Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-03 / 52. szám

II ELLENZÉK 1 9 3 5 március .1. Döntés nélkül szétoszlott a nemzetközi olimpiai kongresszus Eles hangok a nemzetközi bizottság ellen fa&cu hogy <i budapesti Magyar Szinház március regen áros: szerzők darabját mutatja be. A (tarolI címe: Szentpétervár, szerzői Ossip Hur ke és Pavel Wronkoff. .4 darab főszerep­lői Makói Margit és Törzs Jenő lesznek, ren­dezője Hevesi Sándor: hogy a budapesti H unnia-filmgyárban a tavasz folyamán Jókai Mór „A: uj földesur" eimü regényéből készült film. Ugyancsak Liszt Ferenc életéről is film készül a gyár­ban május végén: hogy Maurice Chevalier, aki nagy sikert Iíratott a Yig özvegy filmváltozatában, ennek ellenére egy időre lemond a filmezésről. A közeljövőben visszaköltözik Parisba és regi sikereinek színhelyén, a Casino de Paris-ban fog fellépni. Ugyancsak visszatér Parisba Lncienne Boyer, a rövid idő (datl világhír­névre szert tett francia dizőz, aki hónapok óta newyorki mulatóban vendégszerepel; hogy nagyszabású lengyel—magyar ünnepi estre készülnek március közepén Budapesten. Ebből az alkalomból a varsói opera balett­kara is Budapestre megy és fellép a: es­télyen; hogy Budapesten jelenleg Reinhardt tár­sulatának egy része vendégszerepei. A társu­latban több olyan tag van, akiket a filmről jól ismer a közönség, igy Liane Haid, Oscar Karlwciss, Felix Bressart és mások; hogy az elmúlt év bécsi színházi évadjá­nak legnagyobb sikerű darabja volt Járay- nak, a kiváló vigjátékiró és színésznek ,.Ist Geraldine ein Engel?“ cimü darabja. A da­rabot most lefordították magyarra és Honthy Hanna főszereplésével bemutatják az An- drássyuti Színházban. Bécsben Paula Wes­sely játszotta a főszerepet. Oslóitól jelenük: V nemzetközi olimpiai bizottság tegnapi zárói! lése elé az egész vi­lág sportkörei nagy érdeklődéssel tekintet­tek, az azonban nagy csalódást keltett, mert a legfontosabb kérdésben, az. 1940-es olim­pia ügyében most sem döntött, hanem azt a jövő évi, berlini kongresszusra halasztotta. De nem döntött az amatőrség kérdésében sem. csupán Baillot-íLatour gróf, a bizottság elnöke arra figyelmeztette a nemzetekét, hogy versenyeikben túlságosan értékes dija­kat ne tűzzenek ki, mert az is alkalmas az amatőrség elvesztésére. Már ez a naiv kije­lentés is nagy megütközést keltett a nemze­tek képviselői körében, mert hiszen egy kis- arany érem is 10—TŐ évi versenyzés után nagy értéket jelent (Kehrling dijai három millió lejt érnek!), mikor pedig a tisztikari választásokat is elhalasztották, az idegesség az ülésen már erősen érezhető volt és han­gok hallatszottak, hogy az 1940-es olimpiát a nemzetek szabad egyezkedésére kell bízni. iBaillot-tLatour gróf ez ellen élesen tiltako­zott, de csak az ősz és érdemes elnökre való tekintettel csillapodott le a hangulat. A kon­gresszus ezután kimondta, hogy legközelebbi üléseit 1936-ban Berlinben, 1937-ben Varsó­ban, 1938-ban pedig Kairóban tartják meg. Az elnök végül még egyszer köszönetét mon­dott a németeknek és azon reményének adott kifejezést, hogy a jövő évi olimpia sikere minden eddigit felül fog múlni. „Táncol a kongresszus“ — írja az egyik norvég lap arra a tehetetlenségre célozva, amely a kiöregedett elnökséget jellemzi és amely egyheti oslói üdülés után csak annyi érdemleges munkát végzett, hogy a 1 elfut­ható gumicsónak-versenyt is méltónak talál­ta az olimpia programjára . .. Tavaszi nyitány: Románia—KAC mérkőzés a vasárnapi program ióeseménye Az ELLENZÉK a haladást szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok előbareosa. így ÉLÜNK MII! A 1 MzkMSzinpa J uj revüje. Ami szatíra, vicc, nevetés és humor léte­zik, az ebben a rév üben benne van. — 'rták : Nagy Endre, Szép Ernő, Békeífi László, Kövárv Gyula, Ernőd Tamás, Lö- rincz Miklós, Rejtő Jenő. — Kon'érái: Békeffi László. — A főszerepekét iát szák: Salamon Béla, Rajna Alice, Lánczy Margit, Kökény liona, Nagykovácsi Ilona, Lengyel Gizi, Sass Olly, Gárdonyi, Kő- váry, Komlós, Fenyő, Kompothy,0 mos, stb. Kezdete : este 9 órakor és délután 4 órakor. Telefon: 26—5—54. Telefon: 26—5—54. CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A ta­vaszi labdarugószezon négy mérkőzéssel in­dul meg nálunk. Ezek közül a legnagyobb érdeklődés a Romania és KAC barátságos jellegű találkozását kiséri, mely délután 4 órakor kezdődik. A két csapat közel két tucatnyi, csaknem egyforma klasszisu játé­kossal rendelkezik, akiket félidőnként fel­váltva fognak kipróbálni, hogy a jövő va­sárnap kezdődő bajnoki fordulóra már ki­alakuljanak a standard csapatok. A Romania a következő játékosokat ren­delte ki a mérkőzésre: Muntean II., Doci, Felecan I.. Muntean I., Criza, Muresan, Co­Feloldották dr. Hirsch Elemér büntetését Bucuresti-i tudósítónk jelenti: Ismeretes, hogy az egyik őszi bajnoki mérkőzés után a bíró a központi biróbizottságnál feljelen­tette dr. Hirsch Elemér kollégáját, hogy oţ megsértette. A központ minden további nél­kül hat hónapi felfüggesztést rótt ki dr. Hirschre, aki azonban nem hagyta magát és megfelebbezte az Ítéletet, amely sikerrel járt. A Biroul Federal megsemmisítette az ítéletet és az ügyet illetékes elsőfokú elintézés végett áttette a cluji biróbizottsághoz. borzán, Farkas, Felecan II.. Pop, Capusan, Nistor, Vartan. A KAC a következő játéko­sokat próbálja ki: Fábián, Horváth, Föld­vári, Martinovics, Boldis, Palocsay, Király, Geczö, Lenko, Vass, Brassay, Harasztosi, Bakos, Rámay, Tulogdy, Szaniszló III., Pok- lóssy. A két fair és már kellő edzőmunkát vég­zett csapat mérkőzése jó sportot ígér. Előzőleg a Romania és Napoca tartalék­csapatai játszanak barátságos mérkőzést Délelőtt fél 9 órakor KAC—Unirea ifjúsági, fél 11 órakor pedig Universitatea B—Unirea mérkőzés lesz. A MAGYAR LABDARUGÓBAJNOKSÁG VASÁRNAPI PROGRAMJA: Hungária—Bocs­kai, III. kerület—Kispest, Újpest—Phöbus, Soroksár—Budai 11. Szeged—Ferencváros, Somogy—Attila. 108 JÉGNAP UTÁN leállt a budapesti mű­jégpálya üzeme. A magyar versenyzőknek tehát 3 és fél hónapig állott jég rendelkezé­sükre. Ezt az időt alaposan kihasználták és Magyarország mint a világ harmadik korcso­lyázó nemzete fejezte be a téli szezont. LUPENI. A Minerul vezetősége elhatároz­ta, hogy hármas csapatot küld az országos asztali tenniszbajnokságra, melyet e hóban a Haggibbor fog megrendezni. IIIHHi Uf l IliiarMlIirfiaMl'llTlTlirTirillMnWIMfnilTTWWIilWMlIMWlIWMITrilMW A szerencse intézménye y&qy a vagyon iefj|©S*fc recepife - - ­Az állami sorsjáték február 15-i húzása j az előbbieknél sokkal nagyobb érdeklődést j váltott ki. Lett légyen ennek oka, hogy ezúttal a já­tékosok száma nagyobb volt, vagy hogy az uj terv kétszeres nyerési eshetőségeket bizto­sit a játékosoknak, avagy, hogy kisorsolásra szinte egynegyed milliárd került, a húzás napját a közönség lázas idegességgel várta. A Carol alapítvány nagy kupolaterme, az utca már egy órával a húzás elölt, zsúfolásig megtelt. Emberek jöttek abban a biztos re­ményben, hogy a szerencsések közé kerül­nek, mintahogy sokan oda is kerültek. Feszült figyelem a húzás alatt és különö­sen a nagyobb nyereményeknél lelkesedés. Hiszen a jelenlevők a játékosok óriási tá­borát képviselik. De ki is ne lelkesednék és ne izgulna a kettős 12 milliós nyerővel együtt? Ki ne gondolt volna arra, hogy — ami könnyen lehetséges — őt éri a szerencse. Kit nem lepett meg kellemesen, hogy a kihúzott milliók a játékosok legváltozato­----mrnifrnur rirmrir i mi n m ^-immiiniiinriiiUTiwiiniaamanii'nírbiíh iík sabb osztályai között oszlottak meg? Tény, hogy meggyőződést szereztek arról, hogy a nyeremények a sokaság között minden meg­különböztetés nélkül lett kiosztva. A nyertesek egy fiatal növendék hadiár­va, az ő negyedes sorsjegyével az egyik mil­liós nyereményben részesült, egy kőműves, aki a megélhetésért keservesen kell dolgoz­zon ebben a liidegben is, szintén negyedmil­liót nyert. Képzelhető ennek az embernek el­ragadtatása, amikor reggeltől estére ilyen sze­rencse éri. A ragyogó önműködő készülék az Ö sors­jegyszámát dobta ki, egyidejűleg azzal a bo­rítékkal, amely egymilliós nyereményt tar­talmazott. De kinek nem fog jól a mai nehéz és válságos pénzvilágban egy nyeremény. Ki volna az, aki az ő gazdaságában fel ne tud­ná azt használni? Ezek a körülmények kö­telességgé teszik mindenkinek, hogy ambi­cionálva legyen, nehogy hanyagul napirend­re térjen az állami sorsjáték nagy előnyei mellett. A sorsjáték intézménye külföldön is a leg­általánosabb érdeklődés melleit működik és minden évben nagyon sok ember megmen­tő je. Nálunk a háború után ismét, be lett ve­zetve és a felosztott nyeremények, köztük a 12 milliós nagy nyeremény is, minden négy hónapban megismétlődnek — megszerezték a játékosok bizalmát. Amint egy sorsjáték befejeződik, megindul az újabb játék és ez év junius 15-én a milliós nagy nyeremények melleit 203,746.000 lej lesz. ismét kisorsolva. A közönség érdeklődése nap-nap mellett növekszik és ez a közönség mind szélesebb rétegeket von a sorsjátékba, amely különö­sen az uj terv óta a külföldi sorsjátékok mintájára, mintaszerűen működik, A sorsjáték a közönség teljés bizalma mel­lett működik tovább, amelynek a soraiból kerülnek ki azok, akiket gazdagokká tes2. Nem is lehet csodálkozni, ha már a VTI-ik sorsjáték kezdetén az elárusítókat a főváros­ban és az egész . országban megrohamozták sorsjegyekért, mivel a szerencsés nyeremé­nyek feloszlottak minden válogatás és meg­különböztetés nélkül. I EGY MEGBÍZHATÓ HASHAJTÓ SZERNEK jelentőségét elismeri mindenki, aki emésztési zavarokra hajlamos, vagy gyak­ran Ismétlődő székrekedés!)«!! szenved- A leg­több ismert hasba)tó-szernek hátránya, hogy rövidébb vagy hosszabb használat után a szer­vezet rne. azokja, miáltal értését ve z ti. Eg^sz möBképnen vau ez a Prof. dr. Páter-féle has hajtó-tea használatánál. Ezen t a caa..is nö­vényi alkatrész■>’at t • rtal az és & szetét lei­ben egyszerűen felülmúlhatatlan ! Hat aa több napig tartó, egyenletes és teljesen fájdalom­mentes. Már rövid használat után az emészt lést megjavi ja és a gyomor ée b'lmÖködéBt rendezi. C akis eredeti Prof. dr. Páter-féle has­hajtó toát kérjen és fogadjon 1. Kapható minden gyógyszertárban es drogériában. Ha beszerzése nehézségikbe ütközne, úgy fordul janak leraka un t hoz : „Csillag“ gyógyszertár, Br sov, Hosszú-utca 5. zám. n—r nwin I inwwMi mamammmtmamum Felfüggesztett sportegyesületek. A labdn­rugószövetség kupabizottsága az őszi kupa­mérkőzések elszámolásainak be nem küldése miatt felfüggesztette a következő sportegye- sületek működési jogát: Avântul Buzău, Te­nis Club Tg.-Visle, Victoria Cărei, Corvinul Deva, Gloria Bazargic, Rovine Grivita Craio­va, Unirea Alba-Julia. A dologban furcsá­nak tartjuk azt, hogy a szövetség egyik dij- mérkőzéseket rendező bizottsága függeszt fel egyesületeket. Azt hisszük ehhez nincs joga, de ha van — úgy nagyon rosszul van. A kupabizottságnak és minden más végrehajtó bizottságnak csak javaslati joga lehet ilyen súlyos büntetésre —, de hatásköre legfeljebb a kupabizottságból való kizárásig terjedhet. LONDON. .4 Winnipeg Monarchs, a világ­bajnok jéghokkicsapat végre beadta derekát. Tegnap 2:0 arányú vereséget szenvedett a Wembley Lions csapatáfól. Dzsiu-dzsicu tanfolyam nyílt Clujon március i-én, Bay G'rolamonak, az ismert nevű olasz vi~ vómesternek tornatermében, Calea Marechal Foch io., I. emelet. Közönségünknek nem kell magya­ráznunk a dzsiu-dzsicu japán önvédelmi fogások előnyeit, hisz mindenki tudja, hogy külföldön minden rendőr és karhatalmi közeg ilyen kikép­zésben részesül. A dzsiu-dzsicu fogások segítségé­vel bárki, még ha gyenge testalkatú is, a legna­gyobb könnyedséggel képes legyőzni a leghatal­masabb izomembere is. A dzsiu-dzsicu mesier Ja­pánban tanult és Parisban tökéletesítette tudását, úgy, hogy személye biztosíték a tanítványok ré­szére. Beiratkozni a tanteremben lehet, hétfőn, szerdán és pénteken délután 4—6.ig. MAGYAR—OLASZ KARDV1VÓ REVÁNS- MÉRKÖZÉS LESZ vasárnap Nápolyban, me­lyen a magyar színeket Kovács, Rasztovics és Rajcsányi képviselik. Kabos Európa-bajnok. aki legutóbb fényes formában verte végig az összes magyar vívókat, elfoglaltsága miatt nem vehet részt a viadalon. Országos vásár Turdán. Március 6-tól 9-ig tart­ják meg Turdán a szokásos tavaszi országos vá­sárt. Az állatfelhajtás 6, 7. és 8-án, a kirakó vá­sár március 9-én fesz. A paris! mintavősáTa vonatkozó icgaiaüb Hírek A háború utáni idők a Párisi Mintavásárt a nagy kereskedelmi megnyilvánulások első helyé­re emelték. Rendszeresen megszervezett és fenn­tartott munka által a Párisi Mintavásámak sike­rült ez évben 8000 kiállítót egybegyüjteni. A Pá­risi Mintavásár látogatóinak száma minden évben meghaladja a két milliót. Pár óra alatt mindenki megtekintheti a világ összes újdonságait. A Párisi Mintavásár különös gondot fordított az utolsó kereskedelmi és ipari kreációk bemuta­tására. 1935-ben a Párisi Minta vásár a „Nagy Párisi Két Hét“.tel („Grande Quinzaine de Paris") lesz egybekötve, amely a francia kormány kezde­ményezésére lett megszervezve és amely érdekes művészi és sport teljesítményeket tartalmaz. A Párisi Mintavásár látogatója igy biztosítva van, hogy a munkája után minden lehető szórakozást megtalál. Ez évben a Párisi Mintavásár 193s május 18- tól junius 3-ig lesz nyitva. Mindennemű felvilá­gosítást megad: L‘Agent Commercial de Franco, î, Strada Matia, Cluj. Kereskedő az Ellenzék-bői tájéko* zódik __ ARA NYŰ KÉMMEL tünUtték Ki a „! i meros“ kOlönl - j ge ségeket az 1934-eä Cluj i rrmzctközi vegyészet j s gyógyszerészeti kiállításon. E g zojaa kész tm - I nyel elsőrangú minőségét Tehát használja csak s é/.t ! I \ t

Next

/
Oldalképek
Tartalom