Életünk, 1985 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1985 / 12. szám - Vékony Gábor: A szarvasi felirat és ami körülötte van (tanulmány)

VÉKONY GÁBOR Fóti László emlékének E folyóirat ez évi 2. számában jelent meg a szarvasi rovásírásos tűtartóról adott ma­gyarázatom. Mivel a megjelenés előtt kéziratom csak egészen szűk körben volt is­mert, — olyan okök miatt, amelyek keletkezéséhez nem volt közöm —, a megjelenés után kéziratom többszörös át- és megbeszélése következett többekkel, főként magyar nyelvtörténészekkel. Megjegyzem, hogy az ÉteíünJc-szám megjelenésekor eredeti kéz­iratom már sok ponton megváltozott. Ez a megváltozott kézirat jelenik meg az Acta Archaeologica c. szaklapban németül, ott is utólagos kiegészítésekkel. Azok számára, akik a tűtartó feliratáról készült különböző rajzokat látták, vilá­gos lehet, hogy a felirat olvasata több helyütt problematikus. A közéletien rajzok is sokban különböznek, az ugyanazon kéztől származó különböző rajzok sem egyeznek egymással. Mivel iaz ásató Juhász Irén szívességéből módomban volt a feliratot alapo­san megvizsgálni, itt közlöm azt, ami valóban látható a feliratból, együtt a szabvány átírással (1. kép). Ügy gondolom, ez az együttes közlés nem kíván különösebb kom­mentárt, s ennek alapján megítélhetők olyan megjegyzések, amelyek a korábban kö­zölt (rossz) rajzokon alapulnak. Olvasatom a szakmai megbeszélések következtében helyenként megváltozott, mégpedig az eredetileg is bizonytalan pontokon (amelyek a közölt szövegből világosan kiderülnek), másrészt pedig a kiíratlan magánhangzók rekonstrukciójában kellett változtatásokat tennem, főként azért, mert magam arohaikusabbnak gondoltam a nyelvállapotot, mint az szakkritikusaim szerint lehetett. E változtatásokért Benkő Lórántnak, E. Abaffy Erzsébetnek és Kiss Jenőnek tartozom köszönettel. Mivel úgy gondolom, hogy azoknak, akik a korábban közölt szöveget olvasták, tartozom a módosult olvasattal, azt szeretném itt is közölni. A feliraton olvasható betűk: üngr/är sz nk imj ßs [t] y tßdyn szn ty ty szr bk ßrß fssz lj szí .................'.. ^ n gr n ad yn zdy imszdy t än istnm A kiegészített szöveg (az átírást egyszerűsítettem): Üngür isz1 nék imij wásu tigh téwedghön iszén. tigh, tigh, szuru, bek1, warw! fesesz eléj, szad[asz............................] Ü ngür né edghén, izd-égh, imészd-egh it en istenem! E kései ősmagyar szöveg mai értelmezése: Üngür démon ellen ím e vas; tű szűrődjön a démonba, tű, tű, szúrj, bökj, vanrj (el)! (te, aki) szétfejtesz, egybeöltesz.................... Ü ngür ne gyarapodjon (legyen), űzd, emészd (el) őt, én istenem! 1133 A szarvasi felirat és ami körülötte van

Next

/
Oldalképek
Tartalom