Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-17 / 64. szám

1935 mire lua 17« ELLENZÉK „Győznünk kell az Universitatea elten!“ Ezzel a jelszóval utazóit el a luventus a fővárosból. Naítali az egyetemi csapatban CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Az Uni­versitatea az őszi fordulóban 1:0 arányú vá­ratlan vereséget szenvedett á Juventus csapa­tától, ami sokáig lehangolta a bajnokság meg­nyerésére pályázó egyetemieket. Azóta az Universitatea rájött arra az igazságra, hogy nincs biztos mérkőzés és vasárnap nagy harci kedvvel készül a revánsra. A küzdelem előreláthatólag rendkívül heves és nyilt lesz, mert a Juventus most már a kiesés ellen kell védekezzen, tehát létkérdéséről van szó, az U. viszont a revánson kívül a győzelmet azért is meg kell szerezze, mert csak igy le­het bajnok. Mert még lehet. Az egyetemiek csapatösszeállításának ér­dekessége az, hogy a jobbszélsőt Naftali, a Haggibbor Năsturel néven leigazolt játékosa fogja játszani, egyébként a csapat standard összeállításban, a következőkép fog kiáltani. Sepsi, Borgea—Jancovici, Selim (Orza) Gain —David, Năsturel—Ploesteanu—Tabac—Sur- lasiu—Baciu. Orza csak az esetben játszik, ha vasárnapig teljesen rendbe jön egészségi állapota. A Juventus — élén a nemzeti válogatott csapat kapitányával és a sokszoros váloga­tott játékosával — a következőképen áll ki az Ű. ellen: Creteanu, Vogl—Dragomirescu, Petrescu—Braun—Brandabura, Maior II.— Melchior—Zainescu—Palmer—Cristescu. A mérkőzés vasárnap délután fél 4 órakor kezdődik, megelőzőleg az Avantgarda U UES kupamérkőzés vezeti be a délutáni pro­gramot. Megváltozatták a KÄC—Olimpia CFR ligumérhozés bitóját El%erütnek-e a pfrcs-lehírek az utolsó hehrőt?— Ă KÂC B) csapata a Reuniunea ellen ţát:za első kupamérkőzését CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) Vasár­nap a KAC két csapata mutatkozik be dij- mérkőzés keretében. 9 órakor a KAC B., a Reuniunea ellen játsza első Bolohan-kupa- mérkőzését, melyre fél 9 órakor a szakosz­tály vezetősége a következő játékosokat ren­delte ki: Fábián II., Wächter, Kinizsi, Val- kai, Zágoni, Poklóssy, Ferenc, Harasztosi, Wessely, Nagy András, Szaniszló, Brassai, Tulogdy, Gáspár. Amint látható, a KAC tartalék csapatában olyan játékosok fognak szerepelni, akiktől jogosan várható magasnivójü játék és a mér­kőzés megnyerése. Délelőtt 11 órakor kezdődik a KAC-ra nagyfontosságu Olimpia Satumare—IvAC B. ligamérkőzés, melyre a KAC csapatát a kö­vetkező játékosokból a helyszínen fogják összeállítani: Fábián I., Horváth, Földvári, Palocsay, Boldis, Maksay, Martinovits, Ki­rály, Vass, Gecző, Lenkó, Bakos, Rámay. — Játékos tehát van itt is bőven, ezekből min­denesetre a legkiizdőképesebbekből kell ösz- szeállitani a csapatot. Mert a mérkőzésen a legkisebb defektus is megbosszulhatja magát, amit esetleg később sem lehet jóvátenni. A KAC-nak azt a fáradhatatlan és csiiggedést nem ismerő játékot kell átvennie, ami a Ro­mániát jellemzi és ez esetben győzni fog és elkerül — már vasárnap — a dicstelen utol­só helyről. A mérkőzés bíróját utólag megváltoztat­ták, amennyiben Radu helyett az Oradea-i Mosulet Mihail fogja vezetni a sorsdöntő meccset. Reméljük, hogy a KAC közönsége teljes számmal fog megjelenni a délelőtti mérkőzéseken, hogy lelkesítse és győzelem ie segítse a nagy munkakedvvel, de ezer baj­jal és nehézségekkel küzködő KAC-csapa- tokat. Öl ngmzef jelentkezeti eddig a berlini olimpia labdarúgótornájára Berlinből jelentik, hogy a jövő évi olim­pia labdarugótornájának is meglesz a sike­re. Erre mutat az, hogy bár még a nevezési határidő messze van, eddig már Olaszország, Magyarország, Franciaország, Lengyelország és természetesen Németország jelentették be részvételüket. A rendezőség Románia, Jugo­szlávia, Görögország, Bulgária, Svédország- Dánia, Hollandia, Lettország, Észtország, Svájc, Csehszlovákia és Egyiptom nevezésé­re is számit, ami, ha befut, úgy az „amatőr“ futballtorna valóban méltó olimpiai csemege lesz. Nyilatkozzanak az üszők Bucur esti-bői jelentik: Az uszószövetség felhívja az ország összes üszőit, hogy már­cius 20-ig jelentsék be más klubba való át­lépési szándékukat, ellenkező esetben to­vábbra is csak régi egyesületeikben szere­pelhetnek, Ifijeié la A Calea Moţilor 4. sz. alatii ház első emelete er-észben vagy részben f. évi máftzs 1-re, eset­len április 1-re kiadó. A lakás áll nyolc szoba, konyha, für- dős óba, 2 e ősz oh a és a szük­séges mellékhelyiségekből Hosszabb b?rl°t esetén a bérlő kívánságára kisebb átalakításo­kat a háztulajdonos elvégeztet. A látási Heti le ívná tu­sokat Calea McţEor 15. sz. cifäff Bársony ifézsi világsikerei után vissza­tért a színpadra. Naponta az Én és a kisccsém ketíős címszerepében a bu.dap:síi öiiersííszi’ifölim A Ripensia—Romania mérkőzés eredmé­nye iránt érdeklődőkkel tudatjuk, hogy a meccs eredményét a Stadion sportüzlet ki­rakatában pár perccel a mérkőzés befejezé­se után közölni fogjuk. „Vasárnap a világ legjobb ökölvívója is vereséget szenvedett volna Schmelingtői“ — mondta Hamas a hamburgi nagy mérkőzés után. Az amerikai ökölvívó, aki páratlan sportszerűséggel küzdött és szenvedte el a legrettenetesebb ökölcsapásokat, úgy nyilat­kozott, hogy szeretne még egyszer összeke­rülni Schmelinggel. — Mi nem. Chendreanu I. és Muresan, a Romania ki­tűnő játékosai teljesen felgyógyultak beteg­ségükből és már a sporttelepen végeznek edzőmunkát. Valószínű, hogy a jövő héten mindketten játszani fognak csapatukban. 99 méteres síugrás Î Zágrábból jelentik, hogy a norvég siver- senyző a plancickán uj ugrósáncon szenzá­ciós eredményeket értek el. A tegnapi edzésen Andersen 93 és 99 métert, Sörensen 94 mé­tert ugrott. A norvég versenyzők a vasárnapi nemzetközi versenyen J00 méteren felüli eredményekkel akarják emlékezetessé tenni jugoszláviai tartózkodásukat. Március 24=ikén hegyiversenyt rendez a Moto Club (Az Ellenzék tudósítójától.) A clüji Moto Club folyó hó 24-ikén, vasárnap délelőtt 11 órai kez­dettel szezonnyitó motorkerékpáros hegyiversenyt rendez a Clujtól 30 km.-nyirc fekvő szerpentines Capus-i hágón. Az izgalmasnak ígérkező barátságos jd'llegü ver­senyen az indulók nagy száma miatt a verseny­zőket 4 csoportba osztják és pedig turamotorok, 3SO-es sportmotorok, 500-as sportmotorok és ol­dalkosaras csoportokra. A versenyen résztvehetnek azok is, akik nem tagjai a klubnak. Nevezési dij klubtagok részére 50, mások részére 80 lej, nevezni a verseny nap­jáig Pop Stefán üzletében lehet (Cluj, Str. Me­morandului 12. sz.) A csoportok győzteseit és helyezettjeit díjaz­zák, a versenyre érdeklődőket is szívesen lát minden beíjépődij nélkül a rendezőség. TEKÉZÖ-SPORT Magyarország legré­gibb és legelterjed­tebb sportlapja!! Versenyeredmények: III. kér. FC—Juventus 207—182 (1.2 játékos), III. kér. FC—Vasas 199 — 172 (12 játékos), Hercules—Avram láncú 14^ — 171 (13 játékos), Favorit—Juventus 199—178 (11 játékos.) Program. Cluj: Folyó hó 17-én délután 5 órá­tól a Hercules—TT. Móricz Béla vándordíj házi versenye, melyre kéretnek a Hercules tagok a Kovács pályán megjelenni. £>porieuroer íc&cisó olvasmánya xa Ellenzék. •mmmmsssrnrnimmtm KÖZGAZDASÁG SSSSSBBHgg^&iiíílM^ Panasz az erdélyi kisebbségi iparosok „jő sorsa“ miatt BUCUREŞTI. (Az Ellenzék tudósítójá­tól.) A Bucuresti-i munkakamara elnö­ke: Ilié Calciu emlékiratot nyújtott át Nistor munkaügyi miniszternek. Az em­lékirat azzal vádolja a kisebbségi ipa­rosságot, hogy „nemzeti szerveikkel“ s „kívülről kapott támogatással“ elnyom ják a román iparos testvéreiket. Hangsú­lyozza, hogy Cluj-on, Timisoara-n, Űra- dea-n, Brasov-ban, Satu-Mare-n, Cáréi­ban és másutt ma is háború előtti a helyzet s ugyanúgy élnek a kisebbségi iparosok, mint békében. A kamarai eí nők a munkakamarák hatáskörének ki- szélesítését javasolja ennek ellensúlyo­zására. Ezenkivül helyi bizottságok ala­kítását, hogy ez a román iparosok bol­dogulását műhelyek bérletével és tanon- cok elhelyezésével elősegitse. Ilié Calciu elnök elfelejtette megemlíteni emlékira­tában, hogy az általa felsorolt városok­ban a kisebbségi iparosok a rossz gazda­sági és pénzügyi viszonyok miatt tönkre ment s együtt szenved a román iparos­sággal. így adópolitikai szempontból s s az állam érdekéből az volna a helyes, ha egységes utón minden hatóság az össz- iparosság felsegitésére sietne s igy men tené meg „nemzetiségi különbség nél­kül“ azt, ami még megmenthető az ál­lamvagyon részére. Szabó Béni megmondja a valót S ilyen támadások pergőtüze éppen azon a napon éri a magyar kisiparossá­got, midőn Szabó Béni magyarpárti kép­viselő tárja föl a kisebbségi iparosság száz helyen vérző sebeit a parlament­ben. a földgáz bevezetésének kérdé­se CLUJON. Miután a földgáznak Clujra va­ló bevezetésére vonatkozó tárgyalások előre­haladott stádiumban vannak, a Nemzeti Föld­gáz Társaság vezérigazgatója, dr. Ing. C. Molas a közvélemény felvilágosítása céljából erről a kérdésről előadást fog tartani. Arra való tekintettel, hogy ez az előadás a város minden polgárát igen közelről érinti, iránta nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az előadás f. évi március hó 24-én délelőtt 11 órakor lesz a Kereskedelmi és Iparkamara díszter­mében. Cal. Mareşal Foch 51. szám. (Régi épület.) TURDAN AZ UJ MAXIMÁLIS ÁRAKAT a városi tanács a kővetkezőképen állapította meg: Lisztárak detailban: 4 sz. fehér liszt ki­lója 8 lej, 5 sz. integrál-liszt 7 lej 50 bani, 6 sz. kenyér-liszt 7 lej. — Kenyér árak: Fehér kenyér 8 lej, integrál-kenyér 5 sz. lisztből 7 lej 50 bani, integrál-kenyér 6 lisztből 7 lej. — Húsárak: Nagy marha 14 lej, növendék 14 lej, szopó borjú 18 lej, sertés 24 lej, ka­raj 28 lej, háj 32 lej, olvasztani való szalon­na 24 lej. —- Cukorárak: kristály 25 lej, koc­ka 27 lej. — Az éttermi, szállodai és bérko­csi tarifa a régi maradt. A megállapított árak be nem tartását 30.000 lejig terjedőleg bün­tetik. FELBOMLOTT A FA-SZEG KARTELL. A fa-see^ kartell felbomlása óta újabb eyárak ala­kultak az ország különböző városaiban. így Si- buban a meglevő 3 gyár mellé a kartell felbom­lása után 2 újabb gyár alakult. A kartell vissza­állítására vonatkozó kísérletek sikertelenek ma­radtak. LEVÉLPAPÍROK NAGY VÁLASZ. TÉKBAN (Blockposta Is) legolcsóbban &z Ellenzék könyv osztályában. — Két Ízben is rámutattam arra mondta Szabó Béni a parlamentben, - hogy a kisiparosok százai mennek tönkre naponta a túlzó adóbehajtások miatt. Felszólalásomban tizenkét pont­ban foglalva terjesztettem elő azokat a javaslatokat, melyek a teljesen tönkre­ment iparosság sorsán valamit könnyít hetnének és amelyek az állam érdekéi is szolgálnák. Ennek a beadványomnak sürgős és kedvező elintézését vagyok kénytelen megsürgetni, mivel az adóbe­hajtások terén olyan dolgok történnek, melyeknek minden bizonnyal távol kell államok a miniszter ur szándékaitól és végső elkeseredésbe hajtják az iparossá­got. Szabó Béni képviselő aztán fényképet mutatott fel arról, hogyan pecsételték le az adóbehajtó közegek egyik Brasov i asztalos négy és fél lóerős motorját mű­helyében, mely aztán lehetetlenné tette azt, hogy az illető kisiparos a megren­delt munkát kellő időben leszállítsa és igy pénzt teremtsen elő adótartozásának kifizetésére. — íme, igy pusztítják, irtják, hozzá nem értő alantas közegek Románia má sodik legnagyobb és legértékesebb társa­dalmi osztályát, a kisiparosságot! — ki­áltott fel beszéde végén Szabó Béni a parlamentben, melynek elnöke Ígéretet tett arra, hogy kérelmét illetékes helyre fogja juttatni. Ezekkel a kérdésekkel, az élet és ősz szetartás feltételeivel, az iparosság álta­lános helyzetének javításával s nem acsarkodással kellene foglalkozni a Bu­curesti-i munkakamara elnökének. ELADÓ a Ftr. Dorrt on k't holdnál nagyobb, fajgyümölcsfákkal teljesen beállított és bekeritctt^uümöíCSfiSkertbenépült 2 szoba, Konti bä veranda mei- I ék helyi ygekkel uj. adómentes Iláz. Kitűnő ivóvíz, vilanyviláutás, szerpentin utak, külön kis nyaralóház fából. Zöldséges, virágos kert dísz­fákká’, bokrokkal, évelő virágokkal. Autóbuszjárat. — Értekezni: SÁNDOR bizományosnál. J CALEA VICTORIEI No. 13. M--------------------- Hl Âz ELLENZÉK a haladásit szolgálja. .4 kisebbségi és emberi jogok előharcosa. Raehmano-a Alexandra müvei ölesé ore kiadísban: Szerelem, cseka, halál--------Lei 84*— Házasság a vörös viharban — Lei 84*— A bécsi tejesasszony-------------Lei 84’— Minden kötet Ízléses félvászon kötésben, hófehér papíron! — Csak rövid ideig kapható az Elleniek konyvasztályában Cluj, Piaţa Unirii. — Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom