Egyháztörténeti Szemle 13. (2012)

2012 / 3. szám - TANULMÁNY - Retkes Attila: Unitarizmus Magyarországon a kezdetektől az önálló egyházkörig (1902)

12 Egyháztörténeti Szemle XIII/3 (2012) 3. Unitarizmus Magyarországon 1881-től 1895-ig A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma (általuk használt kife­jezéssel: keblitanácsa) 1881. október 3-án, egy nappal Derzsi Károly lelké- szi beiktatása után ülést tartott, amelyen részletesen meghatározta a kö­vetkező periódus feladatait.s® Ettől az időponttól kezdve a presbitérium - Murányi Farkas Sándor és Máthé Sándor jegyzők munkájának köszönhe­tően - kimerítő terjedelemben, aprólékos részletességgel dokumentálta az egyházközség fontosabb szertartásait, szeretetszolgálati és hitoktatói mun­káját, gazdálkodását, illetve a személyi változásokat. Ugyanilyen részletes - elsősorban műszaki és gazdálkodási jellegű — dokumentáció maradt fenn a Budapesti Unitárius Egyházközség temploma felépítésének hét évig (1883— 1890) tartó folyamatáról. A presbitériumi jegyzőkönyveket, a Gál Adorján építészmérnök által vezetett Építési naplót, valamint az Építési Ellenőrző Bizottság üléseinek jegyzőkönyveit Szaniszló József kötetes6 a teljesség igényével feldolgozta, így ezek ismertetése nem szükséges. A következők­ben — az 1880-as évek, illetve az 1890-es évek első felének magyarországi unitarizmusát elemezve — három témát vizsgálunk: elsőként Derzsi Károly lelkészi tevékenységét mutatjuk be, majd ismertetjük a Budapesti Unitári­us Egyházközség temploma felépítésének és felszentelésének egyháztörté­neti és (kisebb részben) művelődéstörténeti vonatkozásait, végül foglalko­zunk a megalakuló vidéki unitárius leányegyházközségekkel. 3.1. Derzsi Károly budapesti lelkészi tevékenysége (1881-1894) Derzsi Károly 1849-ben született az udvarhelyszéki Tordátfalván, amely a nála néhány évvel fiatalabb Boros Györgyi unitárius püspöknek is szülőfa­luja volt. Derzsi a székelykeresztúri unitárius gimnáziumban kezdte, a kolozsvári unitárius gimnáziumban folytatta tanulmányait, majd felvételt nyert a teológiára. Két évig tanárjelölt volt a tordai algimnáziumban, majd az egyház angliai ösztöndíjra jelölte: a Manchester New College-ben teoló­giát és klasszika filológiát, a londoni University College-ben összehasonlító nyelvészetet tanult. Hazatérve a tordai algimnáziumban a latin és az ógö­rög nyelv tanárává nevezték ki, majd 1876-ban, a sepsiárkosi zsinaton uni­tárius lelkésszé szentelték. Bár hívták a kolozsvári unitárius gimnáziumba is, még öt évig Tordán maradt, ekkor Ferencz József püspök kirendelte a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi szolgálatára. Derzsi az egyház- községet - a presbitériumi jegyzőkönyv szerint is - „missziói eklézsiának”®8 tekintette, vagyis tudatában volt annak, hogy a 202 egyházfenntartó mel­lett nagy figyelmet kell fordítani a szórványban élő unitáriusok lelkigondozására, illetve az újonnan létrejövő magyarországi leányegyház- SS * * * SS BUE. KT. jkv., 1881. október 3- - MUEMEL. IV/1/I/35. so Szaniszló, 2010. ■íz Boros György (1855-1941) a kolozsvári teológia elvégzése után Londonban tanult. Kezdeményezésére alakult meg az unitárius egyház első társadalmi szervezete, a Dá­vid Ferenc Egylet, illetve az Unitárius Közlöny c. havi hírlevél. Kolozsvárott teológiai tanár volt, majd 1928-ban püspökké választották, de tisztségéről 1938-ban lemon­dott. Teológiai munkái mellett megírta Brassói Sámuel életrajzát, szépirodalommal és műfordítással is foglalkozott. Kiváló kapcsolatot ápolt az amerikai unitáriusokkal; a Harvard Egyetem tiszteletbeli doktorává választotta. BUE. KT. jkv., 1881. november 20. - MUEMEL. IV/l/I/35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom