Egyháztörténeti Szemle 17. (2016)

2016 / 1. szám - KALÁSZATOK - Szigeti Jenő: A tüzes barát és a nazarénusok

----------- Kalászatok A tüzes barát és a nazarénusok Szigeti Jenő Az 1830-as években Pest-Budán, a római katolikus szónoki triásznak - P. Albach Szaniszló (1795-1853)1 és P. Gegő Elek Nicefor (1805-1844)2 3 mellett - az ifjú P. Gasparich Márk Kilit (1810-1853)3 volt a tündöklő csillaga. Mindhárman ferencrendi szerzetesek voltak a pesti kolostorban. Hárman lettek annak a szellemi, lelki ébredésnek az irányítói, ami a reformkori Pest-Budát jellemezte. Igehirdetéseik egyaránt mozgósította az arisztokráciát, a polgárságot és az egyszerű pórnépet. Az 1830-as évek reformkori Pestje a politikai, társadalmi és kulturális haladás eszmekörében élt, és ez a liberális reform-szellem behatolt a kolostorok csendes celláiba is. A jozefinizmus és a liberális teológia szellemében nevelkedett ifjú szerzeteseket is magával ragadta a nemzetjobbító lendület. Jó kapcsolatot ápoltak a liberális politikai elit számos tagjával. Gasparich például, aki prédikációiban Isten és a józan ész egysége, az erkölcs és a tudományos értékek tisztelete mellett érvelt, Perczel Mórral (1811-1899), az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornokával,4 5 és a Haynau által Pesten kivégeztetett Csányi Lászlóval (1790-1849)5 ápolt szorosabb kapcsolatot. A pesti szónoki triász különösen az 1838-as árvíz idején irta be nevét a város történetébe. A jeges árvíztől félig romba dőlt város megrendült lakói nap mint nap összegyülekeztek vallás és osztálykülönbség nélkül, hogy lelki vigaszt kapjanak, és buzdítást.6 7 Gasparich Kilit 1838. április 1-én, az árvíz elmúltával rendezett hálaünnepen elmondott beszéde, amelyet rop­pant néptömeg előtt mondott, külön füzetként is megjelent a károsultak megsegítésére.7 A ferences hitszónokok népszerűsége, szókimondó igaz­mondása és hazafisága hamar szemet szúrt a Helytartótanácsnak. Ezért 1 HUSZÁR Jeromos: P. Albach József Szaniszló O.M.F. (1795-1983) Szeged, 1944. 2 Schedel [Toldy ] Ferenc: Gegő Elek életrajza. In: Magyar Tudós Társaság Évköny­vei, VII. I. oszt. 1842. Pest, 1844.160. p. 3 NEUSIEDLER Jenő: Gasparik Márk az 1853. szeptember 3-án a magyar szabadságért vértanúhalált halt ferencrendi szerzetes életrajza. Csáktornya, 1910.; Haller Jenő: Rózsák és tövisek között a bitófáig. Gasparik Kilit muraközi vértanú emlékezete halá­lának 8o.évfordulóján. Mezőtúr, 1933.; ZAKAR PÉTER: A magyar szabadság vértanúja: Gasparich Kilit. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Szerk.: Őze Sándor - Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba-Bp., 2005. I. köt. 340-353. p. (továbbiakban: ZAKAR, 2005.) 1 Kolta László: Perczel Mór élete és munkássága. Bonyhád, 1963. 5 Eissen Gyula: Csányi László pályája. Arad, 1917. 6 Gasparich Kilit árvíz alatti tevékenységéről: Eötvös Károly: A nazarénusok. Bp., 1904. (továbbiakban: Eötvös, 1904.) 140-144. p. 7 Gasparich KILIT: Egyházi beszéd, melyet az elfelejthetetlen kárt, nyomort, ínséget és szomorúságot okozott 1838-iki árvíz elmúltával a kesergő pestiekhez Szent György hó í-én mondta s hallgatói közkívánatára a károsult szerencsétlenek segedelmezésére ki is nyomtata P. Gasparich Kilit sz. ferencrendi szerzetes s egyházi szónok. Pesten, 1838.

Next

/
Oldalképek
Tartalom