Egyháztörténeti Szemle 2. (2001)

2001 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Kiss Gergely: A somogyvári bencés apátság alapítása és francia kapcsolatai

Közlemények A somogyvári bencés apátság alapítása és francia kapcsolatai Kiss Gergely I LÁSZLÓ KIRÁLY 1091. ÉVI SOMOGYVÁRI ALAPÍTÁSÁNAK HÁTTERÉ- • ben meghúzódó elgondolások, ismeretek, célok, vagyis összes­ségükben a motiváló tényezők felkutatása régóta foglalkoztatja a hazai történettudomány kutatóit. Annak ellenére helytállónak érzem ezt a megállapítást, hogy e témában viszonylag kevésnek mondható tudomá­nyos feldolgozás született. Elsőként László ismereteinek forrására keresett választ Horváth István 1828-ban,1 majd jó idő elteltével Füssy Tamás vállalkozott arra, hogy megfeleljen az „alapítólevél” felvetette nehézségekre, illetve arra a kérdésre, hogyan került László kapcsolatba Saint-Gilles monostorá­val.1 2 Az általa exponált diplomatikai kétségeket röviddel azután Baum- garten Ferenc a Századok hasábjain 1906-ban közölt cikkében igyeke­zett megválaszolni. E helyt foglalkozott behatóbban a somogyvári ala­pítással, elsősorban diplomatikai szempontból vizsgálva az „alapító ok- irat”-ot, ezen túlmenően, közölte a somogyvári alapításra utaló doku­1 HORVÁTH ISTVÁN: Henrik Portugáliai grófról, mint magyar Király firól. In: Tudo­mányos Gyűjtemény, III. 1828. 3—70; 60—70. p. (továbbiakban: HORVÁTH, 1828.) 2 FÜSSY TAMÁS: A Szent Egyedről nevezett somogyvári benczés apátság történeté­hez. In: Katholikus Szemle, 1902. 50—59., 116—133. p. (továbbiakban: FÜSSY, 1902.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom