Ellenzék, 1935. október (56. évfolyam, 225-251. szám)

1935-10-19 / 241. szám

s h I I r N 7 t K ‘jMtxnaxsmMMn t 113 3. október #*. Kei (t i.ilm, rko/rst játszik n lengyelek, elleni \ «Ingatott keret Hunirestilhil jelentik: \ labdarugószö­velséjj u Umh;\elek elleni *válogutoll mérkö- cmv a válogatott keretei u következőkép­pen módositotta: Kapusok: ('reteaiut, Radulcscu, Jorda­ehescu. Hátvédek Sfera, Burger, Alim, Dmgomi­reseu. I'ede; etek: Vintila, Pet résen, Sleinbach, 1'isentx‘isser, Juhász. Resinar, Szaniszló II., t.maian, Peinelrovici. ( natúrok: l’.ucula, Grün, Binden. «Ionosén, Sehileru, Barátky, Nienlesen, Sepi, 1’. Pal­ux . Hodoln. Dobnv, Bogdán. V keret október 24-ikén és .'Il ikén Bucu- t-. ti bon két trialiuérkö/.ést fog játszani, mely után összeállítják a végleges csapatot AZ \MFR1KAI ÚSZÓK SZOMBATON 1\S VASÁRNAP fognak bemutatkozni Berlinben. 111' 1 SINKT Viertanen a 100 in-es gyors­ulás finn rekordját 59.7 mp.-re javította. TIMISOARA. A Ripensia 5:1 (1:1) arány­ban győzött a Kinizsi elleni barátságos mér­kőzésen. A Doherty-Club tenniszversenyén a férfi párost a Réti- -Hamburger kettős nyerte, mely a döntőben 6:2, 6:3, 7:5 arányban győzött a Schmidt—Pusztay pár ellen. Turistaság Az AURORA Turista Club október ao-in gya­logos kirándulást rendez Szentjáaos-kut, Girb.m- völgy, Bilascu-kut, Bükk iránnyal. Indulás va­sárnap réggé fél 8 órakor a Kemény cukrászdától. (Str. N. Jorgi y.) Vendégeket szivesen lát az egyesület. Vezető Hollandus Sámuel. Véget ért a Grün-féle vasöntöde sztrájkja. A szerdai számunkban már megemlékeztünk arról, hogy a Grün-féle vasöntöde és gepjavió műhely­ben a munkások sztrájkba léptek. Legújabb érte­sülésünk szerint a munkások és a gyár nuujdo- nosi között a cluji vasmunkás szervezet közvetí­tésével megegyezés jött létre és a munkások ma reggel ismét felvették a munkát. Az órabérben dolgozó munkások az órabérükre zc-ról 30 szá­zalék g terjedő fizetésemelést kaptak, az akkord- dolgozó munkások pedig z$ százalékos fizetés­emelést kaptak. A megegyezés érteimében a'mun­kálok munkafeltétele lényegesen megjavult. November elsején lesz a belföldi kölcsön húzása. Bucuresti-ből jelentik, hogy az 1934. évi 4 és félszázalékos belföldi kölcsönköt- vények húzása november elsején lesz a pénzügyminisztérium épületében. Több rab megakart szökni az ügyészségi fog­házból. Izgalmas esemén}rek folytak le tegnap délután az igazságügyi palotában levő ügyészségi fogházban, ahol több rab ki akart szökni a fog- házból és köztük és az őrök között emiatt dula­kodás támadt, miközben egy Kovács Ferenc nevű fogoly súlyosan megsebesült. A fogházban szol­gálatot végző fegyőrök délután zajt hallottak az egyik cellából. A folyosón szolgálatot teljeskő íegyőr a cella ablakán benézett, meglepetéssel lát­ta. hogy a rabok kifürészelték a vasrácsokat és lebontottak az ablakot környező falakat. A fegy- házőrök beléptek a cellába, hogy a szökést meg­akadályozzák. A foglyok azonban reájuk támad­tak és elkeseredett dulakodás keletkezett, mi­közben a kibontott falból az egyik tégla Kovács Péter fejére esett, aki súlyosan megsebesült. A foglyot a h*dbiróság fogházába s&áÜstottik, a többi ellenálló foglyot pedig megbilincselték. Aranylakodalom. Városunk polgárságának egyik köztiszteletben álló tigja, Cseh József ács­mester vasárnap a Szent Mihály-templomban tart* ja meg hűséges élettársával aranylakodalmát. Cseh József ácsmester részt vett minden jóté­kony mozgalomban, lelkes harcosa a magyarság­nak. Halász Sándor könyve ÉRDEKESEBB OLVASMÁNY, mint a legizgalmasabb detektivregény! Napjaink fordulatos világeseményeit csak az értheti meg iga­zán, aki elolvassa ezt a nagyon aktuális könyvet. - Rengeteg statisztikai adatolás három térképmellék­letet tartalmaz. 256 oldal. - Ára 15 lej (postán 18-— lej.) Kapható mindenütt! Felelős szerkesztő: dr. GROIS LÁSZLÓ. A nyelvvizsgán eíiMhofi üɧti»ítt€éi vasutason ügniff ma kezdi tárgyalni a fegyelmi mrosdg CLUJ. (Az Miien/ék tudósítójától.) Mini is­meretes, :i7 o/ év tavaszán lezajlói! vas­utas nyelvvizsgán nem kevesebb, mini 1'íO kisebbségi vasúti és nuilielymunkást buktattak el. és helyeztek rendelkezési állományba. Az cl- lmktntoltak sorsáról egv darabig semmiféle intézkedés nem történt. Néhány héttel ez­előtt aztán rendelet érkezeit illetékes hely­ről, a GMK vezérigazgatósághoz, mely a vizs­DEJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Dej-i ortodox Zisidólemplom — ahol már számta­lan botrányos e.set játszódott le, — tegnap újabb, hallatlanul botrányos verekedés színhelye volt. Tessler Hendrich, közismert Dej-i zsidó férfi tegnap elment az ortodox templomba és imádkozni akart. Áj tatosságában azonban megzavarta egy Stössel Ábrahám nevii rabbinövendék, aki távozásra szólította fel Tesslert, azzal a megokolással, hogy a főrabbi rendeleté ér­telmében Tesslemek, Filip Moisenak, Fiffp Ábrahámnak, Kauffmann Povimnak és pán rlbiikoltuknt fegyelmi bíróság elé Aliit ja. Az elbukott kisebbségi vasúti munkások fe­gyelmi tárgyalása ma kr:<lö(lil: meg a törvényszék épületi­ben működő CFlt fegyelmi bírósága előtt. A mai tárgyaláson öt) elbukott munkás ugye kend sorra, a többieké pedig október Hl. és 22-én. A munkásokat, akik védőjükül dr. Mirren Georgescut választották, az ál­lamnyelv nem tudósa miatt vonják felelös­a templom küszöbét. A felszóF.itásnak szem- és fültunuja volt Tess­ler fia is, aki odament u rabbinövendékhez és arculütöt- te Stösselt. Stössel ugyancsak ütlegekke! válaszolt, mire az öreg TessJer is beleavatkozott a verekedés­be és botjával nekiment a talmudistáknak, akik Stössel segítségére siettek. A templbmban folyó verekedésnek a rend­őrség vetett véget és az összes résztvevőket bekísérte a kapitányságra, ahol megkezdték mindannyiuk kihallgatását. Hadszintéri jelentések (Első oldali cikkünk folytatón.) PARIS. (Az Ellenzék távirata.) Francia Ja pok az olasz főhadiszállásról közük: A Ma- kalebót a bombázások következtében elmem* hűlt benszülötlck /érint az abemin csapa­tok Amba Alagi vidékén 3400 méter magon .ságban .vulVos veszteségeket szenvedlek. Az olasz bombavető repülőgépek kél légi elhárító ágyút hasznavehetetlenné tettek. Olasz repülők abessz.in csapatom pontom i­tt ást fedez lek lel Chiro tartományban, azzal .a céllal, hogy az axumi csapatok jobb szárnyát bekerít­sék. Az aduai parancsnokság minden in­tézkedett megtett a terv meghiúsítására. Hír szerint a négiu parancsot adott Seyum hercegnek, hogy minden áron foglalja vissza Axumot. Az abesszinek egyébként tegnap megkistrel- ték megszállni a Setit folyót Sudan határán és Marvigna tábornok öregét éjszaka lánd­zsákkal és tőrökkel felfegyverkezve megtá­madták. A támadókat cpfegyvertüz alá vet­ték és nagyon kevesen maradlak közülük életben. Az olaszok 100 foglyot ejtettek az elkeseredetten harcoló abesszinek közül. A foglyok közül többen előadták, hogy Seyum a Gurungura folyónál gyűjti össze hadait, de nem tudják, hogy támadni ::kar-e, vagy csak védekezni. A repülők megfigyelései után ítél­ve valószínűbb az utóbbi. A Paris Soirnak az. eritreai arcvonalra ki­küldött tudósítója jelenti: Az olasz hadak előnyomulása, a megszállott területek gazda­sági megszervezése és a békés behatolás mun­kája gyors ütemben folyik tovább. Az úthá­lózat kiépítése napról-napra tökéletesebb és 2 vízellátás kérdését is teljesen megoldották, amenniben Adua környékén több mint húsz kutat fúrtak. A benszülöWek csodálatul bá­mulják a felfakadó vizsugarakat. A benszülött főnökök egyre nagyobb számban hódol­nak be. RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) A sajtómi- nisztérlum ma közzétette 21-ik számú hiva­talos közleményét a keletafrikai katonai mű­veletekről. De Bono tábornok taviratozza Adigratbólí, hogy csapatszemlct tartott az olasz csapatok és Gugsa herceg csapatai fe­lett. A .tábornok közli, hogy Mihgaiírfaüák Fey minisztert az oszfaák kormányból Schuschnigg kormánya puccsszerűen iemondoff és Fey kiha­gyásává! újra megalal üli Régre. Közelharc a hívek között a Dej-i zsidó-templomban Botrányos jelenetek között támadtak egymásnak az ellenfelek Wirberger Sándornak nem szabad átlépnie BÉCS. (Az Ellenzék távirata.) Az osztrák politikában világosan még nem látható okok­ból szenzációs esemény történt. Schusch­nigg kancellár váratlanul benyújtotta a kormány lemon­dását Miklós köztársasági elnöknek, aki Schuschniggot újra kormányalakítással bízta meg. Schuschnigg meg is alakította az uj kor­mányt, de kihagyta belőle Fey belügy és ál­lambiztonsági minisztert, aki eddig, mint a bécsi Eleim web rnek vezére nagy szerepet játszott az osztrák politikában. Fey körül állandóan különös hírek keringlek. Már Dollfussnak bizalmasa volt. a kancellár meggyilkolása alkalmával azonban különös vádak merültek fel el­lene. Egyes liirek szerint az osztrák független­séget gyakran erősen hangoztató miniszter­nek titokban szoros kapcsolatai voltak Ber­lin felé is. Világosan nem lehel látni, hogy mi történt, a kormányválságnak azonban kétségtelenül az volt a főcélja, hogy a mi­nisztérium megszabaduljon Fey őrnagytól. A tegnapi minisztertanácson, amint bécsi la­pok jelentik, súlyos összeütközésre is került a sor Fey és Starhemberg herceg között. Az uj kormány megalakításával egyidejűleg Fey kiáltványt intézett a vezetése alatt álló Heimatschutz szervezethez, melyet fegyelemre és vezetői iránti ragaszkodásra szólított fel. Ezt a parancsot éjjel a rendőrség elkobozta és közlését a lapoknak is megtiltotta. Hivatalos jelentés szerint Ausztria politi­kájában változás nem állott be és a kül­politikát is változatlanul vezeti tovább Ber­ger Waldenegg eddigi külügyminiszter. Mint uj miniszterek bekerültek a kormányba Baar-Barenfeld, aki a belügyi tárcát vette át és Buresch volt kancellár, aki tárcanél­küli miniszter lesz. Az uj kormány első ténykedésként egységesíteni fogja a katonai előképző alakulatokat, melyeket együttesen az „Osztrák Heimatschutz önkéntes katonai alakulatai1' néven szervez meg. Hasonlóké­pen egységesíteni fogja a különböző ifjú­sági szervezeteket Staatsjugend, „állami if­júság' néven. A Heimwehr-alakulatok uj vezetője Draxler miniszter lesz, aki szintén most lépett be a kormányba. A tegnap este közzétett hivatalos jelentés szerint Dollfuss politikájának irányvonalai nagyjában érintetlenek maradnak. A kor­mány átszervezését az tette szükségessé, hogy Fey őrnagy, volt belügyminiszter túl­zott előnyökben részesítette a bécsi Hehn- wehr-alakulatokat, Reiter volt földművelés­ügyi miniszter viszont nyíltan kimutatta a Heimwehr elleni ellenséges érzületét. Az uj kormányban erősen megnövekedett a ke­resztény szocialista párt befolyása. HALÁLOZÁS. Fekete Miklós, aki Crasna egyik legderekabb gazdája, volít, megholt 73 éves korában, aranylakodalma évében. Fekete Miklós, akit. nagy rokonság gyászol, mély részvétet keltett halálával. Nagy 'gyászoló kö­zönség jelenlétében temették el 17-én. Sán­dor fia;, a Szépmives Céh alkalmazottja édes atyját siratja az elhunytban. A Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolya­mai. A Nemzeti Bank hivatalos valutaárfo­lyamai a következők (az első szám a vételt, a második szám az eladást jelenti): francia frank 6.60—6.90, svájci frank 32.55—33.40, belgas 17—18, angol font 490—500, olasz lira 8.30—9, dollár 99—110, német márka 38—40, holland forint 67—69, cseh korona 4.450, magyar pengő 24—26, osztrák schil­ling 23—24.60. lengyel zlotv 18.80—19.50, dinár 2.20—2.50, drachma 0.80—1.10. Sportember legelső olvasmány* ls Ellenzék. ROHONYI ANTAL KIVÁLT AZ EGYE­TEMI KÖNYVTÁRBÓL. Rohonyi Antal 'könyvkötőmesternek az ország határain túl is nagy hire van. Nemcsak iparos, hanem iparművész, aki mesterségét a legnagyobb művészi tökélyre vitte. Meg is voltak elé­gedve vele mindaddig, amíg a nyelvvizsga járványa nem kezdte szedni áldozatait. Ro­honyi, aki mesterségében első az egész or­szágban, a nyelvvizsgán elbukott és ezért el kellett hagynia az egyetemi könyvtárat, ahol az uralomváltozás után a könyvtár vezető­ségének több izbeni kérésére továbbra is ott maradt. Most aztán ott hagyta régi mű­helyét, a kiváló iparos azonban csakhamar talált munkahelyet. Legutóbb a helyi könyv­kötő iparosok szövetkezetbe tömörültek és Rohonyit kérték fel a szövetkezet igazgató­jává. A szövetkezet a Duca 8. szám alatt Rohonyi irányítása mellett megkezdte mű­ködését. Bizonyosok vagyunk abban, hogy a könyvkötő szövetkezetét el fogják hal­mozni munkával. __________________________________________________- Kiadótulajdonos: ELLENZÉK RT. — Az Ellenzék „Concordia6; mííintézetének körforgó nyomása. a király nevében Gugsa raszt kinevezte Tigre tartomány vezetőjévé, amit a lakos­ság hatalmas lelkesedéssel fogadott. Az elfoglalt területek megszervezési munká­latai serényen folynak. Senafe és Adigrat kö­zött már teherautók is közlekedhetnek. A repülők tovább végzik szokásos felderítő út­jaikat dé! felé. Mak2te környékén az abesszi­nek jelentékeny haderőket összpontosítanak. Az olasz repülők megjelenésekor az ellenség erős fegyvertüzbe kezdett, ami­nek azonban nem lett eredménye. Az északi front többi részén és a déli fron­ton nem .történt semmi jelenteni való. A Stefani-ügynökség jelenti: A Danakle környékén, valamint az abesszíniái és eritreai határvidékek fölött repülő olasz gépek szá­mos fegyveres abesszin bandát megakadályoz­tak abban, hogy támadásokat és rablásokat kövessenek el. A repülőknek köszönhető, hogy az élet normális mederben halad eze­ken a területeken. RÓMA. (Az Ellenzék távirata.) Akszum vá­ros lakossága nagyszámban látogat a város mellett fel­állított repülőtérre, hogy csodálja az „égi- ördögöket“, amint az olasz repülőgépeket nevezik. Itt létesített bázist Rjanza tábornok. Addis Abebaban Haile Szelassie császár szemlét tartott 50 ezer harcosa felett, majd testőrségének 4000 emberét búcsúztatta, akiket indítottak a harctérre. A császár rövidesen szintén elutazik a íőhadij, szállásra, amelyet Behieben állítanak fel. besszínia Schrenzel : Abesszínia—Afrika Kánaánja (albumalak 258 old. 45 érdekes fény­kép, 10 térképmelléklet kve — 158 Lei Abesszínia szinnyomásos térképe 6 szín­ben -------— —---------— 40 Lei LEPifiE Kérjen teljes íérképjegyzéket CENZURAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom