Ellenzék, 1935. június (56. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-23 / 141. szám

f» f 19 3 5 j un las 2 3. ELLENZÉK. Kerüld! atlétikai bajnokság, kupamérkő­zések, CFR Simerics—KÂC mérkőzés vámsunk vasárnapi sportprogramján CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasár­nap városunk sportprogramja az atlétika je­gyében zajlik le. Délelőtt és délután rende­zik még ugyanis a kerületi atlétikai bajnok­ságokat, melyek a legszebb sportot Ígérik, de a futball hívei is jó mérkőzéseket kapnak. Este 7 órai kezdettel elsőizben bemutatkozik nálunk a vidék egyik legerősebb csapata, a Simeria-i CFR, melynek ellenfele a KAC együttese lesz. A vasutascsapat már többször kellemetlen meglepetésben részesítették a nemzeti liga csapatait is és igy a KAC nem könyvelheti el előre a nívósnak és izgalmas­nak Ígérkező mérkőzést a maga javára. A KAC a következő csapattal áll ki a CFR el­len: Fábián II., Kinizsi—Horváth, Krausz Bodonyi—Martinovics, Fischmann (Haggib- bor) —Vass—Gecző—Palocsay—-Brassai. A második félidőben Király és Szaniszló III., továbbá két uj játékos is szerepelni fog a KAC csapatában. A vasárnapi részletes program a követ­kező: Délelőtt 8 órakor KAC B.—CFR B. kupa- mérkőzés, 10 órakor atlétikai bajnokság, dél­után 3 órakor Romania B.—Napoca kupa- mérkőzés, 5 órakor atlétikai bajnokság, 7 órakor CFR Simeria—IKAC T. barátságos mérkőzés. Ä magyar hölgy íőmsapaf Európa- bajnokságai nyert Lausanneból jelentik: Európa vivóbajnok- ságain a női törcsapatverseny döntőjében Magyarország. Ausztria és Németország csa­patai. mint ismeretes, hármas holtversenybe kerültek. A zsűri újabb döntőt rendelt el a három csapat között, melyek közül a ma­gyar bravúros küzdelem után megnyerte az Európa-bajnoki cimet. Második Ausztria, harmadik Németország, negyedik Anglia csa­I pata lett. A megismételt döntő eredményei a következők: Ausztria-—Németország 10:6, Magyarország —Németország 11:5, Magyarország-Ausztria 9:4. Az egyéni férfi tőrbajnokság a döntőig ju­tott, melybe négy olasz, két francia, két belga és egy német (Casimir) vivő került. Vasárnap bonyolítsák le a íekézok nemzeh bajnokságának második Sordulóját CLUJ. ÍAz Ellenzék tudósítójától.) A te- kézök nemzeti bajnokságának második for­dulóját vasárnap tartják meg a Moderna­pályán a következő programmal: I. pálya. D. e. 9 órakor: TIT. kerület, 10 órakor Remény, 11 órakor Törekvés, 12 óra­kor Turul, d. u. 2 órakor Favorit, 3 órakor Napoca, 4 órakor Juventus, 5 órakor Palma, 6 órakor Sfinx, 7 órakor Avram Jancu, 8 órakor Katolikus Kör, 9 órakor UEC. II. pálya. D. e. 9 órakor Meteor, 10 órakor Solid, 11 órakor Napraforgó, 12 órakor Gyi- mes, d. u. 2 órakor Temps, 3 órakor Egyet­! értés, 4 órakor Stop 12, 5 órakor Corvin, 6 j órakor Transilvania, 7 órakor Universita- i tea, 8 órakor Doina, 9 órakor Matalurgistii. Ş A rendező szövetségi bizottság felhívja a I csapatokat, hogy a mérkőzésre pontosan a I kijelölt időben és szabályszerű igazolványok- ] kai jelenjenek meg. Mérkőzéseredmények. Braşov: Veselia— Gondüző Capeni 130:108 (12 játékos), propa­gandamérkőzés, Veselia—Zsinór 178—119 (12 játékos), Victoria—Hargita 155—148 (12 játékos). SÁL ONT A. Sturm Grác—Salontn váloga­tott 5:1 (2:1). SIBIU. Şoimii—HTV 5:0 (2:0) B-ligamér­kőzés. BELGRAD. A kisanlant fővárosok atléti kai versenyét Prága nyerte meg 104 ponttal, 2. Belgrád 94 pont, 3. Bucureşti 63 ponttal. A verseny főbb eredményei: 100 m,: !. Bauer Belgrád 10.7 mp., 2. Kovács Bucureşti 10.8 mp. 400 m. I. Fischer Prága 50.7 mp. 800 m. 1. iRosiczky Prága 2 perc 00.2 mp. 1500 m. 1. Horek 'Prága 4 perc 05.7 mp. Magasugrás: I. Kratky Prága 182 m. Suly- dobás: 1. Douda Prága 15.40 m. 2. Kova- csevics Belgrád 14.82 m., jugoszláv rekord. Diszkoszvetés: 1. Knotek Prága 47.57 m„ cseh rekord. 2. Havaletz Bucureşti 43.23 m. 4X100 m. 1. Belgrád 44.2 mp., 2. Bucureşti 44.6 mp. Bucuresti-ben lesz a jövő évi Balkán­olimpia, igy döntött a kupabizottság tegnap Szófiában. A keddi DFC Prága—Universitatea nem­zetközi mérkőzésre jegyek elővételben már kaphatók a Stadion és Arena sportüzletek­ben. A szenzációsnak Ígérkező mérkőzést mérsékelt áru belépőjegyekkel lehet meg­tekinteni. Bucureşti vasárnapi szenzációja a FC Mi­lan—NAC mérkőzés lesz, melyre a NAC tartalékos csapata a következő lesz: David, Barta—Sarkadi, Krausz—Nagy—Spiel man n, Glanczmann — Moskó —Rónay — Lakatos — Kocsis. A prágai DFC ma Bucuresti-ben a Ripen- siával játszik. A B-LIGA VASÁRNAPI MINŐSÍTŐ- MÉRKŐZÉSEI Bucuresti-ben: Macabi—HTV, biró Tones- cu Tope. Baia-Mare-n: Phönix—Dacia Unirea, biró dr. Morar Teofil. Minden szaküzletben kapható! Romániai vezérképviselet: Leonida & Co. Bucureşti és összes fiókjai: BOSCH-SZOLGÁLAT (Service) Timişoaran és Braşovban VASÁRNAP MEGKEZDŐDNEK A B-LIGA SELEJTEZÖMÉRKŐZÉSEI BUCUREŞTI. Vasárnap három selejtező­mérkőzést is programra tűztek, amelyeken a B-liga egyes csoportjainak utolsó helye­zettjei a ligabajnokokkal játszanak. A pro­gram a következő: Medias-on: IAR Brasov—Vitrometan, biró Stan loan Sibiu. Arad-on: Crai Jovan—AAC, biró Pop Au­rel Lugoj. Bistrita-n: Victoria Cărei—Keramika, biró dr. Russu Cluj. A Középeurópai kupában ma és vasárnap a következő revánsmérkőzések lesznek. Bu­dapesten ma délután: Ferencváros—AS Ro­ma, vasárnap Hungária—Admira. Vasárnap: Firenzében Florentina—Újpest, Torinóban Juventus—Viktoria Pilsen, Bécsben Rapid — Zidenice és Austria—Ambrosiana, Prágában Slavia—Szeged FC és Sparta—Vienna. í !& VORMAI párizsi cég HAJ f ESTE M-i a a világ legtökéletesebb készítménye. Ahnden drogériában és jobb nőifodrásznál kapható. 1 A valuta-felárat nem mindenben lehet véglegesnek tekinteni A német behozatalra vonatkozó különleges intézkedések Belgiumba hívják az UEC asziaü ienmszjáíéhosmt Ma este 9 ófsSíö? sportbemutatót rendez a viüamoslársaság sporSegyesütete CLUJ. (Az Ellenzék tudósilójától.) Ma esti 9 órai kezdettel, az Uzinele Electrice (Vil­lamosúm) sportegylet nagy asztali tennísz- bemutatót rendez tornatermében (Str. Ilié Macelar 24.), melynek keretében ünnepelni fogja válogatott játékosait (Marin (Goldber­ger) Lászlót, Vladone Victort és Pop Pitut), .:kík Zágrábban győzelemre vitték az ország színeit. A bemutató keretében, amely már előre is sikeresnek Ígérkezik, be fognak mu­tatkozni az UEC fiataljai is (Kopenetz. Mac- rea, Turánitz, Albon, Márton, stb.), akik tanúságot fognak tenni arról a lelkiismere­tes munkáról, amely a villamosmüvek sport­egyletében folyik. A szombat esti bemutató lesz bosszú ideig az utoisó alkalom közön­ségünk részére, hogy az ország legjobbjait nyilvános versenyen láthassa, mert a villa­mosüzem játékosai Belgiumba kaptak meg- • hívást, amelyet több mint valószínű el is fognak fogadni. A mai bemutatón különben ünnepélyesen adják ál Pop Pitunak is ki- j rályi kitüntetését. Jugoszlávia 6:i-re verte Görögországot A közönség viszont a bírót verte véresre Szófiából jelentik: A Balkán-kupában teg- j nap a jugoszláv—görög mérkőzést játszották . le, melyet a jugoszláv csapat nagy fölénnyel 6:1 (2:1) arányban nyert meg és ezzel a ju­goszláv csapat a kupában Bulgária mögé fel­zárkózva, a kupa sorsa a vasárnapi Jugo­szlávia—Bulgária mérkőzésen fog eldőlni. A jugoszlávok nagy gólarányu győzelme nem tetszett a közönségnek, mely a mérkőzés végén megtámadta és véresre verte Doseff bulgár bírót. Vasárnap délután a román—görög és ju­goszláv—bulgár mérkőzések szerepelnek pro­gramon. A román csapat mérkőzését a Bu- curesti-i rádió a helyszínéről fogja közvetí­teni. BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A Curentul azt a szenzációs hirt közli, hogy a 44 százalékos valuta-felárra vonatkozó rendelkezés módosítására fog rövidesen sor kerülni. A módosítás elsősorban az uj kül­kereskedelmi rendszer életbeléptetése előtt keletkezett tartozások kifizetését fogja érin­teni. A lap úgy tudja, bogy a legfőbb de­viza-bizottság elismeri a tiltakozások egy ré­szének jogosságát s belátja, hogy nem lehet minden tartozásra nézve egyformán határoz­ni. így a Curentul szerint abban állapodtak meg a bizottság tagjai, hogy azok, akik tar­tozásaik kifizetésére már lej összegeket tet­tek le a Banca Nationalánál, nem fizetnek 44 százalékos árfolyamtöbbleíet, miután tar­tozásuk azért nem nyert kiegyenlítést, mert a jegybank a kifizetéshez szükséges idegen valutával nem rendelkezett. Azok az adósok azonban, akik nem tettek le átutalás céljára lej összegeket, ezzel a mulasztással magukra vállalták a kockázatot s igy most 44 száza­lékkal drágább valutával fizetnek. A Curentul jelentése szerint a legfőbb de­viza-bizottság már elvben hozzájárult ahhoz, hogy a német márkát a 44 százalékos fel­ártól teljesen mentesiti. A berlini kiküldöt­tek ugyanis rámutattak arra, hogy Németor- zág világparitáson felüli árat fizet a román árukért, igy nem kell a Németországba irá­nyuló román kivitelt „jutalommal“ támo­gatni. Nincs szükség tehát az erre szolgáló alapra s arra, hogy ennek előteremtése vé­gett a hivatalos árfolyamnál 44 százalékkal drágábban adjon el a jegybank márkát azok­nak, akik német árut hoznak be Romániá­ba. A Curentul szerint még tartanak e tekin­tetben a román—német tárgyalások. A lap úgy tudja, hogy igen fontos akadály merült fel az utolsó pillanatban. Azt hiszik ugyanis, hogy Németország erős valutáért fogja to­vábbadni azokat a román termékeket, me­lyekért zárolt márkával fizet Bucuresti-ben. A német behozatalra vonatkozó különle­ges intézkedések hírét a Prezentul is meg­erősíti. A lap szerint a Banca Naţionala amúgy is 40 lej árfolyamon adja a márkát behozatali célra, bár ezt 28 lejes „speciális“ márkával lehet fizetni. Az Árgus jelentése szerint a Banca Naţio­nala uj tervet készített a junius 10-ét meg­előző tartozások kifizetésére vonatkozóan. A jegybank terve szerint a kivitel 5 száza­léka képezheti azt az összeget, mely kifize­tésre kerülhet e célra. A lap úgy tudja, hogy igy 500 millió lej értékű idegen valuta ke­rülhet kifizetésre. Az Árgus szerint ezt a tervet a kormány is jóváhagyta. A 44 százalékos valuta-felárra vonatkozó rendelkezések módosítása érdekében a ke­reskedelmi és iparkamarák országos szövet­sége elhatározta, hogy küldöttséget meneszt a kereskedelemügyi miniszterhez oly célból, hogy mutasson rá a kereskedelem és ipar nehéz helyzetére és arra a veszélyre, amit a régebbi tartozások kifizetésére szolgáló idegen valuták 44 százalékos drágitása je­lenthetne. Megmozdult a gyógyszerészek or­szágos szövetsége is, mely az orvosi kart hivta segítségül oly célból, hogy megaka­dályozzák a gyógyszerek megdrágítását. Egyes lapok jelentése szerint a megmozdu­lást Costinescu dr. egészségügyi miniszter maga is helyesli és illetékes helyen tiltako­zását jelentette be a gyógyszeráruk drági­tása ellen, Az Universul jelentése szerint a Bucu- resti-i könyvkereskedők emlékiratban mu­tatnak rá arra a kárra, mit a 44 százalékos felár a kultúra és könyvterjesztésnek okoz. A könyvkereskedők kimutatják, hogy felár­ral 11 lej lesz a frank, 60 lej a német már­ka és 15 lej az olasz lira, ami lehetetlenné teszi a forgalmat. Hivatalos helyen azt hiszik, hogy rövid időn belül végleges formát adnak a valuta- felárnak és megkezdhetik a második negyed­évre szóló behozatali engedélyek kiadását. ,4 Hcsgyar KiSnyvaiagí nas^y kösiyvei: Móricz Zigmond: A boldog ember Lei 99'— Babits Mihály : Halálfiai — — „ 119*— Élő magyar irodalom (80 magyar iró válogatott Írásai) — — Lei 99*— Bródy Sándor legszebb írásai — „ 991— Sárküzy György: Viola — — — „ 99*— Kodolányi János: Feketeviz — „ 99'— Csak korlátolt Déld.íavban kaphatók az ELLENZÉK HÖNVí/OISTáLYÁBflN CLIÜJ, Psaia Ifirsirü, Kérje a könyvnapi szenzációk jegyzékét!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom