Ellenzék, 1935. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1935-03-13 / 60. szám

I 1935 március 13. Az AMTE legyőzte a A Rorr ân a a bajnokság negyedik helyén. — KAC— OAmpia CFR es Inventus— Universitatea mérkőzé­sek a vasárnapi programon Bucuresti-ből jelenük: Tegnap délutánra végre a munkások hadserege megszabadí­totta a hatalmas hótömegektől a Venus pá­lyáját és az AMTE—CFR mérkőzést leját­szották. A meccset a Szaniszló-testvérekkel megerősített AMTE nyerte meg 3:2 (0:1) arányban rendkívül durva küzdelem után, melynek során Ionescu Tope bíró a CFR- jől Rosculet és Georgescu játékosokat kiál- itotta. A 2000 néző előtt lefolyt mérkőzés •Iső gólját a 36-ik percben Boblea CFR lőt- <e, a második félidő 5-ik percében azonban Szaniszló I. egyenlített. A 10-ik percben VIedve ismét a vasutasoknak szerzi meg a vezetést, a 17-ik percben Szaniszló II. egyen­lít, a 25-ik percben pedig Cueula a győztes gólt lövi. A mezőny legjobbjai a Szaniszló- testvérek, Bugariu kapus és a CFR közvet­len védelme volt. * A nemzeti liga vasárnapi programján a következő mérkőzések szerepelnek: A. LIGA. Bucuresti-ben: Venus—Crisana. Cluj-on: Juventus—Universitatea. Aradon: Kinizsi-—AMTE. Timisoara-n: Romania—Ripensia. Oradea-n: NAC—Gloria. Szombaton Bucuresti-ben a CFR—-Unirea Tricolor mérkőzést játszók le. B. liga. Bueuresti-ben: Elpis—Macabi. Ploesti-bem: Sportul Studenţesc—Prahova. Brasov-ban: ACFR—Brasovia. Timisoara-n: ILSA—TMTE. Baia-Mare-n: Phönix—CFR Oradea. Bistrita-n: Tricolor Baia-Mare—Ceramica. Cluj-on: KAC—Olimpia CFR Satu-Maré. Sibiu-ban: iHTV—Vitrometan Mediae * A tegnapi AMTE—CFR mérkőzés után az A. liga állása a következő: 1. Ripensia 12 S 2 2 36 21 18 2. Kinizsi 12 7 2 3 37 28 16 3. NAC 12 7 1 4 21 15 15 4. Romania 12 6 3 3 18 13 15 5. Universitatea 11 7 — 4 17 11 14 6. Crisana 12 6 1 5 27 26 13 7. Venns 11 6 — 5 26 21 12 8. Gloria 13 4 3 G 23 36 11 9. CFR 12 4 — 8 19 26 8 10. Juventus 11 3 2 6 14 22 8 11. Unirea Trie. 12 2 4 6 24 28 8 12. AMTE 12 2 — 10 15 30 4 Összesen: 142 62 18 62 277 277 142 Májusban orosz válogatott csapat játszik Romáméban Öí mérkőzési a vidék részére kötötték te a Bucure$ti*íek BUCUREŞTI. A román—orosz vasúti tár­gyalásokkal kapcsolatban az egyik román szakember, aki egyben az egyik fővárosi sportklub vezetője is, ajánlatot tett az orosz sportköröknek arra, hogy küldjenek egy vá­logatott csapatot Romániába. Az oroszok örömmel fogadták a meghívást és kötelez­ték magukat arra, hogy május hónapban egy Kiev, Moszkva és Odessza játékosaiból álló csapatot küldenek Romániába. Az órö­szok túrája nyolc mérkőzésből fog állani, melyből keltőt Bucuresti-ben, egyet Chisi- náuban. ötöt pedig az ország nagyobb sport- városaiban fognak lejátszani. A fővárosi la­pok örömmel íidvözlik a román—orosz sportérintkezés felvételét és egyáltalán nem aggodalmaskodnak az oroszok szereplésével kapcsolatban, mig azt a magyarokkal való sportbarátság kérdésénél mindig gátlások­énak használnak ki. Paneth Haggibbor nyerte a kerületi asztali tenniszbajnokságot CLUJ. (Az Ellenzék tudósítójától.) A ke­rületi asztali tenniszbajnokságot egyes és páros versenyei a következő eredményekkel végződtek: II. oszt. férfi páros. 1. Szenkovics KAC—- Klein Haggibbor, 2. Senkálszky—Vura Kol- ping. 3. Pusztay—Bodó TC. III. oszt. férfi egyes. 1. Senkálszky Kol­ping, 2. Flóra KKASE, 3. Lengyel Kolping és \ Barabás Dávid F. Egylet. IGEN! EGY PAR. HARISNYÁT De KÉTSZÁZ lei jelenthet egy földbirtokot, házat, vagyont, egyszóval örömet és gazdag- şâgot is, ha 200 leiért egy negyed sorsjegyet vásárol az Állami Sorjátékra. Amint azt az eddigi húzások is beigazolták, az uj terv révén egy negyed sorsjeggyel lehet egy egész milliót nyerni. Minden negyed sorsjegynek két, egymástól független esélye van. 77iayi>t €flfU; / AZ I. OSZTÁLY HÚZÁSA A ROMAN ÁLLAMI SORSJÁTÉK Cölecturíle prmcipaîe din Ardeal, Banat şi Bucovina Arad Banca Goldschmidt Cluj , Casa de Păstrare Generală din Arad S. A. Oradea Braşov „Fortuna“' Alex. Fnkelhardt Cernăuţi Banca Comercială Naţională T*. Mureş Banca Oehlgisser & Horowitz Timisoara Alfred Noe Cluj Banca diesen Economia institutul Comercial de Credit Banca Dacia Union S. A. Ernest Révész Banca Centrală Banca de Scont Banca Timişoarei Tarthatatlan a iabdarugászővetség játékszabálya a nemzeti liga mérkőzéseire tonaíkozólag I. oszt. férfi egyes. 1. Paneth Haggibbor, 2. Pop KAC, 3. Bálint KAC, 4. Vladone KAC, 5. Diamantstein Haggibbor. I. oszt. női egves. 1. Mikes Erzsébet TC, 2. Szenkovics KKASE, 3. Móni TC KAC. I. o. férfi páros. 1. Pop KAC—Diamantstein Haggibbor, 2. Bálint—Donogán KAC, 3. Erős Haggibbor-—Vladone KAC. Erős betegen is kiválóan játszott. II. oszt. férfi egyes. 1. Klein Haggibbor, 2. László KAC, 3. Szenkálszky Kolping. I. oszt. vegyes páros. 1. Mikes—Pusztay TC., 2. Szenkovics KKASE—Szenkovics KAC, 3. Móni—Bodó TC. MEGJELENT---------~1 ZILA HY LAJOS KÉT SZÍNMŰ TŰZMADÁR A TIZENKETTEDIK ÓRA Ára 79 lei. Kapható az Ellenzék könyv- osztó hóban, Cl aj, Piaţa Unirii No. 9. ATHENAEUM ROMÁNIA 1935-IK ÉVI JÉGHOKKIBAJ- NOKSÁGÁNAK DÖNTŐJÉT szombaton vég­re Miercurea Ciuculuion megtartották. A mérkőzést és ezzel a bajnokságot a Telefon Club csapata nyerte meg 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) arányban Botez, Bíró és Anastasiu góljaival. Anglia labdarúgócsapata ez évben, mint ismeretes, csak egy' mérkőzést játszik a kon­tinensen Hollandia csapatával. A mérkőzés időpontját most május lS-ikára, színhelyét pedig Amszterdamba tűzték ki. Aradon már bevezették az orvosi szolgála­tot a sporttelepeken. Vasárnap már a pálya belső területén orvos ült, akinek mentő- szekrény, hordágy' és egy autó állott rendel­kezésére. A Magyarország—Svájc Európa-kupamér­kőzést, mely április 14-én lesz Svájcban, az angol Lewington bíró fogja vezetni. Pelle magyar tornászvilágbajnokot és Pé­tert, a kitűnő magyar tornászbajnokot áp­rilis 7-ikére meghívták az oslói nagy nem­zetközi versenyre, a magyar szövetség azon­ban a német—magyar viadalra való tekin­tettel nem adott részvételi engedélyt ré­szükre. Barna magyar asztali tenniszvilágbajnok Angliából már hazautazott Párisba, Szaba­dos és Bellák azonban még mindig az angol családok vendégszeretetét élvezik. Hamas, a vasárnapi hamburgi ökölvivó- mérkőzés résztvevője „civilben“ orvos, aki­nek Newyorkban van jól menő rendelője. Pácienseinek nagyrésze nő ... Háromszázezer jegyet adott már el a ber­lini olimpia rendezőbizottsága mintegy egy­millió márka (40 millió lej) értékben. A né­metek olimpiája, úgy látszik, anyagilag is fényesen fog sikerülni. Pluhár István — főiskolai tanár. Buda­pestről jelentik, hogy a magyar kultuszmi­niszter öt évi időtartamra Pluhár Istvánt, az ismert kiváló sportirót, aki helvszfni rá- dióközvetitéseivel is kitűnő nevet szerzett magának, a Testnevelési Főiskolára futball- sport-tanárnak nevezte ki. Bucurestiből jelentik, hogy a labdarugó- I szövetség előfordult esetből kifolyólag (a mult vasárnapi elmaradt Ripensia—Kinizsi bajnoki) felhívta az egyesületeket arra, hogy ha kitűzött bajnoki mérkőzéseiket bármi ok­ból nem tudják megtartani, úgy azt kötele­sek másnap lejátszani. Ha pedig a kiküldött biró másnap nem tudná a mérkőzést elfog­laltsága miatt levezetni, úgy jelenlétében az egyesületek másnapra szabad megegyezéssel választhatnak birót. A ligamérkőzések szabályzatának ezen pontja teljesen tarthatatlan. Illetve annak első része, mely másnapi játékra kötelezi a csapatokat. Az időjárásnak ugyanis nem le­het parancsolni és előfordulhat az az eset, hogy napokig, sőt egy hétig is mérkőzésre alkalmatlan lesz a pálya. Ilyen esetben nem lehet kötelezni a csapatokat a másnapi já­tékra sem, mert az már nem lenne sport. A szabály felmenti a bírókat a másnapi veze­tés kötelezettsége alól, de a csapatokat kö­telezi a másnapi játékra. Már itt is erős sportszerűtlenség ütközik ki, mert ha a biró lehet másnap elfoglalt, úgy a játékosok is, akik még nem mind profik és nem mind rendelkeznek szabadon idejükkel. Leghelyesebb lenne a csapatok részére itt is szabad egyezkedést biztosítani arra, néz­ve, hogy mikor és hol játszák le mérkőzé­süket, ha azt a kijelölt napon (esetleg más­nap) nem tudják megtartani. Az a terv, hogy ha másnap nem játszák le a mérkőzést, úgy azt a szövetség 0:0 gól­aránnyal mindkét csapat javára igazolja, olyan sportszerűtlen és hozzánemértö gon­dolkodásra vall, aminek nem is lenne sza­bad napvilágot látni éppen a labdarugószö­vetség tekintélyének lehető megóvása végett. (Rip.) TEKÉZá-SPORT Hivatalos közlemény: A Federaţia Societarilor de Popiei értesíti ösz- szes leigazolt tagjait, hogy az összes eddig kibo- csájtott carnetteket bevonja, azaz becseréli, az. uj leigazolást szabályoknak megfelelően február io- től kezdőcőleg. Azon carnettek, melyek február i-ig nem lettek érvényesítve, az érvényesítés meg van hosszabbítva március 31-ig és pedig az uj carnettekkel való becserélési kötelezettséggel. Azon j carnettek, melyek rendes időre érvényesítve vol­tak, április 30-ig cserélhetők be. A központi vezetőség 1935 január iá—19-én tartott ülésének határozatával az igazolások dijai: a következők: Uj tag részére 40 lej, átigazolások 30 lej, becserélés 20 lej. A fenti dijakban nem foglaltatik benne az évi láttamozások cijn. Versenyeredmények. Cluj: Hercules—Vulturul 224—'183 (17 játékos), FTC—Pálma 140—136 (n játékos), Avram láncú—Meteor 313—231 (13 já­tékos), NTK (Aiud)—Avram láncú 189—163 (17 játékos.) Leigazolások: Aiud: Tóth Gheorghe, Nicolae Benkő NTK (Aiud.) Cluj: Bertha Mihály (Royal), Pop Pavel (Standard.) Hivatalosan is megalakult a „Târnava“ dicio- sânmartini tekéző sportklub. Több helybeli és idegenben szerzett értékes győzelem után hivata­losan is megalakult a tekintélyes játékerőt képvi­selő didosánmartini tekézők klubja, melyhez a napokban érkezett meg a Romániai Teke-Szövet­ség ■ központjától az összes tagok fényképes iga­zolványa és egy levél, melyben hivatalosan elis­meri a Târnava“ klub megalakulását é$ egyben igazolja az évi szövetségi tagdíj befizetését. —- A tisztikar, melyet már előzőleg megválasztottak, a következő: Dr. Cismas Onoríu közjegyző, dísz- elnök; dr. Pállffy József ügyvezető elnök; Dézsi Márton alelnöki.Titkár: Creciun Dumitru, csapat- kapitány: Pálffy Mihály, pénztárnok: Roman Iz.railX, ellenőrök: Nieccrvieser József és Kuss Vasilie. Versenyrendező Kapás ‘Ferenc lett. Vá­lasztmányi tagok: 'tries Zsigmond, Puskás György, Rcszler í :. Nagy, Lmre, Varró Sán­dor és Szabó Ferenc. Itt említjük meg, hogy a „Târnava“ közelebbről . Tg.-Murrsrc . rândul, ár, ahol az általa már legyőzött CFR és a Törek­vés csapataival reváns jelleggel méri össze erejét

Next

/
Oldalképek
Tartalom