Egyháztörténeti Szemle 11. (2010)

2010 / 3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén

104 Egyháztörténeti Szemle XI/3 (2010) személyek is végeztek prédikátori tevékenységet. Külön felrótták Köpének, hogy a SZÉT írásban közölt álláspontja ellenére Ösküben szabadban tartott keresztséget anélkül, hogy az igazolvány erre a helyre szólt volna. Budapesti lakásvásárlása is több szabálytalanságot tartal­mazott. Az ötéves budapesti tartózkodást úgy játszotta ki, hogy egyik gyülekezeti tag nevére vásárolta meg a lakását. Súlyosbitotta helyzetét, hogy az egyház pénztárából e célra 30 ezer forintot vett fel az ÁEH elő­zetes engedélye nélkül. Továbbá először a lelkészi igazolványát a SZÉT írásos megkeresésére sem volt hajlandó visszaszolgáltatni, illetve hit­életi tevékenységét ezután is folytatta.?2 A fenti szabálytalanságok csak ürügyet jelentettek Köpe eltávolítá­sához. A SZÉT elnöke néhány évvel később ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságo(ka)t követett el a tagegyházak kárára, amelyről a BM és az ÁEH is tudott, mégis a tisztségében maradhatott.?3 Köpe bukásá­nak okát abban láthatjuk, hogy állami kapcsolatainak erejét túlértékel­ve került szembe a SZÉT befolyásos személyiségeivel. Támadási felüle­tet jelentett, hogy ellenfelei szerint az Élő Isten Gyülekezetén belül az ún. „eksztatikus irányzat” képviselői közé számított, és az ÁEH szerint a „közeli világvégével, az istentelenség elleni harc demagóg szólamaival fanatizálja tagjait”.?“* Okot szolgáltatott eltávolításához dekonspiratív magatartása is, amellyel az ÁEH-t úgy tüntette fel, „mint a Rendőrség elgondolásainak végrehajtó szervét”.?r> Ez pedig sértette a Hivatal érde­keit. A SZÉT döntését követően Köpe 1967. október 10-én találkozott a rendőrtiszttel. Bár személyét illetően a BM Veszprém Megyei Rendőr­főkapitányság és a központi alosztály között nézeteltérés volt, mégis a rendőrtiszt, igazodva az országos szintű állami szervek irányelveihez, azt javasolta Köpének, hogy teljesen maradjon háttérben, és semmilyen vonatkozásban ne aktivizálja magát. A rendőrség részéről a baj gyöke­rét nem a velük folytatott kapcsolatban látta, hanem abban a tényben, hogy ez többek részéről híresztelés tárgya lett. Ez pedig sem neki, sem pedig állami vonatkozásban nem kedvező. Feladatot már nem is adott neki.?6 Eközben az ÁEH jóváhagyta a SZÉT döntését, amelynek ügyve­zető igazgatója közölte vele, hogy gondoskodjon magának munkahely­kiderül, hogy az országos vezetés tudtával látogatott meg más gyülekezete­ket vezetőtársaival együtt például rendteremtés céljából (például Bicskén). ?2 SZÉT plenáris ülésének jegyzőkönyve (1967. szeptember 28. - Szigeti Jenő gyűjteménye) ?3 Palotay Sándor az ingatlan és gépkocsi ügyletei miatt 1973-ban csak az adventistáknak 1,065 millió forinttal tartozott, amiről a belügy és az ÁEH is tudott, mégsem kellett a tisztségétől megválnia. ÁBTL. 3.1.2. M-40918/5. „Szaniszló Pál” 251-2543. p. ?“* 1967. november 24-én írt Feljegyzés. MÓL. XIX-A-2i-d-oo28-2/i967. 42. dob. ?5 1967. november 24-én írt Feljegyzés. MÓL. XIX-A-2i-d-oo28-2/i967- 42. dob. ?6 ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 180. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom