Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere 103 fogadná azt az állítást, hogy az egyházak Magyarországon szabadon mű­ködnek.22 * * * Graham látogatásának kérdése azonban megosztotta a lojális egyházi vezetőket. A SZÉT elnöke és a baptista egyházi vezetők szorgalmazták leg­inkább a beutazását. Kürti László tiszáninneni református püspök - „Zempléni István” fedőnévű ügynök - 1981. február 11-én a belügynek leadott jelentésében elmondta, hogy a református és evangélikus püspökök 1977-ben, „mivel ismerték Billy Graham múltját, az individuális kegyesség ápolására irányuló evangélizációs módszerét, a legnagyobb fenntartással fogadták látogatását”. Kegyességi és nemzetközi egyházpolitikai téren is ellentét állt fenn Graham és a protestáns egyházvezetők között. „Theológiai gondolkodását tekintve Graham az ún. »evangelikálok«-kal rokonszenvez, akik a Biblia mondanivalóját betű szerinti értelemben veszik, politikai nézeteiket illetően pedig konzervatívok, reakciósok. Ezek a körök nem értettek egyet azzal a döntéssel, amelynek következtében a Nemzetközi Missziói Tanács 1961-ben beolvadt az Egyházak Világtanácsába, s az egye­sülés után a keresztyének társadalmi felelősségét kezdték hangsúlyozni. Az evangelikálok csakhamar külön társaságot hoztak létre [...] E csoportosulás nyíltan szembehelyezkedett az Egyházak Világtanácsával, és pedig annak szerintük kommunista nézetei miatt. Billy Graham ebben a körben csak­hamar vezető szerepre tett szert.” Másrészt Kürti szerint az amerikai politi­ka Graham térítő hadjáratait a nemzetközi kommunizmus elleni küzde­lemben is felhasználja. „Engedmények tételére bátorítják annak érdekében, hogy bejuthasson a szocialista országokba.” 23 Pröhle Károly az Evangélikus Teológiai Akadémia tanára, a MEÖT főtitkára egy belügyi jelentés szerint a következő szavakkal adott hangot félelmének: „Ezután Billy Graham jön - utána Carter: Mind a kettő tud zavart kelteni. De len­nének olyanok, akik mindkettőnek örülnének.”2« Az ÁEH nyomására azon­ban a MEÖT tagegyházainak vezetői találkoztak Grahammel, de Bartha Tibor református püspök már nem bocsátotta rendelkezésére a Nagytemp­lomot Debrecenben.2s Palotay SZET-en belüli legnagyobb ellenlábasának számító Szakács József adventista elnök „Szaniszló Pál” fedőnéven 1977 nyarán több bel­ügynek átadott jelentésben negatív hangvétellel írt Billy Grahamről és tervezett beutazásáról.26 Véleménye szerint „a magyarországi útja egyelőre rossz! Koordinálni kell a református és evangélikus egyházzal, s ha a pro­testánsok is vállalják majd, akkor lehet róla szó, mert lesz erkölcsi fedezet mögötte. De azt nem akarja Palotay Sándor. Ő maga akar aratni ebben az ügyben. Nem társadalmi hasznosságra tőr ő.” Az 1977. július 28-án elkészí­tett jelentéséből megtudhatjuk, hogy több más adventista vezető is ellenez­te látogatását. Idézi például Oláh István egyházterületi elnök szavait, aki szerint Billy Graham „olyan egyházi hatalom, aki többet árt a szektás han­22 Palotay Sándor levele az ÁEH-hoz, 1977. május 26. - Uo.; Palotay Sándor levele Miklós Imréhez, 1977. június 26. - Uo. 2:1 ÁBTL. 3.1.2. 40.917/1. „Zempléni István” 163-167. (1981. február 11.) 2« ÁBTL. 3.1.2.40.918/8. „Szaniszló Pál” 81. (1977. július 28.) 2s ÁBTL. 3.1.2. 40.917/1. „Zempléni István” 165. (1981. február 11.) 26 ÁBTL. 3.1.2. 40.918/8. „Szaniszló Pál” 78-79. (1977. július 6.); 80-83. (1977. július 28.); 84-87. (1977. július 25.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom