Ellenzék, 1935. szeptember (56. évfolyam, 200-224. szám)

1935-09-08 / 206. szám

rt.lPN7.fiK 19 3 5 s lepte m b c r H. Tiogy (í Győrben i'cnidcyszereplö szegedi szín társulat ..Kis cukrászda" előadásán Vuss Pi­ti játszotta a naiva szerepet. Á kedves, tehet- styes Cluj i művésznő nagy közönség és saj­tó sikert aratott s nagyon tetszett a győri közönségének, ile a siker lázában nem felejt­kezett meg férjének. Lukács József titkárnak megrtelefonirlni a szerencsés debütálást; hogy de. ,\émeth Antal, a budapesti Nem­zeti Színház igazgatója a színház számára elfogadott darabokat először a rádióban fog­ja bemutatni, hogy ezen az előzetes bemuta­tón szerzett tapasztalatokat a színházi elő­készítés során értékesíteni lehessen; hoyy Wilhelm Furtivängler lesz újra a berlini állami opera igazgatója, Clemens K ráüss, az eddigi főigazgató pedig a münche­ni opera vezetését veszi át; hogy Lehár Ferenc gyermekkori lakóhá­zéit Sopronban emléktáblával jelölték meg; hogy eredeti operettbemutató les: szeptem­ber S-án Pestszenterzsébeten, ahol Fehér Ti­vadar és Wissmüller Mihály magyartárgyu operettjét, a Tornácai lakodalmat mutatja be a társulat; hogy Somogyi Nagy Béla színtársulata megkezdte sziniszezonját Crasnán. Műsoruk az évad legjobb újdonságaiból van összeál­lítva és előadásaik estéről-estére a siker je­gyében folynak le. A társulat nagyon jó erőkből áll. Kitűnő alakításaikkal különösen kitűnnek: Somogyi Nagy Béla jellemszinész, Tátray Viola primadonna, Bartlia llus és Sándor Ica szubrettek. Boros Manci komi­ka, Sebestyén Kálmán bonvivant, Göröy Pál táncoskomikus és Komka Gyula buffo. .4 társulat Salajmegye több városában fog ját­szani; hogy a világ legkisebb filmstúdiója a hol­landiai Blaricumban van, ahol egy hat fiatal­emberből álló filmrajongó társaság egy kis villát modern film-studióvá alakított át; hogy a szerencsétlen sorsú Astrid belga királynéról filmet készít egy svéd filmgyár. Astrid királyné ugyanis a svéd király uno- kahuga volt; hogy Harry Baur ..Fekete szempár“ cimü ilmjének előadását felebbezés folytán mégis engedélyezte a cenzúra; hogy a napokban nagy pánik volt a bu­dapesti Filmiroda mülermében. ahol a Szent Péter esernyője cimü film felvételei készül­nek. Az egyik lámpa mellett levő ruhadarab meggyűlt, nagy lángra lobbant s félő vált, hogy komoly tűz üt ki a műteremben. Min­denki fejét vesztette fíéthy Annyt kivéve, aki rgy takarót dobott a tűzre és megmentette c helyzetet. Kisiklott egy tehervonat. Buzău-V61 jelen­tik: Buzău állomáson a 8002. szárán teher­vonat kisiklott. A vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenség Birlibaba forgalmis­ta hibájából következett be. Emberéletben szerencsére nem esett kár, az anyagi kár azonban meglehetősen nagy. Hat vagon por­rá tört. A közlekedés öt órán keresztül szü­netelt. TEKÉZŐ-^P%ÍR7 Versenyeredmények: Cluj: Corvin—UEC 142 T33 (12 játékos.) Mured—Meteor 140—114. Leigazolások: Martin Dezső, Kacsik Béla az Expres . (Iara) részére. Az UEC versenyére ma és vasárnap egész nap fo gazának, el nevezéseket. A szövetség ünnepélyes díjkiosztása, vasárnap délelőtt fél ii órakor kezdődik a Moderna-pá. lyán. iERTÉSZEH ff r nélkülözhete len segédkönyvei Horn János: Törpe gyümölcsfák, alakfák nevelése és nyesése lei 36 Biró Géza: Szőlő metszése és mi- velési módjai — — — lei 36 Horn: Gyümölcsfák nyesése lei 36 Urbányi Jenő: Gyümölcsfák be­tegségei — — — — lei 36 Jécsay László: Hogyan készítsük el virágos kertünket — lei 36 Sántha L.: Szőlő kártevői lei 36 Horn-Jeszenszky-Kerekes: Gyii- mölcstermesztési és gyümölcsfa- védelmi rádió - tanfolyam lei 40 Pettenkoffer: Szőlömüvelési rá­diótanfolyam lei 40. — Zajtay: Okszerű takarmányozás lei 40 Páratlanul izgalmasnak ígérkeznek a vasárnapi ligamérkőzések Összeállították a Románia és KAC csapatait CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A nem­zeti ligabajnokságok során, mint ismeretes, vasárnap városunkban a Romania és KAC ellenfelei a Kinizsi és a Tricolor (Baia-Mare) csapatai lesznek. Mindkét mérkőzésen hatal­mas iramú játék és elkeseredett küzdelem lesz, mert az erők mindkét oldalon körül­belül egyformák. A Romania és a Tricolor mull vasárnapi, első mérkőzésükön veresé­get szenvedtek és most ezen a fordulón igye­keznek pontveszteségeiket behozni, ami ter­mészetesen még érdekesebbé teszi a küzdel­meket. * Délelőtt 11 órakor a Tricolor játsza le ligamérközését a KAC-cal Farkas Pál Ora- dea-i bíró vezetésével. A KAC a következő­képen állította össze csapatát: Fábián, Horváth Kinizsi, Engi—Krausz —Palocsay, Gecző Szaniszló III.—Klébi— Martinovics—Király. A Tricolor jóval erősebb együttes, mint vasárnap a Törekvés volt és igv ellene a KAC csak végig szivvel-lélekkel játszva győz­het. Ezt azonban elvárja tőle a közönség, mely vasárnapi győzelme után már rokon- szenvvel és most valószínűleg tömeges meg­A fővárosi vasutascsapat nyerte Románia vizipótóbainokságát Megsemmisítették a botrányos lefolyása MSE—ILSA mérkőzést, de a Timisoara-i csapat nem állt ki az a\ játékra. — A döntőben: CFR—MSE 5:4 Bucuresti-i tudósítónk jelenti: Az országos vizipólóbajnokság sqrsa szárazon és vizen folytatott izgalmas küzdelem után tegnap el­dőlt. Mint ismeretes, az MSE megóvta a botrányos körülmények között félbeszakadt elődöntőt. Az ügy az uszószövetség központi vizipólóbizottságához került, mely Giurgiu Gheorghe szövetségi megbízott korrekt jelen­tése alapján ugy döntött, hogy a mérkőzést Bucuresti-ben újra kell játszani. A megismé­telt elődöntőt tegnap délutánra tűzték ki, erre azonban az ILSA nem jelentkezett, mi­re a központ az MSE-t nyilvánította győz­tesnek és elrendelte, hogy a döntőre álljon ki a CFR csapatával, mely a Liga Navala Tapa román versenyző győzött a kerékpárosaidra utctsóelefAi szakaszán Brasov-ból jelentik: A Románia körüli ke­rékpáros tura tegnapi Buzău— -Brasov-i, 164 km.-es szakaszán a versenyzők a következő sorrendben futottak be: 1. lapu román 7 óra 07 perc 35 mp„ 2. íDaniel lengyel 7 óra 19 perc 05 mp„ 3. Timkó román 7 óra 26 perc 05 mp., 4. Nieulici román 7 óra 27 perc 25 mp., 5. Dinu román 7 óra 27 perc 35 mp., 6. Schuller román 7 óra 28 perc 35 mp., 7. Dobrin román 7 óra 30 perc, 8. jelenésével fog adózni a csapat első szép t el - jesit menyének. * A délutáni nagy attrakció 5 órakor a Kinizsi Romania mérkőzés lesz. A Romania lelkiismeretes gonddal készült erre a küzde­lemre, melyen pihenten és nagy kedvvel fognak játszani. A csapat múló fáradtsága eltűnt és igy remélni lehet, hogy a két fair és kitűnő egyesület mérkőzésén isméi a régi (Romániát látjuk viszont. Azt, amelyik az ellenfél háromgólos vezetésekor is megőrzi nyugalmát és amelyik az utolsó pillanatig lankadatlanul harcol a győzelemért. A csa­patot a következőképen állították össze: Muntean II., Doci—Pop Béla, Muntean I.— Pop II.—Eareasan, Coborzan—Luzar—Nis- tor Feraru—Capusan. A Kinizsi a már közölt legerősebb össze­állításával ma este érkezik meg dr. Liviu Iuga elnök vezetésével. Tabac, a csapat ki­váló balszélsője inár meg is érkezett, mert szive a mérkőzésnél is erősebben húzza vá­rosunk felé. A délután pontosan 5 órakor kezdődő meccset a Bucuresti-i V. Braida fogja ve­zetni. I dőli«*ti én kOHijun Víi\6 h;ijlAuriAI Bo eh fi üZftrHés az iy.a/Á Î Minden szaküzletben kapható1 Romániai vezérképviselet: Leonida & Co. Bucurewti és összes fiókjai: BOSCH-SZOLGÁLAT (Service) Tiniişoaran és Braşovban Megkezdődött a Cernauti-i Makkabiad Cernauti-ból jelentik: A/, e/.évi Makkabiad az ország összes zsidó sportköreinek részvé­telével tegnap nagy ünnepségek között, e/res tömegekkel kezdődött meg. Cluj-t a ll.iggib- bor versenyzői képviselik, akik közül a tennisz. versenyeken Simon, Radó, Erős II.. Weisz, Erdős Lili, Schwarlz Klári és Bözsi, az. asztali tenniszben Paneth, Klein és Ba- umz.weig, a vívásban Erős I. és Bosán in­dulnak. Az egyes versenyszámokra nagyér- tékii kupákat tűztek ki, melyek közül a ten­nis/ és asztali tenniszkupákat valószinüleg a Haggibbor fogja nyerni. A Cluj-i verseny­zőket, akiket Radó Ernő társelnök vezetett, a rendezőbizottság ünnepélyesen fogadta. A Makkabiad versenyei hétfőig tartanak. AZ UNIVERSITATEA LABDARUGÓ CSA­PATA ina reggel elutazott Bucurestibe a va­sárnapi Unirea Tricolor elleni mérkőzésre. 11a vasárnapig Szaniszló L igazolási ügyét az U. el tudja intézteim, ugy a csapat az Uni­rea Tricolor ellen a következő összeállítás­ban fog játszani: Sepsi, Borgea—Giurgiu III., Golub—Gain—David, Năsturel—Ploesteanu Szaniszló I.—Orza—Baciu. — Tartalékként Jancovici, Surlasiu és Paunescu is elutaztak a csapattal. Ma délután 5 órakor Haggibbor oldboy— Romania oldboy mérkőzés lesz a sporttele­pen. Dékáni Ernő ma délután 3 órai kezdettel rendezi meg növendékeivel nagysikerű uszó- bemutatójának második részét. elleni elődöntőt 4:0 arányban nyerte meg. A döntő mérkőzési és ezzel a bajnokságot a vasutascsapat nyerte meg, mely izgalmas és nagy küzdelem után, melynek során a fővárosi biró az MSE egy gólját ismét nem adta meg, 5:4 (3:3) arányban győzött az MSE csapata fölött. A bajnokság igy nyugvópontra jutott, az MSE részére azonban megmaradt a drága tanulság: még nagyobb munkával, még jobb csapattal kell jövőre felkészüljön a bajnok­ságra. hogy nagyobb játéktudása gólokban is kifejezésre jusson. Annyi gólban, amely­ből jusson a bíróknak is és maradjon a győ­zelemre is. Georgescu román 7 óra 35 perc 25 mp., 9. Lipinszky lengyel 7 óra 40 perc 05 mp., 10. Savanoff román 7 óra 40 perc 20 mp. Az összesített pontversenyben továbbra is a lengyel Dániel vezet 61 óra 32 perc 51 mp.-cel a román Tapu előtt, kinek ideje 61 óra 35 perc 43 mp. A csapatversenyben Románia fölényesen vezet Lengyelország előtt. Kaphatók az Ellenzék könyvosztályában Cluj, Piaţa Unirii. Kérjen ingyenes gazdasági könyv­jegyzéket ős ingyen mutatványszámot a Nö­vényvédelem és Kertészetből. Vidéki rendelé­seket azonnal —> soron kivül intézünk 1! Ferencváros—Sparta Középeurópai kupadöntő lesz Budapest vasárnapi labdarugó szenzációja. Budapesti lapvélemények szerint a mérkőzés favoritja a Sparta, mely jelenleg óriási formában van. Ezt a csapatot a Ferencvárosnak legalább 3—4 góllal kellene legyőzni, hogy kilátása legyen a kupa megszerzésére. A mérkőzés második félidejét a budapesti rádió délután fél 7 órai kezdettel a helyszínéről közvetí­teni fogja. STOCKHOLMBAN MA ÉS VASÁRNAP rendezik meg a svéd—magyar atlétikai via­dalt, melvnek favoritjai a svédek. A HAGGIBBOR ÚJJÁSZERVEZETT LAB­DARUGÓ CSAPATA vasárnap Bistrita-n a Keramika-val játszik bemutató mérkőzést. A csapat vasárnap reggel 6 órakor 22 sze­mélyes autóval indul el a Calea Mareschal Foch 10. sz. alatti klubhelyiség elől, az autó­val szívesen elvisznek nehány Haggibbor drukkert is, ha az útra ma estig bejelentik részvételi szándékukat. A mérkőzés iránt Bistritan nagy érdeklődés nyilvánul meg. LENINGRAD. Prága kombinált labdarugó csapata Leningrad válogatottjával tegnap 2:2 (1:0) arányban döntetlenül játszott. 40.000 néző. A ROMANIA HÁZI BAJNOKI TENNISZ-; VERSENYE ma délután 4 órakor kezdődik a sporttelepi 8—9. számú pályákon. A mér­kőzések vasárnap és hétfőn is tartanak. AZ UNIREA SPORTKLUB ÚSZÓSZAK­OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE felkéri a szak­osztály összes tagjait, hogy ma délután 6 óraikor a Calea Mareschal Foch 25. szám alatti klubhelyiségében (földszint jobbra) pontosan jelenjenek meg a fontos ügyekben tartandó értekezleten. Dr. Gherman sk. szak­osztályi elnök, Mészáros sk. szakosztályve­zető. SAJÁT ÉRDEKÉBEIN KÉRJE MINDIG A cukrot, sót és lisztet 50 kilogramos PAPÍRZSÁK csomagolásban, mert ezek a papirzsákok tartósak, OLCSÓK és higiénikusak ! şXk Összehívlak a kisanlanl gazdasági ianácsál BUCUREŞTI. (Az Ellenzék távirata.) Az Argus jelentése szerint a kisantant képvise­lői a bledi politikai jellegű tanácskozások során több oty gazdasági természetű egyez­ményt hag3Ttak jóvá. melyet a kisantant gaz­dasági tanácsa nevében Valimarescu főtitkár terjesztett elő részletes jelentés kíséretében. A lap ugy tudja, hogy a gazdasági tanácsot október 14-re Belgrádba ismét összehívták s az ülés tárgysorozatán fontos kereskedel­mi, ipari és szállítási kérdések szerepelnek. A román delegációt N. Tabocovici fogja ve­zetni. BÁRMILYEN HANGSZERES JÁTSZID kottaszükségletét az Ellenzék zenemüosztály* utján szerezze bel Olcsó árai! Nagy raktár« készlet! Minden külföldi kiadóval közvetíts isszeköttetésl Uj ltartellenkivüli táblaiiveg-gyár! Áz „Industria Română de geamuri Scâetti“ scăenii (jud. Prahova) cég jelenti, hogy forgalomba hozta uj készit- ményü, minden kategóriájú és vastagságú táblaüvegét, mely­nek ara 2—2, 2 mm. vastagságban m2-enhént 60*— Lei, franco rendeltetési hely. A megrendelések a központi irodához intézendők: Bucureşti IV., Strada Dimitrie Racovită No. 10. A. Távirati cim „Irges“ Bucureşti. Tel.3-60-11 Bucureşti. Gyár: 14-79 Ploeşti. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom