Ellenzék, 1935. június (56. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-23 / 141. szám

Ifi ELrrBwrfiK Fürdő * Nyaralás * Inazás 193 5 Inni un 23 Biztos gyógy hatás: szív és t’érheringési lararohntíf, szervi, elhizásos, érelme­szesedés, vesebai. vérszegénység, i/.omcsiiz, hólyaghurut és kimerüléses idegesség esetén. Női betegség a változásos zavarok, fertőző betegségek, mérgezések nyomán fellépett idegbajok (Tabes etc.) eseteiben a leg­jobb eredménnyel. — Ivókúrák, szakszerű orvosi kezelés Kitűnő konyha, elsőrendű szállodák Diétás penziók, mérsékelt árakkall. — Uj, modern uszóda, napfényes stranddal A CFR vonalain 50 százalékos utazási kedvezmény. Állandó katonazene. Pausálkurák az .Európa“ utazási irodák utján. FÜRDŐIDÉNY: MÁJUS 15-fői, OKTÓBER 1-ig. Prospektust, felvilágosítást szívesen küld : Muachong Buziási Gyógyfürdő R. T Fördőígargalóság, Buziás (Banat). Akik otthon és akik fürdőhelyen nyaralnak A különbség azok között, akik otthon és akik valamelyik erdélyi fürdőben nya­ralnak. körülbelül az, hogy aki otthon marad, meg van győződve róla, hogy ő most spórol: nem költ útiköltségre, nem tizet kurtaxát, nem osztogat borravalókat. Igaz, hogy otthon maradt, esetleg otthon tenniszezik, az ismerős strandon fürdik, az ismerős nyári kerthelyiségekben szóra­kozik, nincs azonban meg a boldog, vára­kozó izgalma, mint azoknak, akik elég frissek lélekben ahhoz, hogy élmény le­gyen a számukra egy nyári utazás. Mert a nyaralásban talán a legszebb az, hogy az ember uj környezetbe kerül, az­zal az örömmel és várakozással, mint az iskolásgyerek, aki vakációra indul és ka­land a számára minden uj ház, minden uj bokor. Aki szabadsága alatt otthon marad és sóhajtva, de lemond arról, hogy változa­tosan nyaraljon, viszont azzal vigasztalja magát, hogy ő most spórol — az nagyot téved. Az otthon-nyaraló, ha valóban nyaral, legalább ugyanannyit költ, mint az, aki elutazik. Autóbusz, strand, vendéglő, ten- niszpálya-dij, labdaszedők — ez mind pénzt jelent. Viszont a mai olcsó fürdőre utazási akciók lényege, hogy az ember ugyanannyit költ, mint otthon, kényelme­sen él és nyaral — idegen, gyönyörű he­lyen s nem a megszokott környezetében. Ha végignézzük az erdélyi fürdők árait, akár egyéni, akár társasutazásról van szó és kiszámítjuk, hogy mennyibe kerül az otthonmaradás, kiderülhet, hogy otthon­maradni talán még többe kerül, mint résztvenni valamelyik olcsó és jól meg­rendezett utazáson, amely után frissen, százszor nyugodtabb idegekkel és egészsé­gesebben kerülünk vissza munkánkhoz, mintha otthon maradtunk volna. SLŐPATAK^GYÓGYFÜRO^m Szénsavas, radioaktiv ésaikal.kusásványvizek. Kiváló gyógy ha­tással a következő betegségeknél: Vérszegénység, általános gyengeség, hosszasan tartó lábbadozás, emésztési zavarok, vese- kólika, köszvény, cukorbetegség, érelmeszesedés, májbajok, női betegségek, reumatizmus éi korai elhízás. Természetes szénsa­vas ásvánvviz-melegfürdö.érelmeszesedésésszivbajok eseteiben Szezon: íuniut 15. szept. 15. Vizgyógyintézet cs strandfürdő. Jól beren­dezett villák,elsőrangú konyha,mérsékelt árak Prospektusokkal, fel­világosításokkal szol­gál a fardöigazgatóság valamint az összes Europa utazási irodák Dr. Gara Ernő rendezésében : Kéthetes fánűoríilrdőzés Erdé'y és a nyugati Regét legszebb fürdőhelyein Indal is Clujról 1935 junius 30-án. Más városokból megfelelő vonatokkal való csatlakozások, 50 %-os vasúti kedvezménnyel Minden tekintetben a legnagyobb mérték­ben kényelmes és a legbőségesebben szórakoz­tató ez a nyaralás. Kényelmes autókarokon tesszük meg az egyes útszakaszokat, melyek átlagosan cca 3 órások és amelyek után egy- egy fürdőhely pompás kényelmébe érkezünk üdülésre, nehány napra. Mindenütt a legjobb ellátás, amely a legigényesebb közönséget is kielégíti. A fürdőhelyeken való tartózkodá­sok idejében fakultativ kisebb kirándulásokat ÍRENCSÉNTEPUC 1 gyógyfürdő hét évszázados múltra te­kinthet vissza: rheuma, köszvény, ischiasz, neuralgiákés visszérgyulladás utáni fájdalmak gyógyításánál. Világ­szerte ismert gyógyeredménveita szá­zadok során kialakult speciális gyógy­módja magyarázza. — Információk: A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG UTJÁN !! TRENCSENIEPIJC tesznek az utasok a környék szép helyeire. Nem fárasztó „turisztika“, tehát, hanem a legtökéletesebb üdülés azokkal a szórakozási lehetőségekkel fűszerezve, amelyet a gyönyörű vidékek nyújtanak. Egy percig sem unalmas. Mindvégig szórakoztató, felüditő, idegfrissitő ez a vándorfürdőzés. PROGRAM. Junius 30-án, vasárnap reggel 6 órakor indu­lás Clujról (a Newyork-szálloda előtt). Érkezés Targu-Muresre 9 óra után. Itt villás reggeli és másfélóra pihenő. Ez idő alatt autókar-séta a város megtekinté­sére. Továbbutazás Sovatára 11 órakor, érkezés fél 1 órakor. Sovata, junius 30, julius 1, ju ius 2, három napos tartózkodás. A fürdőigazgatóság szállodáiban ellátás és étkezés. Fürdés a Medvetóban naponta, bármikor. Kirán­dulások. Este kaszinó-élet. Julius 3-án Borszék, julius 3, julius 4. Reggel indulás Borszékre. 140 kilométeres ut, amelyet nagyon kényelmesen a gyönyörű vidék megtekintésének a programjával négy és féJöt óra alatt teszünk meg. Dél1- eJőtt a gyönyörű fürdőhelyre, Borszékre érkezünk. Borszéken az egyik napon ki­rándulást teszünk a világhírű szép fek­vésű Gyilkos-tóhoz. Este Borszéken is kaszán óélet. Vidám, kellemes fürdőhely. Tusnád, julius j, julius 6, julius 7. Erdély egyik legpompásabb fürdőhelye. Sohasem felejthető élmény lesz az a pillanat, ami­kor az autókar a pompázatos fekvésű Tusnád-völgybe cr. Tusnádon is a leg­jobb szállodákban iíakunk és étkezünk és a három nap üdülés alatt, amíg itt tar­tózkodunk, fakultativ kirándulásokat teszünk. Innen a negyedik napon úgy indulunk Brassó—Predeálnak, hogy útközben pihe­nőket tartunk Málnás és Élőpatak na­gyon kedves kis fürdőhelyeken. Predeal, julius 8, ju1 ius 9, julius 10, julius ír. Ezen idő alatt Predeálban lakunk, első­rangú szállodában, kitűnő ellátással és minden napnak gyönyörű kirándulási programja lesz. Egy napon Sinaiaba me­gyünk, majd más napson meglátogatjuk a petróleumtelepeket, egy napon a Tö­NYARALJUNK a Braicai Familia Panzióban Kőrös egy szigetén, 10 holdas fenyvesben S T R A N D A Cluj-Oradea vonalon, gyors vonali mezálló Teljes konfort. szobákban vil­lanyvilágítás s vízvezeték! — Jutányos árak, kitűnő konyha A Cluj-Oradea voualon, gyors vonati megálló Külön helység- ben pedagógu­sok és orvosi felügyelet mel­lett gyermek­nyaraltatási is VÁLLALUNK ! A KÖRÖSBEN mösi-szoros és Brassó vidékének szépsé­geivel ismerkedünk meg. Ennek a programnak a során a kirándulá­sok keretében látogatást teszünk még nehány kisebb erdélyi fürdőhelyen, gondos beosztás­sal, úgy, hogy lehetőleg minél többet lássunk — természetesen a kényelmi szempontok fi­gyelembevételével Ls „a keleti Svájc“ szépsé­geiből. Természetesen azok, akik: a kirándulásokra nem akarnak jönni, a íz nap idő alatt fel­váltva a négy fürdőhelyen pihenhetnek. A rendezőség fenntartja magának azt a Jo­got, hogy a fenti programon a közönség ké­nyelmét szolgáló kisebb javításokat tehessen. Részvételi dij minden költséggel 3200 lej. Jelentkezés legkésőbben junius 25-ig .apunk utazási osztályánál. Ha velünk tart, nagyon kevés pénzért a legtökéletesebb nyaralást szerzi meg magának. 10 éve hu utitárs a magyar szövegű Hermes va­súti menetrendkönyv! Ára 40 Lei. Kapható mindenütt! A legszigorúbb diéta (fogyasztó, só-hus- folyadék szegény, vegelár, Bircher-Benner- féle Rohkost) betartása sem jelent lemon­dást a Svábhegyi Szanatóriumban. Toleran- tia meghatározás. VATRA DORNA fürdő 804 ni. magassan. Radioaktiv források­kal- — Sezon iuziius 1. — Szeptember 3$. Vasas és szénsavas lürdöh, szívba­jok, érelmeszesedés, idegbajok, rhe- uma, vérszegénye g Basédov, gyer­mek paralizis ellen. Iszap lürdöh, rheuma, csuz, köszvény, skrofula, női betegségekre. Ivókúra. Vizgyógyintézet. Napfürdök. Tiszta pormentes levegő. Balneara. Traian és több elsőrangú szálloda és magán villa mérsékelt árakkal. Étter­mek, mozi,strand,tennis, kirándulások junius es szeptember hónapokban nagy árengedmények. — 50 százalékos ked­vezmény a C. F. R. vonalain egész éven át. — Díjmentes felvilágosítások, pros­pektusok a klimatikus bizottságtól (Co­misia Balnoe-Climatica) és az összes utazási irodáktól. Információkkal szolgálnak Clujon: EL­LENZÉK utazási osztálya, P. Unirii 9. Europa—Hermes Menetjegyiroda, Regele Ferdinand 13. Europa—Economia Menet- egyiroda, P.ata Unirii 23­A PAJOR SZANATÓRIUM (Budapest, Vas­utca 17,) UJ OLCSÓ KÓRHÁZI OSZTÁLYA. A Vas-utcai dr. Pajor szanatórium a gazdasági helyzethez alkalmazkodva, kórházi osztályt nyi­tott szanatóriumi ellátással, napi 3.— pengő ápo­lási díjjal. A különszobák árait is lényegesen le­szállította. Különleges gyógytényezői: rádiumke zelések, bélfürdők (enteroclesner, Darmbad) szít betegeknek kimélő és pihenőkurák (elektrocar dihograph), szénsavas fürdők, stb. Nagyszabáii vizgyógy, zander és ortopäd gyógytermek, aszthm szobák, sebészeti osztály elsőrangúan felszerel mütőtermeivei, plasztikai sebészet, emlőplasztika orrkorrekció, 3rcmegfiatalitás, ráuceltüntetés) stb. urológiai osztályán a legmodernebb berendezé és készülékek. Szülőosztály ic napi legmérsékel tebb átalányárban stb. — Tájékozást nyújt szi vességből dr. Biró Géza gyógyszerész, Cluj, Piát Unirii. Päspöltfiirdö Bâite-EpiscDpeşri Oradea mellett 600 év óta használják 42 c kénes rá- diumos hőforrásait reuma, köszvény, csuz, ischiás és női betegségek ellen. ISZAP FÜBDÖ pöstyényi módszer egész fürdők, tag­pakolások, szakorvos felügyelete mellett. ERDÉLY LEG­OLCSÓBB GYÓGYHELYE penzió 90 lejtől háromszori étkezés szoba és fürdő 50 százalék vasúti kedvezmény Orth. kóser étterem. Zene, tánc, gyógytorna, tennisz Románia első HULLÁMFÜRDŐ JE] Kérjen prospektust. isnaoBi H11I tölti szabadsági Teljes kúrát pausál ár­ban, elsőrangú ellátás­sal csak az „Europa“ Román Nemzeti Utazási és Turisztikai Irodák­nál kaphat. Fürdőszál­lodák saját kezelésben és pausálkura szerződé­sek a köv. fürdőkben: Buzias — Carmen Sylva (Movila-Tekirghiol) — Episcopesti (Püspökfürdö) — Lacul Ghilcoş (Gyilkostó) — Băile Her- culane (Hercules-fürdő) — Ocna Sibiului (Vízakna) — Sovata (Szováta) — Tusnad (Tusnád-fiirdő) Képviselők és kirendeltségek az ország összes nagyobb városaiban 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom