Ellenzék, 1935. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1935-02-03 / 28. szám

( ta ELLENZÉK I 9 i 5 / c b r u á r 7. raw Kél csoportba osztották az asztalt tenniszvílágbafnokság csapat- versenyének mezőnyét Románia a második csoportba kcrúU de j itékosaink „devizanehézségek“ ntínf! iithonmaradiah. Tizenkilenc nemzet a startnál — B rna és Glancz magyar világ bajnokok Amerikából Londonba érkeztek Londonból jelenük: Az angol birodalom fővárosában megkezdődött a világ különböző nemzeteinek felvonulása az asztali teunisz- világbajnokságokra. Tizenkilenc nemzet több száz versenyzőt indit a február 8-án kezdő­dő versenyeken, melyek úgy a résztvevő nemzetek, mint a kiváló játékosok számát tekintve, páratlanul érdekeseknek és izgal­masaknak ígérkeznek. A világbajnokság egyik legértékesebb szá­ma a csapatverseny, melyben mind a tizen­kilenc nemzet indul, melyeket két csoport­ba osztottak és igy vívják meg selejtező­mérkőzéseiket. A két csoport a következő: I. Magyarország, Belgium, Litvánia. Ausz­tria, Franciaország. Írország. Jugoszlávia, Lettország, USA, Németország. II. Svájc, Lengyelország. Ulster. India, Wales, Csehszlovákia. Románia. Hollandia. Anglia. A világversenyek favoritjai a magyarok, akik most is teljes gárdával vonulnak fel. Amerikai túrájukról már Londonba érkez- íok Barna és Glancz világbajnokok, de a Párisban élő Szabados világbajnok is szere­pelni fog a magyar csapatban, mely előző­leg franciaországi túrát bonyolít le és ezen — többek között —- február 5-én a francia válogatottal méri össze erejét. Románia sportjával ismét játszottak. Asz­tali tennlszszövetségünk is a ,.hiteirontókk közé állt be. Benevezte csapatunkat a világ- bajnokságra, jáékosuinkkal válogatósdlt ját­szatott. hitegette őket, inig tegnap az egész mókát lefújta „devizanehézségek“ jelszóval. F.s Londonban már kisorsolták Romániát, várják a román színek képviselőit, de hiába. Pedig játékosaink — a szövetség kérésére fejenként *2000 lejt is hajlandók lettek vol­na adni a kiküldetési költségek fedezésére. De úgy látszik igy is maradtak fenn „deviza- nehézségek“. Asztali tennlszszövetségünk mi­nősíthetetlen eljárása az egész ország sport­köreit felháborította, urnit ajánlunk a kor­mány ellenőrző bizottságának szives figyel­mébe. Montecarloból jelentik: A hatalmas mére- lü autós csillagtura sportbeli részét már le- f-irgyalták a nemzetközi sporlrókák és mind­egyik teljes elismeréssel adózik a bukaresti Sonntag Mihálynak, aki a finis előtt úgy­szólván néhány méterrel szenvedett kisebb • lefektet, de ez elég volt ahhoz, hogy a győ­zelmet. más szerezze meg. Sonntagol a ver­seny erkölcsi győztesének tartják és a ver­senyt követő ismerkedési estéken és banket­teken különösen a hölgyek méltatták a jó- 1-épü. csinos fiú érdemeit és képességeit... A Szaniszló=testvérek az AMTE-hoz * 1 szerződtek le Az egyik reggeli lap tegnap tévesen azt a hirt közölte, hogy' a cluji származású Sza- niszlp-testvérek a Romániához szerződtek le. Ezt a hirt és a hozzáfűzött kombinációkat <lr. Moldovan, a Romania igazgatója határo­zottan megcáfolta és annak közlését kéri, hogy a Romania hivatalosan nem tárgyalt a játékosokkal. A Szaniszló-fiuk — aradi híradás szerint az AMTE-hoz szerződtek le, mennek el­nöke, báró Neumann a kitűnő testvérpárral akarja elhuzatni a tavaszi fordulón az AMTE szekerét az utolsó helyről. HOROSZ BÉLA — KKE. Egyik előző cik­künkben azt irtuk, hogy Horosz Béla Romá­nja országos bajnoka, aki jelenleg Brassóban tartózkodik, az országos műkorcsolyázó baj- e.'ikságon Brassó színeiben indul. Horosz most közölte, hogy továbbra is a KKE tagja j marad és mint ilyen indul az országos baj- i imkságon. — Csorba Tuti viszont az MSE ‘ •/inéit képviseli az országos bajnokságon. A zsűri összetételében egyébként változás ál- '‘>1.1 be, mert Zappfe mérnök jelenleg bete­gen fekszik, helyettesét ma jelölik ki. A TENNISZ CLUB f. hó 9-ikén este fél 9 mai kezdettel teaestélyt rendez tánccal egy- ' kötve a klub helyiségében (Calea Mareşal Eoch 10, II. 'em.) iäfwÄfi í£ts*% I VI- PofJsiiamczky^u^ S. kaphat minden igényt kiel gitő, MÉRSÉKELT ÁRUSZOBÁT _ Teljes kényelem, központi fűtés, ál­landó meleg-hideg folyóvíz, lift, tele­fonos szobák. Telefon 202-43,294-34 A KERÜLETI MÜKORCSOLYÁZÓBAJ- NOKSAtiOKAT, mini már jelentettük, feb­ruár 10-ikén rendezik meg a sélfitéri jégpá lyán. Nevezések február 9 ig di . Hirsch Kle­iber (Sir. .1 Lilin Munin 86), címre küldendők. Nevezési dij számonként 20 lej. TEKÉZÖ-SPORT I)r. E. Colbazi főorvost választották a brasovi kerület elnökévé Bravovi tudósítónk jelenti, hogy a tekéző-rzö- vetség kerülete közgyűlése elnökké dr. Emil Col­bazi főorvost választotta meg. Az ünnepélye:, közgyűlésen a szövetséget dr. T. Popov.ciu elnök és Boros Vilmos főtitkár képviselték, a közgyű­lés Imre Albert lelépő elnök érdemeit jegyzőköny­vileg örökítette meg. Dr Colbaz.it; az uj elnököl, a kolozsvári sportkörök is jól ismerik és tiszte­lik, megválasztásával — ami nagy ováció között egyhangúlag történt —• tekéz ős portunk nagy tá­maszt nyert benne. Az újonnan alakult „DOINA" Clui, trk> /r, ta pM. 116. sz. alatt 12 alapitó toggal és a követke ző vezetőséggel leigtzoltatott: F.lnök: Co‘.m> Gavril, alelnök: Muman Gheorghc, ttk.ir: 1' că Dumitru, csapatkapitány: Scrbu C. C01 n tjn, pénztáritok: Cristea loan, 1 lenőrök. Nico lau Nicu és Fodor Vasilc. I.cigazoláiok. Cluj: Nicolau G., Muícsan M , Criste« M., Cosmo C , Ruta St., On"or V., Ser bac V., Oprcanu D.. Murcsan Gb., Basca I k Felecan E., Fodor V., Chcrciu D., Lupescu D. (Doina), Dobariu S., Vczendi I.. Lcnart A., Bek I . Iovăncl D. (UAC), Kovács E , Szász 1. (Cor­vin), Cosutiu I. (Iris), Prezenszky R. (Palma), Florian V , Hezei I. (Avram láncú), Tórék K. (Ins), Hatcgan P (Törekvés), Costeln c D. (UEC;, Kis-, V. (Juventus), Feliér S. (Sport), Sft. Gheor- gbr: Józsa S., Nagy G., Kassay I., Váradi M., Hegyed A (Siculia), Kovács G., Csákány Z., I ichtfus F... Stefan M, (Klinger). Brasov: Fiilöp L. (Frăţie), Buzogány A. (Jóborát), Ágoston F. (Gloria), Ambrus A. (Concordia), Kész K (Tu­rul), Bodcanu' M. (Somii), Aiud: Domokos S., Szabó I. (NTK) Racosul de jós: Nagy A.. Goles- mann Gh. (Zsinór.) . Dön'etten az Universitatea—KKE jéghokhimérhözés Hétfőn döntő a KKE-pályán (A: Ellenzék tudósilójától.) Tegnap dél- : KKE fiatal együttese-azonban meglepő jó já- után végre helyet kaptak jéghokkicsapataink j tékkal nemcsak nyílttá tudta tenni a játékot, a sétatéri jégpályán és megtarthatták a KK1 hanem helyenként fölényesen is játszott. A —Universitatea bajnoki mérkőzést, mely nagy meglepetésre 0:0 arányban döntetlenül végződött. A mérkőzés favoritja az U volt, a mérkőzést hétfőn este a KKE-pályán megis­métlik, részleteket hétfőn közlünk. Honállomást Bucureşti, start: Palermo, első dij: egy feleség Sonntag Mihály romantikus házassági kalandja Montecarloban 1 Annyira, hogy Sonntag rövidesen fülig j szeremcs lelt egy szép angol hölgybe: lady M. D. Pattenbe, aki egyáltalán, nem idegen­kedik a kitűnő bukaresti versenyző érzel­meitől. Sőt, Montecarlo ma egyébről sem be­szél, mint Lady Patten és Sonntag közeli há­zasságáról. Sorsát senki el nem kerülheti — Sonntag sem. Négyezer kilométert futott és a célban rátalált jövendőbelijére. Ezt a sor­sot azonban Sonntag szívesen válhRja annál is inkább, mert az angol hölgy nemcsak fia- > tál és szép. hanem dúsgazdag is. K0ZCAZDASÁC- ..... fi “ J !LÜ_- uw« Olcsóbb leíí a liszt, olcsóbb lesz a henger Megválasztottál! az árutőzsde uj választott biróli Pentatlon Európa^bajnokság Budapesten Budapestről jelentik: A magyar atlétikai szövetség ezévi programjának egyik világ- eseménye a pentatlon Európa-bajnokság lesz. melyet julius 2-ika és 7-ike között rendez­nek meg. A rendkívül nehéz versenyen Eu­rópa legjobb atlétái indulni fognak. OLIMPIAI KIÁLLÍTÁS BERLINBEN. Berlinből jelentik: Február 8-án olimpiai ki­állítás nyílik meg Berlinben propagandacél­lal, amelynek keretében bemutatásra kerül­nek az antik olimpiászokról az utókorra ma­radt művészi emlékek, továbbá a. modern olimpiászokról felvett fényképfelvételek, hangosfilmek. A kiállítást március 20-án túl vidéki vándorútra indítják a német nagyvá­rosokba. AZ OSZTRÁK LABDARUGÓBAJNOKSÁG őszi fordulójának állása a vasárnap lejátszott utolsó mérkőzés után a következő: I. Rapid 19 ponttal, 2. Admira 16 p., 3. Vienna 13 p., 4. FC Wien 13 p., 5. Wacker 13 p., 6. FAC 10 p., 7. Libertás 9 p., 8. WAC 8 p., 9. Hako- ah 8 p., 10. Austria 8 p., 11. Favoritner S>K 8 p., 12. WSC 7 pont. A bajnokság képe tehát rendkívül érdekes, az utolsó hét csapat pontjainak száma csak­nem egyforma. (Az Ellenzék tudósítójától.) Az utóbbi he­tekben a liszt ára az egész ország területén emelkedő irányzatot mutatott. A liszt árának emelkedése arányában drágább lett a kenyér is. Ez az áremelkedés most megszűnt, sőt a helyi árutőzsde legutóbbi árjegyzése szerint a liszt ára a legutóbbi tőzsdenap óta kilo- ! grammonként 50 bánival lett olcsóbb. Ezt az ’ áresést rövidesen a kenyér ára is követni fogja. A csütörtöki tőzsdenapon a következő ára­kat jegyezték: Búza 77—78 kg.-os 2—3 szá- • zalék idegen anyaggal 460, árpa 59—60 kg.- ! os 300, zab 40 kg.-os 310, tengeri 260, lóhe­re 3400, lucerna 4200, mák 1000, fehérpa- j szuly 320, 0-ás liszt 765, 4-cs 705, integrált 78 százalékos 700, málé-lisit L 420, II. 315, korpa 245. Az. árutőzsde választmányi egyébként leg­utóbbi ülésén választotta meg a választott bí­róság tagjait. Az uj választott bírók a követ­kezők: I. szekció gabona és élelmezési cso­port: Gondos Aladár (Tg.-Mures), Hirsch Gyula (Cluj), Marza Nicolae (Blaj), Mendl Jacob (Cluj), dr. Keppich Ákos (Cluj), Mos- kovics Bemát (Turda), Modrigan Joan (Cluj), Pollák Mór (Blaj), Szécsi Andrei (Dej), Oples Nicolae (Cluj), Pálffy László (Cluj), Weis Béla (Cluj), Winkler Joan (Aiud), Beupovits Mór (Aiud), Németh Hu­gó (Cluj), Salamon Antal és Vonica Dumitru (Cluj). II. szekció: Popa loan (Cluj), Cziment Géza (Cluj), Fischer Adalbert (Cluj), Grün Sándor (Cluj), Muntean Victor (Blaj), Peris C, Arthur (Cluj), Stotter Aladár (Cluj), Se­bők Sándor (Cluj). III. szekció Muntiu Nicolae (Cluj), dr. Ágai András (Dej). Deutsch Lipót (Cluj), Ionás Gyula (A.-Iulia), Hientz Vilmos (Cluj), Pop Petru (Cluj), Rózsa Mór (Cluj), dr. We­inberger Em. (Dej). TV. szekció: Cioflec Remus (Cluj), Ber- nát Mór (Cluj), Boros Bernard (Cluj), Bos- kovics Lajos (Cluj), Bischitz Jenő (Cluj), Deutsch Herman (Cluj), Ferencz Mendel (Cluj), Léb Miksa (Cluj), Roth István (Cluj), Szakács Kálmán (Cluj). Hz őszi ültetés biztos sikerrel Jár! Gyümölcsfák, rózsák, bokrok, szöllőoltványok faj- és árjegyzékét kívánatra díjmentesen megküldjük. flmbrosi, STSscftsr & Co. Aiud ÁRLEJTÉSEK. város vezetősé­ge február 12-ére árlejtést hirdet az 1935—36. költségvetési évre szükséges nyomtatványok és írószerek beszerzése érdekében. — Február 9-én Szászság trei secuei megyei községben árlejtést tartanak 4.643 köbméter fenyőfa értékesítése tárgyában. — Sibiu város vezetősége február 9-én ötévi időtartamra bérbeadja a volt Uj-malom épületét. — Selisce sibiu-rnegyci község erdőhiva­talánál február 9-ikén nyilvános árverésen elad­nak 89 ezer köbméter eszköz és épületfát. 1—< A Svenska Vagaktiegolagot svéd utép tő társaság február 16-ikán Derestye brasovmegyei község­ben áruba bocsájt 3-327 kgr. ócskavasat, 167 kgr. rezet, 72 kgr. bronzot és 1.410 kgT. kaucsokot. — Február 4-ikén a cluji klinikák gondnoki hi­vatalában árlejtést tartanak az 1933. évre szük­séges tűzifa felvágási munkálatainak vállalatba- adlsa céljából. — Az oradea-i városi tanács február 14-ikén teherautót szerez be árlejtés utján. — Cluj város időközi bizottsága február hó 26-ra árlejtést hirdet két darab 2.5 tonna ürtar- talmu szemétszállító teherautó beszerzésére. — Február 4-ikén az aradi kerületi erdőfelügyelősé­gen nyilvános árverésen kitermelésre eladnak 129 ■ hektár területű bükkerilő-faanyngot, amely a bi- hormegyei vaskohi járásban levő Soliste község i határában van. — Timişoara táros időközi bi­zottsága február 5-ikén nyilvános árlejcésen trak­tort szerez be. — Deva város vezetősége február 9-ikén a legtöbbet Ígérőnek, bérbeadja a városi színház épületében levő lakásokat. — Turda- vá­ros február 6-ikán árlejtés utján kívánja besze­rezni a jövő költségvetési évre szükséges irodai felszerelések, nyomtatványok, két gépkocsi üzem- bentartásához szükséges benzin és olajmennyiség szükségletét is. Ugyanekkor vállalatba ad­ják a hivatalos lap nyomdai mühkáíátait, vala- / mint a városi könyvkötészeti munkákat is. — Február 11-ikén Becas ciucmegyei községben a legtöbbet ígérőnek eladnak 8.337 köbmétert k te­vő 16.200 darab fenyőfát. — Az állami erdők igazgatósága február 20-ikán a bucuresti-i szék­házban kitermelésre a legtöbbet ígérőnek elad egy 201, egy 317 és egy 405 hektár kiterjedésű erdő­Növényvédelem és Kertészet januári számának tartalma: Gomba előfor­dulása körte gj’ümölcsén. Faroncsok a kert­ben. Alma szedés utáni foltosodása. Bor- derités sikertelenségének okai. Esőviznyerés permet készítéséhez. Ciánozás legolcsóbb módja. Időjárás. Tanácsadó. Csillagos piros renet. Kő a kertben. Néhány ismert és isme­retlen szőlőfajta. Forgassunk-e gyümölcsfa alá? Hogyan valósíthatjuk meg leggyorsab­ban az egységes gyümölcstermesztést? Sző­lészet. Gyümölcs-, Zöldség-, Virágkertészet. Szines dí jtalan mümelléklet. Egyes szám ára 40.—, vidékre a pénz vagy postabélyeg be­küldése ellenében 45.— lejért küldi a romá­niai főbizományos: Ellenzék könyvosztálya Cluj, Piaţa Unirii. Előfizetési árak: negyed­évre 100, félévre 200, egész évre 400 lej. Ut lej bélyeg beküldése ellenében készséggel küldjük az 1934 novemberi számot mutat­ványszámként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom