Ellenzék, 1935. november (56. évfolyam, 252-276. szám)

1935-11-15 / 263. szám

1 i 93 5 november 13. ELLENZÉK % 1Mégy A.-Ug® és négy B.-Hgamérközés a vasárnapi Íahdmugöprograman MiJwoi bíró vezeti a vasárnapi Crisana — Universitatea mérkőzést, — Szaniszló I-eí leigazolták az U részére és vasárnap ő irányítja az egyetemi csatársort BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasárnap úgy az ATigában. mint a B-ligá- ban, mint már jelentelt/tük. sors-döntő mér­kőzések lesznek, illetve a B-ligában már az utolsó mérkőzéseket játszók le. központi biróbizottság a mérkőzésekre a következő bí­rókat küldte ki: Bucurestiben: Unirea Tricolor—NAC, dr. Ciurel Hie. Aradon: Venus—AMTE, Seliceanu Origóra. Cluj-on: Crisana—Universitatea, Sí iii voi Timisoara. Timisoara-n: Ripens ia—Romania, T. Ili­escu. A B-ligában. Brasovban Tricolor Ploeşti— Brasovia, Céureanu. Timisoara-n: ILSA—UDR, Voicu Craiova. Cérna uti-ba-n: Dragos Vodă—Dacia Uni­rea, A. Irimeseu Jasi. Jasi-ban: Textila—PVA. Ehrlich' Cernăuţi. & ivét Cinj-i biró: dr. Ciürel Iliié és Seliceajm Oligore is tehát szerepet kap vasárnap két nagyon fontos mérkőzés vezetésével. Mind­kettőt közös megegyezéssel kérték fel az egyesületek, melyek ugvlalszik megelégelték a „mérlegelő'' bírókat és belátták, bogy a bíráskodásban is csak egy az örök érték: a korrektség és jóhiszeműség. Hisszük, hogy csapataink ezúttal sem fognak csalatkozni a két Cluj-i bíróban. * A vasárnapi Crisana—Universitatea liga­mérkőzés újabb érdekességet nyert Szanisz­ló I. leigazolásával. — A kitűnő játékost ugyanis tegnap végre a szövetség leigazolta és igy vasárnap már ő fogja vezetni az egye­temi csatársort Barátky csapata ellen. A bét volt magyar válogatott játékos párharca va­lószínűleg döntő lesz a mérkőzés sorsára és ez a viadal valóban élmény lesz a labdaru­gósport hívei részére. * A nemzeti liga intézőbizottsága tegnapi ülésén foglalkozott a vasárnapi Venus—Ro­mania mérkőzéssel és a következő ítéleteket .hozta: Sfera és Feraru durva játékért meg­dorgálhatnak, Muntean I. és Jordachescu el­lenfeleik meg rúgása miatt 8 napra fölfüg­gesztetnek. A Romania képviselője felebbe - zést jelentett be az ítélet ellen. * A Crisana'—U mérkőzés szövetségi biztosa az alkerület elnöke: Bogoeviciu alezredes lesz, aki mint katona is a legteljesebb szi- j gorral fog fellépni minden olyan jelenséggel • szemben, mely a mérkőzés sima lefolyását ' megakarná akadályozni. Bueuresfiben is megisnneplik a MAC 25 éven tubV.eumát Bneurestibői jelentik: A fővárosban a XAC-nak sok Oradearól elszármazott hive van. akik az utóbbi időben megalakították a ..NAC-táborl". Ez. a XAC-gárda az egye­sület 25 éves fennállása alkalmából meleg ünneplésben fogja részesíteni az Unirea Tri­color elleni mérkőzésre érkező csapatot. Ez alkalommal fogják felavatná a XAC fővárosi táborának zászlóját is. esle pedig a sportha­tóságok és egyesületek képviselőinek reszt- vételével bankettet rendeznek a XAC Tiszte­letére. A Chií=i ifiug­labdaru gób iáin oks ál? ál! ásá 1. KAC 3 3 — — 5 — 6 0. CFR 3 3 — — 12 1 6 3. Romania 3 2 — 1 11 0 4 4 1 ni reá 3 2 — 1 8 4. . 4 5. Universitäten .) 1 1 1 7 9 3 fi. Haggibbor 3 í —­0 — 11 0 7 KMSC 3 — 1 2 3 11 1 s. Rapid 1 — — 1 — — — 9. Avram Janen 2 — — 2 — o — 10. Reuniunea 0 — — 9 2 8 — . összesen : 26 12 0 12 48 48 26 .’4 magyar atléta az olimpiai keretben MANCHESTER. A Manchester City tegnap j 4:1 (1:01 arányban verte az első angliai tura- ! meccséit’ játszó prágait válogatott csapatot. I AZ AMERIKAI ÚSZÓK legutóbb Drezdá- i ban szerepeltek, ahol Kiefer a 100 m.-es ! hátuszásban 1 perc 09.3 mp.-eel, Highland pedig a 100 m.-es gyorsaszásbam 1 perc 03.8 mp.-es idővel győzőit. HIVATALOS A labdarugó alkerület közleményei. j T. A vasárnapi, november 17-iki program a j következő: Budapestről jelentik: A magyar atlétikai szövetség 34 versenyzőt jelöli ki az olimpiai keretbe, akik a következők: Bácsalmási, Bó- dosi, Csányi Z„ Darányi dr., Dombóvári, Do- nogán, Forgács. Galambos, Gerő, Görög, Gyones, Horváth í., Horváth V., Ignác. Jó- zsa, Kelen. Koltai. Kovács, Manrérv, Minai, Nagy G.. Re me ez, Rihényi-, Rosta-Szabó, Si­mon. Sir, Szabó, Szilágyi, Szirmai. Temes­vári, Vadas. Várszegi, Zsilvai. Zsuffka. A ké­re! Misángyii Oltó irányítása mellett ponto­san beosztott program szerint fog dolgozni, hogy az atléták az olimpia idejére érjék el f 0 r maju-k te topon t jó t. AZ OLASZ ÉS MAGVAR ..UTÁNPÓTLÁ­SOK ' VT\ÓMERKÖZÉSEÍ. Nedo Nádi, az olasz \ ivószövétség elnöke azzal a javaslat­tal fordult a magyar szövetséghez, hogy a kel ország évenként rendezze meg az ..után­pótlás ' vi vorn é r kő zés ét is. melyen csak olyan versenyzők indulhatnak, akik még sohasem voltak 'tagjai a nemzeti válogatott csapatok­nak. A magyar szövetség az indítványt elfo­gadta. és megindullak a tárgyalások az első ilynemű verseny színhelyének és részletes fel 1 étcle:nek megálapifására. KÉTSZÁZEZER EMBER TÜNTETETT VASÁRNAP PÁRISBAN Ladoumegue. a pro­fivá lelt kitűnő bosszulóvfuló mellett, aki a főváros utcáin propaganda futóversenyen veil részt és 3.5 km.-es távon egy staféta el­len győzött. Az utca népe viharosan ünne­peké a francia futót és követelte, hogy La- domeguet nyilvánítsák .amatőrnek, hogy rész tvehessen a berlini olimpián. EDIXGBURGH. A brit birodalmi labda­rugóba jnokság során a skót válogatott csa­pat tegnap csak nagy küzdelem után titdU/a legyőzni az ír válogatottat 2:1 (0:0) arány­ban, Kispálya: Délelőtt 8.20-kor Romania—Haggjb- bor ifj. bajnoki, to.2okor Universitatea—CIR if), bajnoki, rz.zo-kor U Avantgárda—Románia B) barátságos. Nagypapa: Délelőtt 8.30-kor KMSC—Napoca I. oszt. bajnoki, 10.30-kor, Haggibbor—Unirea I. oszt bajnoki, 12,30-kcr UEC—Reuniunea I. oszt. bajnoki, délután a.jc-kor Crisana—Univer­sitatea A) ligaanérkőzés 2. A Napoca és Reuniunea óvásai áttéteinek a Biroul Federalhoz az igazolványok valódiságá­nak megállapítása végett. 3. Mérkőzésiga-zolások: Unirea—Reuniunea ifj. bajnoki 2 ponttal és S:2 gólaránnyal az Uni­rea, KAC—Haggibbor ifj. bajnoki 2 ponttal és 4:0 _ gólaránnyal a KAC. CFR—KMSC ifj. baj­noki 2 ponttal és 3:1 gól-aránnyal a CFR, CFR — H aggibbo.n ifj. bajnoki 2 ponttal és 7:0 gól- aránnyal a> CFR javára, KMSC—Fkggibbor I. oszt. bajnoki 2 pontai és 1:0 gólaránn}'al a KMSC, UEC—Avram l'ancu 2 ponttal és 4:3-as gólaránnyal az UEC javára. Büntetések: A Rag. 302. pontja alapján. Wleisz M. Haggibbor és Gh. Cociuban Románia játéko­sok megdorgáltatnak. Cl'uj, 1935 november 13-ikán. Loc. Col. Bogoievicu, sk. Dr. I. Ciurel, sk: elnök. titkár. TEMÉZfí-~P ”5 T? ­. 4 I Vasárnap tartja tisztújító közgyűlését a tekéző- szövetség. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel a városháza üléstermé­ben tartja meg a tekéző szövetség ez évi rendes tisztújító közgyűlését, melyet tekéző körökben élénk érdeklődés előz meg. A szövetség,' mint is­meretes, egyike a legszebben dolgozó sportfóru- majnknak, ami elsősorban az alapitó Móricz Bélán kívül dr. Popoviciu TraJan és Boros'Vil­mos főtitkár érdeme, akik páratlan ügybuzga- lommal és óriási munkával emelték ezt a szövet­séget európai nívóra, melynek berendezettségét külföldi államok is mintául veszik. Erre a szö­vetségre, -jelenlegi és volt vezetőire büszke lehet az ország és a va-sárnapi közgyűlés akko-r fejezi ki legszebben háláját irántuk, ha kicsinyes egyé­ni vagy más szempontokat félretéve, kizárólag a sportérdeket nézi és cgvhinguhg kéri fel a je­lenlegi vezető tisztviselőkre munkájuk folyta:.!-.'- re. Mert ezek részére csak munkát, sok és fáradt­ságos munkát jelent tisztségük viselése, ámen­ben szükségük van a tekéző körök buzdió támo­gatására is. Reméljük, hogy a vasárnapi közgyűlés ünnep­napja lesz tekéző sportunknak és hogy az uj tisztikarban benne lesz mindenki, aki dolgozni tud, dolgozni aka-r és akiket emelkedett gondol­kodásuk és korrektségük vezető tisztségekre pre­desztinál. Turistaság A Gyopár Turista Egyesület folyó hó 16-án, szombaton este 10 órai indulásul (Calea Moţilor j 8. S7. elől) gyalogos kirándulást rendez jó idő esetén -a Ghcczi-várboz. Vendégeket szívesen lat az egyesület., vezető Zcnkó István. NOl DIVATSZALONOK' VARRÓNŐK! Ai bszi szezon kis és naqy divatlapjai hatalmad választékban kaphatók az Ellenzék k&nztv* kedvezményben részesülnek] Gyomcrbaj a falvaké Nan K. Vânător községben gyógyszerész (Arad megye) Írja: ,.Arad megye és a bánáti községek lakóinak igen nagy százalék’. szenved gyomorbajban. epe, vese és máj kóükában (gör­csök!) Mi, vidéki gyógyszerészek, tudjuk legjob­ban, hogy a nép mennyi rengeteg pénzt költ cl, hogy ezektől a súlyos szenvedésektől megszab - dúljon és visszanyerje műnk képességét. Ezelőtt nagyon sokan jelentették kt elkeseredve, hogy már minden reményt feladtak. Azonban, amióta az általános óhajnak engedve „Gastro D“-t ho­zattam és a környék betegei ezt szedik, nem hű­lök egyetlen panaszt sem. — Mindenki meg van elégedve a kezelés eredményével és örömtől ragyogó arccal mesélik, hogy megszabadultak szenvedéseiktől, sőt olyanok is, akik már ic— 20 esztendeje szenvedtek a kóíiká'tól, meggyó­gyultak és ma munkaképes, egészséges emberek. A vidék lakói nagyon hálásait a „Gastro D' felfedezőjének és mindennap áldják ezt a nagy­szerű gyógyszert. Tisztelettel kérem a múltkori küldemény két­szeresét küldeni.“ i üveg „Gastro D“ ára Lei 130. —vezérképvi- selo: Császár E. gyógyszerész, Bucureşti, Calea Victoriei 124., ahol utánvéttel megrendelhető. Kisiparosok forgalmi adója Könyvelés és számlázás BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) Megemlékeztünk a kisiparosok forgalmi ; 1 dó­ja körül keletkezett bizonytalanságról, amely azzal a veszedelemmel fenyegeti a kisiparo­sokat, hogy esetleg büntető jegyzőkönyvet vesznek fel ellenük, ha elmulasztják a for­galmi adó befizetését. A zavarnak az az oka, mert egy Bucureşti-i jelentés alapján ország­szerte olyan hir került forgalomba, hogy a pénzügyminisztérium legújabban rendeletét adott ki, amellyel lényegesen enyhítette a forgalmi adó fizetéséről szóló törvény 9. szakaszát és hogy állítólag egyáltalán nem kell forgalmi adót fizetni azoknak a kisipa­rosoknak, akik csak 7 munkással, vagy 10 lóerős gépekkel működnek. Az Ellenzék a következő felvilágosítást kapta az ügyre vo- nofkozóan: —- Egyáltalában- nem felel meg a valóság­nak az a felelőtlen Bucuresíi-i hir, hogy a. pénzügyminisztérium újabb rendelettel meg­változtatta íi törvény 9. szakaszát. Ez a pa­ragrafus azt tartalmazza, hogy mindazok a kisiparosok, akik 7 munkásnál, vagy 5 ló­erős gépnél többet foglalkoztatnak, forgal­miadót kötelesek fizetni. De vannak olyan ipari szakmák is, amelyek — az időközben megjelent rendeletek alapján — még akkor is meg kell, bogy fizessék a forgalmi adót, ha a fenti munkaerőnél kevesebbet fogLa!- koztatnak. Hogy mely iparágakra vonatkoz­nak ezek a súlyosbítások, arra nézve egész nap felvilágosítást ad a pénzügyigazgatóság forgalmiadó osztályának vezetője. Egyébként a pénzügyigazgatóság a válla­latokat még a következőkre figyelmezteti: a forgalmi adó regisztereire és számláira vo­natkozóan: A műhelyekbe érkezett nyers­anyag számára külön főkönyvi számlát kell nyitni, amelynek egyezni kell a speciális re­giszterben lévő „nyersanyag-rovat"-tál. Szin­tén kiilön-külön számlái: vezetendők a vál­lalat által készített áruk, valamint a mástól vásárolt árucikkek. Ezeket az eladás alkal­mával ugyancsak teljesen külön kell szám­lázni. A számláknak a teljes végösszeget kel! feltüntetni még az esetben is, ba például a forgalmi adót is felszámítják a vevő terhére, mert a forgalmi adó után szintén fizetendő forgalmi adó. A vissz-árut nem szabad le­vonni a forgalmi adó befizetésekor, hanem bejelenteni a pénzügyigazgatóságnál azt, hogy milyen áru érkezett vissza és az ennek megfelelő forgalmi adót az illetékes ügyosz­tály beleszámítja a legközelebbi fizetésbe. Akik a fenti szabályoknak nem tesznek ele­get, azoknál kihágási jegyzőkönyvet vesznek fel a tisztviselők. Uj ilielék a teherautón szállított árukra BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A kormány november 2-án uj illetéket lép­tetett életbe, amelynek egyik célja az útalap növelése, a másik pedig az, hogy az állam- vasú tat támogassa az autók versenye ellen. Az uj illeték szerint a teherautókon szállí­tott áruk minden tonnája után kilométeren- kiiiit egy lej fizetendő, ha azonban az or­szágul párhuzamosan halad valamely vasúti vonallal, úgy ez az illeték három lej. A/, uj illeték igen kellemetlenül érinti a vásári áru­sokat, akik portékájukkal rendszerint teher­autón járnak egyik országos vásárról a másikra. Ezeknél a szállítási költség jelen­tékenyen megnövekedik, amit pedig az áru nem bir el. Városunkban többszáz a vásárra járó iparosok száma, akik műhelyeikben 10 —15 emberrel is dolgoznak. Az uj illeték végeredményben többezer ember egziszten­ciáját érinti. Romén—-olasz kereskedelmi forgatom BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Az ipar és kereskedelmi minisztériumban ked­den este tartott értekezleten megvitatták az olasz—-román kereskedelmi forgalom körü­li intézkedéseket, kapcsolatban a szankciók életl>eíép t-djtés éve 1. Kimondották, liogy no­vember 15-től kezdve semmiféle exportot nem lehet clearingben eszközölni Olaszor­szágba, hanem csak erős és szabad devizá­ban. A folyamatban levő szállítási szerződé­sek teljesítéséi.' a genfi határozatok megen­gedik. NŐI ŐSZI DIVATLAPOKAT óriási választékban Ellenzék könyvosztályá* ban kaphat Î Kik bonyolítják le a magyar tengeri importot! Budapestről jelentik: A földmivelésügyi kormány tudvalevőleg szabaddá tette a tengeri behozatalát ama cégek számára, amelyek megfelelő lej-köve­telésekkel rendelkeznek. A miniszter engedélye alapján eddig a, következő cégek vesznek részt a román tengeribehozatalban: Adler Ernő, Agrár- indusztria Rt., Általános Takarmány- és Ter­mény érték esitő Szövetkezet, Arator Rt. Bresz- Jauer Gábor és Arthur, Bruck Miksa, Decos Rt.. Deutsch Vilmos!, Délmagyarországi Gazdatárház, Putură, Galitzenstein és Auer, Grausz Sándor, Gutmann Róbert és Társa, Hangya, Lengyel Já­nos, Lővy Arnold, Magyar Mezőgazdák Szövet­kezete Maritima Rt., Mezőgazdasági Közraktá­rak, Molnár Sámuel, Natura Rt., Normann Ist­ván, Reiter Béla, Rónai Andor, Schäfer Testvé­rek, Stein L., Steiner Marcell és Fia, Strasser és Deutsch, Szabó Jenő, Szeben Pi!, Szénáskirálysági Bérgazdaság, Vajda Mór, Vámos József, ''Vahi Béla és Fia, Weiss Manfred, Wellisch Testvérek. Olajmagvak kiviteli iktatási illetékmentessége Romániában. Bucurestibo! jelentik: A bélyeg- és örökösödésügyi vezérigazgatóság legutóbbi rende­leté alapján az olajmagvak után visszamaradt melléktermék, valamint napraforgómag törmeL- kek._ a- napraforgó-, kókusz-, len-, kendtr-, stb. pogácsák a kivitelnél a bélyegtörvénv alapján nem esnek az T.40 százalékos bélyeg- és iktatási illeték alá képviseli és szolgálja az EllenzéM* FÜZETTEL kapható: Az „Európa“ Román Nem/. :i utazási és idegenforgalmi vállalat irodáik a Cfuji ügynökségek: 1. „ECONOMIA“ Piaţa Unirii No 2/;. 2. „HERMES“ Sír. Reg. Ferdinand U SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom