Ellenzék, 1935. szeptember (56. évfolyam, 200-224. szám)

1935-09-01 / 200. szám

II ELLEN ZßK 19 3 5 szedte m b <■ r 1. m Universitatea—Gloria Arad — és Phönix—CFR mérkőzésekkel indul vasárnap Cluj-on a nemzeti bajnokság CLUJ. (Ar Ellenzék tudósítójától.) Vasár­nap városunkban is megkezdődnek u nem­zeti bujuokság mérkőzései. Az A-ligában elsőnek az aradi Gloria mu­tatkozik be az Universitatea ellen délután 5 órai kezdettel. A Gloria a nyár folyamán né­hány helyen lényegesen megerősítette csapa­tát. mely a mult vasárnap, mint ismeretes, 2:0 arányban győzte le az AiMTE-t és igy az U-uak nagyon nehéz meccse lesz a vasár­napi. A Gloria a következő összeállításban fog játszani: BosJiyá'k, Husztig—Varjassy, Bajthy—Fa­ur—Pecioau, Kőrösladányi—Lupas—Bohan - Dobra—Mercea. A csapat Stefan Sándor edző és a Gloria vezetőségének kíséretében ma este érkezik meg. SZANISZLÓ I. VASÁRNAP AZ U-BAN JÁTSZIK ? Az Universitatea nagy gonddal készül a mérkőzésre és bár jól ismeri ellenfele nagy játéktudását, a csapat bízik abban, hogy si­keresen fogja végezni első bajnoki mérkő­zését. Az U vezetősége „villámigazolási-ké- résf‘ adott be Szaniszló 1., a KAC-ban, majd a magyar válogatottban is szerepelt játékosa részére és reméli, hogy az igazolás még ma meg fog történni és ezesetben Szaniszló is fog játszani vasárnap a Gloria ellen. Ezekre való tekiuteltel a csapatot véglegesen nem állítják össze, de a/ a következő játékosok­ból fog kikerülni: Sepsi, Borgen, Giurgiu 111., Jancovici, Go­lub, Gain, David, Popoviciu, Năsturel, Plo- esbeanu, Orz.a, Surlasiu, Pannescu, Jonas, Szaniszló I. A mérkőzés vezetésére a központ a Ploes- ti-i Jonescu Tope-4 küldte ki. A PHÖNIX vasárnap délelőtt 11 órakor játszik a CFR- rel. A kitűnő Baia-Mare-i együttest városunk közönsége mindenkor szívesen látja vendé­gül, mert annak kitűnő és fair játékában soha sem csalatkozik és az részére igazi sportélvez.etet szerez. A Phönix csapata a következő lesz: Ferenc, Ardos—Hol »mann, Mann—Prasz- ler—Kert. Matei—Freiberg—Szerémy HI.— Szerémy II.—Pfeiffer. A vasutascsapat a B-liga talán legerősebb csapatát kapta első ellenfélnek és igy siker­re ellene nincsen kilátása, annak ellenére, hogy a csapatban Vartan, a Romania volt kiváló hátvédje is játszani fog. Reméljük azonban, hogy jó játékával tisztes eredményt fog elérni. A mérkőzést a központ újabb ki­küldése alapján Caluseriu kapitány (Tg.-Mu­res) fogja vezetni. Kitűnő játékkal mutatkozott be az ILSA vizipólócsapata Cíuöon CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az or­szágos vizi pólóbajnokságban, mint ismeretes, a sorsolás szerint az ILSA az llniversitntea- va! került össze. A tegnapra kitűzött bajnoki mérkőzést azonban az U lemondta, mert több játékosa beteg és nem tudott volna í-sapatot kiállítani az ILSA ellen. Helyette ■ gv kombinált játszott, melyet a vendégcsa­pat fölényes játékkal 5:2 (3:2) arányban győzött le Ravasz (3). Luszig és Bohunitzky góljaival. A kombinált góljait Dózsa és Ara- nvossy lőtték, akik egyben a gyengén sike­rült kombinált legjobb emberei voltak. A két csapat a következő összeállifásban ját­szott: ILSA. Baden, Fischer—'Molnár, Püdlök, Bohunitzky—Ravasz—Lusztig. Cluj komi). Hadházi l\, Lőrinczy U.—Gu- rátfli KAC, Dózsa KAC, Szilágyi U.—Ara- nyossy U.—Glück Haggihlor. A mérkőzést Seliceanu hiró vezette, aki­nek korrekt, hozzáértő játékvezetéséről Ra­vasz. az ILSA kitűnő edzője,' a budapesti MTK volt nagyszerű játékosa teljes elisme­réssel nyilatkozott. A 3x100 m.-es kombinált vegyesstaféta re- kordjavitási kísérlete nem sikerült, mert a Fischer ILSA—Aranyossy U.—Piillök ILSA összeállítású csapat csak 3 perc 58 mp.-et úszott ki a 3 perc 5G.4 mp.-es rekorddal szemben. Az MSE vizipólócsapaián uh nagy győzelme Baia-Mare-n Baia-Mare-ról jelentik: Az országos vizi- pólóbajnokság másik kerületközi mérkőzését legnap játszották le. melyen az MSE 9:1 arányban verte a Phönix csapatát. A bajnok­! ság döntőjében igy az MSE—ILSA és GFR Bucureşti—Liga Navola Bucuresii elődöntők győztesei fognak összekerülni. Vasárnap nyitják meg az uj sportstádiont a közönség részére CLUJ. (Az Ellenzék ludósitójától.) Hatie- ganu Iuliu dr. egyetemi tanárnak, az ország kitűnő sportvezérének nagy alkotása nagy­jában készen áll. A sporttelep nátamögötti, úgynevezett Csikós-kertben a Şoimii Carpa- tilor remek uj síádionját vasárnap reggel nyitják meg a közönség részére. Ez a nagy munka ugyanis nemcsak üjább sportolási lehetőséget nyújt a város sportköreinek, ha­nem rövidesen kedvelt kiránduló, üdülőhe­lyévé is lesz a közönségnek, ahol szórako­zást is fog találni. Biiffé. a Şoimii Carpafi- lor zenekara, játszóterek, árnyas ligetek, pihenőhelyek várják a közönséget az uj sta­dionban, melynek csodás szépsége minden­kit elbűvöl. A stadion területére személyen­ként 3 lejes jeggyel lehet belépni. Délután 2 óra kör 11! várható a Romániaikor Mi kerékpárverseny első beíufója Oradea-ról jelentik: A Románia körüli kerékpárverseny Arad—Oradea közti szaka­szán a küzdelem rendkívül heves volt és tiz versenyző csaknem egyszerre futott át a célvonalon, úgy hogy a zsűri csak hosszas tanácskozás után tudta megállapítani a he­lyezéseket, mely szerint 1. Gargac jugoszláv 4 óra 41 perc 30 mp.-cel, 2. Tudósé Romá­nia ugyanannyi idővel, 3. Pfanninger .jugo­szláv, 4. Hrenciuc román, 5. Timkó román (Oradea), 6. Mormorcea román. Az összesített pontversenyben 1. Gargac jugoszláv, 2. Hrenciuc román, a nemzetek versenyében 1. Jugoszlávia, 2. Románia. A versenyzőket Oradea-ról csak 8 óra után indították el és igy körülbelül két óra táj­ban várható Chij-on az első befutó. (A cél. mint már jelentettük, a vármegye- háza előtt lesz.) DetcgsegllpO bllQcgck alkalmazottak,, munkások, cselédek, stb. kötelező bizto­sítására minden dohány tőzsdében kaphatók!! mammumaummsmmmmmmwmttummrmmamumm. Vasárnap: II.RI INGVA KOS ÚJPEST DERBY BUDA PESTEN Budapestről jelentik, hogy a magyar nem /.éti labdarugóba juoksaghan v asárnap a kő vetkező mérkőzések lesznek: Újpest Ferencváros, l'hölnis Hungária, Törekvés Bocskai, .Salgótarjáni BTC So­roksár, III. kér. Budafok. A nagy Ferencváros Újpest derby fa vo­ntja ezúttal Újpest, mert a Ferencváros Lá­zár és laiky helyén tartalékkal kénytelen kiáltani. DÉKÁNI ERNŐ, A város egyik régi, érde­mes sportomlN-re. a strandfürdő kedvelt úszómestere, kedden, szeptember 3-ikón dél­után 4 órakor tanítványaival díjtalan u.s/ó- beomntatól rendez, melyen az úszó, ugró és tréfás versenyeken kívül a vízből való élet­mentés különböző módjait is bemutatják. Az érdekes „vizsgára“ Dékáni mester ezúton hívja meg az u-szósport híveit és az érdeklő­dő közönséget. Magyarország vegyespáros tenniszbajnok- ságát a Fridrich— Sas-pár nyerte, mely a tegnapi döntőn 4:G, 8:G, G:4-re győzött a Balázs—Baumgarten kettős ellen. Tegnap eldőlt a férfi páros bajnokság sorsa is, mely­nek döntőjét, mint ismeretes, félbeszakí­tották. Tegnap a 3:3 állásnál félbemaradt utolsó szettet a Szigeti—Pető-párral szem­ben a Ferenczy—Fridrich-pár 7:5-re nyerte és igy utóbbi pár lett a bajnok. BUCUREŞTI 3:1 RE VEZET A LEMBERG ELLENI TENNLSZMÉRKŐZÉSEN Lembergből jelentik: A városközi tennisz- versenyen Bucureşti vezet 3:1-re. A második versenynapon Hamburger is legyőzte Ko- loz-t 6:4, 6:2, 6:4-re, a vegyespárosban a Somogyi—vSchmidt-pár feltűnő győzelmet aratott a kitűnő Hebda—Weleszozukova- pár ellen 4:6, 6:2, 6:4 arányban. A gyógynövények és a gyógytudományok fejlődése az őskortól naplóinkig Az első cmbci trlep'-kn pár/torok gyógyítói tik. Az ősrégi kuhui népeknél — a kasztrend­szerek idejében — a pjpok vették íi * gyógyiií> vezetését. Krisztus előtt sokc/er évvel és az egyiptomi I 1 raók idejében, r papok már olyan balz amokat és kenőcsöket, mérgeket és szépítőszereket 1: ész.! - tettek, hogy azokat mi i megcsodálják az i'-atá soknál előkerült múmiákon. Krisztus előtt a negyedik századba« Hippo- krites már iskolát állít lel a gyógytudományok rendszeres tanítására, amn utóda, Dioskorides tovább fejleszt. A római birodalom már kiter­meli a tudós Gallenust, a < ász.árság nagy orvosa:, aki megalapítja a római civilizáció gyógykuku- ráját. Ö és iskolája már tudományos aapon ál­lították elő a gyógyszereket. A római birodalom hanyatlásával, a hirts arab filozófusok és orvos-tudósok veszik át a gyógyí­tás tudományában a vezetőszerepet és ezt meg is tartják a középkorig. Amerika felfedezése újabb, nagyszerű fejlődéit nyitott meg a gyógyítás tudományában, mert gazdag gyógynövény-kincsei lehetővé teszik, hogy számos — gyógyithatatlannak vélt — be­tegséget eredményesen kezeljenek; igy a gyógy­növények használata — az egész világon — na­gyon gyorsan elterjedt. De ezek között is a leg­nagyobb feltűnést a H. Mollis amerikai, Ivata Sivajta és Nakamura japáni tudósok által Ameri­kában nemrégen felfedezett az a gyógynövény keltette, amelynek kivonatából a — ma már vi­lághírű — „Gastro D“ készül. Mert ez a gyógy­szer régi, idült — már gyógyíthatatlannak vélt — gyomor, bélbántalmakat, vese, epe- és mijbajo- kat, gyomorfekélyt, hányingert, szédülést, ideges zavarokat és fejfájásokat rövid idő alatt tökéle­tesen kigyógyit. A hosszú évek szenvedéseitől — „Gastro D“ kezdéssel — megszabadult férfiak és nőktől százszámra érkeznek elismerő levelek a vezérkópviselőhöz: Császár E. gyógyszertára, Bucureşti, Calea Victoriei No. 124., ahol a „Gastro D“ Lei 130.— utánvét ellenében kap­ható. ESTE EGY GRAIN K VALS ^Z. M'fl g»fi a j t efogyaszt CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A KAC országos tenniszversenyére a vidéki játéko­sok is megérkeztek, akik már bekapcsolód­tak a küzdelmekbe. A tegnapi eredmények a következők: 'Női egyes I. oszt. Czapp Auto Club Timi­soara—Koros MSE 4:6, 6:2, 7:5, Dombora KAC—Öcskay NSE 6:3, 2:6. 6:3. Férfi egyes II. oszt. Ungar Kadima—Pap TC 6:0, 6:0, dr. Grósz NSE—Táranu Roma­nia 6:1, 6:4, Varga MSE—Albon U 6:3, 6:3, Gabányi Phönix—Benedek KAC 6:4, 4:6, 6:2, Grad U—Cabányi Phönix 6:4, 6:3, Si­mon Haggibbor—Táranu Romania 6:2, 6:2. Roth Haggibbor—Bartha Kadima 1:6, 6:1, 6:4. Női egyes LI. oszt. Gábor KAC—Miss Houben KAC 6:2, 6:1, Erdős L. Haggibbor— Székely NSE 4:6, 6:0, 6:4, báró Gerliczy NSE—Haasné Romania 6:4, 6:0. Az NSE ifjúsági csapata is megérkezett a versenyre. Első mérkőzését a Haggibbor ellen kezdte meg, mely 3:0-ra vezet ellene. Bizonytalan a vasárnapi svéd—román mérkőzés megtartása Stockholmból jelentik: A vasárnapra ki­tűzött svéd—román válogatott labdarugó­mérkőzés megtartása bizonytalan, mert való­színű, hogy a belga királyné tragikus halála miatt a svéd kormány általános gyászt ren­del el és a keddi temetésig beszüntetnek minden sportversenyt. A belga királyné ugyanis a svéd király fivérének leánya volt és igy halála a svéd királyi családot is gyászba borította. A román csapat egyébként megérkezett Stockholmba, ahol a labdarugószövetség és a közönség ünnepélyes fogadtatásban része­sítette. A csapat vezetője: Căpătană tegnap a királyi palotában a vendégek részére ki­tett könyvben a román csapat nevében rész­vétét fejezte ki a svéd királyi családnak. HIVATALOS !?ÉSZ A kerületi asztali tennisz_szöve£ség közleménye. Szeptember hó 2-ikán, hétfőn este 8 órakor a kerület' a Tennisz Club helyiségében (Calea Marechal Foch 10. sz.) ülést tart, melyre ezután hivja meg pontos megjelenésre az összes klubok képviselőit. Cluj, 1935. augusztus 30-ikin. Wéber, sk. Galambos, sk. elnök. ejtkár. TEKÉzö-sptmT Versenyeredmények: Cluj: FTC—Meteor 121 — X14 (8 játékos), Stop 12—FTC 130—120 (12 játékos.) Program: Muted—Meteor augusztus 31-én a Kelemen-pályán, Royal—Fir tos szeptember else­jén a Dránik.pályán. Az UEC értesíti a csapa­tokat, hogy csapatversenyen egy klub annyiszor nevezhet be, ahányszor tizenkét játékossal ren­delkezik, vagyis egy játékos csak egy csapat­ban játszhatik. A legnemesebb erdélyi bagyoeaáay% képviseli és szolgálja aa Elleniét. A KAC ma délután utazik Oradea-ra a Törekvés elleni ligamérkőzésre. A KAC a következő csapattal veszi fel a küzdelmet: Fábián, Horváth—Király, iPalocsay—Krausz —Engi, Gecző—Szaniszló III.—Klébi—Mai- tinovics—Brassai. Az ELLENZÉK a haladást szolgálja* M kisebbség: és emberi jogok elAareosa» EURÓPA—ELLENZÉK NYARALÁSI AKCIÓ Qle$ó utó$zezoni Ä pausálkurák “ Érvényesek szeptember hóban: Carmen Sylvában napi 180 lejtől kezdve Herkules fürdőn napi 210 lejtől kezdve Püspökfiirdőn — napi 160 lej Szovátán — — 14 nap 2.235 lej Buzi ásón — — 14 nap 3.500 lej Tusnádon — — napi 200 lej Vízaknán — — napi 230 lej Fenti árakban következők foglaltatnak benne: Lakás a fürdőtelep legjobb szál­lóiban és villáiban, étlap szerinti étkezés a legjobb éttermekben, mindennapra szóló szabadfürdő, vagy kádfürdő, esetleg gyógy­fürdő, összes kiszolgálási illetékek, kur- taxák, zenedijak és adók. Indulni lehet bármely napon, mindössze indulás előtt 5 nappal be kell az igényelt időt jelenteni és szelvényfüzetet váltani az ELLENZÉK utazási osztályában, CLUJ, PIAŢA UNIRII NO. 9. ( Megkezdődtek az egyéni küzdelmek a KAC országos tenniszversenvén

Next

/
Oldalképek
Tartalom