Egyháztörténeti Szemle 10. (2009)

2009 / 4. szám - TANULMÁNY - Vörös Géza: Állambiztonság és egyházak

12 Egyháztörténeti Szemle X/4 (2009) túra, amelyben a III. Főcsoportfőnökség hatásköre volt az állambizton­sági feladatok ellátásai Öt csoportfőnökség és hat önálló osztály jött létre, amelyek közül a hírszerzés (BM III/I.) és a kémelhárítás (BM III/II.) a korábbinál nagyobb szerepet kapott. A megyei rendőr­főkapitányságok politikai osztályai a BM központi osztályok helyi szer­veiként funkcionáltak. 1962. augusztus 29-én Borgos Gyula rendőr ezredes, a BM Titkárság vezetője által készített Körlevélből kiderül, hogy a Belső Reakció és Szabotázselhárító Csoportfőnökségen belül (BM III/III.) az 1. osztály feladata volt a „belső reakció” elleni küzde­lem, az osztály vezetésével Eperjesi László rendőr alezredest bízták meg.s6 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött dossziék alapján nyomon követhető, hogy az osztályon belüli elhárítási területek felosztásában a korábbi II/5-c alosztály feladatait a BM III/III—1—c alosztály vette át,57 míg a II/5—f alosztály munkáját a to­vábbiakban a BM III/III—1—f alosztály látta el.s8 A III/III. Csoportfőnökség ezen tagolása azonban csak az év végéig maradt így. 1962 decemberében az addig meglévő két osztályt szétbon­tották. A szabotázs-elhárítással a III/III—4. osztály foglalkozott tovább, az egyházak tevékenységének ellenőrzését a III/III—2. osztály feladatai közé sorolták.w A levéltári források alapján az derül ki, hogy az osztály két alosztályra tagolódott: a III/III—2—a alosztály végezte az egyházak­kal (katolikus, protestáns, zsidó, kisegyházak) szembeni elhárítást,* 57 * 59 60 és valószínűleg a III/III—2—b alosztály feladata az ifjúsági vonalon, az oktatás területén történő elhárítás volt.61 Azonban úgy tűnik, hatásköri átfedések voltak e két alosztály munkájában, mert több dossziéban található irat is azt bizonyítja, hogy a III/III—2—b alosztályon az ifjúság ss Cseh, 1999. 80. p. s6 MÓL. XIX-B-i-au 1. cs. BM Titkárság 10-1513/1962. 26. d. A vezető pozí­ciót betöltő államvédelmi/állambiztonsági tisztek életrajzához ld. ÁBTL. honlapja: www.abtl.hu — 2009. június. (Állambiztonsági vezetők életrajzai.) 57 ÁBTL. 3. 1. 5. O-14963/2. „Canale”. 258; ÁBTL. 3. 1. 2. M-32404/2. „Sza­mosi László”. 151; ÁBTL. 3. 1. 2. M-29600. „Tolnai Lajos”. 384; ÁBTL. 3. 1. 2. M-40918/1. „Szaniszló Pál”. 238, 261; ÁBTL. 3. 1. 2. M-37478. „Xavér”. 217. s8 ÁBTL. 3. 1. 2. M-28500. „Vértes László”. 232; ÁBTL. 3. 1. 2. M-34203/2. „Ráckevei”. 94; ÁBTL. 3. 1. 5. O-12311/2. „Felkészülök”. 67; ÁBTL. 3. 1. 5. O-14963/3. „Canale”. 162. 59 Az ÁBTL. archontológiai és szervezettörténeti kutatásai. (Kézirat, 2009.) 60 ÁBTL. 3. 1. 5. O-12547/7. Badalik Bertalan. 62; ÁBTL. 3. 1. 5. O-12302/3. Endrey Mihály. 168; ÁBTL. 3. 1. 5. O- 12817/13. Dr. Hamvas Endre. 178; ÁBTL. 3.1. 5. O-13599/1. Evangélikus egyházi reakció. 97; ÁBTL. 3.1. 5. O- !3603/i. Külföldi protestáns szervezetek leplezésével hazánk ellen folytatott ellenséges tevékenység felderítése. 392; ÁBTL. 3. 1. 5. O-13586/1. Reformá­tus egyházi reakció területén lévő ellenséges személyek elhárítása. 107, 295; ÁBTL. 3. 1. 5. O-13616. „Exodus”. 10. 61 ÁBTL. 3. 1. 2. M-30343. „Kovács István”. 5; ÁBTL. 3. 1. 2. M-29549. „Torday Sándor”. 8; ÁBTL. 3. 1. 5. O-16616/262. Kolonits Ferenc. 74.

Next

/
Oldalképek
Tartalom