Életünk, 1984 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1984 / 4. szám - Ágh István: Dani uraságnak (lírai szociográfia)

l'őlük így ravaszul kiszedte a honvéd legények neveit, akikor csak ment a bíró­hoz, azzal egyenest a honvédek lakására és azokat rabul ejtette magának. De De mikor ez a vitéz valahol hőstettéivel hetvenkédik, vajmi szeretném neki a kérdést (fülébe súgni: „Hát egy téli éjszakán a sághegyi pincéikben hogyan jár­tál?” — mert tuídom, azt maga nem beszéli el sehol, hogy őt {a káplár ura­mat) megrészegítetten a sági legények megütlegelték derekasan, kardját elvet­ték 'és a pincéből ebrúdon ,kivetették; — ügy, hogy új kardot kellett rögtön csináltatnia és panaszra sem mehetett azért, ami rajta száradt.” Míg ez az Illési káplár végezte pitiáner, piszkos munkáját az alsó régiók­ban, nem kevésbé piszkos, bár a halál és a váibörtönítéleték osztogatásában pazarlóíbb üzelmek folytak fölül, Aradon és Pesten a Neugetoäuide épület-ko­losszusában, ahol ma a televízió épülete áll. Berzsenyi Lénárd ezredesre halál, majd tizennyolc évre változtatott fogság Olmützíben és Josephstadtban. Kemenesmagasiban a sírbolt felé mentemben jutott némi merengésre idő. Az újabb sádhallmoktál kissé távol emelkedik a Berzsenyi család mauzóleuma a terpeszkedő akácos szélién. A Dukai Takáts Juditénál nagyobb; az, mint egy kaliba, ez pedig valóságos csontkápolma. S aképpen romlik, mint a kápolnák manapság. Renoválhatnák nem is nagy áldozattal. Ki kellene vágni a hátulról előre támadó bozótot, hiszen nemcsak gazdátlannak csúfítják már a temető­kaputól láthatóan, de gyökereikkel feszegetik is. A tető könnyen javítható len­ne, s a falak nem áznának be egészen a csontokig szivárogtatva az esőiét. Szóval, most miég olcsóbba kerülne, iám, szokás szerint csak afckolr veszik észre, ha nagyon éget a szégyen. Vigasztaljon egy csapat cinke, vagy a lila kikerics? Itt nemcsak egy úri família nyugszik a klasszikus stílusú épület alatt, ha­nem az 1948—49-es szabadságharcot, s következményeit végiggondoltál*) Ber­zsenyi Lénárd, aki miként már előadtam, históriás-sorsú személyiség volt. A magasi temetőbe csupán egy főhajásra jöttem, de eleget (készültem, hogy megjelenésem ne csak üres főhajtás, hanem, mint a nehéz kalász bóko­lása, érdemes lehessen. S még gazdagabban térhetek vissza, ha Budán élő ro­konát, Berzsenyi Lászlót megtalálom. Lénárd ralboskodásából semmi napló nem maradt fönn. Azt hiszem, el­szedték tőle az őrök, nem képzelem, hogy idejét nyomtalanul hagyni szándé­kozta volna. Korábbi föl jegyzéseiben odavetetten írta meg az eseményeket ma­gának, akár Széchenyi István. A börtönben már fogalmazásra is juthatott vol­na idejéből, mint Földy dános nagyváradi professzornak, aki naplóját pénzé­vel együtt ruhájában rejtegette, töredékesen, bár, s eléggé hányatottan jutott az utókor becses, de eléggé ismeretlen örökségei közé. Ha egy pozsonyi író- barátom nem említette volna, s ha nem Berzsenyi Lénárd rajzaival adták volna ki ezt az érdekes könyvet, most Uraságodnak ném szólnék róla. A körülmé­nyekről mindent rnegtufdlhattam, de Berzsenyi Lénándirál csupán annyit, hogy ott volt Olmützíben: „De császáriak voltak, utóbb honvédek lették, ma pedig kedves rabtársaink mlég a következőik: Köfcényesy Szaniszló, Czüilich, Berzsenyi Lénárd, Czintula Antal, Kossuth Sándor...” 1853. december 18-án mór Jo­sephstadtban említi mlégegyszer. Arról, hogy rabtársait lerajzolta volna, nem ír egyetlen sort sem, pedig magát a naplóírót is lepingálfta. Ugyanakkor egy másik portrézóval egész bekezdésben foglalkozik. Innen gondolom, Berzsenyi Lénárd viselkedését, küllemét megörökíthette, csak éppen azt a részt kobozták el. Nem laktak egy cellában, s annyira nem volt föltűnő ember, mint a vallási őrületben szenvedő Jablánczy Ignác és a mosdatlan Ramellay Gusz­táv. Ha máskor nem, a portré készülése napjián azért kellett valamit írnia róla. 305

Next

/
Oldalképek
Tartalom