — Sámson. HIVATALUK A labdarugó a lk erű let közleményei: i. A vasárnapi program a következő: Kispálya: Délelőtt 8.45-kor CFR—KAC, 1045- kor Ü—Haggibbcr, lappkor Unirea—Románia délután 2.49-kor Reuniunea—KMSC ifjúsági baj­nokiak. Nagypálya: Délelőtt 9 órakor Napoca—UEC I. oszt. bajnoki, n-kor Reuniunea—Avram ían- cu I. oszt, bajnoki, délután 1 órakor Románja, Universitatea komb.—Aikerületi kombinált, 3-kor Alkerülcti válogatott—Románja t. 1. Igazolások: U—CFR ifjúsági bajnoki t:e. Románia—Haggibbor ifjúság: bajnoki 2:0, KMSC —Napoca I. oszt. bajnoki 2:1, Unirea—ETnggib- ber I. oszt. bajnoki 2:0, Reuniune: UEC I. oszt. bajnoki c:o. 3. Büntetések: Kleinmann László Haggibbor a RÄB 302. és 2S9. pontja, Sutén Ghcorshc Na­poca a 306. és 289. pont, D.iróczi Gyula KMSC a 3c6. és 289. pont. Perl Sándor Haggibbor n sos, és 289. ront alapján megdorgáltatnák. Tc?- nády Károly Napoca a 303- pent alapján 30 rop­va fölfüggesztetik. 4. Az alábbi játékosok vasárnap délután fél 1 órakor cipővel és fekete harisnyával írisz.ereve a sporttelepen Giurgiu Gheorghc szövetségi megbí­zottnál jelentkezni kötelesek: Btxeczkr KAC, Bede KAC, Palocsav KAC, CampOinu CER; Boldi.? KAC. Ferenc, Roman CFR, Muresan CER. Szaniszló KAC, Klébi KAC. Rám.av KAC, Bakó; KAC. Földváré KAC, Micu CFR, Martinovics KAC; — tovább.: az U. és Romania tart:Lék.játékosai. Délután fél 3-kor kötelesek jelentkezni az alábbj játékosok: Fábián CFR, Kinizsi KAC. Vartan CFR, Oros CFR, Szilagyi CFR, G-eczo KAC, Fischer Haggjh- hor; liiesiu KMSC, Istvánffy I. Unirea, Bakos KMSC, Noé Haggibbor. K tgu 57, KA C. K rausz Haggibbor Bódi KAC, Szilágyi Unirea. Cluj 1933 november 20-ikán. Lt. Col. Bogoeviciu, sk. Dr. I: Ciurel sk: elnök. titkár. •»II SEMI hogy Hubcrmann Broniszláv budapesti hang­versenye alkalmával a Városi Színház elölt. amelyben a napi} hegedűs leiméért lét tartot­ta. valósággal forradalmi zavar támadt a rengeteg ember és az összetorlódó autói, miatt: hogg Grozaoescu Traiannak. a tragikus módon elhalt nagy rónáin operáé neki ne), szobrát december 8-án leplezik le Lugojon. .1: ünnepségen a román kormány lúgjain kí­vül a bécsi Operához is képviselteti inogó ; hogy hírneves olasz baritonista érkezett o magyar fővárosba: Mariano Stabile, aki <1 Fal stuf fot fogja énekeiül az Operában; hogy tegnap búcsúztál el Oradea közönsé­gétől a Thálin Itt. együttese három előadás­sal. Az Aki mer. az nyer. a Victoria és a -Vagy szerelem kerüli színre ebből az alka­lomból: hogy Ábrahám Pál uj operettjének. 0 Dsninah-nak december 20-án lesz a bemuta­tója Becsben. A főszerepet Bársony Bözsi játszit: 1 hogy Föhlényi László, a városunkban is j jól ismert, kitűnő színész, szép feladathoz I fut n pesíi Magyar Színház egyik - legl ő z< - j lobbi újdonságában. Lakatos László ,3 gaz- { dog ember című víg játékában. A női fősze- j repet fit):os Ilona játszó a darabban: I hogy eredeti bemutató lesz Szegeden. 4 í magyarul még nem adott Hans May operett le. j a Táncoló város kerül legközelebb színre. X ÖOiíIíSf! iltífc&rTl 1 Pénteken, november 22-én: LOHENGRIN. I Szombaton, november 23-án: (iskolai mati­néi VIGÖZVEGY. j Vasárnap, november 24-én: (d. e. 11 órakor) a Oh. Dima filharmonikus társaság szimfonikus hangversenye Edmondo de í Vecchi karmester vezetésével. Vasárnap, november 24-én: (este VIGÖZ­VEGY. KOKUMMc A fapiacon az enyhe időjárás dacára sem várható áresés Az árak megszilárdullak BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósit ójától.) A fapiac az utóbbi időkben általában csen­des és nagyjából esc-ménv leien. A füzifapia- con az enyhe időjárás következtében belföldi viszonylatban alig mutatkozik számottevő üzletkötés. Érdekes, hogy ez a körülmény bizonyos szempontból előnyt jelent, tudniil­lik enyhíti a hetek óta tartó vagonhiányt. A nagyobb termelők tartózkodnak a kíná­lattól, egyes fanernekben pedig — mint pri- ma bükk — és gyertyánhasáb érezhető hiány mutatkozik. Az árak szilárdak, mivel a termelési költségek és általában az élel­miszer árak az utóbbi időkben lényegesen emelkedtek. Legutóbb a következő árak ala­kultak ki (bánsági viszonylatban): Biikkhn- sáb la 4200—4300. bükkdorong la 330(4 - 3400. cserhasáb (egyéves) la 3900—1000, gyertyánhasáb ía 4300 —4400, gyertyándo­rong ía 3800—3900 lej. II. osztályú fa 250—- 300 lej jel' olcsóbb. Az autonóm erdőpénztár, amelynek ha­tásköre tudvalevőén Arad, Bihor é-s részben Timis megyére is kiterjed, teljesen beszün­tette a belföldi eladást, ami szintén hozzá­járult az árak megszilárdításához. A terme­lés csak egyes nagyobb erdő üzemekben kez­dődött meg. A magyarországi kivitel csekély. A fenyőanyagpiacon az őszi üzlet befeje­zettnek tekinthető. Bár a szokatlanul kedvező időjárás lehetővé teszi az építkezéseket, leg­feljebb jelentéktelen, ki-sebb kötések történ­nek, számottevő üzletkötés azonban nincs. Nagyobb városokban már történt néhány üz­letkötés a tavaszi szükségletek fedezésére, december- -januári szállítással. A tavaszi ár­alakulásra nézve még semmiféle megbízható támpont nincs, az azonban kétségtelen, hogy áresés semmiképen sem következik be. A tavaszi árak kialakulásánál természe­tesen szerepet játszik majd az is, hogy mit tartalmaz, a kartellek szabályozásáról szóló törvényjavasiak mert hiszen éppenséggel nem lehetetlen, hogy a termelő áregyezmé­nyét .nem tudják majd fenntartani, ami a tavaszi kampányban egészen uj helyzetet te­remtene. A gömbfaárak emelkednek, fara­gott fában' a készletek a termelőhelyeken cse­kélyek, az árak szilárdak. A magyarországi kivitel csekély. A keményfapiac helyzete a következőké­pen alakult: A belföldi piacon a feldolgozó ipar lombanyag szükséglete valamennyire megnövekedetí, mivel — különösen a bútor­ipar — el van látva munkával. Élénk a ké­résiéi funiirgyártásra és hántásra alkalmas rönkökben, e téren érezhető hiány mutatko­zik. Fokozódó érdeklődés nyilvánul meg tölgyfrizben, a parketta árak pedig rohamo­san felszöktek. A külföld részére mindennemű lomb) a anyagban lázas kereslet mutatkozik. Tölgy frízben, száraz tölgyáruban, harsa ny agban és gyufagyarlás céljára alkalmas rönkökben minden mennyiség elhelyezhető. Megnöveke­dett a kérésiéi bükk fűrészáruban, is. rsz árak azonban lanyhák. Sportember legelső olvasmánya a/ Ellenzék. VEK JUTHAT Î ha a jelenleg forgalomban leró román bélyegeket össze- gyüjti és hozzánk beküldi. — ÍOSO drb. nagyalakú hasz­nait román bélyegért ÍOOC drb. teljes különféle kül­földi bélyeget. 2Ű\rt> drb, nagyalakú romért bélyeg ért e?;y teljes Román i u irmot éí 300 dzh. különféle romén bélyegei adunh cferéb". AJÁNLATUNK fSAK Dl FJÉIG É R V É N Y H S

Next

/
Oldalképek
Tartalom