Ellenzék, 1935. április (56. évfolyam, 77-98. szám)

1935-04-03 / 78. szám

»935 ip rill» 3. ELLENZÉK 9 Megdőlt egy megdönthetetlennek tartott aszó világrekord A második félidőben nyomasztóvá válik a Jiul fölénye, de a csatárok lövéseit nem kiséri szerencse, másrészt pedig a szenzá­ciósan védő Ludwig kapus menti meg a Vulturii kapuját a góloktól. A 6-ik percben szép támadás eredményeképen Bulik gólba tartó lövését Vijdea bebiztosítja. 3:1. A sáros pályán nem alakulhatott ki nagy­vonalú játék. Kár, mert mindkét csapatnak igy is voltak szép percei,­Egy hónapra szállították le Szaniszló II. büntetését Bucuresti-ből jelentik: A labdarugószövet- ség tanácsülése a szövetség félrevezetése miatt 6 hónapi felfüggesztéssel büntetett Szaniszló II. büntetését egy hónapra mérsé­kelte az AMTE felebbezése folytán. Bánáti versenyzők győztek az országos hirkozóhajnohságokon Vasárnap Resita-n az UDR rendezte meg Románia ezévi birkózóbajnokságait. A népes mezőnyöket felvonultató verseny a követke­ző eredményekkel végződött: Légsuly: 1. Doma UDR, 2. Gedeon RMTE, 3. Huszár RAITE. Pehelysúly: 1. Horváth Vulcan Lu­goj, 2. Popa CER Bucureşti, 3. Kanesni UDR. Könnyüsuly: 1. Dragomir Vulturii, 2. Firunda Vulturii. 3. Sipos, Olimpia Satu­ä KMSC vasárnap propaganda birkózóversenyt rendez Newyorkból jelentik, hogy Cambridgeben az ismert amerikai úszóba jnok: Medica, az 1500 méteres gyorsuszás világrekordját 18 perc 59.3 mp.-re javította. A régi világrekor­dot Arne Borg tartotta 19 perc 07.2 mp.-cel és azt a szakkörök olyan jönäk minősítették, hogy annak megdöntését lehetetlennek tar­tották. A távirati jelentés nem számol be arról, hogy Medica milyen pályán úszott. Lehet, hogy a medence 25 yarddá völt, ez esetben Medica eredményét nem fogják abszolút vi­lágrekordnak elismerni. Magyarország—Ausztria 23:6 Bécsből jelentik: A magyaf-^—osztrák asz­tali tenniszmérkőzést a magyarok 23:6 arany­ban nyerték meg. A férfi kupaversenyben 8:0, a női kupaversenyben 4:1 arányban győztek a magyar játékosok. AZ OLASZ LABDARUGÓSZÖVETSÉG MEGHÍVTA a magyar B. válogatottat egy mérkőzésre. Az MLSz a meghívást elfogadta és a mérkőzés időpontjául május 12-ikét vagy 19-ikét ajánlotta az olaszoknak. A Tilden-cirkusz Oroszországban (NEWYORK). Tilden tennísztársulata ez évben is átjön Európába és mérkőzéseit An­gliában kezdi meg, majd a szovjet meghívá­sára Oroszországban fog bemutató mérkőzé­seket tartani. LEMONDOTT DR. MITTER VALÉR. Si- biuból jelentik, hogy a középlíga elnöke: dr. Mitter Valér lemondott tisztségéről. Utódja valószínűleg dr. Barbat lesz. MAGYARORSZÁG TŐR CSAPATBA J NŐK - SÁGÁT a Honvédtiszti Vívó Club nj?erte meg (Maszlay, Hátszegi Ottó, Hátszegi József, Ziiczjy Ujfalusi, Komoróczy). A BUDAPESTI FTC ÖKÖLVIVÓCSAPATA Pozsonyban 12:4 arányban győzött a Slová- kia ellen. Jiul—Vulturii (Lugoj) 3:1 (2:1) Nemzeti B. ba jnokság. Petroşani tudósítónk jelenti: Irreális pá­lyán, hideg, havas időben játszotta a két csapat bajnoki mérkőzését, amelyet a na­gyobb állóképességü és tudású Jiul megér­demelten nyert meg. Az első félidő 11-ik percében a Vulturii halszél ideális beadásából az összekötője kapásból gyönyörű, félmagas gólt lő. 0:1. A gól felrázza a Jiul csapatát s szebbnél-szebb támadásokat vezetve, állandó fölényben ját­szik s a 36-ik percben Péterffy beadását Bálik góllá értékesíti. 1:1. Nagyszerű játék­ba fog a Jiul s a 39-ik percben Golgócz, Péterífy, Bulik a labda útja s egy félmagas lövés máris vezetéshez juttatja a Jiult. 2:1. Irodalom, Történelem, Művészet, Természettu­domány, Közgazdaság könyves rendkívül olcsó kiárusításban: ]ei Babits Mihály: Élet és irodalom — — 27 „ „ Irodalmi problémák — 20 Benedek Marcell: Francia irodalom — 20 Cherbu’iez: Művészet és tér nészet —• — 23 Fü’ep Lajos: Magyar művészet — — — 20 Romai Rolland: B rlioz — — _ _ jq „ „ Cleraboult — — —• — 30 Sebestyén Károly: A római irodalom kis tűkre — — — — — — — — 14 Bourdeau: A jelenkori gondoLoz's mesterei 17 Hobson: Egy uj világ problémái -- — 14 Humboldt: Kosmos <2 kötet) — — — 27 Kari—Méhes: A biológia magyar úttörői 14 Bályi: Köz'azdaságtan — — — — — io I Russel: Kina —- — — _____ «gO Vadász: Szén és petróleum — — — 17 Paleologuc: Három diplomata — — — 14 Soimi: Italia felt m dása — — — — 14 Szerelmem és trag diám (Az utolsó cár és cárné leveelezése) — -*• — — — 17 Erdélyi: Sz-mt Imre és kora — — — 7 „ Szent Imre legendája — — — 7 Kosztolányi: Szent Imre himnuszok — 7 A raktárról elfogyott példányokhoz, utánren- delés miatt 3 lei külföldi portót számí­tunk hozzá. — Most vegyen az Ellenzék könyvosztályában, Cluj, P:aţa Unirii. — Később nem lesz! Vi­dékre portó öltség Llszámitá ával espediáljuk ************ CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Á KMSC birkózószakosztálya az utóbbi évek­ben keveset hallatott magáról, azonban lan­kadatlan szorgalommal dolgozott. Györkös Ferencnek, a szakosztály7 amatör edzőjének a városról való eltávozása után Gáli István, a nagvtehetségii amatőr birkózó vette át az edzői tisztet és az ő szakavatott vezetése mellett a szakosztálynak ma már 32 birkózó tagja van, köztük sok igen tehetséges és fejlődőképes. A munkás birkózók idei első nyilvános bemutatkozása április 7-én, va­KJRUPKA AZ ORADLAI KOLPINGBAN Oradea-ról jelentik, hogy Krupka Károly, az egyik legjobb magyar dekatlonista, az MTK atlétája hazatért Oradea-ra és a Kol- ping részére igazoltatta le magát. Budapest dekatlonbajnokságában Krupka kétszer volt második helyezett, egyszer az országos baj­nokságban negyedik helyezést ért el. A ki­váló atléta közreműködésétől Oradea atléti­kájának nagymérvű fellendülését várják. HAZARENDELTÉK A CFR ÖKÖLVÍVÓIT Bucuresti-ből jelentik, hogy Panaitopol mérnök, a CFR sportklub elnöke rendeletet küldött az egyesület — Franciaországban nagy sikerrel szereplő — ökölvívóinak, hogy a francia tura befejezése után azonnal tér­jenek haza és hogy nem fogadhatják el a hollandiai és spanyolországi meghívásokat. A rendelkezés oka az, hogy az elnök letörés­től félti a versenyzőket. PARIS. Franciaország jéghokkicsapata 2:0-ra győzött Svájc ellen. 2:1 a NAC javára Bucuresti-i tudósítónk jelenti: A labda­rugószövetség tanácsa az AMTE azon feleb- bezéséi, melyben az alsóbb fórumoknak az őszi NAC—AMTE mérkőzésre vonatkozólag hozott Ítéleteinek megváltoztatását kérte elutasította és a mérkőzésnek 2:1 arányban a NAC javára való igazolását rendelte cl anélkül, hogy az utolsó liz percet le kellene újból játszani. DEN DUDEN IS RÉSZTVESZ A TELAVIVI MAKKABIADON Tel-Avivból jelentik, hogy a Makkabiad rendezősége meghívta bemutatóra a holland világrekorder Den Ouden úszóba jnoknőt, aki a meghívást elfogadta. A magyar uszósportot Székely András fogja képviselni Tel-Avivban, akinek száz méteren aligha lesz komoly ellenfele. A magyarok közül még Vajda László müugró- bajnok is indul a zsidó olimpián. BOTEZ ÉS HAMBURGER A GÖRÖG TENNISZBAINOKSÁGOKON Bucuresti-ből jelentik: Görögország nem­zetközi tenniszbajnokságait április 27-iki kezdettel rendezik meg Athénben, melyen a környező államok nagy számmal indítják versenyzőiket. Romániát Botez és Hambur- I ger fogják képviselni a bajnoki versenyeken, majd a kél. játékos Stambulban. Alexandriá­ban és Kairóban fog városközi mérkőzése­ket játszani. Mare. Weltersuly: 1. -Sándor UDR, 2. Borlo- van Vulturii, 3. Szilágyi RMTE. Középsuly: 1. Mészáros RMTE, 2. Lázár Vulturii, 3. Fin- kelstein Vulturii. Kisnehézsuly: 1. Gyimesi RMTE, 2. Stepan Vulturii, 3. -Schwirzenbeck UDR. -Nagynehézsuly: 1. Steiner Vulturii, 2. •Galele UDR. A pontversenyben: 1. Vulturii 17, 2. RMTE 11, 3. UDR 10, 4. CFR Bucu­reşti 2, 5. Olimpia Satu-Maré 1. sárnap délelőtt 11 órakor lesz az Épitő- munkás Otthon nagytermében. Házi ver­seny keretében, öt súlycsoportban fogják összemérni erejüket és megmutatni tudásu­kat a munkás birkózók, akik országos vi­szonylatban is szerephez akarnak jutni. A görög—római birkózás hívei élénk érdeklő­déssel várják városunk egyetlen birkózó­egyesületének háziversenyét, melyen a győz­tesek érmeket és értékes tiszteletdijakat fog­nak kapni. Revánsmérkőzés a vlllamosüzem és a Kol- plug asztali tenniszesapata között. Tegnap este a Kolping legényegylet helyiségében nagy érdeklődés mellett folyt le az UEC (Villamosüzem) és a Kolping legényegylet asztali tenniszcsapatának revánsmérkőzése. Az izgalmas lefolyású mérkőzést az (UEC nyerte meg 15:14 arányban. Az UEC csapa­tában Kopenetz, a Kolping csapatában Sel- kánszky voltak a legjobbak. TEKÉZŐ-SP^RT Versenyeredmények: Cluj: UEC—Meteor 229 —219 (12 játékos), Juventus—Tempo 102—94 {8 játékos.) Leigazolások: Cluj: Doja P., Drágán I„ Popp A. „Sfinx“, Tămas V„ Lazo F., Dumitru S., „Oituz“, Joga I. „Iris“, Kraft S. ;;Gloria“, de­mentis F. „Victoria“, Balia A. „Metalurgistii.“ Tg.-Mures: Branişte Gh., Golea V., Sib insky V. „CFR 33“ Brasov: Ágoston F., Bartók D., Kornhoffer F. „Turul“, Müller I. „IAR“. tfugipn isülitű a drágaság! hullám? (BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.' Most érkeznek be az első jelentések az utób­bi napokban érezhető drágasági hullám ter­jeszkedéséről. íasi-ban a hat hónappal elő: bi árakkal szemben a kávé és árpa ára 25 —30 százalékkal emelkedett. A tea áremel­kedése 50—60 százalékos. A textiláruk 6 10 százalékkal emelkedtek. Barlad-ban: sző vetárak 2 3 százalékkal, cipőárak 32 szá zalékkal, gyarmatáruk l 20 százalékkal emelkedtek. Chisinau-ban: a bőrárak, gyap ju és gyapotárak tartottak. A kereslet, igen gyönge. Brasov-ban: a szövetárak estek. A vaj, túró ára esett. A cement, fa, építkezési anyagok és kozmetikai áruk ára tartott. A bőrárak emelkednek. A gyarmatáruk ára lényegesen emelkedett. Timisoara-n: a cso­koládé és cukorkagyárak kilónként 5 lejjel emelték az árat a cukorárak emelése foly­tán. A többi áruk árai általában tartottak. A behozatali engedélyek sorsa. Bucureşti bői jelentik: A legfőbb kontingentálási bi­zottság határozata folytán az 1935 március 30., illetve 31-én lejáró behozatali engedé­lyek csupán április 2-ig érvényesek. Azután semmiseknek tekintik ezeket. A bankok mérlegének meghirdetése. Tu­dósítónk jelenti: A bankokat ellenőrző leg felső tanács elrendelte, hogy a bankok két ízben hirdessék meg mérlegüket. Az első hirdetést a közgyűlés megtartása előtt kell eszközölni, a másodikat pedig a közgyűlés után a banktörvény 30. szakasza értelmé­ben. Az első hirdetést nem szükséges a hiva­talos lapban (Monitorul Oficial) közölni s az alapszabályban előirt, vagy más lapban is meg van engedve meghirdetése. A máso­dik hirdetés céljára a hivatalos lapot és a legjobban elterjedt helyi lapot kell igénybe­venni. Módosítják a cseh gabonamonopóliumot. A cseh gabonaegyedáruság —• mint ismere­tes — lényeges eszköze volt a csehszlová­kiai mezőgazdasági önellátás megvalósításá­nak. Most, miután Csehszlovákia önellátá­sának határát már túl is lépte, sor került a gabonamonopólium megreformálására. Prágai jelentés szerint az erre vonatkozó rendelettervezet alapján a gabonaegyedáru- sági társaságnak kártérítési igénye van bizo­nyos állami intézkedések folytán előállott, veszteségek esetében. A tervezet szabályoz­za és megengedi a gazdák korlátozott vám­őrlését s módot ad a vásárló társaságnak, hogy a felajánlott gabona egy részét ne vá­sárolja meg. A CFR uem fogad el adóbonokat. Bucu­resti-ből jelentik: A CFR vezérigazgatóság rendeletet bocsátott ki, mely szerint a vas­úti pénztárak nem fogadhatnak el pénz he­lyett adóbonokat. NŐI DIVATSZALONOK! VARRÓNŐK! A tavaszi szezon kis és nagy divatlapjai hatal­mas választékban kaphatók az Ellenzék könyvosztályúban Cluj, Piaţa Unirii. Varró­nők árkedvezményben részesülnek! . TÁ3ÉKOZTSTÓ Naptár: 1935 április 3., szerda. Katolikus: Richard. — Protestáns: Richard. Ortodox: C. P. Nich. — Izraelita: 28 Veadar 5695. Nyitvalcvő könyvtárak és nuizeamob: Etnográfiai muzeum: délelőtt 9—i-ig, délután 2—4-ig. EME Régiség és Képtár: délelőtt 11— i-ig. Az EKE múzeuma és az ereklye múzeuma zárva. Az egyetem népkönyvtára: d- u. 3—9-ig Ma éjszaka a következő gyógyszertárak tel­jesítenek szolgálatot: Dr. Biró, Piaţa Unirii, Apostol, Ferdinand király-ut, Demeter, Manastur-ut, Palóczy, Calea Victoriei 56. Növényvédelem és Kertészet következő tartalommal jelent meg: Megti gyelések az almamolyról. Időjárás. Tavaszi madárvédelmi teendőink. Forgassunk-e a gyümölcsfa alá? Cserebogár-irtás. Eltartha tó-e a tömény mészkénlé? Tanácsadó. Ne mos gesztenye termesztéséről. Gyümölcsfa I virágok beporzása. Rendellenes fejlődése oltványok metszése. Szőlő metszéséről. Ny. ri palánták nevelése. Szőlészet. Gyümölcs. Zöldség, Virágkertészet. Egyes szám ára C lej, vidékre postabélyeg beküldése ellenében 45 lejért küldi a romániai főbizományos Ellenzék könyvosztálya Cluj. Piaţa Unirii. Előfizetési árak: negyedévre 100. félé\ ve 200, egész évre 400 lej. Régebbi számi . mutatványpéldáayt szívesen küldünk öl 1< i bélyeg beküldése ellenében. Állami Osz­tálysorsjáték Vlí.-ik játéká­nak Il.-ik osz­tálya. Húzás: április 15-én! SIESSEN PIEGIlJIÍANf sgisieíyEt? VEGYEN SZERENCSÉS SORSJEGYET: M ELLENZEH K0NYVOSZTÜLYÜBHN ♦ A játék részletes tá­jékoztatóját magyar nyelven - készségg 1 megküldjük, minden felszámítás nélkül!! Cluj, Piaţa Unirii 9. Banca Română de Comerţ S. A. Bucureşti Cluj-i képviselete! Ebből a kollekturából kerültek ki a Ví-ik játék legnagyobb nyereményei, többek között mindkét 6,000.000 Sejes főnyeremény! !

Next

/
Oldalképek
Tartalom