Életünk, 1981 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1981 / 4. szám - 300 ÉVES A BOLGÁR ÁLLAMISÁG - Juhász Péter: A bolgár-török kultúra hatása a magyarra (tanulmány)

JUHÁSZ PÉTER A bolgár-török kultúra hatása a magyarra A honfoglalás előtti magyar-(bolgár kapcsolatok legvitatottabb kérdése: mikor és hol kerültek kapcsolatba őseink a bolgár-törökkel? Gombocz Zoltánnak kezdetben az volt a fölfogása, hogy „az Urál-vidéki ősha­zából dél felé vándorló ugor-magyarok minden valószínűség szerint a volgai bolgár birodalom szomszédságában, a volgai bolgár műveltség hatása alá kerültek, te­hát az érintkezések a volgai bolgár birodalom megalapítása utáni időkre, ke­rek számmal 600 és 800 közé tehetjük”. Gombocz az érintkezés tartalmát ekkor még összesen 200 évre tette. Felfigyelt azonban arra, hogy a mordvin, votják és cse­remisz nyelvek volgai bolgár jövevényszavai а ХШ—XIV. századi volgai bolgár fel­iratokétól eltérő nyelvjárást mutatnak (volgai bolgár j ~ mord., votj., cser. s-), amelynek a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai egyik csoportjában is nyomai vannak (szél, szőlő, szűcs stb.) Ennek alapján Gombocz két bolgár-török nyelv­járást tételezett fel, amelyek közül az s- nyelvjárás a mai csuvas elődje, míg a j- nyelvjárás a magyar nyelv jövevényszavainak egyik csoportjában és a volgai bolgár feliratokban maradt fent. Az őstörök y- kettős magyar megfelelésével kapcsolatban (j ~ s) Paasonen felvetette, hogy az nem feltétlenül két nyelvjárást tükröz, az lehet kronológiai különbség eredménye is. Később nézetén Gombocz is jelentékenyen mó­dosított. Kétségtelen, írja, hogy „míg a magyar nyelv honfoglalás előtti török elemei­nek csuvasos csoportjában egy lényegében őstörök jellegű bolgár nyelvalak tükrö­ződik, addig a többi finn-ugor nyelvek bolgár jövevényszavad egy kevésbé régies jellegű, legtöbb hangsajátságában már a mai csuvasra emlékeztető bolgár nyelv­járást tükröztetnek vissza. Ezt az ellenmondást csak úgy oszlathatjuk el, ha feltesz- szük, hogy a magyar-bolgár érintkezés évszázadokkal megelőzte a bolgár-mordvin, ill. bolgár-cseremisz, permi érintkezések korát”. Míg 1912-ben Gombocz úgy látta, hogy a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavait a volgai bolgároktól vette át, 1930-ban már azt a nézetet fejtette ki, hogy a magyarság és a bolgár-törökség érint­kezése a Kaukázus előterében és a VII. század előtt történt. S mivel a volgai bolgár­ságnak a cseremisz és a mordvin nyelvbe átkerült szavai jóval későbbi bolgár nyelv­járást tükröznek vissza, Gombocz arra a következtetésre jutott, hogy a magyar- bolgár érintkezés kezdete az V. század közepe tójára tehető. Munkácsi Beirnót a magyar-(bolgár érintkezés időpontját jóval távolabbi múltra tolta ki, mert felismerte, hogy vannak az ugor (a magyar, vogul és osztják) nyelv­ben olyan közös török jövevényszavaink, melyek hangalaikijuk szerint csakis az ugor korból (i. e. 2000—500) származhatnak: hattyú, hód, enyv és gyalom. Munkácsi fel­tételezte, hogy az adatok számát a további kutatás tetemesen gyarapítani fogja. Ligeti Lajos mutatott rá arra, hogy az ugor korból szármzó jövevényszavaink­ban „merőben más törvényszerűségeket kell keresnünk, mint azok, amelyek az ed­dig legrégibbnek tartott, honfoglalás előtti csuvasos típusú jövevényeinkben megfi­gyelhetők.” Az ugorkori jövevényszavaink az eredeti finnugor szóink hangtörténeti változásaiban is részt vettek. Ilyen ugor kori török elemeknek vélte a szó, ló, hód, hattyú szót. Bárczi Géza az Urál vidékéről, az időszámításunk kezdete körüli időkből származtatja a harang, homok, nyár, nyak, ér, ír, iró szavunkat. Bárczi A magyar szókincs eredete második kiadósában megállapította, hogy a magyarságnak „már az Urál vidéki őshazában, sőt azelőtt is voltak török kapcsolatai”. (1068. 66.) Ligeti Lajos megállapítása szerint a török mássalhangzó-rendszer — főleg a szókezdők terén — nagymértékben egyszerűsödött. A korábbi szókezdő *d-, *n-, *n-, *j (dz)-, 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom