Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-09 / 57. szám

É93S mirelit* 9 BLCB'NXÂK Bucureşti—Cluj—Timisoara közit ifjúsági labdarugó kupamérkőzé­seket rendszeresítenek CLUJ. (Az Ellenzik tudósítójától.) A Bu­cureştii labdarug'óalkerület a napokban érde­kes előterjesztést tett a Cluj-i alki rületneb, melyben Bucureşti—Cluj—Timisoara ifjú­sági kupamérkőzések rendszeresítését java­solja, melyeken az említett városok váloga­tott Ifjúsági csapatai vennének részt. A Cluj-i alkerlilet bosszús tanácskozás után elfogadta az indítványt, mety egyrészt az ifjúsági sport részére jelent erős propa­gandát, másrészt mint atrakció is jónak ígér* kezik. A javaslat szerint a mérkőzéseket a következő sorrendben bonyolítják le: 1. Cluj-on: Bucureşti—Cluj, 2. Timisoa* ra-n: Cluj—Timisoara. 3. Bucuresti-ben: Ti­misoara—Bucureşti. Az alkeTÜlet a Cluj-i csapat mérkőzései­nek megrendezésével a Romániát és Univcr- sitqteát bizta meg. Le heti játszani vasárnap m Kinizsi—Románia mérkőzési Osszeáííitási gondok a Ctuj-i csapni* mn CLUJ, (Az Ellenzék tudósítójától.) Jelen­tettük, hogy a Romania a vasárnapra kitű­zött Kinizsi—Romania ligamérkőzés elha­lasztását kérte a központtól. A liga intézőbi­zottsága elutasította a kérést a zsúfolt pro­gramra való hivatkozással. Ez eléggé kelle­metlenül érinti a Romániát, mert Fried le­igazolása még mindig nem történt meg, Mu- resan hetek óta beteg és vasárnap sem játsz­hatik, Chendrean kapus pedig mint ismere­tes, még mindig betegállományban van. A Romania azonban az adott körülmények kö­zött is nagy gonddal készül a mérkőzésre és az említett játékosok nélkül is olyan csapa­tot fog kiállítani, mellyel sikerrel veheti fel a küzdelmet nagy formában levő ellenfelé­vel szemben. A csapatösszeállításokat holnap közöljük. Szenzációs iif amerikai uszóviíágrehordok Newyorkból jelentik, hogy Peter Frick, az újonnan feltűnt amerikai esodauszó a 100 méteres gyorsuszás világrekordját 56.6 mp.- re javította, Vandeveghe pedig a 4-00 méteres hátuszásban állított fel uj világrekordot 5 p. 30.4 mp.-cel. Vandeveghe 440 yardra tovább úszva 5 p. 32.5 mp.-re javította az amerikai rekordot. Az amerikai úszók szenzációs ered­ményei arra mutatnak, hogy a berlini olim­pián a világ legnagyszerűbb összecsapása lesz Amerika, Japán és Európa között. Síkerii*t Campbell auiómlá gr chord kísérlete Newyorkból jelentik: Daytoni Beach ho­mokpályáján tegnap ismét világrekord-kísér­letet tett Campbell angol versenyző „Kék Szaniszló II. is az AMTE=hoz szerződött Aradról jelentik, hogy Szaniszló II.. a Bocskai játékosa tegnap Aradra érkezett, miután az AMTE és a Bocskai megegyeztek a játékos kiadására vonatkozólag. Az AMTE százezer lejt fizetett a kis Szaniszlóért. vi­szont ezért a Bocskai azonnali leigazolást biztosított az A/MTE-nek a román szövetség­nél. Szaniszló II. valószínűleg vasárnap mar bátyjával együtt fog játszani az AMTE csa­patában. London. A Winnipeg Monarchs tegnap 7:4 arányban győzött a Riemond Hangb csapata ellen. Prága. A francia Francais Volants jég- hokkicsapata 2:0 arányban verte az LTC együttesét Osztrák csapatokat kér az északi liga. A Cluj-i liga vezetősége levelet küldött Becsbe Meisl Hugónak, melyben felkéri az osztrák sopfrvezért, hogy május 10—12—14. nap­jaira, esetleg júniusra küldje le a Vienna. Rapid, Admira és Austria közül valamelyiket egy romániai túrára. A Bucuresti-i Venus március 25-ikére ba­rátságos mérkőzésre meghívta a Romania csapatát, mely előző nap kupamérkőzést játszik a Macabival. A Venus a brutto be­vétel 40 százalékát ajánlotta fel a Romániá­nak, mely a meghívást valószinüleg elfő gadja. UJ SÚLYEMELŐ VILÁGREKORD. Kievi jelentés szerint Jupoff orosz atléta a balke­zes súlyemelésben 75.000 kg.-mal nj világ­rekordot állított fel. A régi rekordot a né­met Schneider tartotta 75 kg.-mal. AZ UEC ASZTALI TENNISZCSAPATA TEGNAP ÚJABB GYŐZELMET ARATOTT. 19:7 arányban győzte le a Tennisz Club együttesét. A verseny legjobbjai: Pusztay TC, Mareea, Kopenetz és Márton UEC játéko­sok voltak. HARSÁNY! ZSOLT: CCCE HOMO Munkácsy Mihály életének hatalmas regé­nye. A 3 kötet 930 oldalon jelent meg, füzva 297, egész vászonkötésben 495 lej az Ellen­zék könyvosztályában Cluj, Plata Unirii. Vi­dékre azonnal szállítjuk. Kérje a köuyvszen­zációk jegyzékét madár1* nevű gépével. A kísérlet ezúttal fé­nyesen sikerűit, mert Campbell 445.493 km re javította saját gyorsasági világrekordját. A Bucuresti-i Maeabi kölcsönkérte Friedet, a Haggibbor kiváló csatárát a telavivi Mák- kabiadra. Tekintettel azonban arra, hogy Fried időközben már a Romania játékosa lett a iHaggibbor a legjobb akarattal sem tudja a fővárosi testvérklub kérését teljesí­teni. A BUCURESTI-I CFR ÖKÖLVIVÓCSA- PATA ma indul franciaországi túrájára. HIVATALOS RÉSZ A bíró-bizottság közleményei: 1. Felkérjük az alábbi b rókát, hogy felfüg­gesztés terhe mellett március xo-ikén este ponto­san 8 órakor jelenjenek meg a bizottság ülésén: Vancea Canis, dr. Huza Vasile, dr. Hirsch Ele­mér, Saivan Virgil, Dărăbant Constantin, Mann Károy, Giurgiu Gheorghe, Veres Imre, Muresan Anton, Bagyula Sándor, Cosrna Alexandru, Gor­gan Alexandru, Lungu Gheorghe. 2. Felhívjuk mincazon birókat, akik valame­lyik vasárnap akadályozva vannak a bíráskodás­ban, hogy ezt a körülményt minden héten szen­náig a bizottság üléséig írásban jelentsék be, el­lenkező esetben a pályán való megnem jelenésre semmiféle mentséget nem fogadunk cL, csupán a „vis major“ eseteket. 3- Veres Imre bíró részére 30 nap szabadság engedélyeztetik, melynek lejárta után a szükség­hez képest meghosszabbítást kérhet. 4. A vasárnapi mérkőzésekre a következő bitók küldetnek ki: Délelőtt fél 9 órakor: Avram láncú—UEC, bíró: Rinner Béla, határbirók: Gyárfás István és Mesarosiu Cornel. Délelőtt fél ii órakor: KMSC—Rapid, biró: Maier Gheorghescu Constantin, határbirók: Ra- dulescu Vintil.a és Gorgan Alexandra, . . E)élutáln fél 1 órakor: Romania B.—Unirea, biro: dr. Russu loan Gabriel (mindkét csapat kérésére), határbirók: Pop Octavian és Guga Ti- beriu. Délután 3 órakor: Kinizsa—Románia ligumér- kozés, határbirók: Jakobi Ernő és Huneade Emeric. Cluj, 1935 március 6-üán. E. Huneade. sk. Dr. I. Russu, sk. elnök. titkár. A Comitet Central tagjait felkéri, hogy márc. ti-én, hétfőn este 9 órakor a központi vezetőség ülésének megtartására megjelenni szíveskedjenek a szövetség hivatalos helyiségében (Piaţa Unirii No. 29. Cluj.) A „Meteor“ egy éves fennállásának megünnep­lésére március 24-én a Moderna-pályán 15 csapat részvételével körmérkőzést rendez. Program: Cluj: Vulturul (Someseni)—Juven­tus március 10-én Somes-sat, Juventus—Ápoló (Gilau) március 10-én este a Nagy Főpályán, Több mint evente! íme a nyeremények összege, amelyet az Állami Sorsjáték a nyerte­sek között kioszt! Ekkora összegből, amelynek a nagyságát az ész nem tudja pon­tosan felérni, az ön sorsjegyének bizonyosan jelentős rész jut. Aki a sorsjátékon játszik, március 15- töl kezdve minden havi húzáson részt vesz, amelyeken számos mil­liós nyereményt osztanak ki. Egy negyed sorsjegy, amely mind­össze i’00 leibe kerül, egy milliót nyerhet. Egyetlen más vállalkozás sem hozhat nagyobb és biztosabb hasznot. Minden negyed sorsjegy­nek két száma van: egy száma a törzssorsjegynek és egy a mellék- sorsjegynek, tehát kettős esélye. Amint az a február 15-iki húzá­son bebizonyosodott, mindkét szám nyerhet, miáltal nemcsak tz esély, hanem a nyert összeg nagysága is növekszik. Dőreség lenne, ha annyira kecseg­tető szerencsét — a Sorsjátékon nyerni — feladna, amikor az egész világ meggyőződött a nyeremények szép elosztásáról és azon előnyök­ről, amelyeket az uj terv nyújt. Gondolja meg: mindössze 200 lei­vel résztvesx egy fantasztikus összeg, több mint 800.000*000 lei szétosztásában. Állami sorsjáték Colectările principale din Ardeal, Banat fi Bucovina ássd Brsşor terűin ţi 0*1 Banca Goldschmidt Clăi Economia Casa de Păstrare Generali din Institutul Oomeretel St GtfeCQI Arad a A. Oradea Banca Dacia ..Fortuna- Alex. Enkelhardt Union Banca Comerciali Naţionali Te. Mureş Ernest Révén Banca Oehlf le&aer & Horowitz Timisoara Banca Centrali Alfred Noe «mişomra Baac4 d0 6coof Banca Iliescu Saasa TlsaUoarel Ki szállít búzát az osztrákoknak? BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósitójától.) Becsből érkező hírek szerint az argentínai buza tört be az osztrák piacra. A Prezentul úgy tudja, hogy az osztrák kormány az eddigi ezer vagon búzán kívül újabb 700 vagon buza szállítására adott engedélyt Ar­gentínának s a magyar kötéseket felmondta, így a magyarországi malmok vették át azo­kat a mennyiségeket, melyek el voltak adva Ausztriának. Bécsben jelenleg 22.50 Schil­ling a magyar buza (80 kg.) ára, de ebből ma már kevés ajánlat van. Legutóbb tárgya­lások indultak Jugoszláviával is 5000 vagon buza szállítására 20.21 Schilling áron olv kedvezmény mellett, amilyet a magyarok kaptak. Nem lehet hinni azonban, hogy ott ilyen nagy felesleggel rendelkeznek. Jugo­szlávia ugyanis 7000 vagon búzát kell még leszállítson cseh rendelésre tartalékából. így a Prezentul szerint remény lehet arra, hogy az 5000 vagon búzát a Banat-ból Románia szállítja az osztrákoknak. Az ár ezesetben 21—22 Schilling volna. február itóftmi Kiadott RehíialM! eigetl A!-»e! BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójától.) A kiviteli-hivatal következő erdélyi cégrknek adott textil és gyapjúéra behozatalára engcdé'yt folyó évi február hóban: (A kimutatás a jogosított céget, az árumennyiséget és azt az országot tün­teti fel, hol a vásárlást eszközölték) Karton­nyomóipar Médiás 50.000 -j- 20 000 klgr. Egyip­tom 30.000 klgr. India. — F. Ganzért Brasov 3873 klgr. Csehszlovákia —. Letner Márton Oracea 9000 klgr. Italia -f- 1591 klgr. Ausztria. — A. Deutsch Siget 1200 klgr. Csehszlovákia. — Gus­tav Höring Timisoara 17.074 klgr. Ausztria •—<. „Standart“ Timisoara 23438 klgr. Spanyolország . Szövőgyár Lugoj 10.000 kigr. Ausztria —-. Textilipar Lugoj 50.000 klgr. Ausztria —. WLa­can tz-Papp Brasov 1983 klgr. Csehszlovákia, — Soc. Gen. Transilvaneana Alba-Iulia 30.086 klgr, Ausztria és 2438 klgr. Csehszlovákia. — Ili® Floasiu Sibiu 10.000 klgr. Ausztria. — „Proe res“ Timisoara 3164 klgr. Ausztria. Elek Gyula Reg.-Sasesc 5130 klgr. Csehszlovákia. — „Hédit” Sibiu 1127 klgr. Ausztria. — „Rottex“ Timisoara 950 kgr. Ausztria- — I. Rozenfeld Targu-Mures I 1120 klgr. Csehszlovákia. — Hessheimer Brasov ! 6555 klgr. Ausztria. Weisz & Co. Timisoara 50 klgr. Franciaország. — „Fadepu“ Timisoara 229 klgr. Svájc. —1 Schönberger J. Satu-Maré 14874 klgr. Csehszlovákia. — Textilipar Oradea 8000 klgr. Svájc. — R. Emanuel Satu-Maré 24472 klgr. Csehszlovákia. — Textilipar (volt I. Wesz- cég) Timisoara 12.940 klgr. Csehszovákia. — Eug. Rozenfelc Tg.-Mures 29.527 klgr. Ausztria. — Kúriai István Tg.-Mures 10.924 klgr. Cseh­szlovákia. — Keller László Tim soara 346S klgr. Ausztria. — Herzog Ádám Timisoara 2870 klgr. Svájc. — „Mercur“ Lugoj 3123 klgr. Ausztria. — Z. Beamter Timisoara 9945 klgr. Csehszlová­kia. — Industria Electrica Brasov 330 klgr. Né­metország és 56 klgr. Magyarország. — Zilber- man József Timisoara Soo klr. Italia. — Gavril Vitoned Oradea 408 klgr. Ausztria- — Hollos Jenő Oradeu 163 klgr. Ausztria. 1 Isac R ff Oradea 462 klgr. Svájc. — „Interxim“ Oradea 83 klgr. Magyarország. — Seiler Miklós Oradea 605 Svájc. — Eugen Koerning Oradea 150 klgr. Ausztria. — Atlanta Timisoara 5404 klgr. Ausz­tria. — Hunk & Schönberger Oracea 22.860 klgr. Csehszlovákia. — Richter fiai Lugoj 150 klgr. Ausztria. — Textilipar Oradea 4448 klgr. Ausz­tria. — Florida Pollik Timisoara 1318 klgr. Spa­nyolország. — Davida Malvin Ordea 255 klgr. Csehszováík:a. — Szenes & Schwartz Arad 10.840 klgr. Magyarország. — Brodcr Ferenc Timisoara 25 klgr. Ausztria. — Dobay Ferenc Timisoara 2000 klgr. Csehszlovákiai. — Spitzer D. Lugoj 3975 klgr. Ausztria. >—. „Ideal" Arad 477 klgr. Ausztria. — Aman Text. Timisoara 250 -j- 3375 + 7000 klgr. Csehszlovákia- — H. Braverman Oradea 23 klgr. Ausztria. — Holdt Sc Rotsching Lugoj 975 klgr. Ausztria. — Holiengruber H. Brasov 1980 k’gr. Ausztria. — Hemper 6c Schi' rer Sibiu 1587 klgr. Ausztria. — H. Klinger S Gheorghe 26.500 klgr. Csehszlovákja*

Next

/
Oldalképek
Tartalom