Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-29 / 74. szám

ELLENZÉK m 1935 március 29. vmummmmmmmamammummmmmmi-£áM&s^ hogy Humjadg Sándor „Lovaglás ügy“ című uj viyjátéka számára szűknek bizonyult a Pesti Színház. A közönség nagy érdeklődésére való tekintettel az uj Humjady-darabot a hét bizonyos napjain átviszik a Vígszínházba: hogy a budapesti Városi Színházban be­mutatták a Simon Juditot, Kiss József dra­matizált költeményét. Simon Judit szerepét Molnár Aranka játszotta nagy sikerrel: hogy jelenleg Budapesten működnek a Schwartz-nővérek, akik Al pár-paródia jukkái az elmúlt hetekben egész Bécset megnevettet­ték és majdnem megrikcrtták a kifigurázott Alpári: Budapesti műsorukba is felvették az Al pár-számot, megtűzdelve egy Gaál Francis- ka-paródiával. A két művésznő kitünően mu­lat — egymás kifigurázásán: hogy Romániába a közeljövőben több Szovjet-filmet hoznak be. Első szovjet-film lesz a Cseljuszkin hajótöröttéinek élete a jég­táblán és megmentésük. Ezután a Csipajev cimü film következik, amely a vörös forra­dalom első éveit tünteti fel. A filmeket a leg­nagyobb orosz rendezők akik különben világviszonylatban is legelsőranguak — ren­dezik; iriilCMDASĂC Mezőgazdasági szakiskolákat állítanak fel nők számára. Tudósítónk jelenti: A földmű­velésügyi miniszter elhatározta, hogy mező- gazdasági szakiskolát állít fel a falusi nők számára. (Megállapították, ugyanis, hogy a nők az iskolákat nagyobb szorgalommal lá­togatják, mint a férfiak és igy hivatalos helyen kitűnő eredményt várnak az újítás­tól. Ötvenötmillió lejes textilbehozatal. Tudó­sítónk jelenti: A (Prezentul Cluj-i forrásból azt a hirt közli, hogy a prágai Kulinsky-cég engedélyt kapott 55 millió lej értékű textil­áru behozatalára. A cseh cég román ter­mény kivitelére kötelezte magát ezzel szem­ben .100 millió lej értékben. Kereszteket loptak a temetőből. Tudósi­tónk jelenti: A Calarasi-i csendőrség letar­tóztatta loan Caiman és Gheorghe Cristea legényeket, akik tüzelés céljára fakereszte­ket loptak a falu temetőjéből. A legények azzal védekeznek, hogy szeretőjük biztatta fel erre őket. Átadták őket az ügyészségnek. KÜLFÖLDI RÖVID HÍREK BELGRAD. Újvidéken csetmik szervezetek tag­jai megzavarták a turnén levő német színtársulat előadását. A társulat, melynek Liane Haid is tag­ja, félbeszakította a turnét s elutazott Becsbe. — BECS. A floridsdorfi kerületben ismeretlen tette­sek tiz telefonfülkét felrobbantottak. A — fü- harmónikusok egyesülete áprilisban ünnepi hang­versennyel ünnepli meg fennállásának 75-ik év­fordulóját. mniiimi— ——— ———i— Egyíized-egyötöd áron technika - maíhematiím és ipar körébe vágó szakkönvvek BAGOSSY: Elektromos gépek — — — BALASSA: Cséplőgépek kezelése — — BALOGH: Gázgépek — — — — — — BEKE: Determinánsok — — — — — FASCHING: Uj geodézia — — — — HALÁSZ: Mi a villám'sság? — — — HOLLERUNG: A mesterséges hűtés — JALS0V1CZKY: Gázmotorok---------­— Gőzturbinák ------— — — — — — Járműmotorok — — — — — — — — Vízturbinák — — — — _------— JESCH: Villamos gépkezelők könyve I-1I. JORDÁN: Mathematikai statisztika — JUNG: Fémtechnológia — — — — — MIHÁLY: Motorkerékpár — — — — NASZÄLYI: Stabil gőzgépek — — — NEMÉNYI: Vasbeton —------------------­PAINLEVÉ: Aviatika— — — — — — POGÁNY: Elektromágnes tér------— SÁVOLY: Gőzmozdony — — — — — SÜM GI: Tüzelőanyagok — — — — BODH • C:pészipar — — — — — —­BOSSÁNYI: Építészeti alaktan-----­—■ Kőmivesmesterség— — —; — — — FURSTNER: Ioari mértan------— — GRO'CSIK: Épité ipari anyagtan-----­KISZELY: Fatechnológia — — — —. KLEMP: Bőripar — — — — — .— _ LITTVÁN: Ipari számtan--------------­THIERING: Kéziszövés — — — — — Az akció csak április 5-ig tart, később csak rendes bolti áron kapható. “ Most vegyen az ELLEÜZÉK köirgvoszfdlgdban, Cluj, Piaţa Unirii. — A raktárról kifogyott példányok utánrendelési portója könyvenkint 3—5 lei. 27 lei 50 lei 14 lei 40 1 i 66 lei 5 lei 27 lei 80 Li 33 lei 33 lei 33 lei 47 lei 47 lei 40 lei 33 lei 40 lei 53 lei 33 lei 99 lei 33 lei 27 lei 17 lei 27 lei 27 lei 33 lei 33 lei 20 lei 27 lei 14 lei 27 lei Resiţan rendezik meg az Í935~ik évi országos birkozóbainokságokat Bucure síiből jelentik: Románia 1935-ik évi I minden előkészületet megtelt arra nézve, görög—római birkozóbajnokságait a szövet- | hogy a versenyek minden tekintetben jól si- ség felhatalmazása alapján március 30-ik és kerüljenek. Nevezések az ( DM címére kül- 31-ik napjain az UDR rendezi meg, mely dendők március 29-ikeig. Megsemmisítették Szaniszló II. leigazolását az AMTE részére Hat hónapra felfüggesztették az AMTE kitűnő játékosát Bucurestiből jelentik: A labdarugószövet­ség tegnap foglalkozott a Bucuresti-i GFR óvásával az AMTE által megnyert ligamér­kőzésre vonatkozólag és a következő határo­zatokat hozta: Szaniszló II. Zoltán bajnoki mérkőzésekre való • igazolását megsemmisí­tette, a játékost a szövetség félrevezetése mi­att hat hónapi felfüggesztéssel büntette, azonkívül átirt a nemzeti liga intézőbizott­ságához. hogy az AMTE—GFR mérkőzés ügyében a fentiek figyelembevételével hozza meg döntését. A határozatok indokolása «szerint úgy az AMTE, mint a játékos félrevezették a szö­vetséget, mert a GFR okmányokkal bizonyí­totta, hogy Szaniszló II. nem román, hanem magyar állampolgár és hogy a félrevezetés következtében kapott a játékos bajnoki mér­kőzésekre való leigazolást. A szövetség hatá­rozatának másik következménye az lesz, hogy a liga intézőbizottsága meg fogja sem­misíteni az AMTE—GFR mérkőzést is, me­lyet az aradi csapat 3:2-re nyert meg. Az AMTE képviselője felebbezést jelentett he a szövetségi döntés ellen. SZENZÁCIÓ BOaiN OPERá* SZENZÁCIÓ A MUANOI SCALA NAGY EGYÜTTESE V ra Amerighi Ráüti szoprán Croe Elmo mezoszoprán Arturo Tamburins tenor Mario Albaneze baritonista Lucicne Neroni basszus EDMONDO DE VECGHI karnagy vezényletével Tömeges jelentkező a KÄC kezdő és junior vivóversenyén A versenyek részletes feltételei CEÜJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A KAC 1935 március 3tl-én, vasárnap reggel 8 órai kezdettel helyi jellegű kezdő és junior tőr és kardversenyt rendez a katolikus főgim­názium tornatermében az alábbi feltételek mellett: A versenyen indulhatnak az összes Cluj-i egyesületek vívói, még pedig a kezdők ver­senyén mindazok, akik sem országos, sem kerületi versenyek döntőjébe nem kerültek, a junior versenyen pedig mindazok, akik eddig junior és kerületi bajnokságokon el­sők, vagy országos versenyeken elsők és másodikok nem voltak. Egy vívó lehet az egyik fegyvernemben kezdő s a másikban junior. A nevezés leadásánál ezen körül­mény felemlítendő. A versenyt a Román Vivószövetség sza­bályai szerint rendezzük. Nevezési dij fegy­vernemenként 20 lej, mindkét fegyverben indulók részére 30 lej plus 10 százalék szö­vetségi járulék, melyek a nevezéssel egyide­jűleg a vivők által fizetendők. Mindkét kategóriában az első három he­lyezett a KAC érmeit nyeri. Nevezési határidő 1935 március 29 este 8 óra. A nevezések leadandók Guráth (Bélánál a katolikus gimnázium tornatermében a KAC vívóinak edzőestéin (hétfő, szerda és pén­tek). ‘Körbeosztás és sorsolás március 29-én este 9-kor, mikoris meg lesz határozva, hogy kinek mikor kell a versenyen megjelennie, s a pontosan meg nem jelent vívót a rende­zőség visszalépettnek tekinti. A Moto Club Roman értesíti az érdeklődő közönségek hogy vasárnap, folyó hó 31-én délután 3 órai kezdettel a közeledő országos hegyiversenyre való tekintettel (Feleac má­jus 12.) gyakorlófutásokat rendez a 156 km.-es kőtől indulva stoppolt indulásokkal. A nemzeti ligamérkőzések és kupa- mérkőzések birói Bucuresti-i tudósítónk jelenti: Az e heti li­ga és kupamérkőzésekre a központi biróbi- zottság a következő bírókat küldte ki: Csütörtökön. Timisoaran: Ripensia ACER megismételt kupamérkőzés, bíró T. Iliescu. Sombaton. Bucuresti-ben Unirea Tricolor —Juventus A.-ligamérkőzés, biró Xifandó. Vasárnap. Bucuresti-ben Kinizsi—CFR A.- ligamérkőzés, biró Seliceanu. Aradon: Gloria—Venus, biró Tunea. Timisoaran: Ripensia—Universitatea, biró T. Iliescu. Oradean: NAC—AMTE, biró Ceaureanu. B.-ligamérkőzések. Ploestiben: Tricolor— Victoria, biró Busa. Brasovban: ACER—Sp. Studenţesc, biró Predescu. Timisoaran: TMTE—UDR, biró Oravetz. Petrosaniban: Jiul—Vulturii, biró Barsu. Baia-Maren: Phönix—Törekvés, biró Hu- neade. Clujon: KAC—Tricolor, biró Farkas P. Oradean: CFR—Keramika, biró A. Mure- san. Sibiuban: HTV—Sticla, biró Sipos. Alba-Julian: Unirea—CFR Simeria, biró Mirion. . Jasiban: Textila—St. Bacauan, biró Mihai- lescu. Chisinauban: Sporting—Jahn, biró Iri- mescu. Pascaniban: Unirea—Dacia Unirea, biró Bude. Brailaban: Franco Romana—DVA, biró A. Huneade. Román ökölvívó pályázik Európa pehelysúlyú bajnokságára IPárisból jelentik: A Holtzner—Tamognini pehelysúlyú Európa-bajnoki döntőmérkőzést a francia lioltzner nyerte meg, aki igy megvédte Európa-bajnoki címét. A mérkő­zés után a Párisban tartózkodó román Lu­cián Popescu kihivta iHoltznert mérkőzésre, amit a francia versenyző elfogadott. A mér­kőzés valószínűleg május havában lesz Páris­ban. A magyar profiligában vasárnap a követ­kező mérkőzések lesznek: Hungária—Sorok­sár, Ferencváros—’Attila, Budai 11—Phöbus, Újpest—III. kerület, Bocskai—Somogy, Sze­ged—Kispest. A Bucuresti-i Macabi labdarugócsapata tegnap reggel 8 órakor elutazott a telavivi Makkabiad labdarugótornájára. A Macabi a következő játékosokkal szerepel a zsidó olimpián: Zauber, Altbuch, Simsinovici, Ba- rasch, Kolm II., Márkus, Gidáli, Béri, Szé­kely, Scgall. Leibovics, N. Markovics, Katz. A csapat kitűnő játékerőt képvisel és attól jó szereplést várhatunk. A Sciiceanu—Kovács vesztegetési ügyben az elsőfokon elitéit Kovács felebbezést je­lentett be. Az északi liga pénteken este rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a felebbe­zést, melyre Kovácsot is beidézték. Az Unirea vasárnap Turda-11 játszik az Ariesul csapatával. BRÜSSZEL. A francia—belga gyephokki- mérkőzés 2:2 arányban döntetlenül végző­dött. Eötvös Pál nyerte Satumare kardbajnokságát Satumareról jelentik: Az Olimpia állal rendezett bajnoki kardverseny eredménye a következő: 1. Eötvös Pál Olimpia 8 győzelemmel. 2. Pacher Ferenc Olimpia 5 győzelemmel. 3. Csipler István Olimpia 5 győzelemmel. 4. Barabás Ferenc Kolping Satumare 5 győzelemmel. 5. Luczky Rudolf SzSE 4 győz. 6. Fogarasi Ernő Olimpia 3 győz. 7. Rozsnyav László SzSE 3 győz. 8. Turca,s István Olimpia 2 győz. 9. Debreceni Pál Kolping Satumare 1 győ­zelemmel. A versenyen 16 vívó vett részt. A nagy­számú közönség előtt lefolyt versenyen meg­jeleni Chereches polgármester, Coroanu Du­mitru és Papadopol ezredesek is, a di jakat a polgármester osztotta ki Az Elpis (Constanta) Turdaü mérkő = zése az Aries ulíaí A görög csapat Turdóm is csalc minimális gól arányú győzelmet tudott kiharcolni. Elpis—Ariesul 1:0. (Félidő 0:0) * Vasárnap délután nagy közönség jelenlété­ben játszotta meg a Turda-i „Ariesul" az idei szezon első barátságos mérkőzését a Constan­tái „Elpis“-el. A mérkőzés első félideje az Elpis fölényével telik el, azonban a szívósan védekező Ariesullal szemben eredményt nem tud az Elpis elérni. — A második félidő el­ső 15. percében esik a mérkőzés egyetlen gólja, amelyet az Elpis egyik csatára köz vei­len közelből gurit az Ariesul kapujába. A mérkőzés további része változatos mezőnyjá tékkal telik el, az Ariesul többször veszélyez­teti az Elpis kapuját, azonban csatársorának gyöngesége folytán eredményt nem tud el­érni. A mérkőzést dr. Ghilezan, az U volt ki­tűnő játékosa vezette kifogástalanul. A Bucuresti-i CFR Franciaországban túrá­zó ökölvivócsapatát, mely legutóbb iPáris- I ban szenzációs sikert ért el, elhalmozták j meghívásokkal. Eddig újabb tiz francia vá- i rosból kapott újabb meghívást a román csa­pat. TEKÉZŐ-SPPRT Az újonnan alakult „Nitrogén“ (Dicîosânmar- tin) tekéző csapat 120. sz. alatt, 26 alapító taggal és a következő vezetőséggel leigazoltatott: Elnök: Solymosi Gheorghe, alel nők: Szadai loan, titkár: Székely Francisc, csapatkapitány: Szisz Francisc, pénztárnok: Endörfer loan, ellenőrök: Kiss An­ton, Comlăsan loan. Leigazolások. Diciosânmartin: Boer loan, Bocs­kai L, Câmpean L, Comlăsan I., Endörfer L, Ér­sek G., Ferencz L, Fodor I., Fridsam I., Hermann F., Kiss A., Kosma B., Miclos S. Páll S., Pállfi I., Rukovina B., Solymosi Gh., Székely F„ Szadai L, ^ Sziovácsek A., Szász F., Szisz B., Szőlősi I., Szász A., Szász L, (Nitrogén.) A KISEBBSÉGI IPARVÁLLALATOK ZSA­ROLÁSA. Tudósítónk jelenti: A kereskede­lemügyi miniszter tudomására jutott, hogy bizonyos egyének a nemzeti munka védel­mével kapcsolatban segélyezésre és külön­böző füzetek, képek s jegyek vételére köte­lezik az ipari üzemeket. A miniszter arra kéri a vállalatok igazgatóságát, hogy ne ül­jenek fel a zsarolóknak és adják át őket a rendőrségi közegeknek. ^eignohos: A FRANCIA NEMZET ŐSZINTE TÖRTÉNETE drtuzuaetua fo'&JÁs Kotze Î58 lej az Ellenié;: könyvosziátyában, F*afa Unirii >.

Next

/
Oldalképek
Tartalom